ivab
11.12.06,11:07
Ahojte našla som tu niekoľko príspevkov na túto tému, nikdy však nedošlo v rámci diskusii k nejakému spoločnému záveru.
tak teda problém. Slovenská SZČO pracuje v zahraničí (Rusko), svoje služby fakturuje na základe zmluvy slovenskej SZČO, ktorá má podpísanú zmluvu so zahraničným partnerom. Zahraničný partner prepláca obom letenku a ubytovanie.
Predmetná SZČO má teda príjmy z fakturácie, výdavky vykazuje platené odvody. Ide o to, či je možné si uplatniť výdavky vo výške stravného + 40% vreckové, ak sa tam zdržiava viac ako 183 dní v roku. Podotýkam, že tam nemá zriadenú stálu prevádzkáreň.
Rada by som bola, keby sa vyjadrili tí, ktorí s tým majú skúsenosti aj pri obhajovaní pri daňovej kontrole.
ivab
11.12.06,14:15
Nik nepripojí názor?
Monika Kováčová
11.12.06,14:21
Ja som uplatňovala výdavky na stravné - diéty. V zmluve bolo uvedené miesto, kde bude práca vykonaná, kopírovala som pas s povolením - víza, bol tam aj dátum prechodu cez hranice. Nevidím v tom problém.
ivab
11.12.06,14:48
Ermon zaujíma ma to preto, že boli isté názory, že ak to trvá spolu viac ako 183 dní v roku, nejde o zahraničnú pracovnú cestu a teda tieto náhrady mu nemožno uznať ako daňové výdavky.
A vreckové si neuplatňovala?
Monika Kováčová
11.12.06,14:49
ivab, kde sú tie názory, pripoj link, pozriem na ne. Aj 40% som uplatňovala.
ivab
11.12.06,15:01
Pozri napr.:
http://www.porada.sk/t23200-p2-stravn-len-40-do-daovch-vdavkov.html
je tu aj zaujímavé stanovisko z DRSR

ten príspevok, kde to bepo vysvetľuje, nemôžem nájsť.
Monika Kováčová
11.12.06,15:07
To je usmernenie o mieste pravidelného vykonávania činnosti. Hľadaj 183 dní.

Doplnenie zo stránky DRSR: FAQ
Otázka:
Aké sú to výdavky daňovníka vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste ako je miesto, v ktorom daňovník činnosť pravidelne vykonáva?

Odpoveď:
Zo súčasne platného znenia ustanovenia § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov vyplýva, že daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone sú výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa zákona o cestovných náhradách.
Platný zákon o dani z príjmov nedefinuje, čo sa považuje za miesto, v ktorom daňovník činnosť pravidelne vykonáva.
U daňovníkov, ktorí nemajú stálu prevádzku alebo u ktorých je vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti obtiažne vymedziť miesto pravidelného vykonávania činnosti, je možné za miesto pravidelného vykonávania činnosti považovať miesto podnikania uvedené v oprávnení na vykonávanie takejto činnosti, a to aj vtedy, ak je ako miesto podnikania v oprávnení uvedené miesto trvalého pobytu daňovníka.
Ak má daňovník v oprávnení na vykonávanie činnosti uvedené ako miesto podnikania miesto trvalého pobytu, ale činnosť vykonáva v prevádzke, ktorú má zriadenú na výkon činnosti a jej sídlo nie je totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, miestom pravidelného vykonávania činnosti je potom miesto, v ktorom je zriadená prevádzka.
Z uvedeného vyplýva, že pri výkone činností, ktoré nemajú miesto, kde sa činnosť pravidelne vykonáva a nie sú vykonávané v stálej prevádzkarni, sa bude vychádzať zo živnostenského oprávnenia a z toho, čo je v ňom uvedené ako miesto podnikania, napr. miesto trvalého bydliska.
V prípade, ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona vykonáva svoju činnosť v inom mieste, ako je miesto pravidelného vykonávania činností, môže si uplatniť daňové výdavky v súlade s § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.
ivab
12.12.06,07:33
Ďakujem ermon, takto som to potrebovala vysvetliť. Čiže môžem uplatňovať stravné i 40% vreckové (cestovné a ubytovanie nehradí on). Stačí vypísať cestovný príkaz, priložiť letenku tam a späť, aby bolo jasné, že v tom období tam skutočne bol?
Ešte jedna otázočka, táto SZČO má živnostenské oprávnenie s miestom podnikania - miesto trvalého pobytu, žije so svojou družkou v 3-izbovom byte v inom meste, kde si na základe zmluvy prenajíma jednu miestnosť ako kanceláriu. Dochádza sem autom, ktoré však nemá zaradené v obchodnom majetku a nakoľko nemá zaplatenú daň z MV na toto auto pre rok 2006, nemôže si uplatňovať cestovné, však?. A potom nájom na základe zmluvy môže uplatniť do daňových výdavkov?