Mirkaporada
22.12.06,06:31
Ako je to s odpočítaním DPH z drobného hmotného majetku pri registrácii za platcu DPH a zaúčtovaním všetkého čo k tomu patrí ? Jedná sa o majetok, ktorého vstupná cena je nižšia ako 30 000,- Sk a nie je to odpisovaný majetok. Majetok bol pred registráciou za platcu DPH zahrnutý do daňových výdavkov. Od tohto majetku si odpočítam DPH, ktoré zaúčtujem ako DPH odpočítanie dane. Čo sa týka dane z príjmu o odpočítanú sumu DPH mám znížiť cenu tohto majetku a znížiť aj daňové výdavky alebo to mám zaúčtovať ako ostatný zdaniteľný príjem ? O odpočítané sumy DPH sa znížia aj hodnoty drobného hmotného majetku v účtovnej evidencii ? Účtovníctvo je vedené v jednoduchom účtovníctve.
Milan Benka
22.12.06,07:07
Ako je to s odpočítaním DPH z drobného hmotného majetku pri registrácii za platcu DPH ? Jedná sa o majetok, ktorého vstupná cena je nižšia ako 30 000,- Sk a nie je to odpisovaný majetok. O odpočítanú sumu sa znížia výdavky alebo sa to zaúčtuje ako ostatný zdaniteľný príjem ? O odpočítané sumy sa znížia aj hodnoty drobného hmotného majetku v účtovnej evidencii ? Účtovníctvo je vedené v jednoduchom účtovníctve.

Ak sa nejedná o zásoby, tak môžeš si odpočítať daň z takého majetku ( s OC menšou ako 30000,-), kt. si obstarala v roku, keď sa registruješ za platiteľa DPH, to znamená že ešte nebol zahrnutý do daňových výdavkov.
Jana Acsová
22.12.06,09:11
Mirkaporada
22.12.06,09:47
Tento drobný hmotný majetok nie je odpisovaný je zaúčtovaný do výdavkov.
Chcela by som vedieť ako to mám v jednoduchom účtovníctve konkrétne zaúčtovať, či si mám pri odpočte DPH z tohto majetku znížiť výdavky. Lebo pred registráciou na platcu DPH bol tento majetok aj s DPH zaúčtovaný do výdavkov. DPH sa nerozlišovalo.
Milan Benka
22.12.06,09:51
Tento drobný hmotný majetok nie je odpisovaný je zaúčtovaný do výdavkov.
Chcela by som vedieť ako to mám v jednoduchom účtovníctve konkrétne zaúčtovať, či si mám pri odpočte DPH z tohto majetku znížiť výdavky. Lebo pred registráciou na platcu DPH bol tento majetok aj s DPH zaúčtovaný do výdavkov. DPH sa nerozlišovalo.

Samozrejme, že to bude mať vplyv na zníženie výdavkov.
Jana Acsová
22.12.06,09:52
Odpoveď je obsiahnutá v príspevku č. 2 aj v riešení v pripnutom linku.

P.S.:
Kým ste nepodali daňové priznanie, neuplatnili ste si výdavky daňovo. Zatiaľ iba účtujete v peňažnom denníku, okrem iného aj za účelom zistenia základu dane.
Monika Kováčová
22.12.06,10:07
DPH uplatnenú pri registrácií som zahŕňala v DP do riadku Položky zvyšujúce základ dane.
Uplatnenie DPH pri registrácii neovplyvní rozdiel medzi príjmami a výdavkami ani výkaz o príjmoch a výdavkoch. Ovplyvní len daňovú povinnosť, zvýši ZD o sumu uplatnenej DPH pri registrácii.
Číslo riadku v DP FO typ B je 40.
Zoltán Kovács
22.12.06,10:12
DPH uplatnenú pri registrácií som zahŕňala v DP do riadku Položky zvyšujúce základ dane.

Číslo riadku v DP FO typ B je 40.

Ja dph uplatnenú pri registrácii ku dňu registrácie odúčtujem z VOZD interným dokladom. Podklad k int.dokladu sú inventarizácie, karty DHM ....
Do daňového priznania to nedávam ako samostatnú položku.
Monika Kováčová
22.12.06,10:26
Postupovala som podľa Zákona o DP :
§ 17
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane

(20) Súčasťou základu dane je aj daň z pridanej hodnoty,

a) na ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatnil nárok na odpočítanie pri registrácii podľa osobitného predpisu6) s výnimkou podľa odseku 3 písm. d),
b) ktorá je dodatočne odpočítateľná alebo dodatočne neodpočítateľná, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zmenil účel použitia hmotného majetku podľa osobitného predpisu.78)


Pričom odsek 3 písm. d)
(3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa
.....
d) daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok,

Takže keď tu hovoríme o drobnom majetku (a platí aj pre zásoby) do 30.000,-, myslím, že bol môj postup správny a v zmysle zákona.

:)Aj keď ty by si smith pravdepodobne svojim interným dokladom vypočítal presne takú istú daňovú povinnosť ako aj ja. Rozdiel by bol len v tvojom a mojom výkaze o príjmoch a výdavkoch, že? :)
Zoltán Kovács
22.12.06,10:30
Postupovala som podľa Zákona o DP :
§ 17
Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane

(20) Súčasťou základu dane je aj daň z pridanej hodnoty,

a) na ktorú si platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatnil nárok na odpočítanie pri registrácii podľa osobitného predpisu6) s výnimkou podľa odseku 3 písm. d),
b) ktorá je dodatočne odpočítateľná alebo dodatočne neodpočítateľná, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zmenil účel použitia hmotného majetku podľa osobitného predpisu.78)

Súhlasím s uvedeným. Ale keď to odúčtujem cez ID z nákladov tiež je to súčasťou základu dane.(znížim výdaje).
Monika Kováčová
22.12.06,10:35
Áno smith, ale načo je potom v DP FO kolonka č. 40 a 41 "Položky znižujúce základ dane podľa §17"??? A "Položky zvyšujúce základ dane podľa §17"?
Zoltán Kovács
22.12.06,11:48
Áno smith, ale načo je potom v DP FO kolonka č. 40 a 41 "Položky znižujúce základ dane podľa §17"??? A "Položky zvyšujúce základ dane podľa §17"?

Tie kolonky by som vyúžil v tom prípade, keby som nepoužil ID na zníženie nákladov.
Anja111
22.12.06,11:54
Áno smith, ale načo je potom v DP FO kolonka č. 40 a 41 "Položky znižujúce základ dane podľa §17"??? A "Položky zvyšujúce základ dane podľa §17"?

Napr. aj keď robím dodatočné DP pri prechode z účtovníctva na paušálne výdavky a naopak.
Anja111
22.12.06,11:56
Tie kolonky by som vyúžil v tom prípade, keby som nepoužil ID na zníženie nákladov.

Súhlasím. Myslím si, že keď o niečom účtujem, tak už to neuvádzam do koloniek 40, 41. Alebo sa mýlim?
Zoltán Kovács
22.12.06,12:01
Súhlasím. Myslím si, že keď o niečom účtujem, tak už to neuvádzam do koloniek 40, 41. Alebo sa mýlim?

KeĎ o tom účtujem počas roka, potom keby som to ešte uvádzal na kolónkach 40,41 bolo by to duplicitne odrátané.
Anja111
22.12.06,12:05
KeĎ o tom účtujem počas roka, potom keby som to ešte uvádzal na kolónkach 40,41 bolo by to duplicitne odrátané.

Presne tak...
Monika Kováčová
22.12.06,12:28
Nie, moja otázka v príspevku 11
Áno smith, ale načo je potom v DP FO kolonka č. 40 a 41 "Položky znižujúce základ dane podľa §17"??? A "Položky zvyšujúce základ dane podľa §17"?
nebola položená preto, že neviem na čo sú predmetné kolonky ale preto, že som chcela poukázať na to, že postup o upravení ZD pri DPH pri registrácii je uvedený pod § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane. Takže osobne pokladám účtovanie cez ID na konci roka za nesprávne práve v zmysle citovaného ustanovenia zákona.
Jana Acsová
22.12.06,12:42
Hm, hm, hm ...
Monika Kováčová
22.12.06,13:21
Hm, hm, hm ...

Ak sa mýlim, nechám sa poučiť, ale práve na Vašom školení som si uvedomila dôraz, aký kladie Zákon o účtovníctve na správnosť účtovnej závierky. Preto mám za to, že postup účtovania DPH pri registrácii tak ako opisuje smith skresľuje účtovnú závierku a síce priamo vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch. :confused:
Jana Acsová
22.12.06,13:33
Ak sa mýlim, nechám sa poučiť ...Dnes už žiadne poúčanie. Blížia sa Vianoce :)
Jana Acsová
22.12.06,13:37
... ale práve na Vašom školení som si uvedomila dôraz, aký kladie Zákon o účtovníctve na správnosť účtovnej závierky. To som skutočne rada. Preto som si zahmkala ...

...že som chcela poukázať na to, že postup o upravení ZD pri DPH pri registrácii je uvedený pod § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane. Takže osobne pokladám účtovanie cez ID na konci roka za nesprávne práve v zmysle citovaného ustanovenia zákona.
... lebo práveže ste prepojili správnosť účtovania cez ustanovenie § zákona o daniach z príjmov. A zákon o daniach z príjmov nehovorí o účtovaní.

Ale to by sa mohlo prebrať v inej téme. Tu sa rozoberá DPH.

Pekné nastávajúce sviatočné chvíle želám.
Anja111
22.12.06,13:38
Dnes už žiadne poúčanie. Blížia sa Vianoce :)

Súhlasím, ale predsa by som si rada prečítala ortieľ...
Jana Acsová
22.12.06,13:40
Súhlasím, ale predsa by som si rada prčítala ortieľ...Naznačila som čosi. Postačuje?

A pozor na preklepy. Silvester bude až o týždeň. .-)
Monika Kováčová
22.12.06,13:41
Áno, aj ja si myslím, že vyčíslenie základu dane je rovnaké, ale postup je rôzny a aj účtovná závierka. A to je už iná téma...

Želám pokojné neúčtovné a rodinné vianočné sviatky...
Anja111
22.12.06,13:48
Naznačila som čosi. Postačuje?

A pozor na preklepy. Silvester bude až o týždeň. .-)

Ďakujem.
Preklep som opravila.
Pripájam tiež želanie príjemne strávených vianočných sviatkov.
Zoltán Kovács
23.12.06,09:44
Po prečítaní všetkých príspevkov som dospel k názoru, že budem musieť opraviť účtovanie pri registrácii na plátcu dph. Našťastie tohto roku som mal iba jedného. Ďakujem. Zase som o niečo múdrejší.;)
Jana Acsová
27.12.06,12:15
Po prečítaní všetkých príspevkov som dospel k názoru, že budem musieť opraviť účtovanie pri registrácii na plátcu dph. Nemyslím, že je to nevyhnutné .-) Postupy nám dávajú možnosti k uzávierkovým operáciám.
Maya1
01.04.07,14:09
Keď nevyužijem právo uplatnenia DPH z majetku pri registrácii podľa § 55, tak pokračujem v odpisovaní majetku ako keby sa nič nestalo? Mám za to, že v tomto prípade neznižujem zostatkovú cenu majetku o výšku DPH a teda pokračujem v odpisovaní z pôvodnej ceny.
Uvažujem správne?
Jana Acsová
02.04.07,08:42
Keď nevyužijem právo uplatnenia DPH z majetku pri registrácii podľa § 55, tak pokračujem v odpisovaní majetku ako keby sa nič nestalo? Mám za to, že v tomto prípade neznižujem zostatkovú cenu majetku o výšku DPH a teda pokračujem v odpisovaní z pôvodnej ceny.
Uvažujem správne?Podľa môjho názoru nie. Právo na odpočítanie dane máte využiť. Ak nie, tak náklad vzťahujúci sa k neuplatnenej dani z pridanej hodnoty môže byť posúdený ako nedaňový. Právo na odpočítanie dane má platiteľ využiť. Daň z príjmu nerobí výnimky, v prípade, že možnosť na uplatnenie DPH daňovníkovi vznikla. V tom je princíp zdanenia.
Mirkaska
04.04.07,16:23
Mohli by ste prosím, keďže je už po Vianociach a za chvíľu i veľká noc, zhrnúť správne riešenie tohto problému z účtovného i daňového hľadiska?
Akurát mám takýto prípad od 1.3.07 a chcela by som si to urobiť správne.

Ďakujem veľmi pekne.

Prípadne stačí i po Veľkej noci. :)
Janiča
10.05.07,09:28
Podľa môjho názoru nie. Právo na odpočítanie dane máte využiť. Ak nie, tak náklad vzťahujúci sa k neuplatnenej dani z pridanej hodnoty môže byť posúdený ako nedaňový. Právo na odpočítanie dane má platiteľ využiť. Daň z príjmu nerobí výnimky, v prípade, že možnosť na uplatnenie DPH daňovníkovi vznikla. V tom je princíp zdanenia.

Dovolila by som si s Vami polemizovať, nakoľko v § 55 Z. o DPH sa píše, že "osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň ...", čiže, podľa mňa nemá tú povinnosť, ak nechce daň odpočítať. Ohľadne posúdenia nákladu vzťahujúceho sa k neuplatneniej DPH sa neviem zodpovedne vyjadriť. Asi je to na uvážení toho-ktorého daň. kontrolóra.
Heni
21.09.07,13:11
ešte by som sa rada vrátila k tejto téme. Už mám toho načítané a vytlačené z Porady asi príliš veľa a neviem, či uvažujem správne:
ak sa SZČO stane Q platcom dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) k 1.7., nákup zásob a drobného majetku za I. polrok má v I. polroku už zaúčtovaný vrátane DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). Na základe inventúry zásob a drob. majetku zistí prislúchajúcu dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html), ktorú v III.Q-li interným dokladom mínusuje z výdavkov a zároveň táto suma ide do r. 21 prvého daň.prizn.k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). A túto istú sumu dá do daň. priznania k dani z príjmu (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2007-a.html) za rok 2007 do riadku 40? Je to tak OK?
Dakujem.
emgeton
21.09.07,13:21
Dovolila by som si s Vami polemizovať, nakoľko v § 55 Z. o DPH sa píše, že "osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň ...", čiže, podľa mňa nemá tú povinnosť, ak nechce daň odpočítať. Ohľadne posúdenia nákladu vzťahujúceho sa k neuplatneniej DPH sa neviem zodpovedne vyjadriť. Asi je to na uvážení toho-ktorého daň. kontrolóra.

Aj nárok na odpočet dane z klasickej fa si platiteľ môže uplatniť, ale keď si odpočet neuplatní, je to jeho nedaňový náklad.

Takže aj v zmysle §55 ak si odpočet dane môže uplatniť, ale si ho neuplatní, je to jeho nedaňový náklad.
Monika Kováčová
21.09.07,13:24
ešte by som sa rada vrátila k tejto téme. Už mám toho načítané a vytlačené z Porady asi príliš veľa a neviem, či uvažujem správne:
ak sa SZČO stane Q platcom dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) k 1.7., nákup zásob a drobného majetku za I. polrok má v I. polroku už zaúčtovaný vrátane DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). Na základe inventúry zásob a drob. majetku zistí prislúchajúcu dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html), ktorú v III.Q-li interným dokladom mínusuje z výdavkov a zároveň táto suma ide do r. 21 prvého daň.prizn.k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). A túto istú sumu dá do daň. priznania k dani z príjmu (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2007-a.html) za rok 2007 do riadku 40? Je to tak OK?
Dakujem.

Je to takto: Buď odmínusuje interným dokladom pri uzávierkových operáciach (t.j. 31.12.), alebo uvedie ako položku znižujúcu ZD v DP. Ak by to daňovník urobil aj tak aj tak, znížil by si náklady dvakrát....
emgeton
21.09.07,13:29
Je to takto: Buď odmínusuje interným dokladom pri uzávierkových operáciach (t.j. 31.12.), alebo uvedie ako položku znižujúcu ZD v DP. Ak by to daňovník urobil aj tak aj tak, znížil by si náklady dvakrát....

mimotemy Vítam Vás po krátkej odmlke ermon.
danushka
21.09.07,13:30
ešte by som sa rada vrátila k tejto téme. Už mám toho načítané a vytlačené z Porady asi príliš veľa a neviem, či uvažujem správne:
ak sa SZČO stane Q platcom dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) k 1.7., nákup zásob a drobného majetku za I. polrok má v I. polroku už zaúčtovaný vrátane DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). Na základe inventúry zásob a drob. majetku zistí prislúchajúcu dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html), ktorú v III.Q-li interným dokladom mínusuje z výdavkov a zároveň táto suma ide do r. 21 prvého daň.prizn.k DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). A túto istú sumu dá do daň. priznania k dani z príjmu (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2007-a.html) za rok 2007 do riadku 40? Je to tak OK?
Dakujem.

...uvažujem s tebou Heni, ak interným dokladom ponížiš výdavky za 1. polrok o uplatňovanú DPH pri prvej registrácii a túto sumu zaradíš v DP do riadku 40, tak je to akoby si túto sumu odmínusovala 2x..., či som to nesprávne pochopila:confused:
Heni
21.09.07,13:44
zmiatlo ma keď som sa dočítala, že nespotrebované zásoby evidované ku dňu registrácie za platcu DPH by mali byť zaúčtované v peň. denníku bez dph... preto som to chcela interným dokl. mínusovať... a podľa ZDP § 17 som to chcela dať do riadku 40 daň. priznania, hoci tiež sa mi to zdalo dupľované...
danushka
21.09.07,13:50
Heni aj mňa čaká u jednej pani prechod na DPH a chápem tieto úvahy...našťastie nás tu má kto usmerniť :)
Heni
21.09.07,13:54
Heni aj mňa čaká u jednej pani prechod na DPH a chápem tieto úvahy...našťastie nás tu má kto usmerniť :)
ani nehovor, a koniec III. Q sa bliiiiiižiiiiiii :eek:
Beatrice
11.01.08,15:05
Prosím Vás poraďte mi, kto pracujete v programe Alfa, ako zaučtujem interným dokladom DPH pri registrácii za platcu DPH. Jedná sa o zásoby. Ďakujem
Beatrice
11.01.08,15:25
vlastne ako to odučtujem z VOZD a preučtujem do stlpca DPH, bude to mať 2 zápisy?
monikal
21.01.08,10:29
vie mi niekto potvrdit či som dobre pochopila nove platcovstvo dph a odpočitanie dane dakujem

15.12.2007 som sa stala platcom dph mám stavebnu firmu celý rok som nakupovala materiál, aj drobný nákup aj hmotný majetok, zásoby-nakupený materiál za rok 2007 a drobný majetok som behom roka normalne učtovala do nákladov na konci roka to odučtujem z nákladov minusovou položkou - JU mrp dos a uplatním si to v DPH, HM odučtujem tak isto a odpisy budem robit iba zo ZD..a uplatnim si dph v DPH výkaze...myslim že je to spravne len mi to niekto potvrdte dakujem

a stale plati že si možem uplatnit dph z materiálu ktorý som behom roka nakupila aj ked ho už nemám,,, drobný nákup a HIM??? dakujem monika:confused:
Zoltán Kovács
21.01.08,10:44
vie mi niekto potvrdit či som dobre pochopila nove platcovstvo dph a odpočitanie dane dakujem

15.12.2007 som sa stala platcom dph mám stavebnu firmu celý rok som nakupovala materiál, aj drobný nákup aj hmotný majetok, zásoby-nakupený materiál za rok 2007 a drobný majetok som behom roka normalne učtovala do nákladov na konci roka to odučtujem z nákladov minusovou položkou - JU mrp dos a uplatním si to v DPH, HM odučtujem tak isto a odpisy budem robit iba zo ZD..a uplatnim si dph v DPH výkaze...myslim že je to spravne len mi to niekto potvrdte dakujem

a stale plati že si možem uplatnit dph z materiálu ktorý som behom roka nakupila aj ked ho už nemám,,, drobný nákup a HIM??? dakujem monika:confused:Pri registrácii platiteľ má možnosť uplatniť späťne DPH z majetku a zásob. DPH sa môže uplatniť iba zo zásob, ktoré sú evidované na sklade ku dňu registrácie.
Pri DHM sa uplatní DPH zo zostatkovej ceny k 31.12.2006. A v r. 2007 sa odpisy budú rátať z tej zníženej zostatkovej ceny.
Uplatnená DPH zo zásob sa zaúčtuje ako nepeňažný pohyb na základe interného dokladu ku konca roka ako výdaj ovplyňujúci základ dane - materiál s mínusom.
monikal
21.01.08,10:52
už mi je to uplne jasne dakujem velmi pekne;)
krajanová
22.01.08,08:05
Prosím konkrétnu radu:
k odpočítani dane pri registrácii mám nasledovné položky:
- zásoby na sklade zistené ku dňu registrácie inventarizáciou
v sume 188784,575 / táto suma je z materiálu zaúčtovaného na sklad cenou s DPH ( 158642,5 + 30 142,0 ) .
- drobné náradie ( brúska a manipulačný vozík ) - evidované v operatívnej evidencii v sume 27 600 ( 23 193 + 4 407 )
Potrebujem poradiť, ako tieto operácie zaúčtovať v peňažnom denníku a ako sa prejavia v daňovom priznaní. Ide mi hlavne o odúčtovanie časti nákladov.
Monika Kováčová
22.01.08,11:33
napr. položky zvyšujúce ZD: t.j. r. 40 Daňového priznania