Jozef Mihál
19.01.07,23:06
1. Dokedy sa musí zamestnancovi vydať ""Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti", ak si oň požiada do 5.februára?

a) do 5.februára,
b) do 10.februára,
c) do 10.marca.

2. Ak zamestnanec nepožiada o vystavenie "Potvrdenia":
a) "Potvrdenie" sa mu nevydá,
b) "Potvrdenie" sa mu vydá automaticky najneskôr do 10.marca ale len vtedy, ak nepožiada ani o vykonanie ročného zúčtovania dane,
c) "Potvrdenie" sa mu vydá automaticky najneskôr do 31.marca.

3. Ak mal zamestnanec len príjmy zdanené zrážkovou daňou:
a) "Potvrdenie" sa mu nikdy nevydá, lebo zrážková daň je už vysporiadaná,
b) "Potvrdenie" sa mu vydá len ak o to zamestnanec vyslovene požiada,
c) "Potvrdenie" sa mu vydá rovnako, ako zamestnancovi ktorý mal príjmy zdanené preddavkovo - viď odpovede na 1. a 2.otázku.

4. V riadku 01 sa uvádzajú aj príjmy zamestnanca zo sociálneho fondu?
a) Áno, uvádzajú sa, ale len ak sú zdaniteľné, neuvádzajú sa nezdaniteľné príjmy,
b) príjmy zo sociálneho fondu sa v "Potvrdení" nikdy neuvádzajú,
c) v riadku 01 sa uvádzajú všetky príjmy zamestnanca zo sociálneho fondu.

5. Ak zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie a výsledkom bol preplatok zamestnanca, tak:
a) preplatok sa môže zahrnúť do úhrnu príjmov v riadku 01,
b) preplatok sa vôbec neuvádza v "Potvrdení", zamestnanec si musí podať daňové priznanie a preplatok z ročného zúčtovania zaradiť medzi ostatné príjmy zdanené podľa § 8,
c) preplatok sa odpočíta od poistného, uvedeného v riadku 03.

6. Ak mal zamestnanec za rok 2006 u zamestnávateľa príjmy zdanené preddavkovo a aj príjmy zdanené zrážkovou daňou, tak:
a) príjmy zdanené preddavkovo aj príjmy zdanené zrážkovou daňou sa uvedú v riadku 01,
b) príjmy zdanené preddavkovo sa uvedú v riadku 01 a príjmy zdanené zrážkovou daňou sa v "Potvrdení" neuvedú vôbec,
c) príjmy zdanené preddavkovo sa uvedú v riadku 01 a príjmy zdanené zrážkovou daňou sa uvedú v riadku 12.

7. Ak zamestnávateľ vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie a výsledkom bol nedoplatok zamestnanca, tak:
a) nedoplatok sa odpočíta od úhrnu príjmov v riadku 01,
b) nedoplatok sa vôbec neuvádza v "Potvrdení", zamestnanec si musí podať daňové priznanie a nedoplatok z ročného zúčtovania zaradiť medzi výdavky v rámci ostatných príjmov zdanených podľa § 8,
c) nedoplatok sa pripočíta k poistnému, uvedenému v riadku 03.

8. V riadku 07 sa v stĺpci "suma" uvádza:
a) suma daňového bonusu, ktorá bola zamestnancovi počas roka skutočne vyplatená,
b) suma daňového bonusu v súčte za všetky mesiace, za ktoré si zamestnanec daňový bonus nárokoval,
c) suma 6480 Sk za každé dieťa.

9. V riadku 09 sa uvádza suma príspevkov zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie:
a) zrazených za mesiace január až december,
b) zrazených v čase od 1.1. do 31.12.,
c) pripísaných na jeho osobný účet v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v čase od 1.1. do 31.12.

10. V riadku 10 sa uvádzajú príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie alebo životné poistenie platené zamestnávateľom za zamestnanca a zahrnuté v riadku 01:
a) zúčtované a odvedené za mesiace január až december,
b) odvedené v čase od 1.1. do 31.12.,
c) pripísané na účet zamestnanca v príslušnej inštitúcií v čase od 1.1. do 31.12.
Jozef Mihál
27.01.07,14:27
Správne odpovede:

1.b)
2.b)
3.c)
4.a)
5.a)
6.c)
7.c)
8.a)
9.c)
10.a)