gazza215
04.04.22,17:50
Nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve dvoch majiteľov, každý 1/2. Na nehnuteľnosti je vecné bremeno práva dožitia rodinného príslušníka jedného z majiteľov. Aká je súdna prax pri rozhodovaní súdu o vysporiadaní? Odpočítava sa hodnota vecného bremena od hodnoty nehnuteľnosti?
ivka70
04.04.22,16:28
Pochybujem...
Mária27
04.04.22,17:39
Vecné bremeno je na celej nehnuteľnosti odsúhlasiť museli obaja spoluvlastníci.

Zánik vecných bremien je v § 151p občianskeho zákonníka (priložený).
Podľa ods. 3 :
Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.

Ak by aj súd uznal, že ide o hrubý nepomer, musel by ten, kto má záujem na zániku VB, primeranú náhradu oprávnenému poskytnúť, a to:
- jednorazovú finančnú náhradu, alebo
- opakujúce sa peňažné plnenia, alebo
- iným spôsobom (naturálne) zabezpečiť oprávnenému náhradu VB (napr. iné bývanie).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201
gazza215
05.04.22,05:56
To bremeno sa zapisovalo pri darovaní nehnuteľnosti obom spoluvlastníkom s tým, že o oprávneného z vecného bremena sa postarajú. Vecné bremeno by ostalo zapísané, len by sa vyplácal jeden spoluvlastník.
Mária27
05.04.22,07:27
Ak malo byť vecné bremeno odplatné, malo to byť v zmluve o jeho zriadení. Dodatočne odplatu nenariadi ani súd.
Pozri obdobne vecné bremeno zo zákona pod bytovými domami, za ktoré patrí jednorazová odplata. Ak vlastníci pozemku nepožiadali o odplatu do 3 rokov, je to premlčané. Dohoda je však vždy možná.