juraj
12.12.04,08:59
Prajem pekný deň

Nie je to prosba o pomoc, skôr iba myšlienka na zamyslenie. Ako všeci vieme dňom 1.5.2004 sa nám všetkým zmenilo DIČ na Ič DPH. Pri prechode sme mali z toho menší guláš, ale zvládli sme to, ja osobne som privítal funkciu "zisti nové Ič DPH" na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk/). Problém nastal až začiatkom októbra. Colný úrad ma vyzval, aby som navštívil pobočku CÚ, pretože som podozrivý zo spáchania priestupku, že som im neoznámil nové Ič DPH. V odvôvodnení píšu že oni až 1.7.2004 zistili z daňového úradu, že sa mi zmenilo DIČ. (nečítajú noviny, nepočúvajú rádio a nepozerajú TV) Na colnom úrade som registrovaný ako užívateľský podnik na základe zákona o spotrebnej dani z min. olejov. V zákone sa píše, že každú zmenu im mám hlásiť do 15. dní od zmeny. Darmo som sa bránil, že som predpokladal, že CÚ a DÚ sú obe štátne inštitúcie a zrejme úzko spolupracujú a bolo by im oveľa jednoduchšie vyžiadať od DÚ hromadne zoznam nových Ič DPH. Nedávno mi prišiel "rozsudok" kde v trojstranovom oddôvodnení vysvetľujú prečo mi udelili pokutu 2000 Sk. Mám z toho veľmi zlý pocit, zdá sa mi že len potrebovali naplniľ svoj rozpočet na predvianočné prémie. Tak ako ja, dopadli v mojom okolí všetci podnikatelia, ktorý sú registrovaní podľa uvedeného zákona. Predpokladám, že na Slovensku nás mohlo byť niekoľko stoviek, možno aj tisícov. (Ide o všetkých poľnohospodárov, lesníkov....) Veď koho by napadlo nahlasovať colnému úradu niečo, čo zmení DÚ hromadne všetkým.
Šťastie, že je to len 2000 Sk, už som im to zaplatil, nech majú radosť, teraz len rozmýšľam, kde som ešte registrovaný a kde evidujú ešte moje staré DIČ....
Možno si to prečíta niekto z riaditeľstva CÚ a zamyslí sa či je toto naozaj najdôležitejšia vec, ktorou sa majú colný úradníci zaoberať.

ďakujem za morálnu podporu, pekný deň
Juraj
aladin
13.12.04,06:33
1. pripad : ked si to už zaplatil tak nič, ale mne sa zda želist co prisiel od danoveho úradu spolu s kartickou o novom DIC , uvadza že stare dic akceptuju do konca roka.....
2. pripad : mal si na mysli zmenu dic od maja ked ti zacalo platit dic s SK xxxxxxx ?
tak v tom pripade asi už nic
bepo
13.12.04,08:04
Pripravuje sa nový zákon podľa ktorého ak človek raz dá údaje nejakému štátnemu úradu ten to posúva ďaľším štátným úradom a nemúsi 3-krát nosiť to isté do rôznych úradov.Ale dovtedy treba oznamovať a nosiť každému zvlášť.
Excise Duty
13.12.04,09:11
Ahoj Juraj,

pred Tvojou registráciou ako užívateľský podnik si musel podľa ustanovenia § 11 ods. 3 pri podaní žiadosti o vydanie odberného poukazu v tejto žiadosti uviesť
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b) daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c) druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d) účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch,
e) identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
Podľa ods. 4 prílohami k žiadosti sú
a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b) technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c) technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takým zariadením,
d) technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až f).
Žiadne z ustanovení ods. 3 a 4 nepožaduje, aby si pri podaní žiadosti uvádzal DIČ pre DPH, ak si ho ale uviedol sám, nič sa nedeje, ak ho pri podaní Tvojej žiadosti požadoval colný úrad, konal nad rámec zákona. Preto ani zmenu DIČ pre DPH na Ič DPH nie je potrebné nikomu hlásiť. Tvoje daňové identifikačné číslo podľa ods. 3 písm. b) sa predsa nezmenilo a tak si nič neporušil.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 6 treba každú zmenu údajov, ale iba podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) až e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku s výnimkou údajov podľa odseku 3 písm. d), kedy je treba zmenu údajov oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a) je treba oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad potom doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 3. Pri zmene účelu použitia [odsek 3 písm. d)] môže užívateľský podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz.
U Teba ani jeden z takýchto prípadov nenastal, preto pokuta uložená colným úradom je v rozpore so zákonom a treba okamžite proti nej podať odvolanie. A ešte k tej pokute, ustanovenie § 42 zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja neupravuje pokutu za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa § 11 ods. 6, preto sa v takomto prípade uplatní § 12 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní... v znení neskorších predpisov, a to na základe ustanovenia § 44 ods. 3, teda aké priestupkové konanie a podľa akého predpisu začal voči Tebe colný úrad. Uložil Ti pokutu neoprávnene a podľa neviem akého predpisu, pravdepodobne podľa Colného zákona, bol by som rád, ak by si ho tu uviedol. Colný úrad by si mal uvedomiť, že v Tvojom prípade spravuje spotrebnú daň a neodbavuje kamión alebo vagón a podľa toho má aj konať a používať príslušné predpisy.
Excise Duty
Excise Duty
13.12.04,10:45
V predchádzajúcom príspevku som sa tak trochu kopol, samozrejme, že ak ide o pokuty, uplatní sa § 35 ods. 12 a nie § 12 zákona č. 511, ked som to
v chvate písal, tak som sa pomýlil. Sorry.

Excise Duty
june
15.12.04,12:30
Daňové identifikačné číslo sa v máji menilo - všetci, čo dostali nové IČ DPH dostali aj nové DIČ, takže sa to malo nahlásiť.
Je to ale fakt blbé, že DÚ a CÚ nevedia spolu komunikovať a vymienať si aspoň takéto základné údaje.

june
AlaNR
15.12.04,12:53
ahojte,

to som teda šoknutá. Keď si vedeli zmeniť všetky IČ DPH také telekomunikácie, nechápem, prečo to neurobila aj colnica!?!?!?!?!?
Mám k tomu dve otázky:

1. keď máme na JCD po 1.5.2004 už nové IČ DPH, pokladá sa to za nahlásené?

2. Ako je to v prípade, keď firma od 1.5.2004 nepriviezla nič, čo by sa preclievalo?

Diky za odpoveď
Excise Duty
15.12.04,20:41
Daňové identifikačné číslo sa v máji menilo - všetci, čo dostali nové IČ DPH dostali aj nové DIČ, takže sa to malo nahlásiť.
Je to ale fakt blbé, že DÚ a CÚ nevedia spolu komunikovať a vymienať si aspoň takéto základné údaje.

june
Juraj jednoznačne píše, citujem: „Colný úrad ma vyzval, aby som navštívil pobočku CÚ, pretože som podozrivý zo spáchania priestupku, že som im neoznámil nové Ič DPH“. Ďalej Juraj píše, že je na colnom úrade registrovaný ako užívateľský podnik na základe zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja (zákon č. 98/2004 Z. z.). Pre registráciu užívateľských podnikov platí § 11, v ktorom ustanovenie ods. 3 písm. b) požaduje iba uvedenie daňového identifikačného čísla a ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, potom sa uvedie rodné číslo. Je to tak preto, lebo užívateľským podnikom v prípade spotrebnej dane z minerálneho oleja môžu byť aj fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, napríklad ak chcú nakupovať daňovo zvýhodnenú naftu na vykurovacie účely svojich príbytkov. V ostatných zákonoch o spotrebných daniach (lieh, pivo, víno, tabakové výrobky) v prípade užívateľských podnikov takáto formulácia nie je. Pokiaľ ale ide o daňové subjekty iné, než užívateľské podniky, tam zákon striktne požaduje pri podaní žiadosti uviesť popri daňovom identifikačnom čísle aj identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty [Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu - § 21 ods. 1 písm. c) alebo Oprávnený príjemca - § 25 ods. 1 písm. c)]. Je len logické, že rovnako požaduje nahlásiť všetky zmeny, teda v týchto dvoch uvedených prípadoch aj zmenu identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty. Ak colný úrad udelil Jurajovi pokutu za neoznámenie nového identifikačného čísla pre DPH, trvám na tom, že pokuta bola udelená v rozpore so zákonom, pretože Juraj, ktorý je registrovaný ako užívateľský podnik, nebol povinný pri registrácii uviesť identifikačné číslo pre DPH, keďže to zákon v tomto prípade nepožaduje a preto ani nemal povinnosť nahlásiť jeho zmenu. Škoda, že sa neozve sám Juraj, aby upresnil, či dostal pokutu za neoznámenie daňového identifikačného čísla alebo identifikačného čísla pre DPH, ten druhý prípad je napadnuteľný odvolaním, rovnako je napadnuteľné aj použitie nesprávnej právnej normy, podľa ktorej colný úrad postupoval pri uplatnení sankcie, evidentne použil Colný zákon.
june
16.12.04,11:48
Excise Duty - suhlas. najprv musia opravit zakon a doslova tam napisat, ze chcu nahlasovanie IČ DPH.
juraj
22.12.04,15:59
Prepáčte, že som vás zmiatol, CÚ žiadal nahlásiť nové DIČ a nie Ič DPH, aj keď je to úplne jedno (veď sú rovnaké, až na prefix), obe sa menili naraz.
rosemary
27.12.04,15:14
Myslím si, že to nieje to isté. Staré DIČ bolo IČO/číslo daňového úradu, nové je vygenerované bez prefixu Sk. Presne Juraj je to aj náš prípad, mali sme do 15 dní od zmeny nahlásiť Colnému úradu zmenu, takisto sme neurobili, lebo sme si mysleli/čo sa niekedy nevypláca/ že daňovací s colníkmi si informácie predajú. Pokutu sme ukecali.