Marína
13.01.07,10:19
Zák. 19/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Nadobudnutie účinnosti 1. 2. 2007.
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2007&cc=12