alenka57
19.07.22,07:42
Spoluvlastníčke som poslala doporučený list, kde jej ponúkam na odpredaj svoj spoluvlastnícky podiel, aby sa vyjadrila do 2 mesiacov, či ho kupuje za ponúkanú cenu.List sa vrátil späť, adresát ho neprebral. Poslala som druhý krát, taktiež sa vrátil, adresát ho neprebral. Považuje sa za doručený pri prvom vrátení a tie dva mesiace sa počítajú od dňa vrátenia listu? A potom môžem ten spoluvlastnícky podiel predať inému záujemcovi? Ďakujem sa odpovede.
ivka70
19.07.22,05:56
ani taky nemusi prebrat .....
ivka70
19.07.22,05:58
https://www.ulpianus.sk/blog/8492

Právna teória i súdna prax takou možnosťou chápe nielen samotné prevzatie písomného hmotnoprávneho úkonu adresátom, ale i také prípady, kedy doručením listu či telegramu, obsahujúceho prejav vôle, do bydliska alebo sídla adresáta či do jeho poštovej schránky, poprípade i hodením oznámenia do poštovej schránky o uložení takej zásielky, nadobudol adresát hmotnoprávneho úkonu objektívnu príležitosť zoznámiť sa s obsahom zásielky. Pritom nie je nevyhnutné, aby sa adresát skutočne zoznámil s obsahom hmotnoprávneho úkonu, postačuje, že mal objektívnu možnosť spoznať jeho obsah (napr. rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 8.6.2011, sp.zn. 26 Cdo 268/2011; uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28.1.2011, sp.zn. 5 Cdo 129/2010).
misoft
19.07.22,09:24
Netreba vypisovať nepodstatné!
Podstatné je táto časť o fikcii doručenia:


1) zásielka sa považuje za doručenú uplynutím xy dní odo dňa jej odoslania;
2) zásielka sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielajúcemu subjektu z dôvodu neprevzatia adresátom.
T.z. v prípade alenky57 sa uplatní bod 2) - zásielka sa vrátila späť, považuje sa za doručenú - po dvoch mesiacoch (ako uviedla v návrhu v liste) už sa nemusí ponúkať spoluvlastníkovi, ale môže predať tretej osobe. Inštitút predkupného práva listom použila, spoluvlastník naopak toto nepoužil, neakceptoval ponuku.

Malá rada pre alenku: podacie lístky i vrátené listy uschovať! V prípade, že by nastal nejaký majetko-právny spor - týmto dokážeš, že si spoluvlastníka 2x oboznámila s ponukou a on nereagoval. Ako dôkaz by to stačilo, aby prípadnú námietku odpor zo strany spoluvlastníka, aby to súd zamietol a jeho žalobu/návrh/odpor zmietol zo stola.
Mária27
19.07.22,11:08
Fikcia doručenia sa vzťahuje len ne tie prípady, ktoré sú zákonom tak uznané. V tomto prípade ide o zákonnú povinnosť ponuky s konkrétnymi podmienkami, ktorej doručenie sa musí preukázať.
alenka57
19.07.22,15:05
Mária 27, akým spôsobom mám teda preukázať doručenie zásielky, ked fikcia doručenia sa na tento prípad nevzťahuje?
Mária27
19.07.22,19:34
Zvyčajne sa to odovzdáva osobne, podpíše sa prevzatie na kópii. Nerozprávate sa? Myslíš, že vie, o čo ide? Môžeš jej to odovzdať so svedkami, že sa to dozvedela.

Ak to predáš, ale ona nebude súhlasiť, má tri možnosti:
1) do troch rokov sa môže domáhať relatívnej neplatnosti zmluvy, kde by si s mohla brániť práve vrátenými zásielkami
2) žiadať od nového vlastníka, aby jej to predal z tých istých podmienok, ako to kúpil - to si mohla kúpiť aj od teba
3) bude mať nového spoluvlastníka - to aj vtedy, ak do troch rokov nezareaguje.