stanina
25.12.06,10:49
Pekný sviatočný den poradaci,prosím Vás o radu pri odpisoovaní auta účtovné a danové,nerozumiem tomu celkom.Auto sro zakúpila v 10/2006 za 140000 v hotovosti,ešte som to nikdy núčtovala , možem porosit postup ako účtovať a vysvetlenie?Aspoń prvy rok učtovania,fakt som z toho zúfalá,velmi dakujem
Johanka
25.12.06,10:54
Pozri účtovné odpisy a daňové odpisy
stanina
25.12.06,12:51
Pozri účtovné odpisy a daňové odpisy
trocha som si pomohla, za to Ti dakujem, DO zaučtujrm ako 551/O82 ale čo sa robí s účtovnými a čo potom s rozdielom,prosím porad.
Johanka
25.12.06,19:14
No, nečítala si moc dobre ...
Účtujeme o účtovných odpisoch a nie o daňových.
V prípade, že sa účtovné a daňové odpisy nerovnajú, vykonáme úpravu v daňovom priznaní cez pripočítateľné alebo odpočítateľné položky v riadkoch 150 alebo 250, podľa tabuľky B. Pozri si tlačivo DP pre PO, tabuľka B a spomínané riadky Ti pomôžu pochopiť ;) .
Pozri si tento § z postupov účtovania :


§ 20

Odpisovanie dlhodobého majetku
(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobého hmotnému majetku.
(2) Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.
(3) Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

(4) Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
c) technické a morálne zastaranie,
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.
(5) Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.
(6) Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní (čitateľ) a predpokladaného počtu rokov v chove základného stáda (menovateľ). Ťažné zvieratá, dostihové a plemenné kone sa odpisujú individuálne, ostatné zvieratá základného stáda možno odpisovať skupinovo.
(7) Ak sa odpisuje dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, účtovné odpisy sa vykonávajú zo spoluvlastníckeho podielu každého spoluvlastníka.
(8) Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé koruny nahor sa účtujú v prospech účtu účtovej skupiny 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
(9) Dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol obstaraný družstevnou bytovou výstavbou a neslúži podnikaniu, sa neodpisuje.