jadimex
16.02.07,12:43
Prosím poradiť. Lekári odkúpili od mesta ordinácie /nehnuteľ./. Na kúpnej zmluve je uvedený kupujúci pod rod. číslom a nie pod IČO-m. Taktiež na základe tejto zmluvy je nehnuteľnosť registrovaná pod rod. číslom aj na katastrál. úrade na LV. Keďže si lekári brali na uvedenú nehnuteľ. úver a chceme si uplatňovať aj odpisy, prikázala som im zmeniť na liste vlastníctva
rod.číslo na IČO. Vtedy nastal problém, lebo druhé ekonómky od ostatných lekárov toto nepožadujú stači rod. číslo. Postupovala som správne, alebo ich fakt zbytočne posielam na katast. úrad? Na našom katastr.úrade strávia celý deň.
Zoltán Kovács
16.02.07,12:46
Prosím poradiť. Lekári odkúpili od mesta ordinácie /nehnuteľ./. Na kúpnej zmluve je uvedený kupujúci pod rod. číslom a nie pod IČO-m. Taktiež na základe tejto zmluvy je nehnuteľnosť registrovaná pod rod. číslom aj na katastrál. úrade na LV. Keďže si lekári brali na uvedenú nehnuteľ. úver a chceme si uplatňovať aj odpisy, prikázala som im zmeniť na liste vlastníctva
rod.číslo na IČO. Vtedy nastal problém, lebo druhé ekonómky od ostatných lekárov toto nepožadujú stači rod. číslo. Postupovala som správne, alebo ich fakt zbytočne posielam na katast. úrad? Na našom katastr.úrade strávia celý deň.

Podľa mňa zbytočne. Ja som mal prípad, keď podnikateľ vydražil od mesta nehnuteľnosť, samozrejme ako SZČO, aj zmluva bola tak spísaná, ale na katastri to zaevidovali pod jeho rodné číslo, s odôvodnením, že ide o tú istú osobu. Keby to odkúpil ako sro tak je to niečo iné. Stačí ak vložíš do podnikania ordináciu, vyhotovíš inventárnu kartu, resp. zapíšeš nehnuteľnosť do knihy DNM a uplatníš si odpisy.
Johanka
16.02.07,12:52
Spôsob určenia vstupnej ceny nájdeš tu:
§ 25 Zákona o dani z príjmov
(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je
a) obstarávacia cena118) vrátane nepeňažného vkladu fyzickej osoby do obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak ide o vklad, ktorý sa neúčtuje v obchodnom majetku a pri predaji tohto majetku by sa na dosiahnutý príjem nevzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 9,
obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom alebo vkladom je obstarávacia cena zistená u darcu alebo vkladateľa, len ak ide o majetok, ktorý u darcu alebo vkladateľa nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania alebo vkladu by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,
b) suma vo výške vlastných nákladov, 118)
c) reprodukčná obstarávacia cena zistená podľa osobitných predpisov;118) pri nehnuteľných kultúrnych pamiatkach sa reprodukčná obstarávacia cena určí ako cena stavby zistená podľa osobitného predpisu119) bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré sú jej súčasťou;
d) cena určená podľa písmen a) až c) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú,
..