dana99
14.12.06,11:04
Ahojte, sme reklamná agentúra a pre nášho klienta sme kupovali (a jemu predali) reklamné predmety - ozdobné fľaše, ktoré nám dodatočne plnili alkoholom (kúpili sme prázdne a dali naplniť alkoholom). Po naplnení boli riadne označené známkou. Mám niečo niekde hlásiť?
katarina.j
15.12.06,05:01
Ak to boli reklamné predmety ako uvádzaš a mali etiketu s vaším logom firmy tak by som nechala jednu fľašu kvoli kontrole alebo by som odfotila kvoli dokumentácii a aby si to firma vedela obhájiť a dať do nákladov. nehlási sa nič.
Excise Duty
15.12.06,10:17
Nebral by som to zase až tak naľahko. Podľa ustanovenia § 44 ods. 1 zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti prijímať a vydávať lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to najneskôr jeden deň pred začatím tejto podnikateľskej činnosti. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje a predmet podnikania. Ukončenie takejto podnikateľskej činnosti je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia tejto podnikateľskej činnosti.
V každom prípade v celom reťazci pohybu liehu popísaného v prvom príspevku išlo vždy o príjem a výdaj (reklamná agentúra prijala spotrebiteľské balenie liehu od dodávateľa a následne ho vydala svojmu klientovi, ten opäť nepochybne vydal toto spotrebiteľské balenie komusi ďalšiemu, ak to nebolo pre jeho vlastnú spotrebu). V citovanom ustanovení nie je žiadna zmienka o tom, že táto povinnosť sa nevzťahuje na lieh prijímaný a vydávaný ako reklamný predmet! Keďže vyššie citované ustanovenie § 44 bude účinné už len do 31. decembra 2006, uplatní sa ustanovenie § 51f ods. 19, podľa ktorého ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 nebolo právoplatne ukončené k 30. júnu 2006, v konaní sa nepokračuje. Z uvedeného vyplýva, že takéto konanie sa už ani nemôže začať, pretože nie je možné za rovnaký priestupok sankciu raz uplatniť a inokedy neuplatniť. Len z tohto dôvodu by som už nikomu nič neoznamoval a nie preto že išlo o dodávku spotrebiteľského balenia liehu ako reklamného predmetu, ako vyplýva z druhého príspevku.
Ak by sa ešte takáto forma dodania spotrebiteľského balenia liehu mala uskutočniť aj po 1. januári 2007, potom je nevyhnutné mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu pretože podľa ustanovenia § 44 v znení platnom od uvedeného dátumu, konkrétne ods. 3 tohto paragrafu „za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona považuje predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.“. Bez takéhoto povolenia už podobné dodanie spotrebiteľského balenia liehu vôbec nebude možné, keďže lieh ako prvý dodal výrobca, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a ako taký je registrovanou osobou v zmysle príslušných ustanovení zákona. Podľa ustanovenia § 44 ods. 13 je však registrovaná osoba povinná predávať spotrebiteľské balenie v daňovom voľnom obehu len držiteľovi povolenia na predaj alebo registrovanej osobe, ak zákon neustanovuje inak. Povolenie stačí vybaviť pri prvom takomto prípade, a to podľa ustanovenia § 44. Potom už ale bude potrebné dodržiavať všetky jeho ustanovenia.
dana99
15.12.06,13:13
Ďakujem Vám.
Muška
15.12.06,15:24
Podľa ustanovenia § 44 ods. 13 je však registrovaná osoba povinná predávať spotrebiteľské balenie v daňovom voľnom obehu len držiteľovi povolenia na predaj alebo registrovanej osobe, ak zákon neustanovuje inak. Povolenie stačí vybaviť pri prvom takomto prípade, a to podľa ustanovenia § 44. Potom už ale bude potrebné dodržiavať všetky jeho ustanovenia.

Peter, podľa tohoto teda vyplýva, že istá nemenovaná firma /registrovaná/ - veľkoobchod , musí mať aj povolenie na predaj ak predáva aj anonymným odberateľom, keď zo zákona vyplýva, že registrovaná osoba môže predávať len držiteľovi povolenia, alebo registrovanej osobe.
krusa
15.12.06,23:49
Ak je firma už registrovaná podľa zákona o spotrebnej dani z liehu a vrámci svojej činnosti chce predávať tovar aj napr. konečnému spotrebiteľovi alebo neidentifikovanému spotrebiteľovi musí požiadať o povolenie na predaj podľa § 44.
slonika
30.12.06,00:38
ano, ak sa jedna o registrovanu osobu a tato chce predavat sbl aj konecnemu spotrebitelovi, musi poziadat colny urad o vydanie povolenia na predaj SBL v danovom volnom obehu
aladin
01.01.07,14:33
Xcel by som sa spytat ak mam pohostinstvo , ludovo povedane krcmu a rozlieva sa tam alkohol , mam sa registrovat ako spredaj liehu s spotrebitelskom baleni , alebo nejako inak , vzhladom na to ze sa alkohol rozlieva.
abel
02.01.07,10:43
Xcel by som sa spytat ak mam pohostinstvo , ludovo povedane krcmu a rozlieva sa tam alkohol , mam sa registrovat ako spredaj liehu s spotrebitelskom baleni , alebo nejako inak , vzhladom na to ze sa alkohol rozlieva.
Bez ohľadu na to, či sa rozlieva alebo nie - ak sa predáva, tak musíš mať povolenie.
Melnick
02.01.07,11:57
Chcel by som sa spytat ak mam pohostinstvo , ludovo povedane krcmu a rozlieva sa tam alkohol , mam sa registrovat ako spredaj liehu s spotrebitelskom baleni , alebo nejako inak , vzhladom na to ze sa alkohol rozlieva.
A ak nemáš povolenie a alkohol po 1.1.2007 predávaš - riskuješ mastnú pokutu.:)