Jozef Mihál
02.02.07,21:03
1. Dokedy môže požiadať zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006?

a) do 15.februára 2007
b) do 10.marca 2007
c) do 31.marca 2007

2. Zamestnanec má živnosť. Môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

a) nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
b) ak dosiahol v podnikaní zdaniteľný príjem alebo vykazuje stratu, nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
c) ak dosiahol v podnikaní zisk, nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

3. Zamestnanec mal v roku 2006 okrem príjmov v zamestnaní príjem z prenájmu pôdy, ktorý mu vyplatilo poľnohospodárske družstvo, vo výške 15000 Sk. Môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

a) nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
b) príjem z prenájmu za rok 2006 je do výšky 23650 Sk oslobodený od dane, avšak aj tak musí zamestnanec podať daňové priznanie, v ktorom takýto príjem musí uviesť
c) príjem z prenájmu za rok 2006 je do výšky 23650 Sk oslobodený od dane, preto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

4. Zamestnanec mal v roku 2006 okrem príjmov v zamestnaní príjem z úrokov vo výške 5000 Sk.

a) zamestnanec nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
b) príjem z úrokov je zdanený zrážkovou daňou a daňovo vysporiadaný, preto zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
c) príjem z úrokov je zdanený zrážkovou daňou, ak sa ale zamestnanec rozhodne uplatniť postup podľa § 43 ods.7 (dodanenie), musí sám podať daňové priznanie

5. Člen dozornej rady a.s., ktorý nemal pracovno-právny vzťah s uvedenou a.s. (nemal pracovnú zmluvu ani dohodu o vykonaní práce) dostal za výkon funkcie člena dozornej rady zdaniteľnú odmenu 30000 Sk. Iné zdaniteľné príjmy v roku 2006 nemal. Môže mu a.s. ako zamestnávateľ vykonať za rok 2006 ročné zúčtovanie?

a) áno
b) nie, zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie iba zamestnancom, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo dohodu,
c) nie, zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie len zamestnancom, ktorých zdaniteľný príjem za rok 2006 bol vyšší ako 45408 Sk

6. Zamestnanec mal v roku 2006 zamestnanie na Slovensku aj v Českej republike. Môže mu slovenský zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane?

a) nemôže, musí si sám podať daňové priznanie
b) môže, pričom v ročnom zúčtovaní dane sa započíta aj príjem z Českej republiky a zohľadní sa daň, ktorú zaplatil v Českej republike
c) môže, pričom v ročnom zúčtovani dane sa na príjem z Českej republiky neprihliada

7. Ak zamestnanec nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2006, tak

a) musí sám podať daňové priznanie
b) musí sám podať daňové priznanie ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov prevýšil sumu 45408 Sk
c) musí sám podať daňové priznanie ak jeho základ dane prevýšil sumu 45408 Sk

8. Zamestnávateľ bude robiť zamestnancovi ročné zúčtovanie dane. Zamestnanec mal v roku 2006 u iného zamestnávateľa príjem zdanený zrážkovou daňou. V ročnom zúčtovaní dane sa príjem zdanený zrážkovou daňou a zrážková daň

a) započíta vždy
b) započíta len ak o to zamestnanec požiada
c) započítať nesmie

9. Zamestnanec mal v roku 2006 dvoch zamestnávateľov. Ktorého z nich môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?

a) hociktorého z nich
b) toho, u ktorého si v roku 2006 uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus naposledy
c) ani jedného, ak mal viacerých zamestnávateľov, tak si musí sám podať daňové priznanie

10. Zamestnanec mal 42 rokov, keď uzavrel v októbri 2005 zmluvu o životnom poistení. Podľa tejto zmluvy si mal platiť poistné 15 rokov a zmluva mala vypršať v čase, keď mal mať 57 rokov. Na toto životné poistenie ešte v roku 2005 zaplatil poistné 8000 Sk, ktoré si uplatnil ako nezdaniteľnú časť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2005. Zamestnanec toto životné poistenie zrušil v júli 2006.

a) no a?
b) za rok 2006 musí podať daňové priznanie, v ktorom svoj základ dane zvýši o 8000 Sk
c) najneskôr za rok 2009 musí podať daňové priznanie, v ktorom svoj základ dane zvýši o 8000 Sk. Sumu 8000 Sk môže "dodaňovať" aj postupne počas rokov 2006 až 2009
Jozef Mihál
02.02.07,20:08
Správne odpovede:

1.a)
2.b)
3.c)
4.b) + c) - obe odpovede sú správne
5.a)
6.a)
7.b)
8.c)
9.b)
10.c)
STRELEC
06.02.07,12:43
Na teste sa mi mimoriadne páči odpoveď 10a :) (aj keď nie je správna)
Muška
06.02.07,12:47
To bolo dobrá "kuleha" s tými dvomi odpoveďami v otázke č. 4 :)
Ale ako píše Strelec odpoveď 10a je fakt super - mohla byť správna v každej otázke :D