tinaM
10.12.06,20:28
Platiteľ DPH podniká v prenajatých priestoroch neplatiteľa DPH.
Po súhlase prenajímateľa nájomca vymenil dvere a znížil stropy.Výmenu dverí previedol dodávateľ nepl.DPH /95000/ a zníženie stropov previedol platiteľ DPH /65979 + 12536/. DPH z vystavenej faktúry 12536 si nájomca uplatnil.
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že náklady na techn.zhodnotenie sa budú kompenzovať s nájomným. Problém je v tom, že v dohode o započítaní sú uvedené len sumy bez DPH /95000+65979/.
Som toho názoru, že nakoľko bola uplatnená DPH u nájomcu, je nutná refakturácia prenajímateľovi a tým sa daň odvedie. Nie som si však istá, či refakturovať aj sumu 95000 od neplátcu z dôvodu odvodu DPH. Sumu
95000 môže nájomca -platiteľ dane-riešiť formou zápočtu s nájomným bez refakturácie? Malo by to nejaký dopad na koeficient?
jaja99
10.12.06,21:05
1. Zápočet sa môže vykonať len ak voči tej istej osobe existuje pohľadávka a zároveň záväzok. Preto treba refakturovať vykonané práce prenajímateľovi.

2. Refakturácia bude s DPH v tom prípade, ak boli práce objednané vo vlastnom mene nájomcu a tento ich ďalej fakturuje prenajímateľovi. Vtedy treba uplatniť DPH na všetky práce (aj tie, čo boli dodané neplatiteľom). Ak boli práce objednané v mene prenajímateľa - ide o prechodné položky - neuplatňujete na vstupe odpočítanie DPH a tiež na výstupe neuplatňujete daň.

3. Na koeficient nemá vplyv ani jedna verzia - refakurácia/prechodné položky. Nejde o oslobodené plnenia.
tinaM
10.12.06,21:28
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Aj mne to tak vychádzalo, ale chcela som vedieť aj iný názor, prípadne iné riešenie. Je to tak, keď sa veci urobia a potom účtovníčka,rieš to, ale tak, aby som nemusel nič platiť!