jaahodna
18.12.06,13:14
ahojte, kolko % je za rok 2006 možnosť si uplatniť paušálne náklady, resp. kde to najdem. dakujem !!!
Tweety
18.12.06,13:20
ahojte, kolko % je za rok 2006 možnosť si uplatniť paušálne náklady, resp. kde to najdem. dakujem !!! Je to Zákon o dani z príjmu § 6 odst.10..Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom
dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže
uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a2 okrem daňovníka, ktorý má
z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu,33) ktorý môže
uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej
hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné
daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa
tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného
a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu
dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo
výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný
viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.(táto zmena nodobúda účinnosť od 1.januára 2006 pozn. Porada.sk)