Lulaaa
11.12.06,09:54
1.Ahojte. Chcem sa informovať. Mám zamestnanú dôchodkyňu na dohodu o vykonaní práce. Za dohodu má vyplatenú sumu 3400Skbrutto/mesiac, ktorá je zdanená zrážkovou daňou do 5tisíc. Ročný príjem má 37400-sk. Môže si podať daňové priznanie a zaplatenú daň požiadať o vrátenie? Ja si myslím, že áno len chcem vedieť váš názor.


2. Ak je dôchodkyňa zamestnaná na dohodu o vykonaní práce na 20tisíc./mesiac. Zrazí sa jej preddavková daň. Môže tak tiež podať DP a požiadať o vrátenie dane?
STRELEC
11.12.06,09:58
[quote=Lulaaa]
1.Ahojte. Chcem sa informovať. Mám zamestnanú dôchodkyňu na dohodu o vykonaní práce. Za dohodu má vyplatenú sumu 3400Skbrutto/mesiac, ktorá je zdanená zrážkovou daňou do 5tisíc. Ročný príjem má 37400-sk. Môže si podať daňové priznanie a zaplatenú daň požiadať o vrátenie? Ja si myslím, že áno len chcem vedieť váš názor. Áno - podať priznanie môže. Či jej vznikne nárok na vrátenie DP závisí od priznania a najmä teda od výšky jej dôchodku a uplatniteľného nezdaniteľného základu dane.


2. Ak je dôchodkyňa zamestnaná na dohodu o vykonaní práce na 20tisíc./mesiac. Zrazí sa jej preddavková daň. Môže tak tiež podať DP a požiadať o vrátenie dane? Detto.
Lulaaa
11.12.06,13:15
Áno - podať priznanie môže. Či jej vznikne nárok na vrátenie DP závisí od priznania a najmä teda od výšky jej dôchodku a uplatniteľného nezdaniteľného základu dane.
Tak tomu nerozumiem, asi mi to nepáli.:D ten §46 Z. o dani z príjmov ma celý domotal. Uvedie mi niekto príklad? dôchodok má napr. 92tisíc za rok, a dohodu v sume 20tisíc za november. Tak sa jej to oplatí podať DP, aby jej vrátili daň?
DanielaSL
11.12.06,13:29
Dobre si to prečítaj......

§ 11
Nezdaniteľné časti základu dane

(1) Základ dane sa znižuje o nezdaniteľné časti, ktorými sú:

a) suma zodpovedajúca 19, 2-násobku životného minima64) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na daňovníka,
b) suma zodpovedajúca 19, 2-násobku sumy životného minima 64) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, 57) ak nemá vlastný príjem; ak má vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období nepresahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky (manžela); do vlastného príjmu sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33 zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky 43) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie125,
c) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené podľa osobitného predpisu, 35)
d) účelové sporenie.
e) poistné na životné poistenie.

(2) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 1 písm. a), ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, 22) (ďalej len dôchodok ) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a je vyšší ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 1 písm. a). Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 1 písm. a), zníži sa základ dane podľa odseku 1 písm. a) len vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou dôchodku a sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 1 písm. a).

(3) Základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 1 písm. b) až e) len u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

(4) Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 1 písm. b) len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine tejto nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane alebo ak má manželka (manžel) vlastné príjmy v príslušnom zdaňovacom období, o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine rozdielu vypočítaného podľa odseku 1 písm. b).
Zuzana2
13.12.06,09:25
§ 46
Minimálna výška dane
Na začiatok

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a). To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 okrem zdaniteľných príjmov daňovníka, u ktorého za zdaňovacie obdobie nepresiahnu takéto príjmy 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a), alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44.


Poraďte, prosím:
- zamestnanec - dôchodca - príjem do 5000,-- Sk mesačne, zrážková daň,
- celkový príjem v roku 2006 nepresiahne 45 408,-- Sk,
- môže si aj tak podať DP a uplatniť tento §? Čiže žiadať o vrátenie dane?
Ďakujem.
Denda
13.12.06,10:25
Ak jeho príjem nepresiahne v roku 2006 sumu 45408,-Sk a podá si daňové priznanie, celá zrazená daň mu bude vrátená.
Denda
13.12.06,10:27
Zuzana2
13.12.06,11:33
Ďakujem veľmi pekne.
Jozef Mihál
13.12.06,11:38
Zuzana2
14.12.06,07:19
Ešte raz ďakujem.
Vidím, že sa musím naučiť "pracovať s drakom".