Luba
18.11.06,12:17
Nerada zakladám novú tému, ale prehľadala som kadečo a nenašla som nejako odpoveď na nasledovnú otázku:
zamestnávateľ uzavrel so študentom DoVP na obdobie 2.10.-31.12. a mesačne mu vyplatí tretinu (ja viem, lepšie by bola DoBPŠ, ale čo už). Študent nepredložil žiadne vyhlásenie k dani zo závislej činnosti, t.j. za 10/06 mu bola odmena riadne zdanená a daň odvedená. Teraz predložil vyhlásenie s tým, že chce, aby sa mu za 11/06 a 12/06 uplatnila nezdanuteľná časť.
V ZDP (§36) sa ale hovorí, že zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť, ak zamestnanec predloží vyhlásenie do konca mesiaca, v ktorom nastúpil. V samotnom tlačive sa hore hovorí, že má byť predložené do 30 dní od nástupu (to je podľa mňa iný termín . ???? lebo ak nastúpi 20.10., tak podľa zákona ho má dať do 31.10., ale podľa tlačiva samotného do 19.11. - ako je to správne??).
Každopádne študent predložil vyhlásenie po akomkoľvek termíne a mne to vychádza tak, že aj výplata za 11-06 a 12/06 by mala byť zdanená a vysporiadať sa mu to môže až v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní. Alebo mu môžem nezdaniť výplatu od 11/06 ??
Veľmi pekne ďakujem každému za radu.
Melnick
18.11.06,12:36
Píšeš ,že už Ti vyhlásenie podpísal,takže mu môžeš NČZD uplatniť v mzde za november aj december. Daň,ktorú ste mu stiahli a následne odviedli mu vyrovnáte v ročnom zúčtovaní , za predpokladu,že vypíše pre Vás žiadosť o vykonanie ročného............,v opačnom prípade mu vystavíte :Potvrdenie o zdaniteľnej........... a daňové priznanie si urobí sám a daň ,ktorá mu bola v októbri zrazená ,mu bude vrátená.

Ja nepostupujem až tak prísne ,ale vždy túto možnosť zamestnancovi,prípadne dohodárovi pripomeniem.:)
Luba
18.11.06,19:18
Ďakujem za názor, ja som sa zasekla na tom termíne - na čo to potom v tom zákone je? Veď by to mohlo byť tak, že keď vyhlásenie nedá, tak sa mu príjem zdaní a keď dá, tak sa začne odvtedy prihliadať na nezdaniteľnú časť. Ale keď sa tam hovorí o termíne predloženia do konca mesiaca, v ktorom nastúpil, tak to môže znamenať, že buď preto, aby sa mohla uplatniť nezdaniteľná časť už za ten mesiac nástupu, alebo to, že keď nedá, tak sa mu nemôže prihliadať na nezdan.časť vôbec, ani keď by neskôr podal vyhlásenie. Potom by mal možnosti uplatniť nezdan.časť už len v ročnom zúčtovaní (DP).
Stretla som sa pri kontrole dane zo ZČ s tým, že práve termíny podpísania vyhlásenia boli kontrolované, takže ???
jaja99
18.11.06,20:16
ak podpíše vyhlásenie do konca 10/2006 (po nástupe do zamestnania), tak uplatníš odpočítateľnú položku podľa § 36 ods. 1 už v 102006, ak si neuplatnil v 102006 túto položku u iného zamestávateľa

ak podpíše vyhlásenie od 1.11.2006 (neskôr - nie po nástupe do zamestnania) - uplatníš o.položku počínajúc kal. mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom podpíše vyhl., tzn ak podpíše 1.11.2006, uplatníš po prvý raz od 122006
Luba
20.11.06,20:29
Preco mu nemozem uplatnit nezdan.cast uz za 11/06, ale az za 12/06? A prosim, vies mi uviest aj §, v ktorom sa o tom hovori ?
Dakujem.
fialka m
21.11.06,08:16
zakon o dani z prijmov, § 36 a § 37
§ 36
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu


(1) Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) prihliadne, začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, 122) preukážu; ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak ich preukáže do konca tohto kalendárneho mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane.122)

(2) Ak sa zamestnancovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) naň prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala, ak zamestnanec predloží doklad o preukázaní splnenia podmienok na uplatnenie daňového bonusu do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Rovnaký postup sa uplatní aj pri začatí sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie.

(3) Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci zdaniteľnú mzdu súčasne alebo postupne od viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, 122) prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus iba jeden zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) u ktorého zamestnanec uplatní nároky podľa odsekov 1 a2.

(4) Ak zamestnanec neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nepreukáže splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a prihliadne na preukázané podmienky na priznanie daňového bonusu dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak ich zamestnanec preukáže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, alebo si ich zamestnanec uplatní pri podaní daňového priznania.

(5) Ak zamestnanec nepoberal za kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) u ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, uplatní túto časť daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za obdobie, za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vykonal ročné zúčtovanie alebo za ktoré zamestnanec podáva daňové priznanie, dosiahne aspoň sumu 6-násobku minimálnej mzdy.

(6) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom,

a) že uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,
b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,
c) či je poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 2.

(7) Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne, napríklad zmenou vo vyhlásení podľa odseku 6 zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, 122) u ktorého si daňový bonus uplatňuje, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) poznamená zmenu na mzdovom liste zamestnanca.

(8) Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo na daňový bonus, zamestnanec je povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení podľa odseku 6 u toho zamestnávateľa, u ktorého uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus ku dňu, keď táto skutočnosť nastala.
§ 37
Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane a na daňový bonus

(1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, 122)

a)predložením dokladu o oprávnenosti nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 5 vystaveným oprávneným subjektom poskytujúcim služby podľa § 2 písm. u) a v) a vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (manžela), (táto zmena nodobúda účinnosť od 1.januára 2006 pozn. Porada.sk)
b) posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku (§ 11 ods. 2), ak suma takéhoto dôchodku v úhrne nepresahuje sumu ustanovenú v § 11 ods. 1 písm. a).

(2) Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, 122)

a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, 125) alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
b) potvrdením príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
c) predložením dokladu o tom, že mladistvý zamestnanec nadobudne plnoletosť131c) alebo sa považuje za invalidného rozhodnutím o priznaní invalidného dôchodku alebo o odňatí invalidného dôchodku.

(3) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti57) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Platnosť dokladov uvedených v odseku 1 písm. b) je podmienená tým, že zamestnanec každoročne potvrdí podpisom vo vyhlásení (§ 36 ods. 6) platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku. Doklady platia za predpokladu, že u zamestnanca a ním vyživovaných osôb sa nezmenili skutočnosti rozhodujúce na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane [§ 11 ods. 1 písm. b)] a daňového bonusu.
jankasm
21.11.06,08:23
Preco mu nemozem uplatnit nezdan.cast uz za 11/06, ale az za 12/06? A prosim, vies mi uviest aj §, v ktorom sa o tom hovori ?
Dakujem.

Ja myslím, že keď podpíše vyhlásenie v priebehu mesiaca 11/2006, tak mu môžeš uplatniť nezdaniteľnú časť už za 11/2006. ;)
Luba
22.11.06,20:57
[quote=fialka m]zakon o dani z prijmov, § 36 a § 37
§ 36
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
(6) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom,

a) že uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,
b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,
c) či je poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 2.


fialka m:
Ďakujem za citáciu §§, ale mne šlo iba o nezdaniteľnú časť na seba. § 37 hovorí už o nároku na nezdaniteľné časti za manželku, pre dôchodok atď a to moje váhanie s dátumami predloženia vyhlásenia a teda uplatnenia nezdaniteľnej časti na zamestnanca je práve kvôli zneniu tejto časti citovaného ZDP, ktorú som tu vyčervenila.
Nerada by som nezdaniteľnú časť uplatnila od 11/06 alebo 12/06, ako mi bolo radené a potom raz mala problémy s DÚ pre neodvedenie zrážkovej dane, poťažne preddavkovej dane. Je trochu iné, keď sa daň mesačne odvedie a potom ju štát vráti na základe ročného zúčtovania alebo daň.priznania, ako keď sa neodvedie mesačne, hoci sa mala, napr. aj preto, že vyhlásenie nebolo predložené v termíne, kedy predložené byť malo. Neviem, či som v tomto malicherná, ale tie termíny tam asi na niečo sú? Nenašla som, kde by sa hovorilo, že nezdaniteľná časť sa uplatní následne, keď zamestnanec podá vyhlásenie (iné je to s daňovým bonusom).
Takže stále som neni presvedčená, kde to má oporu v zákone....
Luba
23.11.06,21:50
Prosím, nemáte s tým ešte niekto konkrétnu skúsenosť a ako riešiť (ne)zdanenie pri neskoro podanom vyhlásení? Pomaly sa blíži koniec novembra a budem musieť urobiť mzdy, tak môžem tú nezdaniteľnú časť uplatniť či nie?
Vďaka.
Luba
30.11.06,17:57
Prosím Vás, ja sa ešte raz vraciam k tejto otázke. Ďakujem za tu vyjadrené názory, ale ja nejako stále nemám istotu, či môžem za 11-12/06 uplatniť tú odpočítateľnú položku alebo nie, ja to v tom zákone takto nečítam, ale môžem sa samozrejme mýliť. Možno som zbytočne príliš opatrná? ale zas je to odvod dane - áno/nie. Už budem musieť za chvíľu mzdy rátať, ako sa k tomu postaviť? Na DÚ som sa nedostala, neviem, či zajtra, prosím, vie niekto poradiť s odvolaním na konkrétne slová ZDP alebo máte niekto napr.z kontroly skúsenosť?
Ďakujem pekne.
jankasm
30.11.06,19:42
Prosím Vás, ja sa ešte raz vraciam k tejto otázke. Ďakujem za tu vyjadrené názory, ale ja nejako stále nemám istotu, či môžem za 11-12/06 uplatniť tú odpočítateľnú položku alebo nie, ja to v tom zákone takto nečítam, ale môžem sa samozrejme mýliť. Možno som zbytočne príliš opatrná? ale zas je to odvod dane - áno/nie. Už budem musieť za chvíľu mzdy rátať, ako sa k tomu postaviť? Na DÚ som sa nedostala, neviem, či zajtra, prosím, vie niekto poradiť s odvolaním na konkrétne slová ZDP alebo máte niekto napr.z kontroly skúsenosť?
Ďakujem pekne.

Nemusíš sa ničoho obávať, každý zamestnanec má nárok na odpočítateľnú položku. Takže ak máš istotu, že pracuje len u Vás a uplatňuje si ju len u Vás, tak mu ju po podpísaní vyhlásenia môžeš bez problémov uplatniť.
Ak chceš mať ešte väčšiu istotu, daj mu do podpísať k 1.11.2006 a tým pádom je jasné, že od 1.11., teda za 11/2006 mu ju už môžeš uplatniť.
Z DÚ určite nebudeš mať žiadne problémy. Však keby si mu ju neuplatnila teraz, on by si ju douplatnil v ročnom zúčtovaní.
evina
30.11.06,20:32
Príliš si sa zamerala na tie dva termíny podpisu vyhlásenia a unikol Ti ďalší text: ... a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom..., a ďalej

b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa.

Vyhlásenie podpisuje sám zamestnanec a je si plne zodpovedný za poskytnuté údaje. Ak Ti predložil Vyhlásenie na 11 a 12. mesiac do termínu výplaty za 11. mesiac, prihliadneš na NČ v týchto mesiacoch. To znamená, kedy Ti podpíše Vyhlásenie vtedy začneš uplatňovať nezdaniteľnú časť nezávisle od jeho nástupu- skrátka zmenili sa mu podmienky.
Luba
30.11.06,23:21
OK, tak Vám všetkým veľmi pekne ďakujem, robím mzdy len v malom a ešte som takýto prípad nemala, tak som bola neistá.
Candy
01.12.06,05:42
Ak máš pochybnosti o tom, či mu môžeš uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za 11 a 12/2006, potom môžeš postupovať podľa §36 ods.8 a tváriť sa, že vyhlásenie síce podal načas, ale nastala zmena zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (to nevadí, že predtým si NČZD u nikoho neuplatňoval) a túto skutočnosť Ti potvrdí v časti IV vyhlásenia. Vyhlásenie prikladám.
Ešte si dovolím pripomenúť, že ak si chce využiť možnosť odpočítať zrážkovú daň ako preddavok na daň, musí podať daňové priznanie.

§35
(4) U zamestnanca, ktorý nepodal vyhlásenie podľa § 36 ods. 6, je zdaniteľnou mzdou úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vyplatil, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

§36
(6) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom,
a) že uplatňuje daňový bonus a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,
b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,
c) či je poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 2.
(8) Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo na daňový bonus, zamestnanec je povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení podľa odseku 6 u toho zamestnávateľa, u ktorého uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus ku dňu, keď táto skutočnosť nastala.

§4
(6) Príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, sa zahŕňa do základu dane, ak vybraním zrážky nie je splnená daňová povinnosť alebo ak daňovník, ktorý nie je povinný tieto príjmy účtovať, využil možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7.
§43
(7) Daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6, sa považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak suma dane vybranej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku.126) Rovnako aj spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti si môže odpočítať pomernú časť dane, ktorá bola zrazená verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a to v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pripadajúca na spoločníka alebo komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Manželia, ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môžu odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaňujú tieto príjmy.
tinaM
01.12.06,08:47
V praxi sa bežne stáva, že zamestnanec nastúpi v priebehu mesiaca, napr.15. a vyhlásenie na ten mesiac mal podpísané u predchádzajúceho zamestnávateľa. V tom prípade môže podpísať vyhlásenie u nového zametnávateľa len v nasledujúcom mesiaci.
Ja by som priznala v mesiaci, kedy by som mala k dispozícii podpísané vyhlásenie.