Jozef Mihál
18.02.07,10:04
1. Príjmy zdanené zrážkovou daňou sa v ročnom zúčtovaní dane (ďalej len "RZD")...
a) uvádzajú len ak sú to príjmy zo závislej činnosti,
b) uvádzajú len ak sú to príjmy vyplatené zamestnávateľom, ktorý RZD vykonáva,
c) vôbec neuvádzajú.


2. Zamestnávateľ v roku 2006 vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2005. Ak zamestnancovi vyšiel preplatok, preplatok sa v RZD
a) pripočíta k sume na riadku "Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov",
b) odpočíta od sumy na riadku "Poistné a príspevky",
c) RZD sa v takomto prípade nesmie robiť, zamestnanec si musí sám podať daňové priznanie.


3. Zamestnávateľ v roku 2006 vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2005. Ak zamestnancovi vyšiel nedoplatok, nedoplatok sa v RZD
a) odpočíta od sumy na riadku "Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov",
b) pripočíta k sume na riadku "Poistné a príspevky",
c) RZD sa v takomto prípade nesmie robiť, zamestnanec si musí sám podať daňové priznanie.


4. Zamestnanec si počas roka platil poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie. Poistné, ktoré si zamestnanec sám zaplatil, sa v RZD
a) pripočíta k sume na riadku "Poistné a príspevky",
b) pripočíta k sume na riadku "Poistné a príspevky" ale len ak zamestnanec o to zamestnávateľa požiadal v "Žiadosti" a k "Žiadosti" priložil doklady o zaplatení poistného,
c) nepripočíta k sume na riadku "Poistné a príspevky".


5. Do sumy na riadku "Poistné a príspevky" sa započítava aj
a) príspevok zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie,
b) príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
c) príspevok 2% do umeleckých fondov v prípade vyplatených honorárov.


6. Nezdaniteľná časť na daňovníka v RZD za rok 2006 v prípade zamestnanca, ktorý nebol k 1.1.2006 poberateľom dôchodku (starobný, predčasný starobný, výsluhový)
a) je vždy 90816 Sk,
b) je daná ako počet odpracovaných mesiacov x 7568 Sk,
c) je vždy 95616 Sk.


7. Zamestnanec prvých 9 mesiacov nepracoval (bol dobrovoľne nezamestnaný). Od októbra je zamestnancom s platom 15000 Sk mesačne. Má jedno dieťa, na ktoré si u zamestnávateľa od októbra uplatňoval nárok na daňový bonus na jedno dieťa vo veku 6 rokov. V RZD sa v riadku "Nárok na daňový bonus" uvedie suma
a) 1620 Sk, pretože nárok na daňový bonus má len za mesiace, kedy pracoval,
b) 6480 Sk, pretože každý kto odpracoval aspoň jeden mesiac, má nárok na daňový bonus za celý rok,
c) 6480 Sk, pretože nárok na daňový bonus za celý rok 2006 má ten, kto mal za rok 2006 zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške 42450 Sk.


8. Zamestnanec prvých 9 mesiacov nepracoval (bol dobrovoľne nezamestnaný). Od októbra je zamestnancom s platom 10000 Sk mesačne. Má jedno dieťa, na ktoré si u zamestnávateľa od októbra uplatňoval nárok na daňový bonus na jedno dieťa vo veku 6 rokov. Zamestnávateľovi v žiadosti o RZD uviedol, že mal aj jedného ďalšieho zamestnávateľa. Od tohto zamestnávateľa priniesol "Potvrdenie", v ktorom bol uvedený príjem zdanený zrážkou (suma na r.12 "Potvrdenia") vo výške 12500 Sk. V RZD sa v riadku "Nárok na daňový bonus" uvedie suma
a) 0 Sk, pretože daňový bonus má len ten, kto mal za rok 2006 zdaniteľný príjem uvedený v riadku "Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov" aspoň vo výške 42450 Sk,
b) 1620 Sk, pretože nárok na daňový bonus má len za mesiace, kedy mu bol daňový bonus už priznaný, nárok na doplatenie bonusu za zostávajúce mesiace nemá, keďže v riadku "Úhrn príjmov" v RZD bude len suma 30000 Sk, čo je menej ako 42450 Sk,
c) 6480 Sk, pretože nárok na daňový bonus za celý rok 2006 má ten, kto mal za rok 2006 zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške 42450 Sk a nezáleží na tom, či šlo o príjem zdanený preddavkovo alebo zrážkovou daňou.


9. Zamestnancovi vyšiel v RZD preplatok 8 Sk
a) preplatok do 100 Sk sa zamestnancovi nevracia,
b) zamestnávateľ vráti zamestnancovi aj preplatok nižší ako 100 Sk a to najneskôr vo vyučtovaní mzdy za apríl,
c) zamestnávateľ vráti zamestnancovi aj preplatok nižší ako 100 Sk a to najneskôr vo vyučtovaní mzdy za december.


10. Zamestnancovi vyšiel v RZD nedoplatok 75 Sk
a) nedoplatok do 100 Sk sa zamestnancovi nezráža,
b) nedoplatok do 100 Sk sa zamestnancovi zráža, ak sa zamestnancovi v ročnom zúčtovaní doplácal daňový bonus (suma na r.07 je kladné číslo),
c) nedoplatok do 100 Sk sa zamestnancovi zráža, ak zamestnanec poukáže 2% zo zaplatenej dane "na osobitné účely" podľa § 50 zákona.


11. Zamestnanec chce poukázať 2% z dane "na osobitné účely"
a) o poukázanie 2% z dane požiada zamestnávateľa, ten 2% zašle prijímateľovi, ktorého zamestnanec uvedie v osobitnej žiadosti,
b) o poukázanie 2% z dane požiada daňový úrad, ten 2% zašle prijímateľovi, ktorého zamestnanec uvedie v osobitnej žiadosti,
c) možnosť poukázať 2% z dane "na osobitné účely" bola od 1.1.2007 zrušená.


12. Po vykonaní RZD zamestnávateľ
a) vydá kópiu RZD zamestnancovi a súčasne jednu kópiu RZD zašle na daňový úrad,
b) vydá kópiu RZD zamestnancovi, kópia RZD sa na daňový úrad nezasiela,
c) nemusí vydať kópiu RZD zamestnancovi ani ju nemusí zaslať na daňový úrad.
Jozef Mihál
19.02.07,11:42
Správne odpovede:

1.c)
2.a)
3.b)
4.b)
5. žiadna odpoveď nie je správna
6.a)
7.c)
8.c)
9.b)
10.b) + c) - obe odpovede sú správne
11.b)
12.b)

Výhercom blahoželáme.