REGION
15.11.06,14:00
Prosím o odborné stanoviská k otázkam odchodného:
1. Zamestnankyňa ukončila pracovný pomer, nahlásila sa na úrade práce
bez poberania príspevku v nezamestnanosti, požiadala o predčasný starobný dôchodok s uplatnením 6% úľavy / 12 mesiacov x 0,5 % za každých začatých 30 dní /. Po dvoch dňoch nastúpila na to isté pracovné miesto na pracovný pomer na dobu neurčitú. Uvedené bolo uskutočnené
do 30.6.2006. V mesiaci október jej mzdová účtovníčka vyplatila odchodné. Urobila správne? Resp. Aký by mal byť postup.
2. Ako by to bolo keby všetky uvedené skutočnosti nastali po 01.07.2006.
Ďakujem za odpovede.