stanka613
21.12.06,10:20
chcela by som si nieco overit sef kupil NISSAN Patrol - v osvedcení o vozidle je napisane náklad.automobil N1 pocet náprav 2
takze patri do skupiny uzit.vozidlá s 1 alebo 2 nápravami nad 2t do 4t a zakl.sadzba 5600Sk
McMarti
21.12.06,10:27
chcela by som si nieco overit sef kupil NISSAN Patrol - v osvedcení o vozidle je napisane náklad.automobil N1 pocet náprav 2
takze patri do skupiny uzit.vozidlá s 1 alebo 2 nápravami nad 2t do 4t a zakl.sadzba 5600Sk

berieš sadzbu podla ton takze to mas spravne
stanka613
21.12.06,10:33
sadzbu beriem podla ton podla prilohy z dan.uradu
stanka613
21.12.06,10:49
dan pocitam od nasledujuceho dna ako pridelili SPZ
napr. 8.12.06 prihlasené pocitam od 9.12.2006
a podat tlacivo a zaplatit dan do15 dni od prihlásenia Auta prdelenia SPZ
napr. 8.12.06 prihlasene podat tlacivo a zalpatit najneskor do 22.12.2006
McMarti
21.12.06,11:23
sadzbu beriem podla ton podla prilohy z dan.uradu

Sadzbu berieš podľa Všeobecného záväzného nariadenia príslušného samosprávneho kraja odkial pochádzaš
McMarti
21.12.06,11:27
dan pocitam od nasledujuceho dna ako pridelili SPZ
napr. 8.12.06 prihlasené pocitam od 9.12.2006
a podat tlacivo a zaplatit dan do15 dni od prihlásenia Auta prdelenia SPZ
napr. 8.12.06 prihlasene podat tlacivo a zalpatit najneskor do 22.12.2006
Toto je pokyn DRSR
Informácia k výpočtu pomernej časti ročnej sadzby dane z motorových vozidiel

Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici informuje daňovníkov dane z motorových vozidiel, že daňová povinnosť v sume, ktorá zodpovedá pomernej časti ročnej sadzby dane za zostávajúce kalendárne dni zdaňovacieho obdobia v zmysle § 91 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sa počíta odo dňa vzniku daňovej povinnosti vrátane.

Príklad:
Daňovníkovi vznikne daňová povinnosť 1.12.2006. Celoročná sadzba dane pre osobný automobil je napr. 1 600 Sk.
Daňovník zaplatí daň v sume, ktorá zodpovedá pomernej časti ročnej sadzby dane za zostávajúce kalendárne dni nasledovne:
- celoročná sadzba dane.............................................. .............................. 1 600 Sk
- počet zostávajúcich kalendárnych daní (od 1.12.2006 do 31.12.2006) ...........31 kalendárnych dní

Výpočet daňovej povinnosti: 1 600 : 365 x 31 = 135,90 Sk, po zaokrúhlení 136 Sk.

Pätnásťdňová lehota na podanie daňového priznania začne plynúť v nasledujúci deň po dni vzniku daňovej povinnosti, t.j. od 2.12.2006 a uplynie 16. decembra 2006. V tejto lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie a daň zaplatiť. V prípade, ak celková suma dane je viac ako 50 000 Sk, správca dane na základe žiadosti daňovníka povolí platenie dane v splátkach, ak o to daňovník požiada v lehote na podanie daňového priznania. Uvedené sa vzťahuje na daňovníkov dane z motorových vozidiel, podávajúcich daňové priznanie od 1.7.2006 vrátane
Viera.M.
21.12.06,18:20
dan pocitam od nasledujuceho dna ako pridelili SPZ
napr. 8.12.06 prihlasené pocitam od 9.12.2006
a podat tlacivo a zaplatit dan do15 dni od prihlásenia Auta prdelenia SPZ
napr. 8.12.06 prihlasene podat tlacivo a zalpatit najneskor do 22.12.2006
Výpočet dane vrátane dňa, kedy bolo vozidlu pridelené EČ...!!