Eri
17.12.04,10:45
Sme s.r.o. Máme prenajatý priestor od hypermarketu a otvorili sme tam našu malopredajňu. Kedže to bol celkom nový priestor, museli sme tam dať urobiť
najprv projekt, potom elektikárske práce a stavebné práce.
To celé nám urobila jedna firma, faktúra znela na cca 400 tis.
Ako to zaúčtovať:
Projekt na aký účet?
a ostatné práce elektrikárske a stavebné spolu s dodávkou materiálu(dlažby, svietidiel ...) na aký účet?
michelle84
11.05.07,09:41
Mali sme teraz kolaudaciu budovy, ktoru vlastnime uz davno. Prisla nam faktura za inziniersku cinnost. Uctovat to cez 042 ako naklady suvisiace s budovou alebo cez 518 sluzby?
betka
11.05.07,13:01
Ak ste ešte nezaradili nehnuteľnosť do používania, môžete da´t na 042. Ak ste ju zaradili, vytvorili kartu, máte OC nehnuteľnosti,....... a FA Vám prišla teraz. rozhodnete sa:
1. či bude pre Vás TZ budovy, ak je cena viac ako 30 tis Sk,
2. alebo bude súčasťou nákladov. (menej ako 30 tis)

Ak vám v priebehu roka prídu ďalšie FA, kt. súvisia s nehnuteľnosťou a súčet FA bude vyšší ako 30 tis, dáte si ich ako TZ nehnuteľnosti a i FA z inžinierskej činnosti budete musieť vylúčiť z nákladov a dat ako TZ, kt. budete odpisovať spolu s budovou...
janasl
12.06.07,14:34
Ak firma ešte len plánuje stavbu - apartmány a ešte sa stavať nezačalo, zatiaľ chodia len faktúry typu: urbanistická štúdia, inžinierska činnosť´na zabezpečenie stavebného povolenia, geologický prieskum lokality a geod.práce. Môžem tieto faktúry účtovať rovno do nákladov cez 518 AU, alebo ich musím dať už ako súčasť obstarávacej ceny apartmánov a zaúčtovať na 042.
Tento rok určite dostavané nebudú, ak to teda budem musieť účtovať cez 042 na prelome roka nechám tento účet otvorený a všetko s tým súvisiace účtujem stále na 042 a zaradím, až po úplnom dokončení i keď sa bude stavba realizovať napr. 2 roky?
betka
12.06.07,14:50
(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku:
a) prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasne odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,
b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie9), dopravné, montážne práce a clo,
c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytnuté vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov ) a platby za ekologickú ujmu ) v súvislosti s výstavbou,
e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody ako i úhradu vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia ).

(2) Jednotlivé súčasti tvoriace obstarávaciu cenu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú na základe účtovného dokladu do knihy dlhodobého majetku.

(3) Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä
a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,
c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,
d) náklady na biologickú rekultiváciu,
e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do užívania,
f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu; uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,
g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

Výdavky na obstaranie M, účtujete ako 042 - zachytávajú sa tu jednotlivé súčasti IM do momentu jeho dokončenia a zaradenia do používania. Zaradenie IM do používania sa zaúčtuje ako prevod naakumulovanej ceny IM.
Do OC by Vám išli aj výdavky súvisiace s búraním starej budovy, ak by tam bola.

Majetok môžete ob starať dodavateľsky, ale aj vlastnou činnosťou.
Cena vlastnej práce podnikateľa nevstupuje do OC budovy. Po zaradení budovy do 4.0S, si vyberiete sposob odpisovania. Nemôžete si dať všetky výdavky, kt vám vzniknú do nákladov. Do nákladov sa Vám postupne dostávaju cez odpisy po dobu 20 rokov, pokiaľ nedojde k TZ, čím sa Vám doba odpisovania predlži.
Z hľadiska DPH: nárok na odpočítanie máte z Vašich FA, pokiaľ budete budovu používať na podnikanie a budete ju mať zaradenú v OM firmy, a hlavne bude Vám slúžiť na činnosti, ktoré nie sú oslobodené od DPH. (v prípade, že ano, mate nárok na pomerné odp ..........) Nárok na odpočítavanie DPH Vám vzniká dňom dodania tovaru alebo služby, a po splnení podmienok podla par.49 ZDPH.
janasl
12.06.07,15:06
ďakujem za odpoveď
a čo sa týka DPH: pri týchto inžinierskych prácach samozrejme predpokladám (firma to s tým účelom aj stavia), že sa bude využívať na podnikanie konkrétne na prenájom apartmánov, čiže už teraz si nárok na odpočet DPH z týchto faktúr uplatním (i keď nemáme ešte požadované výnosy, ale sme dobrovoľnými platcami DPH)?
irma1
12.06.07,15:10
Ak ste ešte nezaradili nehnuteľnosť do používania, môžete da´t na 042. Ak ste ju zaradili, vytvorili kartu, máte OC nehnuteľnosti,....... a FA Vám prišla teraz. rozhodnete sa:
1. či bude pre Vás TZ budovy, ak je cena viac ako 30 tis Sk,
2. alebo bude súčasťou nákladov. (menej ako 30 tis)

Ak vám v priebehu roka prídu ďalšie FA, kt. súvisia s nehnuteľnosťou a súčet FA bude vyšší ako 30 tis, dáte si ich ako TZ nehnuteľnosti a i FA z inžinierskej činnosti budete musieť vylúčiť z nákladov a dat ako TZ, kt. budete odpisovať spolu s budovou...

Pri TZ budovy nie je limit 30 tis. Sk. Toto už nie je pravda. Pravdu má Betka, toto je informácia z ďalekej minulosti. Ospravedlňujem sa, že som to neopravila skôr, už som nebola pri PC. Nechcela som Vás pomýliť.
betka
12.06.07,15:13
Ak ste plátcami DPH, máte nárok na odpočítanie DPH z došlých FA. Budete uskutočnovať ubytovacie služby, kt. nie sú oslobodené od DPH, podľa par. 38 z o DPH.
To nevadí, že nemáte ešte obraty, ale ste dobrovoľnými plátcami DPH.