lubomir1954
12.05.22,08:22
Spravca bytov sa rozhodol, ze preplatkom z rocneho vyuctovania bytov 2021 v bytovom dome, nahradi jednu mesacnu uhradu tak, že zmení sposob platby a ze sa nebude platit pozadu, ale vopred.
Mame dojem, ze ide o podvod na povacsine starsich obyvatelov, ktorym sa tazko oponuje spravcovi a su presvedceni, ze sa platilo priebezne so splatnostou do 15. dna daneho mesiaca. Ako to overit ?
Je uzakoneny sposob mesacnych platieb ? Ako dokazat, ze sa platilo priebezne a nie pozadu ?
buchač
12.05.22,06:32
Mame dojem, ze ide o podvod na povacsine starsich obyvatelov..

Je uzakoneny sposob mesacnych platieb ?
======================
Ale no ták ??? ...žiaden podvod, ale realita
Bežne sa totiž v 99% domácnostiach platí zálohová platba MESIAC VOPRED.

Áno, je to uzákonené Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

§ 10
(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností...
(6) Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke...
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182
Mária27
12.05.22,06:36
bytový zákon

§ 10
(1)
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, ...
(6)
Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke....


je to tak od 1.7.2004

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/182/20200201
veronikasad
12.05.22,06:53
U nás sa už tak platí dávno. Neviem odhadnúť koľko rokov... Boli sme o tom informovaní na domovej schôdzi a tu platbu vopred sme platili v dvoch splátkach...
veronikasad
12.05.22,06:55
Majka, len fond opráv? My platíme mesiac vopred celú zalohovu platbu, kde podstatnú časť tvoria energie ...
Mária27
12.05.22,08:11
ale ano, je to v ods. 6 ... ved sa to platí naraz
sito
16.05.22,09:43
" ze sa nebude platit pozadu, ale vopred."

Nikdy sa neplatilo za bývanie pozadu, teda na sekeru. Vždy sa platilo v aktuálnom mesiaci. U nás správca požadoval úhradu za aktuálny mesiac do 25. dňa v mesiaci.

Od 1.9.1993 platilo toto.

"Na účel uvedený v odseku 1 poukazujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv."

Od 1.7.2004 platilo toto.

"Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností."

"Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní mesačne vopred uhrádzať na účet spoločenstva alebo správcu úhrady za plnenia."

Zákon, 182ka neukladá vlastníkom bytov platiť jednu mesačnú úhradu za bývanie naviac, ako to žiadajú správcovia bytových domov, či? Podľa správcu úhradu na jún sa mu musí uhradiť už v mesiaci apríl. Apríl, máj a to sú už dva mesiace vopred, či nie?

Vedelo tých 150 volených volov, čo zvolilo, schválilo? Alebo si správcovia na základe ich voľby, schválenia robia z vlastníkov bytov, spoluvlastníkov bytových domov volov? :D
duves
16.05.22,14:59
Tak to správca dosť neskoro reaguje. Pamätam ešte v rodičovskom byte prišla informacia v roku 1993, že nie pozadu, ale vopred. Má sa samozrejme zato, že otvoreny mesiac a musi prebehnut cela uhrada v danom otvorenom mesiaci. Ja teraz platím napr. 20. v mesiaci, spravca je s tym OK. Takže 20.mája za máj.
sito
16.05.22,15:09
Chce to omluvu, našiel som toto.

60/1964, § 19. Vyhláška o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

"Nájomné včítane preddavkov cien za služby sa platí mesačne pozadu, a to najneskôr 5. deň nasledujúceho mesiaca, pokiaľ sa prenajímateľ s nájomcom nedohodnú inak."

Mesačne pozadu? Nie dva mesiace, že?

A po novom, mesiac vopred bez určenia dňa v predchádzajúcom mesiaci. Teda na jún od 1. do 31. mája, uhradené mesiac vopred. Či už od 1. do 30 apríla, dva mesiace vopred? Ako požadujú správcovia jednu mesačnú úhradu vopred, naviac. :D
sito
16.05.22,15:15
"Takže 20.mája za máj."

Takže to máš za aktuálny mesiac. Mesiac vopred by bolo 20. apríla na máj. A jedna platba naviac vopred? To by bolo 20. marca na máj. Ale to sú dva mesiace vopred, či nie? :D
duves
16.05.22,16:26
Neplatíme vopred za buduci mesiac. Osobne mam za to, že vopred je takto: Prídeš do reštaurácie s obsluhou, vyberieš si jedlo a napoj a čašnik hned ako ti to donesie, chce od teba platbu. Ale takto to nie je predsa. Zaplatíš v ten deň, pri odchode. Nie vopred. Ak by presadili vopred, tak by si platil pri donesení jedla.
sito
16.05.22,20:59
"Prídeš do reštaurácie s obsluhou, vyberieš si jedlo a napoj a čašnik hned ako ti to donesie, chce od teba platbu."

Tak je to z rúčky do rúčky, na drevo!

Dopredu by bolo:

"vyberieš si jedlo a napoj a čašnik hned zinkasuje úhradu za jedlo a nápoj vopred."

A potom

https://www.youtube.com/watch?v=joMNBUVQ1vY

Noo, aj tak Ti dám za pravdu. Ale správcovia bytových domov si to, zákon vysvetlili tak, že zaplatiť im musíš už keď ideš okolo reštaurácie. Teda okolo bytového domu, ktorý spravujú, veď sa môže stať, že raz v tom dome môžeš bývať. :D
duves
17.05.22,06:13
Ta textacia zakona nie je velmi zrozumitelna, to je pravda. Nie je niekde k tomu pravny výklad?
duves
17.05.22,08:05
Tak už vrchní prchol hore, tam ho už nelapnú. Spomienky zostávajú.
sito
17.05.22,14:26
:mee: Nuž čo, budeme spomínať.

K tomuto.

Nie je niekde k tomu pravny výklad?

Našiel som toto.

"Na konkrétnom prípade, keď zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve neupravujú splatnosť týchto tzv. povinných platieb, možno konštatovať nasledovné závery. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neuhradí preddavkovú platbu napr. za mesiac júl do 30. 6. podľa správcom alebo spoločenstvom vystaveného tzv. zálohového predpisu, dostáva sa od 1. 7. daného roku do omeškania s úhradou tejto platby. To znamená, že od tohto momentu bude správca alebo spoločenstvo tohto vlastníka evidovať ako dlžníka (t. j. neplatiča tejto zálohovej platby za mesiac júl)."

Strana 1262 a ďalej.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKpMWm3eb3AhXzJMUKHe-tAS44FBAWegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bep.sk%2Fassets%2Fjr-11_2018.pdf&usg=AOvVaw0OrfYzB_Qq68JN9YR38gF_

Takže mesiac dopredu na júl je od 1.6 do 30.6.! Od 1.5. do 31.5. na júl je o dva mesiace vopred. Teda jedna platba naviac. Tak to žiadajú tie hovadá, správcovia, jednu platbu naviac vopred. :D