Viera
15.02.07,09:59
Včera som zistila, že sme mali ešte v priebehu minulého roka začať podávať štatistický výkaz Intrastat. Prah oslobodenia sme prekročili v októbri 2006. Štatistický úrad nás doteraz nevyzval na predkladanie výkazu. Čo máme teraz urobiť ? Asi by sme sa mali čo najskôr zaregistrovať na Štatistickom úrade. Aký je ďalší postup ? Mám automaticky urobiť výkazy aj za príslušné mesiace minulého roka alebo ma štatistický úrad vyzve ? Hrozí nám za toto omeškanie nejaká sankcia ?
feri510
15.02.07,10:21
Kedy vzniká spravodajská povinnosť
Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenie od začiatku nasledovného roku.
To znamená, že spravodajská povinnosť prechádza aj do nasledovného roku, avšak môže sa zmeniť jej rozsah v závislosti od prekročenia prahu zjednodušenia.
Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok neprijala alebo neodoslala tovar v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka tento prah dosiahla, podáva INTRASTAT-SK hlásenie od mesiaca, v ktorom dosiahla prah, vrátane daného mesiaca.
Nové spravodajské jednotky, ktorým vzniká povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenie v sledovanom roku, a to z dôvodu, že od začiatku sledovaného roka odoslali alebo prijali tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako prah oslobodenia a zároveň rovnej alebo vyššej ako prah zjednodušenia, môžu písomne požiadať Štatistický úrad SR o možnosť predkladať úplné hlásenie a to hneď pri vzniku spravodajskej povinnosti.
Na určenie spravodajskej povinnosti sa do súhrnnej hodnoty prijatí a odoslaní za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania a finančného leasingu. Spravodajskej jednotke sa odporúča sledovať, či jej vzniká spravodajská povinnosť a v akom rozsahu. Ak zistí, že jej vzniká spravodajská povinnosť, zaregistruje sa na Štatistickom úrade SR prostredníctvom dotazníka, ktorý je možné nájsť na internetovej adrese www.statistics.sk (http://www.statistics.sk/) v časti INTRASTAT-SK a ďalej v časti Registrácia. Vyplnený dotazník je potrebné poslať na Štatistický úrad SR buď e-mailom, faxom alebo poštou (pozri Kontakty (https://intrastat.colnasprava.sk/main.php?page=helpdesk)).
Pracovníci Colnej správy SR následne oznámia spravodajskej jednotke príslušnú pobočku colného úradu, na ktorú bude predkladať INTRASTAT-SK hlásenia a odovzdajú jej prístupové meno a heslo, aby mohla v prípade záujmu posielať hlásenia v elektronickej forme.
Ak nastali zmeny v údajoch uvedených pri registrácii pre systém INTRASTAT-SK (napr. zmena názvu, sídla, zástupcu, organizačných jednotiek, kontaktných údajov a pod.), spravodajská jednotka informuje o týchto zmenách Štatistický úrad SR písomnou formou prostredníctvom dotazníka, ktorý je potrebné zaslať na Štatistický úrad SR, odbor štatistiky zahraničného obchodu (pozri Kontakty (https://intrastat.colnasprava.sk/main.php?page=helpdesk)).
Štatistický úrad SR bude vyhodnocovať dostupné údaje z INTRASTAT-SK hlásení a daňových priznaní a následne informovať spravodajské jednotky o vzniku alebo zániku spravodajskej povinnosti, respektíve o zmene jej rozsahu. Ak Štatistický úrad SR zistí, že spravodajská povinnosť vznikla nezaregistrovanej spravodajskej jednotke, táto povinnosť sa určí nasledovne: štvrťročným platiteľom DPH od prvého mesiaca štvrťroka, v ktorom bol dosiahnutý prah oslobodenia a mesačným platiteľom DPH od mesiaca, v ktorom dosiahli prah oslobodenia.
booka
15.02.07,12:44
ak by ste mali zaujem o zastupovanie mozete ma tu kontaktovat...
Jozef.Sorman
23.02.07,14:26
Mna SU vyzval na podanie Intrastau. Spetne sme nijake hlasenie nedavali.
Viera
25.02.07,16:33
ak by ste mali zaujem o zastupovanie mozete ma tu kontaktovat...
A aká by bola cena za zastupovanie ?
Slavena
26.03.09,07:23
Aká pokuta hrozí ak firma prekročila prah zjednodušenia v dec.2008 a zistila to až v marci?
912
26.03.09,08:01
Aká pokuta hrozí ak firma prekročila prah zjednodušenia v dec.2008 a zistila to až v marci?
Intrastat sa riadi zákonom č. 540/2001 o štátnej štatistike. V ňom sú v paragrafe 32 vymenované pokuty za porušenie jednotlivých ustanovení. Nemyslím si ale, že by Vám dali hneď pokutu (a ak aj áno, určite nie v maximálnej výške).

Zuzana
ajty
27.03.09,13:16
Robim intrastat odkedy je to povinne a stretol som sa s mnohymi pripadmi, ked firmy urcity cas nepodavali hlasenia, ale robili chybne.... nic sa nestalo. S tym by som si teda hlavu nelamal.
Aluš
27.03.09,15:01
V prípade, že ti vznikne povinnosť robiť intrastat a akosi pozabudneš na túto povinnosť tak ŠU ťa na túto skutočnosť upozorní a vyžiada si podávanie hlásenia za obdobie v ktorom táto povinnosť vznikla.