oref
26.11.04,07:53
Pokiaľ bolo pri inventúre zistené manko na sklade tovaru. Je povinnosť odviesť z manka DPH? Ak áno, odvádza sa DPH za sklad ako celok alebo za jednotlivé komodity. Z inventúry mám totiť 3 zostavy - 2x manko, 1x prebytok.
oref
26.11.04,11:39
To tu nikto nemá na sklade manko???
Marta L
26.11.04,11:43
Podľa mňa pri manku nie je potrebné odvádzať DPH. V zákone o DPH bolo, že pri krádeži je potrebné odviesť DPH (krádež = potvrdené políciou, že bola krádež, nie manko)
oref
26.11.04,12:18
Ale ja si pri nákupe toho tovaru uplatňujem DPH, logicky mi z toho vyplýva, že by som ju mala pri manku vrátiť. Je pravda, že v zákone o DPH sa o manku nehovorí, ale čo je manko? Nie je to krádež?
ZuzanaA
26.11.04,12:27
Ale ja si pri nákupe toho tovaru uplatňujem DPH, logicky mi z toho vyplýva, že by som ju mala pri manku vrátiť. Je pravda, že v zákone o DPH sa o manku nehovorí, ale čo je manko? Nie je to krádež?
My sme mali v jednom roku tiež krádež, tam som DPH odviedla. No ale potom sa podarilo polícií časť tovaru nájsť, tak som si zas DPH nárokovala späť. Ja by som na tvojom mieste normálne zavolala na DÚ a sa ich to opýtala. Aspoň u nás bývajú dosť ochotní a keď vedia poradia.
ricij
26.11.04,12:49
DPH by si z manka mala odviesť.
Vera
26.11.04,12:54
Aj my sme odvádzali DPH z manka zisteného pri inventúre a robilo sa to tak, že sa odviedlo z každého manka zvlášť a prebytok bol tiež zvlášť.
Marta L
26.11.04,13:05
Np ja pokiaľ viem stanovisko, ale už si nespomínam či DÚ alebo na nejakom školení, bolo - manko nie je krádež. Krádež = nahlásenia polícii.
Marta
Vera
26.11.04,13:14
No, len my sme robili inventúru v obchode, tak tam to zmizne len krádežou ... ak sa niečo znehodnotilo, tak sa to riešilo hneď
Lenočka
26.11.04,14:06
Ja si myslím, že pokiaľ je manko v dôsledku znehodnotenia tovaru teda tovar je zničený a už nepoužiteľný DPH sa neodvádza. Ak je to v dôsledku krádeže DPH odvediem.
ricij
26.11.04,14:15
Tak nejak. Treba rozlišovať "manko do normy" a "manko nad normu".
Paula
26.11.04,15:30
Existuje v zákone nejaké "normomanko"?Také čosi existovalo za socializmu.Napr. keď mliekári dodali aj zopár potrhaných vrecúšok, za čo vedúci predajne nemohol. Ako si má súkromník (FO,PO) určiť hranicu?
KEJKA
26.11.04,21:31
Nuž, musím sa pripojiť. Dph u nás platí x rokov, a stále sú s tým problémy.

Ak sa pri inventúre zistí manko a IK ho označí ako "pravé" manko, (žiadna krádež, ani kumulácia s prebytkom), je to nedaňový náklad podnikateľa, ale neuskutočnilo sa zdaniteľné plnenie (pôvodný termín), ani sa nedodal tovar (podľa novej terminológie). Preto DPH sa neodvádza. Dokonca aj ked sa predpíše náhrada za manko zodpovednej osobe, tak ide o náhradu škody bez DPH. Len v prípade krádeže treba DPH odviesť (s hlásením na polícii, či bez toho) a výška účtovanej škody je hodnota sklad. zásoby+DPH.
Oznámenie na polícii je potrebné pre uplatnenie škody do daňových nákladov pre daň z príjmov. (Potvrdenie "páchateľ eznámy...).
oref
27.11.04,07:53
Ake takýmto spôsobom by sa dali robiť skvelé podvody. Ja si nakúpim tovar, uplatním si DPH, predám ho bez dokladu a DPH si rozdelíme, a potom vykážem na sklade manko, náklad si pripočítam, ale DPH štátu nevrátim. Je to isto tak:confused:
Oldi
27.11.04,14:09
to oref:
Nesúhlasím s kolegami,ktorí tvrdia, že nemusíte oviesť DPH.
Podľa mňa musíte v zmysle § 53 ods.5 odviesť DPH. Neskúmame, či to bolo alebo nebolo nahlásené polícii. Manko je chýbajúci tovar. A uvažujete správne v súvislosti s tými podvodmi. Ak ste pri tomto tovare odpočítali daň, potom ju musíte odviesť aj na výstupe. Čo sa týka noriem prirodzenej spotreby, tie sú bežné u zásob biologického charakteru - najmä potraviny.
V prípade priemyselných produktov je to iná vec. Takže jednoznačne nesúhlasím, že netreba odviesť DPH. Dopustili by ste sa podvodu.
Čo sa týka záležitosti s políciou, to je iná vec. Pokiaľ krádež nahlásite polícii a máte zápisnicu, v ktorej je potvrdený neznámy páchateľ - toto súvisí s uznaním takejto škody za daňový náklad - pozrite si zákon o dani z príjmov. S DPH-čkou polícia nič nemá. Chýba Vám tovar - odvediete z neho DPH. Bodka. Toť môj názor. Zamyslite sa nad tým. Fakt by sa takto ľahko dali robiť podvody. A nech sú naše zákony akékoľvek slabé, takáto lahôdka by bola už prehnaná...
juko
27.11.04,18:16
Ja osobne tiež zastávam názor, že z manka tovaru nad výšku technologicky nutných strát , ktoré by mali byť definované pre každý rok v internej smernici, je potrebné odviesť DPH a to v tom zdaňovacom období, kedy sa účtovná jednotka dozvedela o manku.
rene
28.11.04,15:29
Ale ja si pri nákupe toho tovaru uplatňujem DPH, logicky mi z toho vyplýva, že by som ju mala pri manku vrátiť. Je pravda, že v zákone o DPH sa o manku nehovorí, ale čo je manko? Nie je to krádež?...ja by som DPH odviedla tiež, z nákupnej ceny,keďže som ten tovar nepredala.
Lenočka
29.11.04,09:22
Študovala som odb.lit., v ktorej sa uvádzajú príklady manka a škody a tam tvrdia, že manko v dôsledku napr.požiaru alebo sa tovar znehodnotí v sklade napr.zvlhne atď. tam sa DPH neodvádza, ale krádežou áno. Ja si to tiež myslím, už si to dobre nepamätám, ale tiež sme mali niečo podobné pred 2 rokmi a DPH sa neodvádzalo.
Saturejka
22.09.10,07:56
Nadviažem na tému. V obchode po inventúre sa zistilo manko na tovare. Je známa hmotne zodpovedná osoba. Osoba súhlasí s finančnou náhradou manka, tovar sa už nedá vrátiť. V akej cene je správne vyčísliť náhradu za manko? Nákupná cena + DPH, predajná cena + DPH alebo ináč ... ? Môžem požiadať aj odkaz na právny predpis? Ďakujem.
KEJKA
22.09.10,08:08
Nákupná cena + DPH je cena minimálna,
odkaz neviem, škodu si určuje firma a zodpovedný podpisuje súhlas, takže je to aj vec dohody. Ak si chcete uplatniť aj ušlý zisk, tak tú cenu zvýšite nad nákupnú. Je to aj opodstatnené, ved s tovarom súvisia aj iné náklady, než len fakturované ceny /réžia firmy, skladu, predajne........)
Saturejka
22.09.10,08:44
Hm, ďakujem, je tam viac faktorov a dosť veľké rozpätie ... Takže by bolo v poriadku - nielen voči DÚ ale aj prípadnému súdnemu sporu, ak si firma vyčísli škodu aj v predajných cenách + DPH ? Musí zamestnanec podpísať súhlas s vyčíslenou škodou a má právo dohadovať sa ?? Situácia so zamestnancom je napätá a tam vidím problém. A ešte, zrazenie škody zo mzdy zamestnanca sa môže vykonať len s jeho písomným súhlasom, však? Vďaka - a keby aj nejaká právna opora
KEJKA
22.09.10,10:00
Nákupná cena + DPH je cena minimálna,
odkaz neviem, škodu si určuje firma a zodpovedný podpisuje súhlas, takže je to aj vec dohody. Ak si chcete uplatniť aj ušlý zisk, tak tú cenu zvýšite nad nákupnú. Je to aj opodstatnené, ved s tovarom súvisia aj iné náklady, než len fakturované ceny /réžia firmy, skladu, predajne........)


Hm, ďakujem, je tam viac faktorov a dosť veľké rozpätie ... Takže by bolo v poriadku - nielen voči DÚ ale aj prípadnému súdnemu sporu, ak si firma vyčísli škodu aj v predajných cenách + DPH ? Musí zamestnanec podpísať súhlas s vyčíslenou škodou......samozrejme
a má právo dohadovať sa - istotne........ Situácia so zamestnancom je napätá a tam vidím problém. A ešte, zrazenie škody zo mzdy zamestnanca sa môže vykonať len s jeho písomným súhlasom, ..istotne....................
však? Vďaka - a keby aj nejaká právna opora
čo tak preštudovať zákonník práce? je to tam čierne na bielom.
Saturejka
22.09.10,13:13
ok, vďaka.
betka
22.09.10,21:26
Aké DPH máte odviesť?? To je jasne definované v našom par., čo je výška DPH, kt. sme si odpočítali:

(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmus dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.
KEJKA
22.09.10,23:31
áno, máš pravdu, podstata otázky bola o výške náhrady, o tom, či si môže nárokovať vyššiu náhradu, než je obst.cena zásob a povinný odvod DPH. Ja tvrdím, že môže.
Podľa toho však by DPH bola vyčíslená v zmysle zákona o DPH, výška škody by však nebola totožná so základom pre odvod DPH.
Verím, že aj tak sa dá, veď škoda nie je dodanie tovaru.
Saturejka
05.10.10,20:54
Už som si to ujasnila. V prípade manka na sklade je náhrada škody:

- 311/2001 zákonník práce, § 186 ... Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. (t.j. predajná cena)

- 222/2004 Zb. z. o DPH, § 53 odst. 5/,v prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.

náhrada škody = predajná cena bez DPH + DPH z nákupnej ceny
adaz
27.03.11,20:41
Dobrý deň, zatiaľ čo čítam preberá sa tu tovar ktorý sa kupoval s DPH a ten sa odcudzil, ..... Ale čo ak ja kupujem tovar z čiech a kupujem ho bez dph čiže si ho ani neodčítavam. Ako teraz mám postupovať ked som k 31.12. zistila manko na sklade? Malo mi to nejako ovplyvniť danové priznanie k DPH za 1.Q? /ako danové k dph som podala ale bez toho aby som o tom manku vedela tak teraz neviem či musím podať opravné/.
KEJKA
27.03.11,21:09
Dobrý deň, zatiaľ čo čítam preberá sa tu tovar ktorý sa kupoval s DPH a ten sa odcudzil, ..... Ale čo ak ja kupujem tovar z čiech a kupujem ho bez dph čiže si ho ani neodčítavam. Ako teraz mám postupovať ked som k 31.12. zistila manko na sklade? Malo mi to nejako ovplyvniť danové priznanie k DPH za 1.Q? /ako danové k dph som podala ale bez toho aby som o tom manku vedela tak teraz neviem či musím podať opravné/.
vid príspevok vyššie - manko nie je dodanie v zmysle DPH.
zaujala ma zvýraznená časť
si platiteľ DPH? potom áno - kupuješ bez DPH, ale dodaňuješ a DPH odpočítavaš.
ak nie si platiteľ DPH, kupuješ s českou DPH, nie bez DPH. Ale zasa je pravda, že si DPH neodpočítavaš. V takom prípade neriešiš DPH ani v prípade krádeže.
andrea70
11.05.11,07:16
Aj nám vykradli obchod. Už som si tu ohľadom krádeží veľa čítala, ale stále nemám jasno. Ukradli tovar, ktorý bol dovezený z Polska. Sme platci DPH /JU/ takže sme dodanili aj odpočítali DPH. Pri krádeži bolo poškodené aj okno, ktoré sme si dali opraviť.
Ako mám teraz postupovovať:
Mám len vrátiť DPH, ktorú som odpočítala??
Kam to pôjde v daň. priz. k DPH bude to daňová povinnosť, alebo mínusom mi to pôjde do odpočítania dane???
A čo s dodanenou DPH, ktorú som zaplatilila pri nadobudnutí tovaru ???
Môže cena tovaru bez DPH zostať v nákladoch??
A čo s faktúrou za opravu okna, môžem ju dať do nákladov a odpočítať DPH???
Ešte pre informáciu poisťovňa nám preplatila celú nahlásenú škodu /akurát 33 € nie-to bola spoluúčasť/

Viem veľa otázok, ale budem vďačná za každú radu.
KEJKA
11.05.11,07:55
aspoň čiastočne

Aj nám vykradli obchod. Už som si tu ohľadom krádeží veľa čítala, ale stále nemám jasno. Ukradli tovar, ktorý bol dovezený z Polska. Sme platci DPH /JU/ takže sme dodanili aj odpočítali DPH. Pri krádeži bolo poškodené aj okno, ktoré sme si dali opraviť.
Ako mám teraz postupovať:
Mám len vrátiť DPH, ktorú som odpočítala?? ....áno
Kam to pôjde v daň. priz. k DPH bude to daňová povinnosť, alebo mínusom mi to pôjde do odpočítania dane???......daňová povinnosť
A čo s dodanenou DPH, ktorú som zaplatilila pri nadobudnutí tovaru ???
ved DPH si zaplatila, aj odpočítala a teraz ju vrátiš. Bavíme sa o DPH z ukradnutého tovaru.
Môže cena tovaru bez DPH zostať v nákladoch??..........akého? ukradnutého?.....to je predsa škoda
A čo s faktúrou za opravu okna, môžem ju dať do nákladov a odpočítať DPH??? .....áno
Ešte pre informáciu poisťovňa nám preplatila celú nahlásenú škodu /akurát 33 € nie-to bola spoluúčasť/
tak potom môže aj spomínaná škoda zostať v nákladoch
Viem veľa otázok, ale budem vďačná za každú radu.
andrea70
11.05.11,08:31
Kejka ďakujem za rýchlu odpoveď :):)
Fany
21.01.13,11:22
Trošku sa v tom motám.
Pri inventúre sa zistilo na niektorých druhoch tovaru manko, na iných prebytok. Väčšinou to bolo zlým vyskladnením, ale niektoré aj znehodnotením.
Pri zúčtovaní manka a prebytku mám odviesť DPH?
Robím DPH za 12/2012 - mám to sem zahrnúť? Ďakujem za skorú odpoveď.
(robím to prvýkrát - prepáčte)
KEJKA
21.01.13,11:40
Trošku sa v tom motám.
Pri inventúre sa zistilo na niektorých druhoch tovaru manko, na iných prebytok. Väčšinou to bolo zlým vyskladnením, ale niektoré aj znehodnotením.
Pri zúčtovaní manka a prebytku mám odviesť DPH?
Robím DPH za 12/2012 - mám to sem zahrnúť? Ďakujem za skorú odpoveď.
(robím to prvýkrát - prepáčte)
manko ani prebytok nie je dodaním v zmysle zákona o DPH.
chybné vyskladnenia a príjmy treba najskôr opraviť, z toho vzniknú možno nejaké cenové rozdiely a v množstvách plus a mínus musia dať nulu /zámeny/
očistené manko aj prebytok zúčtuješ mimo režimu DPH.
Pozor však nie je manko ako manko...........ak ide o krádež, potom sa DPH odvádza.
nikituska
24.01.13,08:28
Dobrý deň, aj ja tu momentálne riešim problematiku odvodu DPH z manka, ktoré zamestnanci preplácajú. Doteraz som DPH z manka neodvádzala , ale teraz som na pochybách po tých vašich ohlasoch. Na internete som našla takýto článok, ak môžte vyjadrite sa k tomu.
http://www.podnikam.webnoviny.sk/dph/vznika-manku-danova-povinnost/23430
Tweety
24.01.13,08:58
Dobrý deň, aj ja tu momentálne riešim problematiku odvodu DPH z manka, ktoré zamestnanci preplácajú. Doteraz som DPH z manka neodvádzala , ale teraz som na pochybách po tých vašich ohlasoch. Na internete som našla takýto článok, ak môžte vyjadrite sa k tomu.
http://www.podnikam.webnoviny.sk/dph/vznika-manku-danova-povinnost/23430
Prečo na pochybách? Veď aj tam je uvedené, že nie je predmetom dph. Hradia vám škodu a tá nie je predmetom dph, nie je to dodanie tovaru.
nikituska
24.01.13,08:58
Na pochybách preto, lebo niektorí tu na porade hovoria, že z manka sa DPH musí odviesť.
Tweety
24.01.13,09:00
Na pochybách preto, lebo niektorí tu na porade hovoria, že z manka sa DPH musí odviesť.Ktorí niektorí? aj v príspevku č. 33. vyššie máš fundovanú odpoveď.
a_je_to
24.01.13,09:21
Zákon nehovorí nič o zdanení manka, ale iba o krádeži ...
(5) V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň vo výške odpočítanej dane; ak je tovar predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, 26) zníži platiteľ odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Ak bol odcudzený tovar, ktorý bol predmetom nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, odvedie platiteľ daň zníženú o daň, ktorú z tohto tovaru už odviedol, najviac však do výšky odpočítanej dane. Platiteľ daň odvedie za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistil krádež tovaru.
Manko nerovná sa krádež. Krádež je užší pojem a prípad, ktorý sa po zistení hlási polícii a vyšetruje. Manko ktorého dôvodom nie je preukázaná a nahlásená krádež, sa nemusí podľa mňa dodaniť. Ak nebola /ani zanedbaním/ naplnená skutková podstata uvedeného odseku, tak niet dôvod na zdanenie.
avalik
29.05.13,08:52
odpovie niekto... ovplyvňuje manko ZD príjmu FO?
do debat sa uz nove otazky nezadavaju - zaloz novu otazku a tu v debate to vymaz