genex
10.06.22,23:13
Kto je účastníkom katastrálneho konania (uvedení v návrhu na vklad do KN) ak kupujem majetok od správcu konkurznej podstaty? Okrem mňa je to správca, dlžník, alebo obaja? So správcom som totiž uzatvoril kúpnu zmluvu a teraz idem podať návrh na vklad do KN, len si nie som úplne istý tými účastníkmi...
Mária27
11.06.22,06:40
§ 30
(1)
Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (ďalej len „účastník konania“).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/20191001
Dáša_
11.06.22,12:12
predávajúci zastúpený správcom a kupujúci