blue
20.12.06,09:21
Potreboval by som poradiť, ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve platbu zákonného poistenia motorových vozidiel na rok 2007 uhradenú v roku 2006 so začiatkom poistenia v jednom pripade 31.12.2006 a v druhom 1.1.2007.

Podobne ako zaúčtovať predplatné časopisu na rok 2007 uhradené v roku 2006.
mysimis
20.12.06,09:48
V JÚ to dávaš do výdavkov vtedy keď je to zaplatené.
Paula
20.12.06,09:52
V JÚ to dávaš do výdavkov vtedy keď je to zaplatené.

súhlas a doplním...do výdavkov ovpl. základ dane.
blue
20.12.06,10:47
Ďakujem, tak som to doteraz robil, ale nebol som si istý výkladom §17 ods. 12 b) zákona o dani z príjmov.
Marína
20.12.06,11:07
V menovanom § sa uvádza, ktoré poskytnuté alebo prijaté preddavky sú súčasťou základu dane.
blue
10.01.07,14:41
Toto mi odpovedali na danú otázku na DRSR :
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné: V súlade s ustanovením § 17 ods.12 písm.b/ zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len ?zákon o dani z príjmov?/ poskytnutý alebo prijatý preddavok u daňovníka s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods.10 alebo 11 zákona, ovplyvňuje základ dane až v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení, na úhradu ktorých bol takýto preddavok prijatý alebo poskytnutý.
Ustanovenie § 17 ods.12 písm.b/ zákona o dani z príjmov sa použije v prípade, ak ide o úhradu uskutočnenú vopred na budúcu dodávku tovaru, služby alebo iného plnenia (napr. materiálu, polotovarov, výrobkov). Pri tomto vychádzame z uzatvorených zmlúv a z právnej úpravy pre jednotlivé typy zmlúv (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
Za preddavok podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje platba vopred za právo využitia služby alebo plnenia, poskytované na určitý čas, napr. poistné (zákonné, havarijné), ďalej napr. časové cestovné lístky, poplatok za vyhradené parkovisko, paušálny poplatok za mobilný telefón. Platba sa dodatočne nezúčtováva a nesleduje sa, či a v akom rozsahu sa plnenie uskutočnilo a do výdavkov sa zaúčtuje v súlade s Opatrením MF SR č.23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, a to v deň uskutočnenia účtovného prípadu a v tento deň aj do daňových výdavkov v súlade so zákonom o dani z príjmov.
K problematike zaplatenia predplatného (publikácie a pod.) na obdobie, ktoré zasahuje do viacerých zdaňovacích období uvádzame, že ak bolo napr. v roku 2006 uhradené takéto predplatné, do daňových výdavkov roku 2006 sa zahrnie iba pomerná časť platby za publikácie dodané v tomto roku, zostávajúca časť platby (za publikácie, ktoré budú dodané v roku 2007) sa v roku 2006 považuje za preddavok a do základu dane sa zahrnie až v roku 2007, t.j. až po dodaní publikácie.

Váš dopyt:

Potreboval by som poradiť, ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve platbu
zákonného poistenia motorových vozidiel na rok 2007 uhradenú v roku 2006
so začiatkom poistenia v jednom pripade 31.12.2006 a v druhom 1.1.2007.

Podobne ako zaúčtovať predplatné časopisu na rok 2007 uhradené v roku 2006.
evina
10.01.07,14:56
Toto mi odpovedali na danú otázku na DRSR

K problematike zaplatenia predplatného (publikácie a pod.) na obdobie, ktoré zasahuje do viacerých zdaňovacích období uvádzame, že ak bolo napr. v roku 2006 uhradené takéto predplatné, do daňových výdavkov roku 2006 sa zahrnie iba pomerná časť platby za publikácie dodané v tomto roku, zostávajúca časť platby (za publikácie, ktoré budú dodané v roku 2007) sa v roku 2006 považuje za preddavok a do základu dane sa zahrnie až v roku 2007, t.j. až po dodaní publikácie.

To by ma zaujímalo na základe čoho DR zmenilo názor na predplatné na časopisy. Doteraz odpovedalo tak ako v prípade iných služieb platených predom....
Prikladám link, v ktorom vidieť i stanovisko MF v tom zmysle a takisto v minulom roku odpovedalo i DR /neviem nájsť to stanovisko, ale je tu na porade.../ To už je naozaj ako v Kocúrkove :eek:

http://www.porada.sk/t15418--17-ods-12-pism-b--ju.html

http://www.porada.sk/showpost.php?p=157389&postcount=10