Pukana
13.12.06,09:42
Dobrý deň,
dorábam nedotiahnuté veci v novom zamestnaní po predchadzajúcom zamestnancovi.
Potrebujem doložiť do Zbierky listín Riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobibe 2005.
Čo všetko je potrebné doložiť? Pokiaľ viem SUVAHU, VYKAZ ZISKOV A STRAT, POZNAMKY. Je to všetko?
Vie mi niekto poradiť, do kedy bola povinnosť zaslať spomínané dokumenty? Šéf chce vedieť, či nám náhodou nevyrubia pokutu, a keď tak v akej výške?
Našla som tu aj podobnú tému, v budúcnosti bude lepšie keď mi niečo nie je jasné písať otázku do už založenej témy, alebo vytvoriť novú, aby tu nebolo zbytočne veľa otvorených rovnakých/podobných tém?

Ďakujem veľmi pekne za odpovede a rady.
AHA
13.12.06,12:26
Takže povinnosť uložiť do OR máte podľa zákona o účtovníctve § 21 závierka
musí byť schválená VH a do 30 dní od schválenia musí byť uložená do zbierky listín OR pri audite aj zverejnená v Obchodnom vestníku. Závierka by sa mala schváli na VH do 30.6.2006 ale kedže VH môže byť zvolané do 30.6.2006 kde by sa programovo mala schváliť závierka a rozdeliť HV môže byť neuznášania sa schopné (o tom musí byť zápis) tak ja to teraz pri opomenutí celkom legálne schválim na VH zo dňa 25.11.2006 a do OR uložím do 25.12.2006 a tým neporuším zákon. Ináč pokuta je 3% z majetku brutto.
tanicenka
02.01.07,18:04
Čau Pukana,
do Zbierky listín musíš dodať Súvahu, Výkaz, Poznámky, (prípadne výročnú alebo audítorskú správu, pokiaľ Ti to ukladá zákon) - stačí všetko 1x (v KE stačia aj fotokópie), a to všetko do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktorým bola účt. závierka schválená. Uložené listiny následne zverejní MS SR na internete a v obch. vestníku, odkiaľ Ti dôjde faktúra za zverejnenie cca 600,- Sk za listinu.O pokute zatiaľ neviem nič bližšie, ale OR určite najprv vyzve subjekt k predloženiu listín a ak v lehote nebudú listiny predložené,tak až potom môže uložiť nejakú pokutu. Skús sa konkrétne informovať na obch. registri v Tvojom kraji, je možné, že každý súd má nejaké svoje vnútorné dohody (predpisy, lehoty). pa pa
accad
02.01.07,20:52
Ja k tomu pridám čerstvý prípad.
Obchodná spoločnosť podala dňa 24.5.2006 na uloženie do Zbierky listín účtovnú závierku za r.2003. Z Okresného súdu dodatočne žiadali doložiť zápisnicu o schválení účtovnej závierky (nakoľko tento dátum nebol zapísaný na prílohách). Spoločnosť im to dodatočne doručila s tým, že dátum na Zápise jediného spoločníka bol uvedený 30.12.2004 (čím porušili § 40 ods.1 z.č. 513/1991 Z.z.) a čo si nikto nevšimol.
V decembri bolo spoločnosti doručené rozhodnutie o uložení poriadkovej pokuty vo výške 6.000,- s odvolaním sa na:
§ 9 ods.2 z.č.530/2003 Z.z. o obchodnom registri
Vyberám ... je povinná predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín bez zápisu, v jednom vyhotovení do 30 dní od ich vyhotovenia
§ 11 ods.1 písm.b) z.č. 530/2003 Z.z.
Vyberám... pokutu do výšky 100.000,-, ak si ... nesplní povinnosť predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom.
§ 17 ods.5 veta druhá z.č.431/2002
Vyberám ... účtovná závierka sa považuje za zostavenú po pripojení podpisových záznamov k požadovaným údajom podľa odseku 2 a k jednotlivým súčastiam účtovej závierky.
§ 40 ods.1 z.č. 513/1991 Z.z. -
Vyberám... spoločnosť s ručením obmedzeným ...ukladajú riadnu individuálnu účtovnú závierku ... do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom. Príslušný orgán ... spoločnosti s ručením obmedzeným... je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku ... na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

Nakoľko osoba oprávnená konať v mene spoločnosti XY si nesplnila povinnosť vyplývajúcu z vyššie citovaných zákonných ustanovení, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.
AltaKE
23.01.07,16:35
Treba poslať schválené účtovné výkazy aj na daňový úrad??
Jana Acsová
23.01.07,16:44
Treba poslať schválené účtovné výkazy aj na daňový úrad??Áno ... ale iba v prípade, že účtovná jednotka znova otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona. Ak do účtovných kníh nevstupovala, účtovnú závierku opakovane po schválení nepredkladá (§ 1 ods. 6 opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení zmien a doplnkov).