Excise Duty
19.12.06,08:28
V úradnom vestníku EÚ bolo uverejnené dňa 11. decembra 2006 úplné znenie tzv. Šietej smernice.
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:347:SOM:SK:HTML