Lenočka
08.12.04,14:03
Máme auto na leasing cca 2 roky takže sa ešte účtuje po starom, zaplatili sme akontáciu, ktorú počas trvania leasingu rozpúšťam na účte 381. Nemá niekto skúsenosť s tým keď sa leasing ukončí predčasne, ako rozpustím tú sumu na 381? Do nákladov ako pripoč.položka?
accad
08.12.04,14:22
O akú formu ukončenia predčasného leasingu ide? Odkúpenie,odcudzenie,insolventosť...? Je to dôležité pre účtovanie a vysporiadenia LZ.
Lenočka
09.12.04,08:10
Jedná sa o to, že auto bolo kúpené v bazare na leasing a zistili sme, že sa neustále niečo kazí a treba stále do toho niečo investovať tak sa šéfstvo rozhodlo vrátiť ho leasingovke.
Paula
09.12.04,08:20
Aký protiúčet si mala na začiatku lízingu ku 381?
Lenočka
09.12.04,09:21
Akontácia bola zaplatená v hotovosti, ale keďže ju neni možné rozpustiť hneď do nákladov išlo to cez náklady bud.období a rozpúšťala som postupne ako sa platili splátky.
Paula
09.12.04,16:16
Lenočka, stále neviem, proti ktorému účtu si dala 381. Zostatok na 381 by som vykryla (vynulovala) práve s tým druhým účtom.
Lenočka
10.12.04,07:52
381/211 - zaplatená akontácia, a po mesiacoch som rozpúšťala voči tr.5 lenže predpokladám, že mne už nikto tie peniažky nevráti tak mi asi nič iné neostane len to dať do nákl. ako pripoč.položku.
Paula
10.12.04,09:56
Lenočka, teraz som aj ja v koncoch. nebolo to šikovné zaúčtovanie. Poradí niekto Lenočke, ako problém vyriešiť?
luky
10.12.04,10:01
Bola to prvá zvýšená splátka, alebo záloha?Treba si pozrieť dôkladne všeobecné podmienky.V niektorých prípadoch a hlavne keď je auto poruchové a vráti sa z toho dôvodu lízingovke, zvyknú lízingovky nerozpustenú časť akontácie vrátiť
Lenočka
10.12.04,11:14
Paula ako by si to teda po starom zaúčtovala, bolo to vyplatené v hotovosti.
Pozrela som lepšie tú zmluvu a bola to záloha na splátky.
Paula
10.12.04,11:54
Lenočka, ja som až tu na Porade zistila, že mi kedysi nebolo poradené správne ohľadom lízingu. Neber teda moje účtovanie za bernú mincu. Na samom začiatku som celkovú sumu lízingu zaúčtovala 381/479, prvú splátku-akontáciu a aj ďalšie som účtovala 479/221 a mesačné náklady (1/36-tina) 518/381. Ak by som predčasne ukončila lízing, interným dokladom by som dovtedy nerozpustené účty zaúčtovala 479/381. U teba mi práve chýba to moje nesprávne 479 , nemáš s čím vypárovať 381.
Lenočka
10.12.04,12:34
Mne potom tiež niekto zle poradil, ale čo už. Paula ďakujem ti za rady, pekný víkend.
Paula
10.12.04,12:42
Aj ja tebe, ďakujem. Stále dúfam, že sa niekto zapojí a pomôže ti, keď už ja neviem .
Rooibos
22.02.05,15:03
Máme auto na leasing cca 2 roky takže sa ešte účtuje po starom, zaplatili sme akontáciu, ktorú počas trvania leasingu rozpúšťam na účte 381. Nemá niekto skúsenosť s tým keď sa leasing ukončí predčasne, ako rozpustím tú sumu na 381? Do nákladov ako pripoč.položka?
Mozno ti pomoze toto z www.iura.sk (http://www.iura.sk) Casopis UaA 01/05 Otazky a odpovede:
Predčasné ukončenie lízingu
V apríli roku 2002 začal lízing osobného automobilu v celkovej hodnote 543 600 Sk dohodnutý na 36 mesiacov. Jeho ukončenie by malo byť v marci 2005. Nájomca však chce automobil v novembri (31. splátka) roku 2004 predčasne odkúpiť od lízingovej spoločnosti a následne ho predať za cenu cca 210 000 Sk. Prenajímateľ – lízingová spoločnosť požaduje uhradiť 60 000 Sk. Aký bude mať daňový dopad predčasné ukončenie lízingu z pohľadu nájomcu?

Lízingová zmluva bola uzatvorená do 31. decembra 2003, preto sa na ňu vzťahuje zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „predchádzajúci ZDP“).

V súlade s cit. zákonom [§ 24 ods. 4 písm. a)] je stanovené, že doba nájmu prenajímanej veci má byť dlhšia ako 20 % určenej doby odpisovania (v tomto prípade 4 roky), najmenej však tri roky a v prípade postúpenia zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu platí podmienka pre zmluvu ako celok. Toto ustanovenie predchádzajúceho ZDP nebolo dodržané, preto ide o predčasné ukončenie lízingu. Je preto potrebné postupovať podľa § 24 ods. 5 predchádzajúceho ZDP. Ak sa predáva prenajatá vec, ktorá bola predmetom lízingovej zmluvy po skončení doby nájmu nájomcovi v iných prípadoch, t. j. aj v prípade predčasného ukončenia lízingu, uznáva sa nájomné do daňových výdavkov iba za podmienky, že kúpna cena nebude nižšia ako zostatková cena vypočítaná zo vstupnej ceny u prenajímateľa, ktorú by vec mala pri odpisovaní podľa § 31 alebo § 32 predchádzajúceho ZDP. Ak kúpna cena, v tomto prípade je to 60 000 Sk, bude nižšia ako zostatková cena vypočítaná zo vstupnej ceny u prenajímateľa počas doby odpisovania tohto majetku, uznáva sa nájomcovi zaplatené nájomné do daňových výdavkov len do výšky odpisu podľa § 31 alebo § 32 predchádzajúceho ZDP.

Bude potrebné, aby nájomca vypočítal uvedeným spôsobom zostatkovú cenu lízovaného osobného automobilu, túto porovnal s kúpnou cenou, t. j. 60 000 Sk a ak zostatková cena bude nižšia ako kúpna cena, nie je potrebné upraviť základ dane z príjmov o rozdiel medzi účtovaným zaplateným nájomným do daňových výdavkov a odpismi podľa § 31 alebo § 32 predchádzajúceho ZDP. V opačnom prípade, ak zostatková cena bude vyššia ako kúpna cena, nájomca bude musieť v roku 2004 upraviť základ dane z príjmov o uvedený rozdiel. Je to potrebné urobiť v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok, t. j. v tomto príklade v roku 2004.

Podmienky na začatie odpisovania u nájomcu sú splnené v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom bola prenajatá vec poskytnutá nájomcovi v súlade s lízingovou zmluvou. V roku začatia a v roku ukončenia odpisovania možno uplatniť ročné odpisy len v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa majetok využíval na zabezpečenie príjmov. Pri výpočte zostatkovej ceny potrebnej na porovnanie s kúpnou cenou je v roku 2002 a v roku 2004 potrebné prepočítať ročné odpisy na mesačné, a to v roku 2002 na 9 mesiacov a v roku 2004 na 11 mesiacov.

Kúpu automobilu bude nájomca účtovať ako obstaranie majetku v obstarávacej cene 60 000 Sk a pri jeho predaji odpíše automobil v obstarávacej cene do nákladov na účet 541 a následne jeho predaj v predajnej cene zaúčtuje na účte 641. Rozdiel (210 000 Sk – 60 000 Sk = 150 000 Sk) mu vstupuje do základu dane z príjmov za rok 2004.


doc. Ing. Ľudmila Lacová, CSc
anka1
14.04.05,07:36
Prosím o radu:

Spoločnosť uzatvorila leasingovú zmluvu v roku 2002 - splátky 36 mesiacov
Chceme predčasne ukončiť leasing formou odkúpenia vozidla. Ako to zaúčtujem?
Mesačné splátky som účtovala:
381/321 28.916,50
568/321 4.298,-
314/321 - 10555,60
SPOLU: 22.658,90

Mesačne som si zaúčtovala finančný prenájom do nákladov:
518/381 28.916,50

Leasingovka nám vypočítala zostatkovú cenu vozidla vo výške 130.224,40 Sk
Ako mám účtovať?

Faktúra za vozidlo: 178793,7
nezapočítana záloha: 73887,6
preplatok: -42,7
úhrada nákladov finančnej služby: 22981,-
spracovateľský poplatok: 2380,-
Spolu k úhrade: 130.224,40
Sumy sú s DPH

381 je vporiadku tá sa mi vynuluje každý mesiac. 314 súhlasí s ich zostatkom.
Prosím ako to zaúčtujem?
Vozidlo ostáva vo firme nechceme ho predávať zatiaľ.
Ďakujem za každú pomoc
anka1
15.04.05,13:05
Obstarávacia cena vozidla bez DPH: 772.357,70 Sk
s DPH: 950.000,- Sk
Záloha na mesačné splátky: 380.000,- Sk
Leasing od 20.11.2002
36 mesiacov do 20.10.2005
Predčasné ukončenie 14.04.2005
Splatené: 29 splátok

Výpočet zostatkovej ceny pri rovnomernom odpisovaní:
r. 2002 (772357,70 x 14,2):100 = 109675,-
r. 2003 (772357,70 x 28,6):100 = 220894,-
r. 2004 (772357,70 x 28,6):100 = 220894,-
r. 2005 / (772357,70 x 28,6):100/:3 = 73631,-
–––––––––
625094,-

Alebo sa to má počítať s ceny s DPH, t.j. 950.000,- Sk???

t.j. zostatková cena je vo výške 147.263,70 Sk

Kúpna cena vozidla je 150.246,80 Sk . Pretože kúpna cena vozidla je vyššia ako zostatková cena pri rovnomernom odpisovaní (147.263,70 ) nájomné zahrnuté do nákladov je daňovým výdavkom v plnej výške.

Pri kúpe vozidla zaúčtujem obstarávaciu cenu
150246,80 042/321
zaradenia 022/042

Odpisuje sa to aj daňovo alebo iba účtovne?
accad
17.04.05,11:27
Anka podľa môjho názoru to odpisuješ účtovne aj daňovo ako hmotný majetok. Predchádzajúci prepočet odpisov je len pre účely posúdenia § 24 ods.4 a 5 zákona č.366/1999 Z.z., či je možné zaplatené nájomné uznať do daňových nákladov. Po odkúpení predmetu leasingu už ide o nákup investičného majetku, čiže správne zaradiť a účtovať mesačné odpisy a v rámci daňového priznania upraviť o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi.
anka1
18.04.05,07:41
Anka podľa môjho názoru to odpisuješ účtovne aj daňovo ako hmotný majetok. Predchádzajúci prepočet odpisov je len pre účely posúdenia § 24 ods.4 a 5 zákona č.366/1999 Z.z., či je možné zaplatené nájomné uznať do daňových nákladov. Po odkúpení predmetu leasingu už ide o nákup investičného majetku, čiže správne zaradiť a účtovať mesačné odpisy a v rámci daňového priznania upraviť o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi.
Prosím Ťa a ten prepočet pre posúdenie podľa § 24 sa robí zo sumy bez DPH alebo s DPH? Nemáme nárok na odpočet.
accad
18.04.05,07:59
Ja som mala predčasné odkúpenie predmetu leasingu v r.2004, prepočet mi odobrila daňová poradkyňa. Skús pozrieť tabuľku www.porada.sk/showthread.php?p=67216 (http://www.porada.sk/showthread.php?p=67216). Ja som si urobila takýto prepočet s DPH. Pretože na tento leasing platí zákon 366/1999 Z.z.
anka1
18.04.05,08:32
Ja som mala predčasné odkúpenie predmetu leasingu v r.2004, prepočet mi odobrila daňová poradkyňa. Skús pozrieť tabuľku www.porada.sk/showthread.php?p=67216 (http://www.porada.sk/showthread.php?p=67216). Ja som si urobila takýto prepočet s DPH. Pretože na tento leasing platí zákon 366/1999 Z.z.
Ďakujem pekne :)