Jana Acsová
22.01.07,17:15
V súvislosti s novelou vyhlášky č. 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP č. 679/2006 boli vydané nové vzory evidencie denného a mesačného výkazu obratov platiteľa dane z pridanej hodnoty. Daňové riaditeľstvo k predmetnému vydalo informáciu, v zmysle ktorej nebude tolerované používanie neaktuálnych výkazov daňovými subjektami:

Informácia k novele vyhlášky ERP účinnej od 1.1.2007

S účinnosťou od 1 januára 2007 boli vyhláškou MF SR č. 679/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej len ERP) v znení neskorších predpisov zmenené a doplnené prílohy č. 2 – Vzor denného výkazu obratov (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/data/dendph07.pdf) platiteľa dane z pridanej hodnoty a č. 3 - Vzor mesačného výkazu obratov (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/data/mesdph07.pdf) platiteľa dane z pridanej hodnoty vyhlášky MF SR č. 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP v z.n.p., a to z dôvodu ustanovenia zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa § 27 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov .

Nové vzory výkazov denných a mesačných obratov sa týkajú všetkých daňových subjektov – platiteľov dane z pridanej hodnoty, bez ohľadu na skutočnosť či používajú výkazy, ktoré sú súčasťou knihy pokladnice alebo vedú výkazy samostatne ako rozoberateľné listy.

Ak správca dane zistí, že daňový subjekt nevedie evidenciu v súlade s § 3 vyhlášky MF SR č.55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP, uloží mu pokutu podľa
§ 35 ods.10 zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Marianna01
22.01.07,17:23
Janka, chcela som Vám prideliť opäť bod - toto som skutočne ešte nepočula a klientom som to mohla oznámiť, ale zatiaľ sa mi nedá... :rolleyes: Musím najprv niekomu inému, tak aspoň slovne ďakujem :)
ALDA
22.01.07,17:41
Moji klienti dobre soptili, keď som im stiahla vzory výkazov. Tú nižšiu daň zatiaľ nebudú používať. Našťastie na r. 2007 si už zakúpili podľa vyhlášky pokladničné knihy,/oprášili sme aj staré/, ale pásky ešte nemajú všetci nastavené na obidve dane.

Aby som bola spravodlivá, dnes to už písala "vikinka" v inej téme./evidencia tržieb-registračná pokladňa/
slnecnicalenka
24.01.07,12:54
podla info na ministerstve financii:
Na základe Novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) platí od 1. januára 2007 znížená sadzba dane na lieky a vybraný zdravotnícky tovar. Z tohto dôvodu sa novelizovala aj Vyhláška Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou (ERP).
Podľa nej je podnikateľ, ktorý vedie tržby prostredníctvom pokladnice, povinný viesť evidenciu v členení podľa sadzieb DPH. Uvedená povinnosť sa však vzťahuje iba na tých, ktorí predávajú tovar podliehajúci zdaneniu oboma sadzbami DPH.
Ostatní podnikatelia, ktorí predávajú tovar len so sadzbou dane 19 percent, nie sú povinní urobiť žiaden zásah do ERP z dôvodu zavedenia zníženej sadzby DPH. Informovala o tom hovorkyňa daňovej správy Adriana Plešková. Na Daňové riaditeľstvo SR (DR SR) sa totiž obrátilo viacero podnikateľov, ktorých údajne kontaktovali pracovníci daňového úradu a informovali ich o povinnosti zaviesť do pokladnice dve sadzby DPH.
DR SR preto pred nimi varuje a upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že zamestnanci daňovej správy informujú o aktuálnych zmenách formou zverejnenia oznamu na svojej internetovej stránke http://www.drsr.sk, vyvesením oznamu na informačnej tabuli daňového úradu alebo prostredníctvom kancelárií služieb pre verejnosť.
slnecnicalenka
24.01.07,13:02
takze podla min financii si pasky menia len ti, ktori predavaju tovar s oboma sadzbami dph, avsak na toto tvrdenie som nenasla oporu v zakone a ani vo vyhlaske... :eek:
Vianocka
25.01.07,19:44
Ja som ohladom tejto zalezitosti telefonovala dnes na DU Bratislava V a tam som prostrednictvom pracovnika z oddelenia pre styk s verejnostou dostala pozitivnu odpoved na to, ze povinnost zaviest do ERP obidve sadzby DPH maju vsetky danove subjekty bez ohladu na to, ci uplatnuju alebo neuplatnuju novu znizenu sadzbu DPH.
Svojim klientom som uz rozoslala predmetne Prilohy zverejnene na stranke www.drsr.sk.
Tak teraz neviem, zase sa len potvrdzuje chaos v uplatneni novelizacie.
Jana Acsová
26.01.07,09:09
Podľa nej je podnikateľ, ktorý vedie tržby prostredníctvom pokladnice, povinný viesť evidenciu v členení podľa sadzieb DPH. Uvedená povinnosť sa však vzťahuje iba na tých, ktorí predávajú tovar podliehajúci zdaneniu oboma sadzbami DPH.Túto informáciu zverejnenú na stránke MF SR beriem s tým, že ak daňový subjekt má nastavenú registračnú pokladnicu tak, že je na nej uvedený denný a mesačný obrat v sadzbe dane 19 % (ak nepredáva tovar podliehajúci zdaneniu zníženou sadzbou dane) a denný a mesačný súčet dane s uvedením sadzby 19 %, tak je to považované za splnenie si povinného obsahového členenia pásky dennej a mesačnej uzávierky.

Po doplnení vyhlášky jej zmenené ustanovenia § 3 znejú nasledovne: ...páska výkazu dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou má obsahovať okrem iného:
ch) denný a mesačný súčet čistého obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty,
i) denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.

Pred zmenou vyhlášky tieto ustanovenia zneli:
ch) denný a mesačný súčet čistého obratu,
i) denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty.

Zastávam názor, že iba v prípade, že páska dennej a mesačnej uzávierky obsahuje pri údaji týkajúcom sa denného a mesačného súčtu čistého obratu sadzbu dane 19 %, rovnako aj pri dennom a mesačnom súčte DPH aj jej sadzbu, je to možné považovať za členenie v zmysle novelizovaného znenia ustanovenia § 3 ods. 2 písm. ch) a i).
Jana Acsová
26.01.07,09:11
Svojim klientom som uz rozoslala predmetne Prilohy zverejnene na stranke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk). Čo sa týka vzorov výkazov, tak tie sú platné a predpísané pre všetkých platiteľov dane.
TOKY
26.01.07,09:15
Keď som tomu dobre rozumela, tak ERP nemusíme nastaviť na dva druhy DPH, ak používame iba 19%, len knihu pokladnice musíme mať novú?
Jana Acsová
26.01.07,09:22
Keď som tomu dobre rozumela, tak ERP nemusíme nastaviť na dva druhy DPH, ak používame iba 19%, len knihu pokladnice musíme mať novú?Nemôžem sa vyjadrovať k nastaveniu pokladne, môžem sa vyjadriť k povinným náležitostiam pásky dennej a mesačnej uzávierky, ktoré u platiteľa dane z pridanej hodnoty sú:

§ 3
(2) Súčasťou výkazu je páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou, ktorá pre platiteľa dane z pridanej hodnoty obsahuje najmenej tieto údaje:
a) daňový kód pokladnice,
b) daňové identifikačné číslo,
c) priebežný počet vydaných zostáv dennej uzávierky,
d) dátum vyhotovenia,
e) poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
f) kumulovaný súčet hrubého obratu,
g) kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý pozostáva zo súčtu storno položiek, zliav a záporných položiek,
h) kumulovaný súčet čistého obratu,
ch) denný a mesačný súčet čistého obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty,
i) denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.

Ak Vaša pokladňa umožňovala doteraz vyhotovovať predpísané pásky dennej a mesačnej uzávierky a zároveň uvádzala pri dennom a mesačnom súčte čistého obratu sadzbu dane ako aj pri dennom a mesačnom súčte DPH, tak nastavenia ERP zatiaľ meniť nemusíte. Je potrebné sledovať aj prípadné vyjadrenia na stránke DRSR. Zatiaľ sa vyjadrili iba k povinným vzorom výkazov. V zmysle verejne dostupnej informácie na stránke MF SR daňové subjekty môžu postupovať aj podľa tejto informácie.
atana
31.01.07,20:34
Čo sa týka vzorov výkazov, tak tie sú platné a predpísané pre všetkých platiteľov dane.

Janka, a čo tí, ktorí nie sú platiteľmi DPH? Im sú dobré tie pôvodné pokladničné
knihy, čo používali doteraz?
Dada
01.02.07,06:26
Janka, a čo tí, ktorí nie sú platiteľmi DPH? Im sú dobré tie pôvodné pokladničné
knihy, čo používali doteraz?

To aj mňa zaujíma, čo s neplatcami DPH, naďalej používajú pôvodné pokladničné knihy?
vikinka
01.02.07,06:52
Neplatiteľ DPH používa povodné pokl.knihy,povinn.sa vzťahuje na platcov.
Jana Acsová
01.02.07,08:15
Janka, a čo tí, ktorí nie sú platiteľmi DPH? Im sú dobré tie pôvodné pokladničné knihy, čo používali doteraz?Nové vzory výkazov pre neplatiteľov vydané neboli, nakoľko ich sa legislatívne zmeny nedotli.
Vero2
01.02.07,20:05
Som začínajúca účtovníčka, preto by som Vás chcela poprosiť o vyjadrenie či som pochopila túto tému správne. Nové výkazy znamená kúpiť si novú pokladničnú knihu, ktorá je v predaji s uvedenými zmenami a zatiaľ si netreba nadstavovať ERP na dve DPH. Môj zamestnávateľ má veľký chaos vo vedení tejto pokladničnej knihy. Takže by som rada urobila PORIADOK. Knihu som kúpila v januári takže všetky pásky dennej úzávierky budem musieť odlepiť a prepísať do novej knihy? ĎAKUJEM ĎAKUJEM ZA VAŠE RADY.:mee:
Anja111
01.02.07,20:21
Som začínajúca účtovníčka, preto by som Vás chcela poprosiť o vyjadrenie či som pochopila túto tému správne. Nové výkazy znamená kúpiť si novú pokladničnú knihu, ktorá je v predaji s uvedenými zmenami a zatiaľ si netreba nadstavovať ERP na dve DPH. Môj zamestnávateľ má veľký chaos vo vedení tejto pokladničnej knihy. Takže by som rada urobila PORIADOK. Knihu som kúpila v januári takže všetky pásky dennej úzávierky budem musieť odlepiť a prepísať do novej knihy? ĎAKUJEM ĎAKUJEM ZA VAŠE RADY.:mee:

Aj tak sa dá... Ale mnohí to riešia tak, aby nemuseli odlepovať pásky, že rozdelia kolonku DPH na dve a napíšu 10% DPH a 19% DPH. Tá kolonka pre 10% DPH môže byť aj užšia, lebo tam bude vlastne len 0, alebo jednoducho nič. Ak to však budeš takto robiť, tak nezabudni, že to musíš urobiť tak v dennom, ako i v mesčnom výkaze pokladničnej knihy.
Vero2
01.02.07,20:33
Anja 111 vy budete moja poradkyna. Ja účtujem v tom istom programe ako vy MRP. Ešte len začínam a občas si neviem dať rady. K priebežným položkám vklad do pokladńe - mal by sa dávať príjmový poklad. doklad? Mám len súhrnný výpis z BÚ.Ďakujem
Anja111
01.02.07,20:39
Anja 111 vy budete moja poradkyna. Ja účtujem v tom istom programe ako vy MRP. Ešte len začínam a občas si neviem dať rady. K priebežným položkám vklad do pokladńe - mal by sa dávať príjmový poklad. doklad? Mám len súhrnný výpis z BÚ.Ďakujem

Áno, príjem do pokladne sa účtuje na základe PPD.
bepo
01.02.07,22:26
Je to normálne aby obchody s výkazmy predávali výkazy ktoré nezodpovedajú platnej legislatíve a tvária sa že nič sa nedeje?
liba2
01.02.07,22:36
Je to normálne aby obchody s výkazmy predávali výkazy ktoré nezodpovedajú platnej legislatíve a tvária sa že nič sa nedeje?Na moju obdobnú otázku mi bolo povedané, že mnohé firmy požadujú staré výkazy (buď prerábajú účto alebo dokončujú a pod.) Tiež som si domov priniesla niečo poriadne staré - odvtedy sa dobre prizriem čo kupujem (ako v potravinách :--- )
atana
03.02.07,22:10
Neplatiteľ DPH používa povodné pokl.knihy,povinn.sa vzťahuje na platcov.

ďakujem Vikinka
jess
04.02.07,11:02
Ja som knihy veru kupovala v decembri. A veru ju prepisovať nebudem. Naša firma nepredáva tovar s 10% DPH. Tam kde je "denná DPH spolu" som dopísala 19 % a dúfam, že nič tým nepokazím a neporuším zákon. Či áno ?:cool:
bepo
04.02.07,11:41
Na moju obdobnú otázku mi bolo povedané, že mnohé firmy požadujú staré výkazy (buď prerábajú účto alebo dokončujú a pod.) Tiež som si domov priniesla niečo poriadne staré - odvtedy sa dobre prizriem čo kupujem (ako v potravinách :--- )
Ale by to mali aj označiť ako starý neplatný výkaz- existuje zákon na ochranu spotrebiteľa
Halipasa
05.02.07,15:12
Som začínajúca účtovníčka, preto by som Vás chcela poprosiť o vyjadrenie či som pochopila túto tému správne. Nové výkazy znamená kúpiť si novú pokladničnú knihu, ktorá je v predaji s uvedenými zmenami a zatiaľ si netreba nadstavovať ERP na dve DPH. Môj zamestnávateľ má veľký chaos vo vedení tejto pokladničnej knihy. Takže by som rada urobila PORIADOK. Knihu som kúpila v januári takže všetky pásky dennej úzávierky budem musieť odlepiť a prepísať do novej knihy? ĎAKUJEM ĎAKUJEM ZA VAŠE RADY.:mee:

Kniha pokladnice a trzieb k ERP bola vydana podla noveho zakona koncom minuleho roka vo Vydavatelstve ELITA v Bratislave. Neviem, kde ste kupovali Vy, ale ja som tam kupila uz podla novej vyhlasky. (hoci zvonka vyzera tak ako stara, vnutro je zmenene)
evina
07.02.07,09:06
Prosím môžete uviesť číslo nového zákona na evidenciu tržieb ERP? Vďaka.

Je to Vyhláška 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP v poslednom znení 679/2006...

Vyhláška 679/2006 nadobudla účinnosť 1.1.2007 - to sú posledné zmeny....
Mackovka
07.02.07,09:18
Je to Vyhláška 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP v poslednom znení 679/2006...

Vyhláška 679/2006 nadobudla účinnosť 1.1.2007 - to sú posledné zmeny....

vďaka za odpoveď
jaja1
07.02.07,09:41
Dnes som kupovala Knihu pkladnice a dali mi starú, ktorú mi potom ochotne vymenili. V obchode ani nevedeli, že už všetci platcovia DPH by mali používať nové knihy, a boli vďační za info.
mba
07.02.07,11:11
Pripájam sa k diskusii, moje skúsenosti s knihou k RP sú asi takéto: obtelefonovala som si dodávateľov od ktorých nakupujeme knihy RP samozrejme nič nevedeli , ale potom jeden predajca ochotne zavolal výrobcovi-dodávateľovi kníh a ten ho informoval , že tento rok ani nebudú.
Zavolala som na daň. úrad ako mám postupovať a podali mi informácie, že ak knihy nie sú tak si mám stiahnuť zo Z.z. č.679/2006 prílhohy k vyhláške a do nich vypisovať údaje a prikladať ich ku knihe. Choréééééé , ale v tejto republike je všetko možné.
Paula
07.02.07,11:17
Stačí jedno pravítko a jedna ceruzka.......a rozdeliť príslušné stĺpce v knihe na dva kusy :cool: