Agacs
03.06.22,12:17
Pri dvoch zmluvách o kúpe a zámene nehnuteľnosti môže byť podaný jeden návrh na vklad do katastra. Alebo v jednej zmluve môže byť kúpa aj predaj od jednej osoby. Ďakujem pekne
Chobot
03.06.22,10:28
Zmluvné strany sú v oboch zmluvách tie isté?
Agacs
05.06.22,11:16
Áno sú
Mária27
05.06.22,18:05
§ 30 ods. 5 katastrálneho zákona
Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/20191001