PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : TZ pri leasingukačenka
24.01.07, 09:13
1.Vediem JU, auto sme obstarali na leasing, boli nakúpené zimné
pneumatiky a doplnky do auta, kde je hodnota všetkých týchto doplnkov
nad 30000,- Sk. Je potrebné urobiť TZ a zvýšiť vstupnú cenu auta? Sú
zimné pneumatiky TZ?
2.Podnikateľ uskutočnil 4 úhrady z osobného účtu. Jedná sa o úhradu
faktúr. Ako to mám zaúčtovať? Taktiež JU. Je výpis z osobného účtu dokladom pre výdavok? Môže byť podklad pre výdaj v hotovosti výpis z osobného účtu?:eek:

Tweety
24.01.07, 09:19
1.Vediem JU, auto sme obstarali na leasing, boli nakúpené zimné
pneumatiky a doplnky do auta, kde je hodnota všetkých týchto doplnkov
nad 30000,- Sk. Je potrebné urobiť TZ a zvýšiť vstupnú cenu auta? Sú
zimné pneumatiky TZ?
2.Podnikateľ uskutočnil 4 úhrady z osobného účtu. Jedná sa o úhradu
faktúr. Ako to mám zaúčtovať? Taktiež JU. Je výpis z osobného účtu dokladom pre výdavok? Môže byť podklad pre výdaj v hotovosti výpis z osobného účtu?:eek:
1. Nie je to TZ.
2. Dokladom je splátkový kalendár, alebo fa, alebo zmluva.

kačenka
24.01.07, 09:27
1. Prvý nákup zimných pneumatík nie je TZ ?
Všetky doplnky do auta, ktoré menia jeho komfort nad 30 tis. tiež nie je
TZ?
2. Tam nešlo o žiadne zmluvy. Jednoducho podnikateľ uhradil faktúru nie z podnikateľského účtu ale z osobného.

Johanka
24.01.07, 09:42
...ale pri definovaní TZ sa nepíše nič o komforte.
§ 29 Zákona o dani z príjmov:
(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 30 000 Sk, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 30 000 Sk za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, 1) ktorého obstarávacia cena bola 30 000 Sk a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.

(4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

(5) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Takže treba citlivo posúdiť každý jednotlivý výdavok - či spĺňa podtatu technického zhodnotenia ;) .

K úhradám z osobného účtu - do výdavkov môžeš dať preukázateľný výdavok - takže treba zdokladovať platby výpismi z osobného účtu. Ja to riešim cez interný doklad v rámci uzávierkových operácií, nakoľko nemám doklad o pohybe firemných peň.prostriedkov.
... a opakovane nalieham na podnikateľov , aby to nerobili - je pravda, že sa namáham zbytočne :) .