Gabi03
22.02.07,10:57
Už viackrát som potrebovala zistiť nejaký výraz v angličtine, a pomôcť som si vedela len so slovníkom, ktorý má samozrejme nejaké obmedzenia. Okrem toho sa v praxi určité výrazy prekladajú inak, ako jednotlivé slová. Tak dúfam, že si budeme aj naďalej pomáhať.

Potrebujem preložiť, alebo kratšie vysvetliť pojem reprezentačné náklady.

Za každú odpoveď ďakujem.
Fany
22.02.07,10:09
representing expenses
(prave som na ICQ s dcérou, ktorá žije v Anglicku, tak to mam priamo od nej, este teple)
Gabi03
22.02.07,10:09
Tak budem pokračovať. Môže byť....?

reprezentačné náklady - entertainment expenses

entertainment - pohostenie; uspokojovanie osobných potrieb

Je ešte niekto, kto súhlasí s Fany?
Fany
22.02.07,10:14
Tak budem pokračovať. Môže byť....?

reprezentačné náklady - entertainment expenses
no entertainment je vraj zábavný, ako napr. v TV zábavný program. Tak tento príspevok radšej vymaž, aby niekoho neplietol.
suzuka
03.03.07,20:26
Nesuhlasim s Fany. Entertainment expenses je spravne.
Tu je citat z danovej prirucky (USA):
"Entertainment expenses. You may be able to deduct
business-related entertainment expenses for entertaining
a client, customer, or employee. In most cases, you can
deduct only 50% of these expenses.
The following are examples of entertainment expenses.
• Entertaining guests at nightclubs, athletic clubs, or sporting events.
• Providing meals, a hotel suite, or a car to business
customers or their families."
martinaj
08.04.07,18:56
Nesuhlasim s Fany. Entertainment expenses je spravne.
Tu je citat z danovej prirucky (USA):
"Entertainment expenses. You may be able to deduct
business-related entertainment expenses for entertaining
a client, customer, or employee. In most cases, you can
deduct only 50% of these expenses.
The following are examples of entertainment expenses.
• Entertaining guests at nightclubs, athletic clubs, or sporting events.
• Providing meals, a hotel suite, or a car to business
customers or their families."

Súhlasím, že nie je možné súhlasiť s Fany.

representation = zastupovanie a teda "representation costs" sú náklady na zastupovanie a nie reprezentačné náklady. Entertainment expenses/costs je správny výraz.

1. Aj s krátkym prekladom sa radšej obráťte na odborníka.
2. Doslovné preklady nie sú vždy správne.
3. Slová, ktoré v AJ a SJ znejú podobne, nemajú ten istý význam.
Braňo
18.04.07,18:59
Objednávky, dodávky a fakturácia
Orders, deliveries and invoicing / billing

informujte nás prosím
please, let us know

fakturačné pokyny
invoicing instructions

objednávka
order

vyššie uvedené
aforementioned / above mentioned

samostatná faktúra
separate invoice

spoločná faktúra
joint invoice

faktúra na tovar
invoice for goods

vystaviť faktúru
make out an invoice

colná deklarácia
customs declaration

požadovať
request

ak sa uvádza nižšie
as given below

obratom
by return

doklady
documents

colné prerokovanie
customs clearance

doložka
clause

položka
item

zrážka
deduction

cena
price

prirážka
markup / surcharge

podľa
according

potvrdenie objednávky
order confirmation

posledná dodávka
last order

pri vystavovaní faktúry nastala chyba
when making out the invoice, an error has been made

... malo byť správne uvedené
... should correctly read

celková fakturovaná čiastka sa mení na ...
the total value of invoice is thus changed to ...

cena zostáva nezmenená
the price remains unchanged

zmena fakturovanej čiastky
alternation of the invoiced amount

dovoľujeme si Vás upozorniť na ...
please note, that ...

špeditér
forwarding agent

hmotnosť
weight

objem
volume

aby sa predišlo možným problémom ...
in order to avoid any difficulties

považujte našu faktúru za neplatnú
pleas, consider our invoice null and void

dobropis
credit note

v prípade potreby
if necessary

oprava
correction

v súlade s ...
in accordance with ...

v odvolávke na ...
we refer to ...

korešpondencia
correspondence

vzorka / exemplár
specimen

osvedčenie o pôvode
certificate of origin

poistka
insurance policy

potvrdenie
receipt

konzulárna faktúra
consular invoice

zákazník
customer

expedícia tovaru
dispatch of the goods

v najbližšej pošte
by next mail

definitívna faktúra
final invoice

k zásielke boli priložené nasledujúce doklady ...
following documents were enclosed with the consignment

kamión
truck / lorry

avízo
advice note

nevyžiadaná ponuka
unsolicited offer

obchodný list
sales letter

zaslanie objednávky
placement of an order

„papierovačka“
paperwork

vybaviť objednávku
process / fill an order

prosím, uveďte ...
please indicate ...

zaslali by ste nám ...
please, would you send ...

potvrdiť príjem platby
confirm, that the payment has been received

spôsob úhrady
method of payment

objednávka sa vystavuje s kópiou
order form is made in duplicate

odsúhlasiť si plnenie objednávky s prijatou dodávkou
check the order against the goods received

faktúra obsahuje rozpis objednaných a odoslaných položiek
invoice itemizes the goods ordered and shipped

náklady na balné
cost of packing

poistné
insurance expenses

cieľová krajina
country of destination

manipulovať
handle

s týmto tovarom neobchodujeme
we don´t handle that type of product

poslať
send / mail

provízia
commision

vyrovnať účet
settle an account

zaslať
ship

dobropis
credit memo

predložiť faktúru
submit an invoice

dátum splatnosť
due date

prosíme o odoslanie dodávky na nižšie uvedenú adresu
please, deliver the consginment to the adress below

faktúra bola vystavená vo vyššej sume než mala byť
the invoice contains an overcharge

splatné na konci obdobia
payable in arrears

mena
currency

okamžitá dodávka
immediate delivery

špedičné oddelenie
shipping department

zásoby na sklade
stock on hand

mať na sklade
carry in stock

máme záujem o ...
we were impressed by ...

objednať
place an order

očakávame ... zľavu
we would expect ... discount

tovar na skúšku
goods on approval

ďakujeme za váš list z ... 2007 v ktorom ste prejavili záujem
thank you for your enquiry of ... 2007 in which you asked about

potešil nás Váš záujem
we were plased to hear tha you were impressed

tešíme sa na Vašu ďalšiu objednávku
we are looking forward to your next order

v prípade ďalších otázok, kontaktujte prosím ...
if you have any further questions, please contact ..

posielame Vám objednávku číslo ...
please find enclosed our Order No. ...

sprievodný list
covering letter

zľava pri zrýchlenej úhrade
discount for prompt settlement

radi by sme upozornili na ...
we advise ...

oneskorenie
delay

dodávka podľa harmonogramu
scheduled delivery

ďakujeme za Vašu objednávku č. ... ktorú sme dnes obdržali
thanky you for your order No. ... which we received today

boli by sme radi
we would be gratefull

čo najskôr
at your earliest possible convenience

najbližší možný dodací termín pre položku ....
earliest delivery date for ....

oznámte nám prosím, či môžete dodať tieto položky do (10) dní
please, inform us, whether you can deliver thes items within (ten) days

vopred ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali našej objednávke / žiadosti
thank you in advance for you attention to our order / inquiry

na základe nášho dnešného telefonického rozhovoru
with reference to our telephone call this morneng

s radosťou Vám oznamujeme, že ...
we are pleased to let you know that ...

neváhajte nás kontaktovať
plese, feel free / do not hesitate to contact us

naše očakávania
our expectations

za predpokladu, že ...
provided that ...

kvôli ...
owing to / because / since

za prípadné škody ponesiete zodpovednosť
wyou will be held liable for any damages (caused!

boli by sme Vám vďační za rýchlu odpoveď
we would appreciate a prompt reply

čo nám umožňuje poskytnúť Vám zľavu 6%
which enables us to grant you a discount of 6 %

tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu v budúcnosti
we look forward to doing business with you again in the future

týmto Vás informujeme o vypovedaní zmluvy medzi ...
this is to notify you of the cancelllation of the contract between

všeobecné podmienky predaja
general conditions of sale

bod 8 obchodnej zmluvy
clause 8 of the business contract

akékoľvek oneskorenie oprávňuje zákazníka/dodávateľa stornovať objednávku
any delay entitles customer / contractor to cancel the order

nemáme inú možnosť než ...
we have no alaternative but to ...

akceptujeme vaše podmienky dodávky
we accept your terms of delivery

platba sa vykoná bankovým prevodom
payment will be made by bank transfer

Vašu objednávku sme odovzdali expedičnému oddeleniu
we have passed on your order to our despatch department

dúfame že dodávka bude zodpovedať vašim očakávaniam
we trust that the goods will meet your expectations

dodávka bude odoslaná zajtra
the order will be despatched tommorow

neodvolateľný akreditív
irrevocable letter of credit

budeme nútení objednávku zrušiť
we will unfortunatelly be obliged to cancel the orde

v súlade s podmienkami Vašej ponuky z 9. Apríla, vám zadávame objednávku
on the basis o the tarmes quoted in your offer dated April 9, we are pleased to place an order

na základe Vašej ponuky z 3. Júna, radi by sme si objednali ...
we reffer to your offer of June 3, and would like to place an order for

zľava pri platená v hotovosti
cash discount

vo výške ...
amounting to ...
Braňo
18.04.07,19:00
Reklamácie
Claims

akonáhle obdržíme ...
as soon as we receive ...

balenie
packing

bezdôvodný
unfounded

bližšie údaje
further details / mode detailed information

číslo reklamácie
claim number

do (dvoch týždňov)
within (two weeks/fourteen days/fortnight)

dodávka
delivery

dodávka podľa faktúry
delivery against invoice

dohodnuté technické podmienky
agreed technical specifications

došlo k ...
a(n) ... occurred

dôkaz
evidence

dôvod pre ...
reason for ...

dvojmo
in duplicate

hneď ako to bude možné
as soon as possible

chýbajúca položka
missing item

ihneď
immediately

je nám ľúto, že sme Vám spôsobili
we are sorry, that we caused you

krytá poistením
covered by/under insurance

ľutujeme, že ...
we are sorry, that

mať povinnosť nahradiť škodu
be liable for damages

možnosti uskutočnenia dodávky
dispatch options

náhrada škody
compensation / indemnification / recovery

nahradiť škodu
compensate a damage

nárok (uznaný)
title

nárok (vznesený)
claim

nasledujúci
following

nedbanlivosť
negligence

nepatrná vada
negligible fault

nepredvídané okolnosti
unforeseen circumstances

neskorý
late

neúplný
incomplete

nevylučujeme že,
we cannot rule out the possibility, that

obchodné podmienky
terms of trade

objasniť
clarify

očakávame
we are awaiting

oddelenie reklamácií
complaints department

odmietnuť reklamáciu
refuse a claim

odpovedať na reklamáciu
answer a claim

ohlásenie
notice / notification

ohlásiť
declare / report

omylom
by mistake

oneskorenie (dodávky)
delay (in the delivery)

úplne oprávnený / opodstatnený
fully justified

obojstranne prijateľné riešenie
solution acceptable to both parties

vo vašom liste z ...
in your letter of .

spravodlivé riešenie
fair solution / deal

dospeli sme k názoru, že
we came to the conclusion, that

ospravedlňujeme sa za ...
we apologize for ...

osvedčenie
certificate

overiť
check

písomne
in writing

plomba
seal

podať reklamáciu
lodge a claim

podrobne
in detail

posúdenie reklamácie
evaluation of the claim

potvrdiť oprávnenú sťažnosť
uphold a complaint

požiadali sme ...
we have requested ...

prehlásenie
statement

prejednať
discuss

navrhujeme
we suggest

poskytnúť zľavu
allow a reduction

uhradiť výdavky
cover expenditures

sme ochotní uznať
we are willing to recognize

vzhľadom k týmto okolnostiam
in view of theses circumstances

prekvapuje nás, že
we are surprised, that

presný opis
exact description

prešetrujeme ...
we are making inquiries ...

preukázať
prove

preukazný dôkaz
proof

pripomíname
we would like to point out

pripustiť
admit

prípustný
legitimate

prosím, informujte nás
please, let us know

protokol
report

reklamácia
complaint/claim/reclamation

reklamácia bola uplatnená
claim has been made

reklamácia kvality
quality complaint

reklamačný list
letter of complaint

reklamovaná vada
defect under claim

reklamovaný tovar zaslaný naspäť
return

reklamovať (písomne)
file a complaint

rezervy na reklamačné konanie
sales returns provisions

spokojný zákazník
satisfied customer

sťažnosť na nekompletnosť dodávky
complaint regarding the quantity

škoda
damages

škoda veľkého rozsahu
extensive damage

technická dokumentácia
technical documentation

trojmo
in triplicate

urovnať reklamáciu
settle a claim

uspokojiť nároky
satisfy demands

uspokojivý
satisfactory

utrpieť škodu
suffer a damage

uznanie nároku
acknowledgement of a claim

uznať
admit

v stanovenej lehote
in due time

vada
deficiency

Vaša reklamácia zo dňa ...
your claim of .

vašu reklamáciu okamžite prešetríme
we will examine your claim immediately

vrátenie peňazí
refund

vyhovieť reklamácií
meet a claim

vyhovieť rozsudku
satisfy judgment

vyjadrenie
comment

doteraz
so far

naše doterajšie dobré vzťahy
our previous good relations

vzhľadom k ...
in view of

vyriešiť reklamáciu
settle a claim / handle a complaint

výsledok
result / outcome

vyžiada si viac času
will take more time

vznikla škoda
damage has arisen

vzorka
sample

záležitosť
matter / issue

zámena
mix-up

zamietnuť
reject

zásielka
consignment

zástupca (obchodný)
(sales) representative

závada
defect

záznam
survey

zhoršenie kvality
deterioration in quality

zodpovedný pracovník
person responsible

domnievame sa, že
we believe, that

zanedbateľný rozsah
negligible degree

predložené
submitted

schválené
approved

zistili sme, že
we have ascertained / found, that

nepresné
inexact

dodávka bola uskutočnená presne v súlade
delivery has been made exactly according to

uprednostnili by sme
we prefer

pokyny
instructions

osobné jednanie
personal discussion

nižšia cenová kategória
lower price category

zasielame Vám dobropis
we are sending you credit not

zodpovedajúci rozdiel
respective difference

omylom dodané inému zákazníkovi
delivered by mistake to another customer

v našom sklade
in our warehouse

v rovnakej cenovej kategórii
in the same price category

po odoslaní tovaru z nášho skladu
after the goods has been dispatched from
our warehouse

obsah
content / volume

k ... došlo pravdepodobne počas prepravy
. probably arose during the transport

vydať ...
hand over .

rozdiel (nižší stav) v hmotnosti
shortage in weight

náhradná (dodávka)
replacement (delivery)

zdarma
free of charge

overili sme
we have examined

starostlivosť
care

nepríjemnosti
inconveniences

značný
considerable

termín dodávky bude posunutý
delivery time would be postponed

nový termín dodávky
new delivery time

chceli by sme Vám (pripomenúť)
we would like to (remind) you

v záujme (niečoho)
in the interest of

značný
considerable

formulácia
wording

súhlasíme s úhradou všetkých súvisiacich
nákladov
we are willing to pay or expenses involved

na úhrade straty by sa mali rovným dielom
podieľať obe zúčastnené strany
settlement of loss should be shared equally
by both parties

nesprávny
incorrect

formálna chyba
formal error

prehliadnutie
oversight

dohodnuté podmienky
agreed conditions/terms

v zásade uznávame
in principle we recognize

rozsah škody
extent of the damage

bez ohľadu na ...
in spite of .

tovar bol doručený v poriadku
goods were delivered in order

nasledujúce riešenie
following solution

cenník
price list

jednoznačne doložený
unambiguously evidenced

zodpovedať
correspond

ponúkame zľavu ... %
we offer a reduction of . %

zľava ... % z faktúrovanej čiastky
reduction of . % of the invoice value

colné prejednanie
customs clearance

vykonať nápravu
put it right

z obchodných dôvodov
for business reasons

náš návrh na riešenie reklamácie
our suggestion for resolving the claim

prikladáme
we enclose

týmto považujeme Vašu reklamáciu za
definitívne vybavenú
by this, we consider your claim to be
definitely settled

zamietnuť
turn down

nesprávne
inappropriately

snažíme sa vybaviť
we are trying to arrange

v záujme (niekoho)
on behalf of

protinávrh
counter-proposal

váš návrh nanešťastie nemôžeme akceptovať
unfortunately, we cannot accept your proposal

návrh je pre nás neprijateľný
the proposal is unfortunately not acceptable to us

vystaviť dobropis
make out a credit note

rozumné podmienky
reasonable terms

prijateľné podmienky
acceptable terms

bolo by možné urovnať reklamačný nárok ... ?
would it be possible to settle the claim

nesúhlasíme
we do not agree

ako je uvedené nižšie
as state below

prosíme, aby ste
will you please,

použiteľný
usable
Braňo
18.04.07,19:02
CENY
PRICES

cena
price (aj prenesene, výnimkou je cena ktorá je niekým alebo v meno niekoho udelená, vtedy sa používa „prize“, napríklad „Nobelova cena“ je „Nobel prize“)

lacný
cheap (platí aj v prenesonom slova zmysle)

drahý
expensive

kalkulovať
calculate (ale kalkulovanie nákladov je „costing“)

berte alebo neberte
take it or leave it

trhový
market

cenová regulácia
price control

bezcenný
worthless (pozor, „priceless“ znamená presný opak – „nevyčísliteľnej hodnoty“)

má hodnotu ...
it is worth ....

neoceniteľný
invaluable

záverečný kurz
closing price

cena vychádzajúca z úrovne výrobných nákladov
cost price

polovičná cena
half-price

„za babku“ (vo význame „šialene nízka cena“)
knockdown price

cena podľa cenníka
list price

cenová vojna
price war

cenovka
(price) tag

maloobchodná cena
retail price

predajná cena
selling price

vstupné
admission (price)

ponuková cena
bid (price)

cena pri hotovostnej úhrade
cash price

ponuka
offer

zlacnený
cut-price; off-price; at reduced price

cenová súťaž
price competition

znižovanie cien
price cutting/reduction

zmrazenie cien
price fixing

cenová hladina
price level

cenník
price list

cenová vojna
price war

nákupná cena
purchase price

obstarávacie náklady
cost

intervenčná cena
support price

cena za jednotku
unit price

zrážka z ceny / rabat
abatement

poskytnúť rabat
allow an abatement

výhoda
advantage

vnútropodniková zúčtovacia cena
transfer price

úprava
adjustment

záloha na cenu
advance on a price

dohodnutý
agreed

rozbor
analysis

priemer
average

výhodná cena
bargain price

čierny trh
black market

paušálna cena
blanket price

cena pri objednaní vopred
booking price

kurz
rate

objektívna hodnota
fair value

čistá realizačná hodnota
net realizable value

metóda maloobchodného predaja (pri nej sa zásoby na sklade oceňujú tak, že sa na od stavu prijatých zásob odpočíta určité percento tržieb)
retail method

vážený aritmetický priemer
weighted average

metóda váženého aritmetického priemeru
AVCO (method)

metóda, pri ktorej sa na ocenenie spotreby zásob používajú skutočné ceny nákupu a to v poradí od najstarších cien po najaktuálnejšie
FIFO (First in, First out) method

metóda, pri ktorej sa na ocenenie spotreby zásob používajú skutočné ceny nákupu a to v poradí od najaktuálnejších cien po najstaršie
LIFO (Last in, First out) method

metóda, pri ktorej sa na ocenenie spotreby zásob používajú skutočné ceny nákupu a to v poradí od najvyšších po najnižšie
HIFO (Highest in, First out) method

metóda, pri ktorej sa na ocenenie spotreby zásob používajú skutočné ceny nákupu a to v poradí od najnižších po najvyššie
LOFO (Lowest in, First out) method

opcia
option

ku každej dodávke sa budú účtovať ešte náklady navyše
further cost will be charged per shipment

dodávky ktoré presahujú ...
deliveries, that exceed ...

ceny sú uvádzané v ...
prices are stated in ....

mena
currency

prirážka
surcharge

réžia
overhead

cena je vrátane nákladov na ...
price include ... charges

faktúra
invoice

obmedzená platnosť
limited validity

úplná úhrada
full payment

zmena uvedenej ceny je vyhradená
price indicated is a subject to change

spĺňať podmienky na ...
to be eligible to ...

splniť podmienky
meet the conditions

pokiaľ nie je dohodnuté inak
unless we agreed otherwise

prekážka na strane nášho dodávateľa
hindrance on our suppliers´ part

bez predchádzajúceho upozornenia
without (prior) notice

cena (tovaru) pri dodávke do zahraničia
oversea price

cena (tovaru) pri dodávke v domovskej krajine
domestic price

primeraná cena
reasonable price

nárok na zľavu majú objednávky nad ...
discounts are eligible for orders over ...

ponuková cena závisí od celkovej úrovne spotreby
price offer is based on overall consumption

ponúknuť nižšiu cenu
bid a lower price

slušná cena
decent price

zistiť cenu
find out a price

uvádzané ceny nezahŕňajú dodatočné náklady a poplatky
prices are excluding any additional costs and charges.

odpočítať z ceny
deduct from a price

cenový strop
price ceiling

cenový vodca
price leader

garantujeme najnižšiu cenu
lowest price guarantee

zľavy sú poskytované na všetky/vybrané ponuky
price discounts can be used in conjunction with selected/all offers.

vyššie uvedené ceny sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH
the prices above are shown inclusive of VAT at the appropriate rate.

celkové náklady objednávky budú
total order cost

skutočné ceny sa môžu líšiť od cien uvádzaných v cenníku
please note that the actual prices may differ from those displayed on the price list (zdvorilé upozornenie)

cenové rozpätie
price margin

prirážka
markup

referenčná cena
price of reference

oživenie kurzu
price rally

cena s objemovou zľavou
volume discount price

úhrn
grand total

za neprimeranú cenu
at a price (celé slovné spojenie)

za rozumnú cenu
at affordable price

mohli by ste uviesť Vaše súčasné ceny
could you quote your current prices

prah
threshold

výsledná cena dodávky zodpovedá podmienkam v čase prijatia objednávky
final price of delivery is the price in force at the time of us accepting your order

zásobovanie
procurement

náhly pokles cien
price slump

vyhradzujeme si právo zmeny ceny na základe nášho uváženia
we reserve the right to adjust prices at our discretion

zľavy je možné uplatniť iba počas stanoveného obdobia
discounts are only valid for the specified period.

akcia (v zmysle akciový predaj)
promotion

cenové podmienky
price terms

veľkoobchodná prirážka
wholesaler markup

cena z výroby
factory price

zahraničný trh
foreign market

peňažná náhrada
refund

aj keď je našou snahou, aby ceny v cenníku boli správne ..
whilst we endeavour to ensure the prices on our pricelist are as accurate as possible ...

najnižšia cena
bottom price
Braňo
18.04.07,19:03
Koncesie na poskytovanie (verejnoprospešných) služieb
(public) service concession arrangements

Cesty
roads

Výstavba
construction

Mosty
bridges

Väznice
prisons

Nemocnice
hospitals

vodárenské systémy
water distribution facilities

Rozpočet
budget

pridelenie na základe rozpočtu
budgetary appropriation

súkromní účastníci
private participants

vláda (vládne inštitúcie)
government

subjekt pôsobiaci vo súkromnom sektore
private sector entity

subjekt pôsobiaci vo verejnom sektore
public sector entity

zmluvná úprava
(contractual) arrangement

prevádzkovanie (zariadenia)
operating / maintaining a facility

byť upravený zmluvou
be governed by contract

poskytnúť/udeliť
grant

prevádzkovateľ (poskytovateľ služby)
operator

stanoviť ceny
set prices

v mene (v zastúpení)
on behalf

odovzdať
hand over

vlastníctvo
ownership

oprávnenie (ktoré nevyplýva z vlastníckych práv)
beneficial entitlement

nfraštruktúra
infrastructure

previesť práva
convey the rights

renovácia (infraštruktúry)
upgrade of an infrastructure

protihodnota
consideration

deficit
shortfall

platba
payment

služby
services

náklady na obstaranie kapitálu
borrowing costs

pôžičky / úvery
loans

úvery
credits

ovládať (mať pod kontrolou)
control

dostatočne
sufficiently

stupeň dokončenia
stage of completion

vyšší ako stanovený zisk
excess profit

platba na základe úhrady nákladov a fixného zisku
payment on a cost-reimbursable basis

platba po uskutočnení dodávky
payment after delivery

harmonogram čerpania (prostriedkov)
drawing schedule

položka
item

prebytok
surplus

zahrnúť ... do zmluvy
embody ... in the contract

dohadovať
negotiate

stanoviť jednotkovú cenu
determine unit price

podniky verejných služieb
utilities

dodávky (vody, plynu, energií)
utilities

diaľnica (s mýtom)
motorway (with toll)

odsúhlasiť rozpočet so skutočnými výdavkami
reconcile the budget with actual expenditures

bežná prevádzka
routine maintenance

zvýšenie produktivity
improvement of productivity

bezpečnostné mechanizmy
safeguards

kanalizácia
sewerage

odpadová voda / splašky
foul water

zákazník
customer

prenájom
lease

konzorcium
consortium / syndicate / joint venture

dohodnúť zákazku u externých dodávateľov
contract out

verejné obstarávanie
public procurement

účelovo založený subjekt
special purpose vehicle

podpísať zmluvu
sign a contract

dlh
debt

projekt pri ktorom súkromný investor vybuduje zariadenie/prevádzku poskytujúcu verejnoprospešné služby a po istom čase ju odovzdá do verejného vlastníctva
Build-Operate-Transfer

zdravotná starostlivosť
healthcare

súlad/nesúlad so stanovenými pravidlami
compliance / non-compliance

výkonnostné výsledky
performance outcomes

metóda posudzovania dosiahnutých výsledkov
evaluation method

referenčný parameter
benchmark

špecifikácia
feature

realizovať projekt
execute a project

neuspokojivé výsledky
unsatisfactory outcomes

dozor
supervision

podiel
share

doby výstavby
construction time

refundácia
reimbursement

obchodné partnerstvá verejného a súkromného sektoru
public private partnership (PPP)

verejná súťaž
tender

kolaudácia
approbation / approval of an building

pokuty a penále
fine and penalties

rozvodné systém
distribution systems

zostaviť rozpočet
draw up a budget

rozpočtový limit
budget cap

skrátiť rozpočet
cut the budget

stimulačná prémia
incentive

subdodávateľ
subcontractor

nehmotné aktíva
intangible assets

poskytovateľ koncesie
grantor

poskytovateľ
provider

užívacie právo
right of use
Braňo
16.05.07,11:33
Výber na pracovné pozície
Personnel appointments
„balík“ (napríklad výhod)
package
„teplé miestečko“
cushy job
absolvoval som
I graduated from
bude sa vyžadovať plnenie rôznych úloh
duties will be varied
cieľová odmena
OTE / on target earnings
čiastočný úväzok
part-time
ďalšie informácie
further information / other details
diplom
diploma
dobré mzdové ohodnotenie
good salary
dočasný pracovné miesto
temporary position
dochádzať (do zamestnania)
commute
dokázať pracovať s počítačom
be computer literate
doterajšia prax
job history / working history
dovolenka
holidays
dovolenka 8 týždňov ročne
eight weeks annual leave
hľadať prácu
seek a job
hľadať zamestnanie
look for a job
hovoriť plynulou angličtinou
speak English fluently
inzerát
advertisement
inzerovaný
advertised
jazykové schopnosti
language skills
kľúčová náplň práce
key responsibilities
konkurzná komisia
selection board
krstné meno
forename
kvalifikácia
qualifications / competence
lokalita
location
máme osobitný záujem o ...
we are particularly interested in a ...
mať na starosti ...
be in charge of ...
motivačný list
covering letter
mzda
wage
na odporúčanie (napr.: píšem Vám na odporúčanie ...)
I was recommended
na plný úväzok
full-time
nábor
recruitment
náborová akcia
recruitment campaign
nadčas
overtime
náplň práce
job responsibilities
neprijať uchádzača
turn down an applicant
nevyžiadaná korešpondencia
unsolicited letter
od uchádzača sa očakáva, že ...
it is expected, that candidate will ...
oddelenie ľudských zdrojov
human resources department
odmena
bonus
odmeňovanie
remuneration
odporúčanie
reference
oprávnená osoba
beneficiary
opustiť prácu
leave a job
plat
salary
podmienky
conditions
podmienky ktorých splnenie je vítané
desirable criteria
podrobnejšie informácie
further details
pohovor
interview
ponúkame ...
we offer ...
popis
description
poskytnúť
supply
povolanie
occupation
pozadie
background
pozícia
position / appointment / post
požadovaná prax
relevant work experience
požadované podmienky
essential criteria
pracovná príležitosť (napr. v inzerátoch)
opening
pracovná úloha
task / assignment
pracovná zmena
shift
pracovná zmluva
contract of employment
pracovné príležitosti
job opportunities
pracovný postup
advancement
pracujem pre tento podnik už ...
I have been with this company for ...
praktické schopnosti
skills
pravidelná práca počas dňa
nine to five job
predchádzajúce skúsenosti
previous experience
prehľad dosiahnutých výsledkov
track record
preukázať schopnosť ...
demonstrate ... skills
priezvisko
surname
prijať zamestnanie
accept a job
prijatie pracovnej ponuky
accepting a position
priložiť k listu
attach to the letter
program dôchodkového zabezpečenia
pension scheme
provízia
commission
rád by som sa uchádzal o miesto ...
I would like to apply for the position of ...
náročná práca
hands-on job
riešiť ...
handle ...
ročne
per annum
rodinný stav
marital status
schopnosť
ability
schopnosť orientovať sa v ...
good understanding of ...
schopnosť vyjednávať
negotiation skills
stručne
in brief details
stupeň vzdelania
degree
školenie
training
tešíme sa na ...
we are looking for ...
trvalé pracovné miesto
permanent position
učeň
apprentice
uchádzač
applicant / candidate
uchádzanie sa o pracovné miesto
applying for a position
umiestnenie
placement
úspešný uchádzač
successful candidate
úvodný plat
starting salary
v reakcii na Váš inzerát z ... uverejnený v ...

1. I am writing to you concerning your advertisement on ... in ... 2. I am answering your advertisement on ... in ... 3. I am replying to your advertisement of ... in ...
v súčasnosti som zamestnaný
at present I am employed
v závislosti od praxe
depending on level of experience
verejné sviatky
public holidays
voľba (medzi niečím)
choice
voľné miesto
vacancy
voľné pracovné miesta
job vacancies / jobs available
voľné pracovné miesta na pozíciu ...
a vacancy for a ...
výhoda
advantage
vyžadovať
require
vzdelanie
education
zácvik
internship
začína sa ...
will commence on ...
základný plat .... euro
basic salary ... euro
záľuby
hobbies
zamestnanec
employee
zamestnanecké požitky
employee benefits / fringe benefits
zamestnanie
employment / job
zamestnávateľ
employer
závodná jedáleň
staff canteen
zdôrazniť
stress
zdravotná dovolenka
sick leave
zdravotné poistenie
health insurance
získať / nadobudnúť skúsenosti
gain experiences
žiadosť (formulár)
application form
životopis
curriculum vitae (c. v.)
Braňo
16.05.07,11:39
výročná správa
Annual Report
účtovná závierka
Financial Statements
súvaha
Balance Sheet
výkaz ziskov a strát
Income Statement
prehľad peňažných tokov
Cash Flow Statement
prehľad zmien vlastného imania
Statements of Changes in Equity
poznámky k účtovným výkazom
Notes to the Financial Statements
bilančná politika
Accounting Policy
zverejňovanie
Disclosure
oceňovanie
Measurement
odpisovanie (dlhodobého hmotného majetku)
Depreciation
odpisovanie (dlhodobého nehmotného majetku)
Amortization
odpisovanie (prírodných ložísk)
Depletion
aktíva
Assets
pasíva
Equity and Liabities
vlastné imanie
Equity
záväzky
Liabilities
výnosy
Income
výnosy z bežnej činnosti
Revenues
náklady
Expenses
zisk (realizovaný)
Profit
zisk (nerealizovaný, nepochádzajúci z aktívnej činnosti účtovnej jednotky)
Gain
strata
Loss
výsledok hospodárenia
Profit or Loss


oceňovanie
measurement
bežný náklad
current cost
čistá predajná cena
net selling price
čistá realizačná hodnota
net realizable value
historická (obstarávacia) cena
historical cost
hodnota vyrovnania (záväzku)
settlement value
hodnota využitia
value in use
reálna (objektívna) hodnota
fair value
reprodukčná obstarávacia cena
replacement cost
súčasná hodnota
present value
trhová cena
market value
využiteľná hodnota
recoverable amount


Súvaha - Balance Sheet

AKTÍVA
ASSETS
neobežný majetok
non-current assets
dlhodobý hmotný majetok
property, plant and equipment
investície v nehnuteľnostiach
investment property
nehmotný majetok
intangible assets
investície (finančné)
investment
dlhodobé pohľadávky
non-current assets
odložené daňové pohľadávky
deferred tax assets
obežný majetok
current assets
zásoby
inventories
- materiál
- material
- nedokončená výroba
- work in process, work in progress, WIP
- výrobky
- goods
- tovar
- merchandise
pohľadávky (z obchodného styku)
(trade) receivables
pokladnica
cash
bankové účty
bank balances
PASÍVA
EQUITY AND LIABILITIES
vlastné imanie
equity
základné imanie
share capital
emisné ážio
capital paid in excess of par value
rezervné (kapitálové) fondy
reserves
nerozdelený výsledok hospodárenia
retained earnings
menšinové podiely
minority interests
dlhodobé záväzky
non-current liabilities
rezervy
provisions
bankové úvery
bank loans
krátkodobé záväzky
current liabilities
záväzky (z obchodného styku)
(trade) payables
Braňo
16.05.07,11:40
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK - PLANT, PROPERTY & EQUIPMENT

Alternatívne riešenie (účtovania alebo vykazovania)
Allowed alternative treatment
Doba životnosti
Useful
Fond precenenia
Revaluation surplus
Likvidácia (majetku)
Disposal
Metóda odpisovania
Method of depreciation
Náklady obstarania
Cost
Následné oceňovanie
Subsequent measurement
Odpisovaná suma
Depreciable amount
Precenenie
Revaluation
Prípustné alternatívne riešenie (účtovania alebo vykazovania)
Allowed alternative treatment
Prvotné oceňovanie
Initial measurement
Účtovná hodnota (zostatková)
Carrying amount
Účtovná hodnota (obstarávacia, nadobudnutia)
Gross carrying amount
Vlastné imanie
Equity
Vyradenie (majetku z používania)
Retirement
Základné riešenie (účtovania alebo vykazovania)
Benchmark treatment
Zníženie hodnoty (faktické)
Impairment
Zníženie hodnoty (účtovnym zápisom)
Write-down


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - INCOME STATEMENT
Uvedený formát výkazu ziskov a strát vychádza z tzv. druhového členenia nákladov.

Výnosy z bežnej činnosti
Revenue
Iné prevádzkové výnosy
Other operating income
Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Changes in inventories of finished goods and work in progress
Spotreba materiálu a majetku určeného na spotrebu
Raw materials and consumables used
Mzdové a iné osobné náklady
Staff costs
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Depreciation and amortisation expense
Iné prevádzkové náklady
Other operating expenses
Výsledok hospodárenia pred zohľadnením vplyvu daní
Profit before tax
Finančné náklady
Finance costs
Podiely na ziskoch a stratách pridružených a spoločných podnikov
Share of the profit or loss of associates and joint ventures
Výsledok hospodárenia pred zohľadnením vplyvu daní
Profit before tax
Daň z príjmu (splatná)
Tax expense
Výsledok hospodárenia
Profit or loss
Podiel menšinových vlastníkov na výsledku hospodárenia
Minority interest
Čistý výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Net profit or loss from operating activities
Mimoriadne položky
Extraordinary items
Čistý výsledok hospodárenia
Net profit or loss


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - INCOME STATEMENT
Štandardy IFRS/IAS pripúšťajú zostavenie výkazu ziskov a strát aj na základe účelového členenia nákladov (uvedený nižšie).

Výnosy z bežnej činnosti
Revenue
Náklady na predaný tovar/výrobky
Cost of sales
Obchodná marža
Gross profit
Iné prevádzkové výnosy
Other operating income
Odbytová réžia
Distribution costs
Správna réžia
Administrative expenses
Iné prevádzkové náklady
Other operating expenses
Prevádzkový výsledok hospodárenia
Operating profit or loss
Finančné náklady
Finance costs
Podiely na ziskoch a stratách pridružených a spoločných podnikov
Share of the profit or loss of associates and joint ventures
Výsledok hospodárenia pred zohľadnením vplyvu daní
Profit before tax
Daň z príjmu (splatná)
Tax expense
Výsledok hospodárenia
Profit or loss
Podiel menšinových vlastníkov na výsledku hospodárenia
Minority interest
Čistý výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Net profit or loss from operating activities
Mimoriadne položky
Extraordinary items
Čistý výsledok hospodárenia
Net profit or loss
Braňo
16.05.07,11:40
dôkazy, podklady
evidence
očakáva sa ...
it is expected that ...
neistoty
uncertainities
nenaplné zmluvy, t.j. zmluvy, ktorých obsah ešte nebol naplnený ani jednou zo zmluvných strán - napr. obchodník ešte nedodal tovar a kupujúci mu ešte nezaplatil
executory contracts
nepoužité rezervy
unused provisions
nevýhodná zmluva
onerous contract
ostatné záväzky /dlhy/
other liabilities
podmienené záväzky /dlhy/
contingent liabilities
pomienené aktíva
contingent assets
použitie rezerv
use of provisions
prednosť obsahu pred formou
substance over the form
refundácia výdavkov
reimbursements
reštrukturalizácia
restructuring
rezerva
provision
riziká
risks
rozpustené rezervy
reversed provisions
spoľahlivý odhad
reliable estimate
udalosť
event
udalosť ku ktorej došlo v minulosti
past event
udalosť ku ktorej došlo v minulosti a ktorá viedla ku vzniku súčasného záväzku
obligating event
udalosť vedúca ku vzniku záväzku
obligating event
viesť ku vzniku (povinnosti)
give rise to (an obligation)
záruka
warrant, warranty, guarantee
záväzky /dlhy/, z titulu nefakturovaných a neuhradených dodávok
accruals
záväzok /povinnosť/, ak je výsledkom právneho vzťahu
legal obligation
záväzok /povinnosť/, ak nie je výsledkom formálne uzavretého právneho vzťahu, ale existuje na základe neformálnych zvyklostí
constructive obligation
Braňo
16.05.07,11:41
amortizovaná hodnota
amortised cost
cudzia mena
foreign currency
časová hodnota
time value
dlhové cenné papiere
debt securities
dohoda o spätnom nákupe (REPO)
repurchase agreement
efektívny úrok
effective interest
finančné deriváty
financial derivatives
finančné nástroje
financial instruments
finančné záväzky
financial liabilities
finančný majetok
financial assets
identifikácia (výsledku transakcie ako jednej zo známych položiek účtovnej závierky)
recognition
investície držané do doby ich splatnosti
held-to-maturity investments (HTM)
komodita
commodity
kontrakty zahŕňajúce komodity
commodity-based contracts
kótovaná trhová cena
quoted market price
majetok ktorý je k dispozícii na predaj
available-for-sale assets (AFS)
nástroje hedgingu (zabezpečovania)
hedging instruments
očakávaná životnosť
expected life
opcia (právo nákupu alebo predaja)
option
opcia na nákup
call option
opcia na predaj
put option
opcie
options
pevná čiastka
fixed amount
počiatočná investícia
initial investment
podielové cenné papiere
equity securities
podielové nástroje
equity intruments
podmienky na trhu
market conditions
poplatok
fee
poskytnúť peniaze
deliver cash
pôžičky iniciované podnikom
loans originated by enterprise
predaj "na krátko"
short sale
pridružený (včlenený) derivát
embedded derivative
stanovená cena
specified price, strike price
stanovená miera (sadzba)
strike rate
stanovené množstvo
specific quantity
stanovený termín
specified date
transakčné náklady
transaction costs
ukončenie
termination
ukončiť (sa)
cease
úroková miera
interest rate
vysporiadanie kontraktu
settlement of an contract
využiť (napr. opciu)
exercise
za účelom obchodovania
for trading
zmluvné právo
contractual right
zrušenie účinku identifikácie
derecognition
Braňo
16.05.07,11:43
Výnosy z bežnej činnosti
Revenues
dividendy
dividends
identifikácia (zložky účtovnej závierky)
recognition
implicitná úroková miera
imputed interest rate
oceňovanie
measurement
poplatky za autorské a príbuzné práva
royalties
poskytovanie služieb
rendering of services
predaj tovaru
sale of goods
úroková miera
interest rate
úroky
interests
výnos (výťažok)
yield
výnosy
income
zmluva o prenájme
lease
zverejňovanie
disclosure
Dane
Taxes
... vrátane dane
... including tax
bez dane
excluding tax / free of tax
cestná daň
road tax
daň z príjmu
income tax
daň z obratu
sales tax
daň z pridanej hodnoty
value added tax
daňová bilancia
tax balance
daňová legislatíva
tax legislation
daňové náklady
tax costs
daňové účtovníctvo
tax accounting
daňové výdavky
tax expenditures
daňový „štít“
tax shield
daňový delikt
tax offence
daňový priestupok
tax delinquency
daňový raj
tax shelter
daňový základ
tax base
DPH
VAT
krátiť daň
shorten taxes
neplatič daní
tax dodger
odložená daň
deffered tax
odpočítateľný/a (z daňového hľadiska)
(tax) deductible
po zdanení
after tax
pred zdanením
before tax
splatná daň
current tax
splatnosť dane
tax maturity
účtovanie dane
tax posting
uhradiť daň
pay taxes
úľava na dani
tax abatement
úprava dane
tax adjustment
vrátenie preplatku daní
tax refund
vypočítať daň
compute/calculate the tax
výška daňového základu
tax base amount
záloha na daň
tax prepayment
zdaňovacie obdobie
tax period
zraziť daň
deduct taxes
Braňo
16.05.07,12:25
Pripájam dva súbory veľmi dobrej slovnej zásoby zo všetkých oblastí - business english.
joe.black
21.05.07,01:16
inak dobre je to aj na gaap.cz, ias.cz od mladka
Gabi03
21.05.07,08:54
inak dobre je to aj na gaap.cz, ias.cz od mladka

Už tam nie je.
Gabi03
21.05.07,11:37
Prosím vás, ako by ste v angličtine vysvetlili (španielovi :D ) výraz daň z príjmu - income tax?
Môže byť: tax from receipts?
Meggi 1
21.05.07,19:11
Gabi, podľa mňa je prvá fráza správna: income tax;
tú druhú by som nepoužila, receipt má význam: 1) príjem ako akt prijatia peňazí alebo 2) potvrdenka/ bloček o zaplatení. T.j. daň sa platí nie z aktu prijatia alebo z potvrdenky, ale z príjmu/platu a to je income;)
Braňo
21.05.07,21:21
Prosím vás, ako by ste v angličtine vysvetlili (španielovi :D ) výraz daň z príjmu - income tax?
Môže byť: tax from receipts?

An income tax is a tax levied on the financial income of persons, corporations, or other legal entities. Various income tax systems exist, with varying degrees of tax incidence. Income taxation can be progressive, proportional, or regressive. When the tax is levied on the income of companies, it is often called a corporate tax, corporate income tax, or profit tax. Individual income taxes often tax the total income of the individual (with some deductions permitted), while corporate income taxes often tax net income (the difference between gross receipts, expenses, and additional write-offs).

Môže byť? :---
Gabi03
22.05.07,05:43
Viete niekto, čo môže znamenať výraz: Lagun Aro, in/direct labour? Ď
Gabi03
23.05.07,12:42
Čo znamená debts, purchases or services rendered v rámci skupiny: trade creditors?

V španielsku nemajú rezervy a krátkodobé rezervy mi zaradili do tejto skupiny, ale mne sa to nezdá. Čo vy na to?
Braňo
24.05.07,09:00
Viete niekto, čo môže znamenať výraz: Lagun Aro, in/direct labour? Ď

direct labour má viacero významov - jednotková práca, mzda, priama mzda, spotreba práce
ale najviac sa asi používa výraz direct labour costs - náklady na priamu prácu
Braňo
24.05.07,09:03
Čo znamená debts, purchases or services rendered v rámci skupiny: trade creditors?

V španielsku nemajú rezervy a krátkodobé rezervy mi zaradili do tejto skupiny, ale mne sa to nezdá. Čo vy na to?

debts - dlhy
purchases of services rendered - nákup služieb (omietka? :D )(myslí sa tým zrejme 518AE)
trade creditors - obchodní veritelia
Gabi03
24.05.07,09:03
direct labour má viacero významov - jednotková práca, mzda, priama mzda, spotreba práce
ale najviac sa asi používa výraz direct labour costs - náklady na priamu prácu

A to Lagun Aro?
Braňo
25.05.07,09:42
A to Lagun Aro?
to nevyzerá na anglický výraz
Braňo
29.05.07,06:07
Braňo
30.05.07,17:52
Výber na pracovné pozície
Personnel appointments

„balík“ (napríklad výhod)
package

„teplé miestečko“
cushy job

absolvoval som
I graduated from

bude sa vyžadovať plnenie rôznych úloh
duties will be varied

cieľová odmena
OTE / on target earnings

čiastočný úväzok
part-time

ďalšie informácie
further information / other details

diplom
diploma

dobré mzdové ohodnotenie
good salary

dočasný pracovné miesto
temporary position

dochádzať (do zamestnania)
commute

dokázať pracovať s počítačom
be computer literate

doterajšia prax
job history / working history

dovolenka
holidays

dovolenka 8 týždňov ročne
eight weeks annual leave

hľadať prácu
seek a job

hľadať zamestnanie
look for a job

hovoriť plynulou angličtinou
speak English fluently

inzerát
advertisement

inzerovaný
advertised

jazykové schopnosti
language skills

kľúčová náplň práce
key responsibilities

konkurzná komisia
selection board

krstné meno
forename

kvalifikácia
qualifications / competence

lokalita
location

máme osobitný záujem o ...
we are particularly interested in a ...

mať na starosti ...
be in charge of ...

motivačný list
covering letter

mzda
wage

na odporúčanie (napr.: píšem Vám na odporúčanie ...)
I was recommended

na plný úväzok
full-time

nábor
recruitment

náborová akcia
recruitment campaign

nadčas
overtime

náplň práce
job responsibilities

neprijať uchádzača
turn down an applicant

nevyžiadaná korešpondencia
unsolicited letter

od uchádzača sa očakáva, že ...
it is expected, that candidate will ...

oddelenie ľudských zdrojov
human resources department

odmena
bonus

odmeňovanie
remuneration

odporúčanie
reference

oprávnená osoba
beneficiary

opustiť prácu
leave a job

plat
salary

podmienky
conditions

podmienky ktorých splnenie je vítané
desirable criteria

podrobnejšie informácie
further details

pohovor
interview

ponúkame ...
we offer ...

popis
description

poskytnúť
supply

povolanie
occupation

pozadie
background

pozícia
position / appointment / post

požadovaná prax
relevant work experience

požadované podmienky
essential criteria

pracovná príležitosť (napr. v inzerátoch)
opening

pracovná úloha
task / assignment

pracovná zmena
shift

pracovná zmluva
contract of employment

pracovné príležitosti
job opportunities

pracovný postup
advancement

pracujem pre tento podnik už ...
I have been with this company for ...

praktické schopnosti
skills

pravidelná práca počas dňa
nine to five job

predchádzajúce skúsenosti
previous experience

prehľad dosiahnutých výsledkov
track record

preukázať schopnosť ...
demonstrate ... skills

priezvisko
surname

prijať zamestnanie
accept a job

prijatie pracovnej ponuky
accepting a position

priložiť k listu
attach to the letter

program dôchodkového zabezpečenia
pension scheme

provízia
commission

rád by som sa uchádzal o miesto ...
I would like to apply for the position of ...

náročná práca
hands-on job

riešiť ...
handle ...

ročne
per annum

rodinný stav
marital status

schopnosť
ability

schopnosť orientovať sa v ...
good understanding of ...

schopnosť vyjednávať
negotiation skills

stručne
in brief details

stupeň vzdelania
degree

školenie
training

tešíme sa na ...
we are looking for ...

trvalé pracovné miesto
permanent position

učeň
apprentice

uchádzač
applicant / candidate

uchádzanie sa o pracovné miesto
applying for a position

umiestnenie
placement

úspešný uchádzač
successful candidate

úvodný plat
starting salary

v reakcii na Váš inzerát z ... uverejnený v ...
1. I am writing to you concerning your advertisement on ... in ...

2. I am answering your advertisement on ... in ...

3. I am replying to your advertisement of ... in ...

v súčasnosti som zamestnaný
at present I am employed

v závislosti od praxe
depending on level of experience

verejné sviatky
public holidays

voľba (medzi niečím)
choice

voľné miesto
vacancy

voľné pracovné miesta
job vacancies / jobs available

voľné pracovné miesta na pozíciu ...
a vacancy for a ...

výhoda
advantage

vyžadovať
require

vzdelanie
education

zácvik
internship

začína sa ...
will commence on ...

základný plat .... euro
basic salary ... euro

záľuby
hobbies

zamestnanec
employee

zamestnanecké požitky
employee benefits / fringe benefits

zamestnanie
employment / job

zamestnávateľ
employer

závodná jedáleň
staff canteen

zdôrazniť
stress

zdravotná dovolenka
sick leave

zdravotné poistenie
health insurance

získať / nadobudnúť skúsenosti
gain experiences

žiadosť (formulár)
application form

životopis
curriculum vitae (c. v.)
Meggi 1
30.05.07,21:39
Braňo, prepáč, že sa montujem do tvojho zoznamu fráz, :o ale pozri sa ešte raz na frázu:
tešíme sa na...we are looking for... (look for = hľadať)

Podľa mňa by to malo byť:
tešíme sa na...we are looking forward to...

Ináč je tento zoznam fráz a výrazov veľmi užitočný. Ďakujem ti zaň :)
Braňo
15.08.07,08:20
finančné údaje za posledných „x“ rokov
„x“ most recent years of financial results
účtovná závierka
financial statements
výročná správa
annual report
SÚVAHA
BALANCE-SHEET
Aktíva
Assets
- dlhodobý majetok
long-term/non-current assets
- dlhodobý hmotný majetok
plant, property and equipment (PPE), long-term tangible assets
- nehmotný majetok
intangible assets
- nehnuteľnosti investičného charakteru
investment property
- finančné aktíva
financial assets
- derivátne nástroje
derivative instruments
- investície v pridružených podnikoch
investments in associates
- investície o ktorých sa účtuje metódou vlastného imania
investments accounted for using the equity method (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Equity_method&action=edit)
- odložená daňová pohľadávka
deferred income tax assets
- krátkodobý majetok
short-term/current assets
- dlhodobý majetok určený na predaj
non-current assets held for sale
- biologické aktíva
biological assets
- zásoby
inventories
- suroviny
raw materials
- nedokončené výrobky
work-in-process
- dokončené výrobky
finished goods
- tovar
merchandise / goods
- pohľadávky z obchodného styku
trade receivables
- finančné aktíva ktoré sú k dispozícii na predaj
financial assets available for sales
- peňažné prostriedky
cash
- vklady
deposits
- peniaze v hotovosti
cash on hand
- bankové účty
bank accounts
- peňažné ekvivalenty
cash equivalents
Pasíva
Equity and liabilities
vlastné imanie
equity
- základné imanie
share capital (často len ordinary shares, doslova: kmeňové akcie)
- vlastné akcie
treasury shares
- emisné ážio
share premium
- fond precenenia
revaluation surplus reserve
- akumulovaný/nerozdelený zisk
retained earnings
- ostatné fondy
other reserves
- pripadajúce na materský podnik
attributable to equity holders of the parent
- menšinové podiely
minority interest
záväzky
liabilities
- úročené pôžičky
interest bearing borrowings
- odložený daňový záväzok
deferred income tax liabilities
- záväzky zo zamestnaneckých požitkov
employee benefit obligations
- rezervy
provisions
- výnosy budúcich období
accrued income
- štátna dotácia
government grants
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
INCOME STATEMENT
- tržby
sales (časo aj “revenues”)
- náklady na realizované výkony
cost of sales
- zmena stavu zásob vlastnej výroby
changes in inventories of finished goods and work in process
- ostatné výnosy
other income
- obchodná marža
gross margin
- aktivované výkony
work performed by entity and capitalized
- náklady na zamestnanecké požitky
employee benefit expense
- spotreba surovín a materiálu
consumption of raw materials and consumables
- odpisy hmotných aktív
depreciation expense
- odpisy nehmotných aktív
amortization expense
- znehodnotenie aktív
impairment of assets
- náklady financovania
finance cost
- náklady na úvery a pôžičky
borrowing costs
- podiel na zisku pridružených podnikov
share of profit of associates
- zisk pred zdanením
profit before tax
- daň z príjmu (náklad)
income tax expense
- zisk(strata) ukončovaných prevádzok v danom období
gain(loss) of discontinued operations for the period
- komplexný výsledok
comprehensive income
- ostatné zložky komplexného výsledku
other comprehensive income
- kurzové rozdiely
exchange differences
- kurzové rozdiely z prepočtu (účtovnej závierky) zahraničnej prevádzky
exchange differences on translating foreign operations
- zabezpečenie peňažných tokov
cash-flow hedge
- výsledok hospodárenia
profit or loss
Braňo
15.08.07,08:21
Cudzia mena
Foreign exchange
cudzia mena
foreign currency
daňové dopady kurzových rozdielov
tax effects of exchange differences
devízový účet
exchange account
domáca mena
domestic currency
dovoz
import
funkčná mena a mena v ktorej sa uvádza účtovná závierka spoločnosti X.Y. a jej dcérskych podnikov je Euro
the functional and reporting currency of X.Y. and its subsidiaries is the Euro (€).
funkčná mena; funkčná mena je mena primárneho ekonomického prostredia v ktorom pôsobí účtovná jednotka (IAS 21.8)
functional currency; functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates.
hotovosť
cash
jednodňové obchodovanie (nákup a predaj v ten istý deň)
day trading
jednotná mena
single currency
krížový kurz
cross rate
kurz „stred“
midpoint exchange rate
kurzová doložka
currency clause
kurzová strata
exchange rate loss
kurzové rozdiely ktoré vznikli z vysporiadania alebo prepočtu peňažných položiek pri inom kurze, než boli prvotne zaúčtované sa vykázali vo výsledku hospodárenia toho obdobia, v ktorom vznikli (IAS 21.28)
exchange differences arising on the settlement or on translating monetary items at rates different from those at which they were translated on initial recognition have been recognised in profit or loss in the period in which they arise
kurzový lístok; kurzy uvedené v tomto lístku platia od ...
exchange rate list; exchange rates quoted in this list are applied as of ...
kurzový rozdiel; kurzový rozdiel je rozdiel plynúci z prepočtu určitého objemu cudzej meny na inú menu pri rôznych výmenných kurzoch (IAS 21.8)
exchange difference; exchange difference is the difference resulting from translating a given number of units of one currency into another currency at different exchange rates.
kurzový zisk
exchange rate gain
mena v ktorej je vyjadrená účtovná závierka
presentation currency
menová regulácia
currency control
menové riziko
currency risk
nepeňažné položky vyjadrené v cudzej mene a oceňované v historických nákladoch sa prepočítali na funkčnú menu s využitím kurzu platného k dátumu transakcie
non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency have been translated into functional currency using the exchange rate at the date of the transaction
nepeňažné položky vyjadrené v cudzej mene, ktoré sú preceňované na objektívnu hodnotu sa prepočítali na funkčnú menu s využitím kurzu platného v čase, kedy sa určila objektívna hodnota
non-monetary items that are measured at fair value in a foreign currency have been translated into functional currency using the exchange rates at the date when the fair value had been determined.
obeživo
currency
osobitná položka vlastného imania
separate component of equity
parita
parity
peňažné položky v cudzej mene sa prepočítali s využitím uzávierkového kurzu (IAS 21.23)
foreign currency monetary items has been translated using the closing rate;
peňažné položky; peňažné položky predstavujú jednotky meny alebo aktíva a záväzky ktoré sa majú byť prijaté, alebo zaplatené v sume zodpovedajúcej fixnému alebo určiteľnému objemu jednotiek meny (IAS 21.8)
monetary items; monetary items are units of currency held and assets and liabilities to be received or paid in a fixed or determinable number of units of currency.
peňažné toky plynúce zo zahraničnej prevádzky (IAS 21.11)
cash flows from the activities of the foreign operation
peňažný trh
money market
pohľadávky, záväzky, peniaze a peňažné ekvivalenty vyjadrené v cudzích menách sa prepočítavajú na euro kurzom platným k súvahovému dňu
accounts receivable, liabilities, cash and cash equivalents denominated in foreign currencies are translated into euro at the rate of exchange at the balance sheet date
pohyb kurzov cudzích mien
exchange rate fluctuations
poplatok
fee
povolenie
permit / authorization / licence
prepočet (napr. účtovnej závierky) z cudzej meny na domácu
translation
prepočet sa uskutoční metódou aktuálneho kurzu, pri ktorom sa súvahové položky prepočítajú na menu účtovnej závierky s využitím kurzov prevažujúcich počas súvahového dňa
translation is performed using the current rate method, in which balance sheet amounts are translated to the reporting currency using the rates of exchange prevailing on the balance sheet date
previesť jednu menu na druhú
switch one currency into another
prevod
conversion
priestupok
misdemeanour
rezerva (prostriedky určené na osobitný účel)
allowance
tuzemec
resident
uzávierkový kurz; uzávierkový kurz je spotový kurz k súvahovému dňu (IAS 21.8)
closing rate; closing rate is the spot exchange rate at the balance sheet date
valuta
foreign exchange
valutová oblasť
currency area
vážený aritmetický priemer
weighted average
výmenný kurz cudzích mien
(foreign) exchange rate
výnosy a náklady vyjadrené v cudzej mene sú do výkazov zisku a strát zahrnuté kurzom platným v čase ich vzniku
revenues and expenses in foreign currencies are included in the statements of income at the rate on the date incurred
vývoz
export
za kurz ...
at the exchange of ...
zahraničná prevádzka
foreign operation
zbavenie sa zahraničnej prevádzky
disposal of foreign operation
zmenáreň
exchange office
znehodnotenie
depreciation (rovnaký výraz sa použív aj na “odpisy”)
zúčtovanie (vyrovnanie)
clearing
zúčtovanie kurzových rozdielov zo zahrnutia
translation of foreign subsidiaries
Braňo
14.09.07,16:56
Obchodné spoločnosti - Corporations
zakladanie spoločnosti
formation of a company

spoločnosť ktorej podiely si môže obstarať verejnosť
publicly held corporation

jurisdikcia
jurisdiction

spoločnosť sa musí registrovať ako ...
the company will have to qualify as ...

vyplniť formulár
fill a document

registračný poplatok
filling fee

schváliť
approve

registračná listina (o zápise do obchodného registra)
certificate of incorporation

stanovy obchodnej spoločnosti
articles of incorporation / corporation charter

akcia
share

akcionár
shareholder

výročné valné zhromaždenie
annual general meeting

voľba predstavenstva
election of directors

vnútropodnikové predpisy
corporate bylaws

výročné zhromaždenie môžu zvolať osoby uvedené v štatúte
annual meeting may be called by the persons specified in the statutes

predstavenstvo
board of directors

hlas
vote

zhromaždenie sa venuje otázkam ...
meeting is held on matters ...

väčšina
majority

kvórum
quorum

akcie mimo držby vlastného podniku
outstanding shares

akcie v držbe vlastného podniku
treasury shares

toto ustanovenie sa niekedy uplatňuje v ...
such a provision is sometimes adopted in ...

hlas "za"
affirmative vote

zdržať sa hlasovania
abstain from a vote

hlasovať
cast a vote

za bolo .... hlasov
there were ... votes in favour

proti bolo .... hlasov
there were ... votes opposed

prehrať hlasovanie
lose a vote

hlasovať v zastúpení
vote by proxy

spôsobilosť na hlasovanie
eligibility to vote

nad rámec
over and above

majetkové cenné papiere
equity securities

odovzdať
hand over

register akcionárov
share register / stock transfer book

nominálny vlastník
beneficial owner

prinútiť
compel

odovzdať
turn over

zoznam hlasujúcich
voting list

pripraviť zoznam akcionárov
compile list of shareholders

prevodca
transferor

postupník
transferee

odloženie dátumu zhromaždenia
postponement of a meeting

je oprávnený hlasovať
he is entitled to vote

predstavenstvo sa volí každý rok
directors are elected each year

kandidovať na ...
run for a ...

povinný
mandatory

prevzatie spoločnosti iným investorom
take-over

nepriateľské prevzatie konkurenciou
hostile take-over

členovia predstavenstva môžu byť odvolaní iba z určitých dôvodov
directors can be removed only for cause

akcie bez práva hlasovať
non-voting shares

poverený ... (kým)
authorized by ...

poverenie
appointment

osobne
in person

zrušiť poverenie
revoke an appointment

využiť právo
exercise the power

vlastníctvo
ownership

vlastné imanie
equity / net worth

základné imanie
share capital

uviesť .... do platnosti / zrealizovať
give effect to ...

obmedzenie prevoditeľnosti akcií
share transfer restriction

doba trvania
duration

účtovná hodnota
book value

právo odvolať ...
power to remove

fúzia
merger

akvizícia
acquisition

poskytnúť právo
grant power

súdnym rozhodnutím
by judicial act

zakladateľ spoločnosti (organizátor)
promoter

upísanie
subscription

upisovateľ sa nestane akcionárom skôr, ako splatí v plnom rozsahu emisný kurz akcie
a person who subscribes subscriber does not become a shareholder until the subscription price has been fully paid

zákony o cenných papieroch (v USA, hovorovo)
blue-sky laws

zohnať kapitál
arrange a capital

bankové pôžičky
loans from banks

upisovateľ
underwriter

kategória akcií
class of shares

kmeňová akcia
common share

záznamy z rokovaní
minute

X.Y. podlieha zdaňovaniu
X. Y. is subject to taxation

doba životnosti
life span

časový horizont
time span

neohraničená doba existencie
perpetual existence

zaberať sa ľubovoľnou legálnou (podnikateľskou) činnosťou
engage in any lawful business

obstarať kapitál
raise a capital

právny zástupca
attorney

požiadavky na minimálnu výšku kapitálu
minimum capital requirements

mechanizmus realizácie (presadenia)
enforcement mechanism

registrované sídlo
registered office

záznamy spravované súdom
records maintained by court

pečať
seal (v anglosaských krajinách používaný veľmi zriedka);

emitované akcie
issued shares

pečiatka
stamp

schválený kapitál (do jeho výšky je možné emitovať akcie)
authorized capital

vopred
in advance

menovitá hodnota
nominal value (v kontexte akcií “par value”)

kmeňové akcie disponujú právom na podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti
common shares are entitled to the net assets of a corporation

získať identifikačné čísla
obtain identification numbers

ustanovenie (podnikových) predpisov
provision of bylaws

prevod vlastníctva
conveyance of ownership

odmietnuť uznať nároky
refuse to recognize claims

vyhnúť sa
escape

uplatnenie tohto pravidla je problematické
application of this principle is elusive

prijatie uznesenia
adoption of a resolution

prioritné akcie sa líšia od kmeňových akcií tým, že sú uprednostnené aj pri výplate dividend
preferred shares differ from common shares in that they have also preference over common shares in the payment of dividends

opcie na nákup akcií
option to purchase shares

nástroj na získavanie kapitálu
capital raising device

odsúhlasiť vydanie akcií
authorize issuance of shares

vložený kapitál
contributed capital

dlhové cenné papiere
debt securities

uvedené dlhové cenné papiere môže ich emitent splatiť pred dátumom splatnosti
these debt securities are subject to redemption

lehotu je možné predĺžiť
term is extensible

pokiaľ nie sú v danom roku vyplatené, nároky z titulu nekumulatívnych dividend zanikajú
titles related to noncumulative dividends disappear each year if they are not paid

poskytnúť široké právomoci
give broad power
Braňo
23.10.07,05:00
ak čiastky ktoré boli už uhradené prevyšujú čiastky k úhrade ...
if the amount already paid exceeds the amoun due ...
aktivovať
capitalise
až do doby inkasa ...
until cash is collected
časové rozdiely
timing diferences
čiastka ktorá je daňovo uznateľným výdavkom
amount that is deductible for tax purposes
čiastka splatná za dané obdobie
amount due for the period
článok
paragraph / article
daň z prírastku majetku
tax on capital gains
dane z príjmu
income taxes
daňová hodnota (základňa) aktíva
tax base of an asset
daňová strata
tax loss
daňová základňa môže byť rovná účtovnej hodnote
tax base could be equal to carrying amount
daňové odpisy
tax depreciation
daňový náklad
tax expense
daňový úver
tax credit
daňový výnos {položka súvisiaca s daňou z príjmu, ktorá je v účtovnej jednotke účtovaná a vykazovaná ako výnos}
tax income
dočasné rozdiely
temporary diferences
dočasný rozdiel z titulu goodwillu sa zníži z ... na ...
temporary difference relating to the goodwill is reduced from .... to ...
ekonomické úžitky
economic benefits
goodwill vznikajúci z podnikovej kombinácie
goodwill arising on business combination
je daňovo uznateľná položka znižujúca základ dane
... is allowed as a deduction for tax purposes
kreditné úroky
interest revenue
ktoré vedú k ...
which gives rise to
minulé obdobia
prior periods
neamortizovaná daňová strata prenesená z predchádzajúcich období
carryforward of unused tax losses
nevyužitý
unused
novela
amendement
obdobie v ktorom došlo ku daňovej strate
period, in which tax loss occurs
obdobná úprava sa pre daňové účely nevykoná
no equivalent adjustment is made for tax purposes
odložená daň
deferred tax
odložená daňová pohľadávka
deferred tax asset
odložený daňový záväzok by sa mal vykázať s výnimkou situácie, keď ...
deferred tax liability shall be recognised except to the extent that
odpočítateľné dočasné rozdiely
deductible temporary difference
podať (daňové) priznanie
fill a (tax) return
preniesť (stratu) do predchádzajúceho obdobia
carry back (a loss) to another period
prevyšovať
exceed
prezentácia dane z príjmu v účtovnej závierke
presentation of income taxes in the financial statements
prvotné zaúčtovanie
initial recognition
realizácia daňovej pohľadávky
recovery of a tax asset
realizácia účtovnej hodnoty
recovery of the carrying amount
rozdiely ktoré vznikajú z ...
differences that arise from
rozdiely súvisiace s ...
differences associated to
sadzba dane
tax rate
splatná daň
current tax
splatná daň sa vykáže ako záväzok
tax shall be recognized as a liability
splatné (kým)
payable (by a)
správca dane
taxation authority
stanoviť na základe ...
determine by reference to ...
suma ktorú správca dane uzná ako odpočítateľnú ako daňový výdavok
the amount, the taxation authorities will permit as a deduction
súvisiace s bežným obdobím
in respect of current period
tieto rozdiely vznikajú, ak náklady zahrnuté do účtovného výsledku jedného obdobia sú zahrnuté do základu dane v inom období
such differences arise, when expense is included in accounting profit in one period, but is included in taxable profit in a different period
transakcie (a iné udalosti) zaúčtované cez výsledok hospodárenia
transactions recognised directly in profit or loss
transakcie zaúčtované do vlastného imania
transactions recognised directly in equity
účtovná hodnota
carrying amount
účtovná jednotka dosiahla zdaniteľný príjem
the entity have earned taxable income
účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku
reporting entity
účtovné zobrazenie
accounting treatment
účtovný výsledok hospodárenia pred započítaním dane
accounting profit {poznámka: v angličtine význam závisí často aj od kontextu a osobných preferencií jednotlivých autorov; tu je termín uvedený presne v zmysle definície v článku 5 štandardu IAS 12}
určiť (stanoviť výšku)
determine
v nasledujúcom roku
in a following year
v rozsahu neuhradenej čiastky
to the extent unpaid
výnimka uvedená v paragrafe ... sa neuplatňuje
the exception set out in paragraph does not apply
vyradenie aktíva
disposal of an asset
vyrovnanie daňového záväzku
settlement of a tax liability
vyrovnať splatnú daň
recover current tax
zakázať
prohibit
zaúčtovať daňové dopady jednotlivých prípadov
account for tax consequences of transactions
zdaniteľný základ
taxable profit
zdaniteľný zisk
taxable profit
zníženie hodnoty ...
decrease in the value of ....
zodpovedá rozdielu medzi účtovnou hodnotu a čiastkou ...
is equal to carrying amount less amount of ...
zrážková daň
witholding tax
zverejňovanie súvisiacich informácií v účtovnej závierke
disclosure of related information in financial statements
Braňo
13.11.07,19:43
Obchodná korešpondencia
Business Correspondence

(zahraničný) obchod
(foreign) trade

administratívne dokumenty
administrative documents

adresa
address

ako Vám to vyhovuje
at your convenience

akreditív
documentary bill / letter of credit

avízo
advice note

avizujúca banka
advising bank

balenie
package

balné
cost of package

bankový prevod
bank transfer

bez dopadu na iné ustanovenia, ...
notwithstanding the other provisions, ...

bez ohľadu na ...
without regard to

bianko zmenka
blanc bill

bol by som Vám zaviazaný
I would be obliged

cena za dopravu zásielky
cost of shipping

cenník
price list

colný prístav
port of entry

colný úrad
customs (office)

dali sme pokyn ...
we have instructed ...

daň z pridanej hodnoty (DPH)
value added tax (VAT)

dátum dodávky
delivery date

detailné vymenovať položku po položke
itemize

dlh
debt

dobropis
credit note

dodací list
delivery sheet

dodávateľ
supplier

dodávka
shipment

dohoda
agreement

Dohodnuté!
Agreed!

dokumentárna zmenka
documentary bill

dovozca
importer

dôvera
confidence

faktúra
invoice

harmonogram splátok
repayment schedule

hmotnosť
weight

hmotnostná odchýlka
weigh variance

hraničný termín
(absolute) deadline

chceli by sme informácie o Vašich cenách za prepravu
we would like to know your current freight rates

chybný alebo poškodený tovar
defective or damaged goods

informujte nás láskavo
kindly inform us

inkaso
encashment

musí sa vyhovotoviť v ... kópiách
is to be made out in ... duplicates

jednotková cena
unit price

k listu prikladáme aj ...
please find enclosed ... (slovo “please” má naznačiť že nejde o príkaz)

kompenzácia
refund

konosament
bill of lading

kontajner
container

konzulárna faktúra
consular invoice

kópiu si ponecháva ...
a duplicate is retained by

krajina pôvodu
country of origin

krajina určenia
country of destination

kurz
exchange rate / conversion rate

kvóta
quota

letecký nákladný list
air waybill

letisko
airport

listiny dokazujúce vlastníctvo (právny titul)
documents of title

majiteľ účtu
account holder

máme nízky stav zásob
we maintain a limited stock

máme za to, že ...
as we understood it, ...

máme záujem o Váš/u ...
we are interested in your …

mať nárok na ...
be entitled to ...

mohli by ste to overiť?
could you please make inquires?

musíme zdôrazniť
we must stress

na dôkaz čoho ... (čím potvrdzujem)
in witness whereof ...

na požiadanie sa ...
if requested ....

nadobudne účinnosť od ....
come into force / take effect as from ...

nadobudnúť splatnosť
fall due

najneskôr
not later than

nájomca dopravného prostriedku
charterer

náklad (napríklad tovaru)
freight

nákladný list
consignment note

naliehavá potreba
urgent need

naliehavý problém ktorý je potrebné riešiť
an urgent problem to solve

naložiť
load

namiesto
in lieu of / instead

naozaj ľutujeme
we are indeed sorry

návrh
proposal

navrhovať
suggest / propose

nazdávam sa
I believe

neplatná zmluva
void contract

nepriama daň
indirect tax

nevyžiadaný
unsolicited

nízka kvalita
inferior quality

obdržať
receive

obchodná komora
chamber of commerce

obchodný list
sales letter

objednaný tovar
goods ordered

objednať
place an order

objednávka
order form

odosielacie listiny
shipping documents

odosielateľ tovaru
consignor

odoslanie
dispatch

odovzdať
hand over

odstúpiť od zmluvy (anulovať ju)
void a contract

okamžite (pri odosielaní dodávky)
without delay

osvedčenia o pôvode
certificates of origin

overiť oprávnenosť nároku
substantiate a claim

platba
payment

podľa ...
according to (ale používa sa vo význame ak je pravda to čo tvrdí X. - takže väzba “podľa nášho názoru” sa prekladá “in our opinion”)

podmienky (opisujúce stav)
conditions

podmienky dodávky
terms of delivery

podmienky ktoré musí klient splniť
conditions with which a client must comply

podmienky uvedené tu (v tomto dokumente)
conditions stated herein

podniknúť
undertake

pohľadávka
receivable

poisťovateľ
insurer

poisťovňa
insurance company

pokaziť sa
broke down (ale v kontexte z osobou môže mať toto spojenie význam zhrútiť sa)

pokiaľ nie je preukázaný opak
until the contrary is proved

položky
items

položky uvedené v (nejakom) zozname
listed items

ponuka
offer / bid

poplatok
fee

poskytnite nám ...
please, provide us with ...

poskytnúť záruku na niečo
provide a guarantee for something

poslať
sent

poslať poštou
mail

poslať tovar letecky
fly goods

potvrdenie
receipt

potvrdenie objednávky
acknowledgment of order

potvrdiť záujem o ...
confirm interest in …

potvrdzujeme príjem Vašej objednávky číslo ...
we acknowledge receipt of your order No. …

potvrdzujúci list
letter of confirmation

pôžička
loan

práve naopak
quite the contrary

právny status
legal position

pravý / originálny
genuine

pred ... dňami
... days ago

predávajúci
vendor

predložiť doklady
present documents

prehlásenie
declaration

preplatiť
cash in

preprava
haulage

prepravka / paleta
crate

prevod z účtu na účet
wire transfer

priama reklama
direct mail

prijať objednávku
book an order

prijateľné riešenie
acceptable solution

prikladáme
we enclose ...

priložená (objednávka)
enclosed (order form)

pripojte prosím, k Vašej žiadosti ...
please, attach to your request the following ...

prístav
harbor

riešiť (napríklad sťažnosť)
handle

rozpis skutočných nákladov
breakdown/itemization of actual cost

rozšíriť
extend

s ohľadom na ...
with regard to

s potešením Vám oznamujeme
we are happy to inform you

S úctou (na konci listu)
Yours truly

S úprimným pozdravom (na konci listu)
Yours sincerely

sa nahrádzajú článkami 16 a 17
are superseded by Articles 16 and 17

sklad
warehouse

sme pripravení Vám výjsť v ústrety
we are at your disposal

splatná do ... dní
payable within ... days

splatný v hotovosti
payable in cash

splniť požiadavky
meet requirements

splnomocňujeme Vás na ...
you are authorized to ...

spotrebná daň
excise

spôsob úhrady
method of payment

sprievodné dokumenty
accompanying documents

sprostredkovateľ prepravy
forwarding agent

stanoviť podmienky
indicate (the) terms

sťažovať sa
complain

súlad
compliance

suma ešte nie je splatná
the amount is not due yet

súvisiace dokumenty
related documents

ťarchopis
debit note

trasa
route

trvalejší obchodný vzťah
extended business relationship

tvrdiť / nárokovať si
claim

účtovať niekomu nižšiu sumu ako je potrebné
undercharge

účtovať niekomu vyššiu sumu ako je potrebné
overcharge

uhradíme prípadné náklady
we will meet any expenses incurred

umožniť
faciliate

uskutoční sa
will take place

ustanovenie (napríklad zmluvy)
provision / clause

uvedený v článku 15 a 16
described in Articles 15 and 16 respectively

uviesť, vysvetliť
set forth

v blízkej budúcnosti
in a near future

v mene (pána X.Y)
on behalf of (mister X.Y.)

v najskoršom termíne ktorý Vám vyhovuje
at your earliest convenience

v odpoveď na Váš list z ...
in reply to your letter of ... / we refer to you letter of

v súlade
in accordance

veterinárne osvedčenie
sanitary certification

vo veľkom
in a bulk

všetkých ktorých sa to týka
to whom it may concern

vybavovanie administratívnych záležitosti
paperwork

vyexpedovať
ship

vyhľadať niečo
trace something

vypísať spolu s kópiou
made in duplicate

vyplatené dopravné
carriage paid

vyplniť
fill out

vypršať
expire

vystaviť
draw

vývoz
export

vyzdvihnúť si zásielku
pick up a shipment

zadávacie podmienky
specifications

zásielku by ste mali obdržať ...
The shipment should reach you by …

záujem (ale aj vo význame „starosť“)
concern

záväzok
liability

zistím to
I´ll check it

zistiť
discover

zľava
discount

zmenka
bill / draft

zorganizovať/zariadiť
arrange

zrušiť
cancel

zúčtovanie
clearing

železničná stanica
railway station

žiadosť o informácie
enquiry letter
Braňo
13.11.07,19:45
Podnik a podnikanie
Enterprise & Business

(o) jediný hlas
(by) single vote

akcie
shares

akcionári
stockholders / shareholders

akciová spločnosť
joint-stock company / incorporated company

balík akcií
stock

bankrot
bankruptcy

cech
guild

cena pri upísaní
issue price

centrála
headquarter

čerpať...
draw on …

daňový orgán
tax authority

doplniť fond
replenish a fund

dozorná rada
supervisory board

družstvo
cooperative

emisné ážio
additional paid-in capital / share premium

finančný riaditeľ
chief financial officer (CFO)

fond amortizácie
sinking fund

fyzická osoba (podnikateľ)
sole proprietor

fyzická osoba (právna forma podnikania)
sole proprietorship&

hlas (pri voľbe)
vote

hlavný ekonóm
treasurer

hlavný účtovník
controller

hypotéka
mortgage

imanie
wealth (ale “vlastné imanie” je equity)

investícia
investment

investičný fond
mutual fund

kmeňové akcie
common shares

kolektívna zmluva
collective agreement

komanditná spoločnosť
limited partnership

konateľ
executive (head)

kúpiť
buy / purchase

licencia
concession / licence

listina potvrdzujúca zmluvný vzťah alebo inú právnu skutočnosť
deed

majetok (vo forme vlastníckeho nároku)
property

manažér na vyššom stupni
senior manager

mať hodnotu ...
be worth …

mať podiel v ...
participate in ….

menovitá hodnota (akcie)
par value (of stock)

nadobudnúť
acquire

neobmedzené ručenie
unlimited liability

nevýhoda
disadvantage / drawback

nízky stupeň regulácie
lack of regulations

obchodná komora
Chamber of Commerce

obchodná spoločnosť
corporation

obchodné meno
business name

obchodný
business / commercial / trade

obchodný register
company register

obchodný zákonník
company code

obmedzené ručenie
limited liability

oddelenie (útvar)
department

odstúpiť od zmluvy
withdraw from a contract

odvetvie
industry (rovnaký výraz je aj pre “priemysel” čo vedie k nesprávnym prekladom)

odvod (príspevok)
contribution

ochrana
protection

opustiť (podnik)
quit

osvedčenie o zápise do obchodného registra
certificate of incorporation

ovládať
control

personál
staff

pobočka
branch

podiel
interest (rovnaký výraz sa však používa aj na “úroky” a “záujem”)

podiel na zisku
share of profits

podľa stanov
under the statutes

podnik
business / enterprise

podnik začal mať finančné problémy
the business runs into financial difficulties

podnikanie
business

podnikateľ
entrepreneur

podpísať zmluvu
sign a contract

ponechať si zisky
keep the profits

ponuka akcií pri ich vstupe na burzu
initial public offering (IPO)

poplatok (ale aj zaťažiť niečo poplatkami)
charge

porada
working session / briefing

poskytovať finančné prostriedky pre ...
provide financing for ...

posúdenie
evaluation / assessment

pozemková kniha
land register

požičať ... niekomu
lend ... to

požičať si od ...
borrow from the ...

pôžička
loan

právne dôvody
legal purposes

právnická osoba
legal entity

právny úkon
legal act

predseda predstavenstva
chairman of the board (of directors)

predstavenstvo
board of directors

prevzatie spoločnosti
takeover

príjem fyzických osôb
personal income

prioritné akcie
preference shares

prostredník
intermediary

rozhodnutie
decision

rozpočet
budget

schváliť
approve

skúpenie
buyout

splatiť
repay

spoločník
partner / associate

spoločnosť
company

spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
limited liability company (LLC) / limited liability partnership (LLP)

spôsobilosť
capacity

stanovy
articles / statutes

stanovy akciovej spoločnosti
articles of association

strata
loss

stredisko
centre

súdne konanie
legal proceedings

trhová hodnota
market value

účtovná hodnota
book value / carrying value

upisovanie
underwriting

upravovať (napr. z hľadiska právnych predpisov)
govern

urobiť niekoho spoločníkom
make somebody partner

usporiadať ...
hold …

úver
credit

úverové hodnotenie
credit rating

uvolniť (z funkcie)
dismiss

uzavrieť
conclude

valné zhromaždenie
general meeting

vlastné akcie
own shares

vlastníctvo
ownership / proprietorship

vlastniť
own

výhoda
advantage

výkonný riaditeľ
chief executive officer (CEO)

vymenovať
appoint

výročné
annual

vytvoriť
form

zakladateľská zmluva
memorandum of foundation

zakladateľská zmluva obchodnej spoločnosti
articles of incorporation

základné imanie
owner´s capita / share capital / shareholders capital

založiť (spoločnosť)
constitute / establish / found / promote /set up (a company)

založiť obchodnú spoločnosť
establish a corporation

zamestnanecké akcie
employees´shares

zamestnať sa u ...
join the …

zápisnica
minutes

záväzky
obligations

združenie viacerých fyzických osôb s neobmedzeným ručením
partnership

zisk
profit

získavanie finančných zdrojov
raising money / funds

zlikvidovať (spoločnosť)
wind up (a company)

zmeniť
change

zmeniť (nejaké zmluvné ustanovenie)
alter

zmluvný prísľub
covenant

znášať náklady
bear the costs

zodpovedať za ...
be liable for ...

zodpovednosť
responsibility

zrušiť
cancel / void

zrušiť (spoločnosť)
dissolve (a company)

zvolať ...
summon ...
Braňo
13.11.07,19:46
Granty a dotácie
Subsidies

bezodplatná pomoc
gift aid

cieľ
goal

dátum uzávierky
closing date / deadline

dodávateľ
contractor

dohodnúť sa na podmienkach
agree on the terms

dotácia
subsidy/grant

fascikel
dossier

financovanie
funding

finančná podpora
financial assistance

finančné zdroje
funds

grant
grant

hodnotiaca porota
review panel

hodnotiace kritériá
evaluation criteria

investičný
investment

kapitálové výdavky
capital expenditures

kolo
round

majúci nárok
eligible

malé a stredné podniky
small and media enterprises (SME)

mestský
urban

náklady ktoré môžu byť hradené z prostriedkov grantu / dotácie
allowable costs

nárok
right / claim / title

návrh
proposal

nedodržať
fail to …

nedodržať podmienky zmluvy
fail to honor an agreement

nepriame náklady
indirect costs

nerovnosť (v spoločenskom postavení)
inequalities

nevýznamný rozsah (napr. rozsah v akom sa môže poskytovať štátna pomoc bez konzultácie s EU)
de minimis

obdobie počas ktorého sa nevyžaduje splátka poskytnutých prostriedkov
grace period

obdržať
receive

obstarávacie náklady
acquisition costs

očakávaný dopad/výsledky
anticipated impact / expected outcomes

odklad splatnosti na základe finančných problémov
forbearance

odklad splatnosti v závislosti od splnenia určitých kritérií
deferment

odovzdanie/predloženie
submission

odsúhlasiť podmienky
approve the terms

orgán (s rozhodovacou právomocou)
authority

peňažný/é (napr. plnenie)
monetary

peniaze na začatie nových projektov
seed money

plniť ciele
meet the targets

podaný
submitted

podať správu o dosiahnutých výsledkoch (spravidla v písomnej forme)
file a return

poddodávateľ
sub-contractor

podiel na financovaní zo strany iného subjektu než poskytujúceho dotáciu
cost sharing

podmienky financovania
conditions of funding

podpora
support

podporný fond
subsidy fund

poistenie
insurance

poľnohospodársky
agricultural

poplatok
fee

posilniť
strenghten

poskytnúť
deliver / make available

poskytnúť dotáciu
provide a subsidy

poskytnúť dotáciu (rozhodnúť o pridelení)
grant a subsidy

posúdenie
assessment / review / evaluation

posudok, referencia
reference

požiadať o ...
apply for …

pôžička
loan

prednosť, zásluha, výhoda
merit

prevádzkové náklady
operating costs / expenses

pridelenie prostriedkov
allocation / appropriation of funds

prihlásenie / registrácia
enrollment

príjemca
beneficiary

príjemca grantu
grantee

príloha
attachment

príspevok
contribution

program
plan

refundácia
reimbursement

rizikový kapitál
risk capital / venture capital (v prípade ak ide o investovanie do nových, rizikových projektov)

rozpočet
budget

rozvoj
development

schválenie
authorization

schválený
authorized

spolufinancovanie
co-financing

správa (o výsledkoch)
return

subvencia
subsidy

súhlasiť s podmienkami
agree to the terms

štátny/vládny
government/governmental

účel
purpose

účelová dotácia
selective grant

umožniť
(to) enable

úspešný žiadateľ
successful applicant

uspokojivý
satisfactory

úvodný list žiadosti
cover sheet

vecný/e (napr. plnenie)
in-kind

veriteľ
lender

vidiecky
rural

výdavok
expense/expenditure/outlay/disbursement/

vyhľadávať
seek

vyrozumenie o schválený podpory
notification of award

výsledky (výstupy)
outcomes

výsledok
result

vývoz
expert

výzva (verejná) na ...
call for ...

zahájiť, iniciovat
launch

zdokonaliť
enhance

zmluva
agreement / contract

zmluvné výhradné ustanovenie
caveat

zvýhodnená pôžička (s nižším alebo žiadnym úrokom a/alebo bez striktného požadovaného ručenia)
soft loan

zvýšiť
(to) increase

žiadať
ask/apply for

žiadateľ
applicant

žiadosť
application form

životopis
curriculum vitae / CV / biography (ale to skôr ako literárny útvar)
Braňo
13.11.07,19:47
akcie (v zmysle hromadnom)
stock

(najnižšia) ponuka na predaj (akcií)
bid

(najvyššia) ponuka na nákup (akcií)
ask

akcie s veľmi nízkou bonitou
junk shares

akcie v obehu
outstanding shares

akcionár
shareholder

akciová dividenda
stock dividend

akciová spoločnosť
(joint) stock company

akciový kapitál
share capital

arbitráž
arbitrage

balík (akcií)
lot of shares (pozor, „a lot of shares“ môže znamenať aj „mnoho akcií“)

balík akcií
block of shares

balík akcií ktorý nie je násobkom bežne obchodovaného objemu (napr. 100 akcií)
regular lot

balík akcií ktorý nie je násobkom bežne obchodovaného objemu (napr. 123 akcií)
odd lot

bez hlasovací práv
non-voting

bez účasti na zisku
non-participating

bonitne akcie
blue chip

burza
stock exchange

burzovný lombard(ný úver)
share loan

cena
price

cenné papiere
securities

čisté aktíva
net assets

dátum vysporiadania
settlement date

dcérska spoločnosť
subsidiary (company)

diferenciál (napr. medzi kurzom nákupu a predaja)
spread

dozorná rada
supervisory board

držiteľ (cenného papiera)
beared

emisia
issue

emisné ážio
share premium

finančne nevýhodný (spravidla v prípade opcií)
out of the money

finančne výhodný (spravidla v prípade opcií)
in the money

fond amortizácie (napr. záväzkov z cenných papierov)
sinking fund

fyzická osoba (označenie druhu podniku)
sole proprietorship

jedovatá pilulka (postup, pri ktorom sa vedenie spoločnosti rozhodne znížiť jej atraktivitu)
poison pill

kmeňová akcia
common share

komanditná spoločnosť
limited partnership

komisionársky poplatok
brokerage commission

komora
chamber

konsolidácia
consolidation

kurzy akcií
(share) quotations

majiteľ
proprietor / owner

maklér
dealer

marža
margin / spread

mať podiel v ...
have a share in ...

menovitá hodnota
face value

miestoprísažne
in lieu of oath

nadobudnutie
acquisition

nákup
purchase

nástroj
instrument / vehicle (pozor, „vehicle“ znamená ja dopravný prostriedok)

nesúhlas
dissent

obchodník s cennými papiermi
stock broker

obchodný register
business register

obchodovanie s akciami
share dealing

ohodnotenie (napr. majetku spoločnosti)
appraisal

opcia na akcie
share option

opcia na nákup (akcií)
call option

opcia na predaj (akcií)
put option

oprávnený k …
entitled to ...

orgán burzy
stock exchange body

podiel
interest / share („interest“ je ale aj úrok)

podieľať sa na stratách/zisku
share losses/the profit

podielnik
partner

ponuka
offer

ponuka pri zavedení akcií na trh
initial public offering (IPO)

potvrdenie o vlastníctve akcií / akcia v listinnej podobe
stock certificate

predstavenstvo
board of directors

prepadnúť (napr. prepadnutie nároku))
forfeit

prevádzka v zahraničí
foreign operation

prevoditeľný
transferable

pridružený podnik
affiliate company

prioritné akcie
preferred shares

registrované sídlo (spoločnosti)
registered office

rozdelenie akcií
share split

rozdeliť spoločnosť
split up a company

rozdeliť spravodlivo
share and share like

spätný odkup vlastných akcií
buyback

splatiť
pay up

spojenie spoločností
merger

spojiť 2 spoločnosti
merge 2 companies

spoločnosť s ručením obmedzeným
limited liability company / partnership (v anglosaských krajinách bol tento typ spoločností v istom rozsahu zakázaný a preto nie je tak bežný ako v SR)

spolumajiteľ
part proprietor

spriaznené strany
related parties

súhlas
consentt

umoriteľný
redeemable

upísaný kapitál
subsribed capital

ustanovenia
provisions („provisions“ sú ale aj rezervy)

uviesť na burzu
float on the stock exchange

v zastúpení
by proxy

valné zhromaždenie
general meeting (výročné zhromaždenie je „annual meeting“)

väčšina
majority

vlastné akcie (v držbe samotného podniku)
treasury shares

vlastné imanie
equity

vlastníctvo
ownership

vlastník
owner

vykúpenie (napríklad akcií vedením podniku)
buyout (of shares)

výnos (z cenných papierov)
yield

vyplatený
fully paid

výročná správa
annual report / annual statement

vytvorenie novej spoločnosti odčlenením od pôvodnej
spin-off

výzva na upisovanie
call for a subscription

zakladateľ
founder

základné imanie
shareholders equity

založiť (spoločnosť)
establish / set up / found (a company)

založiť účet
open an account

zamestnanecké akcie
employee shares

záznamy spoločnosti
corporate records

zhodnotenie
appreciation

zhromaždenie akcionárov
stockholders´ meeting

zisk na akciu (ukazovateľ)
earnings per share / EPS

zlúčenie spoločností
amalgamation

zmocnenec
fiduciary

zoznam akcionárov
shareholders ledger

zrieknutie sa, upustenie (od nároku alebo konania)
waive

zrušiť
cancel

vyjednávať zľavu
bargain about/over a discount

vymenovať, ustanoviť (zástupcu)
appoint a representative

vynúti plnenie (niečoho)
enforce (something)

vypísať verejnú súťaž
put out public tender

vypovedať zmluvu
disclaim a contract; terminate a contract

vyrovnať, vysporiadať transakciu
settkle

vzorky
samples

zakazujúca klauzula
prohibitive clause

záloha na kúpnu cenu
bargain money

zaplatiť
pay

záručná doba
warranty period

záručný list
warranty deed

záruka za vady
warranty for defects

zástupca
deputy/representative/agent

záväzná dohoda
binding agreement

záväzná ponuka
binding offer

zistiť náklady
ascertain the cost

zmluva o dielo
fixed job conract

zmluva o predaji a prevode nehnuteľností
bargain and sale deed

zmluvné poistenie
contractual insurance

zmluvné zvýšenie
contractual increase

zmluvný záväzok
contractual obligation

zodpovedať (za niečo)
account for

zodpovednosť
responsibility

zodpovednosť zo zmluvy
contractual liability

zrušiť
cancel/terminate
Braňo
03.12.07,12:59
Správa audítora Auditor´s report
komora audítorov chamber of auditors
názor opinion
súlad s ... compliance with ...
účtovná závierka financial statements
naša zodpovednosť spočíva vo vyjadrení záveru our responsibility is to express the conclusion
správa audítora akcionárom spoločnosti XYZ auditors´report to the shareholders of XYZ Co.
pripravený v súlade s (IFRS) prepared in accordance with (IFRS)
podľa nášho názoru in our opinion
poskytuje pravdivý a verný obraz give a true and fair view
vyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach present fairly, in all material respects
zákazka na výkon audit audit engagement
vymedzenie zodpovedností vedenia a audítorov respective responsibilities of directors and auditors
dôkaz evidence
je nevyhnutné, aby sa vybrala a konzistentne uplatňovala zodpovedajúca bilančná politika it is fundamental that appropriate accounting policies are selected and applied consistently
našou zodpovednosťou je vytvoriť si nezávislý názoru na uvedenú účtovnú závierku a tento názor vám písomne poskytnút it is our responsibility to form an independent opinion on those financial statements and to report our opinion to you in a written form
audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi we conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing
audit zahŕňa preverovanie testovaním tých dôkazov , ktoré sú relevantné z hľadiska súm a iných informácií uvedených v účtovnej závierke an audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the financial statements
dostatočne primerané audítorské dôkazy sufficient appropriate audit evidence
audit zahŕňal aj posúdenie významných odhadov a uplatnenie úsudku manažmentu pre zostavení účtovnej závierky audit also includes an assessment of the significant estimates and judgements made by the directors in the preparation of the financial statement
bilančná politika zodpovedá podmienkam podniku, je uplatňovaná konzistentne a informácie sú adekvátne zverejnené accounting policies are appropriate to the company’s circumstances, consistently applied and adequately disclosed
audit sme naplánovali a vykonali tak, aby sme obdržali všetky potrebné informácie a vysvetlenia we planned and performed our audit so as to obtain all the information and explanations
informácie ktoré považujeme za potrebné na dostatočné uistenie o tom, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti information which we considered necessary in order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement
pri vytváraní nášho názoru sme posudzovali aj primeranosť a vhodnosť spôsobu prezentácie údajov v účtovnej závierke in forming our opinion we also evaluated the overall adequacy of the presentation of information in the financial statements
podľa našej mienky nás nami vykonaný audit oprávňuje vyjadriť názor we believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion
správny (neskreslený) correct
účtovné odhady vykonané manažmentom zodpovedajú daným okolnostiam accounting estimates made by management are reasonable in the circumstances;
informácie uvádzané v účtovnej závierke (vrátane bilančnej politiky) sú relevantné, spoľahlivé, porovnateľné a zrozumiteľné information presented in the financial statements, including accounting policies, is relevant, reliable, comparable and understandable
súčasti správy audítora elements of the auditor’s report
účtovná závierka poskytuje dostatočné údaje k tomu, aby umožnila používateľom pochopiť dopady významných transakcií a udalostí financial statements provide sufficient disclosures to enable users to understand the effect of material transactions and events
adresát addressee
úvodné ustanovenie introductory paragraph
správa nezávislého audítora Independent Auditor’s Report
hlavička (správy audítora) title (of an auditor´s report)
zodpovednosť audítora auditor’s responsibility
podpis audítora auditor’s signature
dátum vydania správy audítora date of the auditor’s report
adresa audítora auditor’s address
komu by mala byť adresovaná správa audítora to whom the auditor’s report should be addressed
audit zahŕňal vykonanie postupov na získanie audítorských dôkazov vzťahujúcich sa na sumy a údaje zverejnené v účtovnej závierke audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements
podvod fraud
chyba error
obdobie za ktoré je účtovná závierka zostavená period covered by the financial statements
nepodmienený názor unqualified opinion
písomnou formou správy sa rozumie tak správa vydaná v papierovej ako aj v elektronickej podobe written report encompasses both reports issued in hard copy format and those using an electronic medium
auditovali sme predloženú účtovnú závierku spoločnosti XYZ, skladajúcej sa z súvahy k 31.12.2007 a výkazov ziskov a strát, zmien vo vlastnom imaní a peňažných tokov za rok končiaci sa týmto dátumom, ako aj súhrnu významných zásad bilančnej politiky a ostatných vysvetľujúcich poznámok We have audited the accompanying financial statements of XYZ Company, which comprise the balance sheet as at December 31, 2007, and the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
podmienený názor qualified opinion
záporný názor adverse opinion
bez toho, že by sme chceli náš názor podmieniť, dovolíme si upozorniť na poznámku X v účtovnej závierke without qualifying our opinion we draw attention to Note X to the financial statements.
odmietnutie názoru disclaimer of opinion
nezúčastnili sme sa fyzickej inventúry prebiehajúcej k 31.12.2007, pretože k tomuto dátumu sme ešte neprijali zákazku na výkon auditu v uvedenej spoločnosti we did not observe the counting of the physical inventories as of December 31, 2007, since that date was prior to the time we were initially engaged as auditors for the Company
vzhľadom k významu týchto skutočností, nemôžeme vyjadriť svoj názor na uvedenú účtovnú závierku Because of the significance of the matters discussed in the preceding paragraph, we do not express an opinion on the financial statements.”
vynechanie informácií omission of the information
Braňo
02.01.08,19:11
PREDAJ A SPÄTNÝ PRENÁJOM
SALE AND LEASEBACK

predaj majetku (aktíva)
sale of an asset

platba nájomného
lease payment

predajná cena
sale price

dojednaný v celku
negotiated as a package

účtovné zobrazenie
accounting treatment

záleží od charakteru prenájmu
depends upon the type of lease involved

finančný prenájom
finance lease

prebytok príjmu z predaja nad účtovnou hodnotou (predaného) aktíva
excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset

odpisovať počas doby trvania prenájmu
amortise over the lease term

prenajímateľ poskytuje finančné zdroje nájomcovi
lessor provides finance to the lessee

zábezpeka
security (upozornenie: iný význam uvedeného slova je „cenný papier“)

predávajúci a neskorší nájomca
seller-lessee

spätný prenájom
leaseback

transakcia sa dohodla vo výške objektívnej hodnoty
transaction is established at fair value

prípadný zisk alebo strata sa majú vykázať ihneď
any profit or loss shall be recognized immediately

ak je predajná cena vyššia/nižšia ako objektívna hodnota ...
if the sale price is above/bellow the fair value

hodnota v čase predaja
value at the time of sale

odpisuje sa v pomere k platbám nájomného
amortise in proportion to the lease payments

účtovná hodnota
carrying amount

nie je správne považovať výsledok transakcie za výnos
it is not appropriate to regard the result of the transaction as income

obdobie, počas ktorého sa predpokladá využitie aktív
the period, for which the asset is expected to be used

rovnaké aktívum
same asset

ide o spôsob, ktorým sa poskytuje nájomcovi zdroj financovania
is a means whereby the finance is provided to the lessee

strata vo výške rozdielu medzi účtovnou a objektívnou hodnotou
loss equal to the amount of the difference between the carrying amount and fair value

pre ... nie je potrebná žiadna úprava
for ... no adjustment is necessary

bežný predaj
normal sale (transaction)

finančný prenájom
finance lease

operatívny prenájom
operating lease

účtovná hodnota sa zníži na realizovateľnú hodnotou
carrying amount is reduced/written down to recoverable amount

v súlade so štandardom IAS ...
in accordance with IAS ...

došlo ku zníženiu hodnoty aktíva
there is an impairment in value of the asset

požiadavky na zverejňovanie
disclosure requirements

uplatňujú sa rovnako na ...
are applied equally to

netypické alebo nezvyčajné ustanovenia zmluvy
unique or unusual provisions

tieto transakcie môžu viesť k uplatneniu požiadaviek na samostatné zverejňovanie
these transactions

transakcia môže viesť k zisku/strate
transaction may give rise to profit/loss

stanovenie
determination

určenie výšky
measurement

strata z predaja, kompenzovaná nájomným ktoré bude nižšie ako je trhová cena
loss from a sale compensated for by future lease payments at bellow market price

zmluvný vzťah, v ktorom jedna strana predáva majetok kupujúcemu a kupujúci ihneď prenajíma tento majetok späť predávajúcemu
arrangement in which one party sells a property to a buyer and the buyer immediately leases the property back to the seller

potreba kapitálu
need for capital

nástroj podnikového financovania
corporate finance tool

mimosúvahové financovanie
off-balance sheet finance

dopyt
demand

metódy financovania
funding techniques

ochota poskytovateľov kapitálu
willingnes of suppliers of capital

financovať
fund

nedáva to zmysel
it makes no sense

nedostatok prostriedkov
shortage of funds
Braňo
03.01.08,19:23
Podnikové kombinácie
Business Combinations

identifikovateľné aktíva
identifiable assets

nadobudnuté aktíva
acquired assets

prevzaté záväzky
assumed liabilities

podiel
interest {týmto výrazom sa označuje aj úrok}

nadobúdateľ
acquirer

nadobúdaný (subjekt)
acquiree

dátum nadobudnutia (akvizície)
acquisition date

podnik
business

podmienený
contingent

plnenie
consideration

ovládanie/kontrola
control

vlastníctvo
ownership

člen
member

účastník
participant

objektívna/reálna hodnota
fair value

menšinový podiel
minority interest

podiel bez práva kontroly (s menšinovým vplyvom)
non-controlling interest

splynutie
merger

aktívum bez hmotnej podstaty
asset which lacks physical substance

nehmotné aktívum
intangible asset

podielové združenie
mutual entity

informácie (určené) na zverejnenie
information for disclosure

oceniť (ohodnotiť) aktíva
measure assets

založenie (právnickej osoby)
formation

podniky ovládané rovnakým subjektom
businesses under common control

dátumom akvizície je dátum, ku ktorému nadobúdateľ nadobúda kontrolu nad podnikom
the acquisition date is the date on which it obtains control over the business

podielové nástroje
equity interests

dcérsky podnik
subsidiary

čisté aktíva {aktíva – záväzky}
net assets

k dátumu akvizície
as of the acquisition date

z účastníkov kombinácie musí byť jeden identifikovaný ako nadobúdateľ
one of the combining entities shall be identified as the acquirer

hlasovacie práva
voting rights

pri stanovení toho, kto si udrží alebo nadobudne najväčší podiel hlasovacích práv
in determining, who retains or receives the largest portion of the voting rights

osobitné práva hlasovania
special voting arrangements

významné podiel hlasovacích práv
significant voting interest

vyšší manažment
senior management

riadiaci orgán
governing body

iniciovať
initiate

emitovať
issue

previesť hotovosť alebo iné aktíva
transfer cash or other assts

spĺňať definíciu
meet the definition

výrobná značka
brand name

aktíva vytvorené vo vlastnej réžii
internally developed assets

účtovná závierka
financial statements

zmluvné podmienky/ustanovenia
contractual terms

operatívny prenájom
operating lease

nájomca
lessee

prenajímateľ
lessor

(ne)výhodné podmienky
(un)favourable terms

znovu nadobudnuté práva
reacquired right

poskytnúť právo k ...
grant a right to ...

obchodné meno
trade name

zúčtovať súvisiace výdavky do nákladov
charge the related costs to expense

objektívna/reálna hodnota individuálneho aktíva
fair value of particular asset

relatívny podiel na čistých aktíva nadobúdaného (subjektu)
proportionate share

opravná položky {vyjadrujúca úpravu hodnoty}
valuation allowance

pôžička
loan

úver
credit

považujú sa k tomuto dátumu za nevymožiteľné
deemed to be uncollectible at that date

zohľadniť
take into account

optimálne využitie {využitie ktoré prináša maximálny úžitok}
highest and best use

objektívna hodnota podielu nadobúdateľa a podielu bez možnosti vplyvu sa môžu a akcie z menšinového podielu sa môžu líšiť
fair value of the acquirer interest and the noncontrolling interest on a par share basis might differ

odložená daň vznikajúca v dôsledku podnikovej kombinácie
deferred tax arising form a business combination

potenciálny vplyv na daň
potential tax effect

k .... nebolo kritérium splnené
criterium has not been met at the ...

odškodnenie
indemnification

je väčšia pravdepodobnosť že ...
it is more likely than not that

aktívum na ktoré existuje nárok na odškodnenie
indemnified asset

povedie
gives rise

minulé udalosti
past events

hodnotu aktíva nie je možné spoľahlivo stanoviť
the amount of that asset cannot be measured with sufficient reliability

zvýhodnený nákup
bargain purchase

úhrnná suma
aggregate amount

cena prevyšuje ...
price exceeds ...

súvisiaci zisk by sa mal priradiť nadobúdateľovi
related gain shall be attributed to the acquirer

vypršať
expire/lapse

podniková kombinácia realizovaná vo viacerých etapách
business combinations achieved in stages

predbežne stanovené sumy
provisional amounts

okolnosti
circumstances

zámena podielových nástrojov
exchange of equity interest

revidovať
revise

pred vykázaním zisku zo zvýhodneného nákupu by mal nadobúdateľ znovu posúdiť
before recognizing a gain on a bargain purchase, the acquirer shall reassess

transakcia, ktorá bola uskutočnená nadobúdateľom alebo v jeho mene
a transaction entered into by or on behalf of the acquirer

vysporiadať
settle

môže nastať
might happen

nútený predaj
forced sale

pod nátlakom
under compulsion

úžitok
benefit

plnenie poskytnuté v rámci podnikovej kombinácie
consideration transferred in a business combination

kmeňové podielové nástroje
common equity instruments

výdavky súvisiace s akvizíciou
acquisition-related costs

mali by sa oceňovať v objektívnej/reálnej hodnote
shall be measured at fair value

preceniť
remeasure

udržať kontrolou
retain control

aktívum by sa malo odpísať počas zostávajúce zmluvnej doby
asset shall be amortized over the remaining contractual period of the contract

odúčtovanie
derecognition

zmluvné obmedzenie
contractual limitation

zmena objektívnej/reálnej hodnoty ovplyvňuje výsledok hospodárenia toho obdobia, v ktorom táto zmena nastala
change in fair value shall be recognized in earnings of the period in which the change occurred

aktíva s neurčitou životnosťou
indefinite-lived assets
vikika
04.01.08,10:45
dikes braňo, to mi pomôže do buducna :)
betulka
22.01.08,19:02
Pôvodca textu príspevku: betulka
ahoj prepáč že vyrušujem, ale už dlhšie pozorujem že sa vyznáš v anglických ekonom. resp. účtov. výrazov...

potrebovala by som poradiť s prekladom pojmov:

bezpečnostný technik
zabezpečovať službu dodávateľsky
potvrdenie o zamestnaní pre účely podpory
tachograf
stupeň náročnosti pracovného miesta


prekladám pre šéfku vyjadrenie pre jedného klienta...ale toto je uz aj na moju anglictinu, resp. moje slovníky moc
vopred dakujem
Braňo
23.01.08,06:09
bezpečnostný technik = safety technician (inspector,engineer)
zabezpečovať službu dodávateľsky = ensure service through subcontractor
potvrdenie o zamestnaní pre účely podpory = confirmation of employment for purpose of unemployment subsidy
tachograf = tachograph
stupeň náročnosti pracovného miesta = degree of diffuculty of work post
betulka
23.01.08,07:24
dakujem velmi pekne Braňo, dokonca ako kukam tak som 3 z 5 trafila celkom presne:D este otazka može byť : safety inspector = safety expert:rolleyes:

Dikvais :)
Braňo
06.02.08,19:59
Pridružené podniky Associates

ak investícia už nevyhovuje kritériám ... if the investment no longer meets the criteria ...

ak má investor v držbe, priamo alebo nepriamo ... if the investor holds, directly or indirectly

akcie v obehu outstanding shares

aktívum klasifikované pri prvotnom zaúčtovaní ako ... asset, designated upon initial recognition as ...

dcérsky podnik subsidiary

dohľadná budúcnosť foreseeable future

existencia významného vplyvu je spravidla preukázaná jedným alebo viacerým nasledujúcimi spôsobmi existence of significant influence by an investor is usually evidenced in oneor more of the following ways

finančné nástroje financial instruments

formálna (zmluvná) dohoda contractual agreement

goodwill tvorí súčasť účtovnej hodnoty investície goodwill is included in the carrying amount of the investment
hodnota pokračujúceho využitia {jeden zo spôsobov stanovenia využiteľnej hodnoty v prípade tvorby opravných položiek} value in use

individuálna účtovná závierka investujúceho podniku separate financial statements

investícia investment

investícia sa klasifikuje ako „určená na predaj“ investment is classified as held for sale

investície v držbe ... investments held by ...
investície v pridružených podnikoch o ktorých sa účtuje metódou vlastného imania patria medzi neobežné aktíva investments in associates accounted for using the equity method shall be classified as non-current assets

investor musí prestať uplatňovať metódu vlastného imania od dátumu, ku ktorému stráca významný vplyv na pridružený podnik investor shall discontinue the use of the equity method from the date that it ceases to have significant influence over an associate

investor stráca významný vplyv nad pridruženým podnikom ak ... sa pridružený podnik dostane pod kuratelu štátnych orgánov investor loses significant influence over an associate when ... the associate becomes subject to the control of a government

jednotná bilančná politika uniform accounting policies

k dátumu nadobudnutia investície (pridruženého podniku) sa rozdiel medzi obstarávacími nákladmi investície a podielom na čistej objektívne hodnote identifikovateľných aktív, záväzkov a ... podmienených záväzkov zaúčtuje v súlade s IFRS 3 on acquisition of the investment (associate) any difference between the cost of the investment and the investor’s share of the net fair value of the associate’s identifiable assets, liabilities and ... contingent liabilities is accounted for in accordance with IFRS 3

kmeňové akcie common shares

konsolidovaná účtovná závierka je účtovná závierka skupiny, prezentovanej ako samostatný ekonomický subjekt consolidated financial statements are the financial statements of a group presentedas those of a single economic entity

kontrola (ovládanie) je schopnosť riadiť finančnú a prevádzkovú oblasť určitého subjektu control is the power to govern the financial and operating policies of an entity

konzorcium joint-venture

majetkový podiel (podiel na vlastnom imaní) equity interest

mať v držbe hold

menej ako 20 % less than 20 %

metóda vlastného imania je metóda účtovania, pri ktorej sa investícia najprv zaúčtuje v obstarávacích nákladoch a následne sa upraví o vplyv zmien v podiele investora na čistých aktívach v pridruženého podniku equity method is a method of accounting whereby the investment is initiallyrecognised at cost and adjusted thereafter for the post-acquisition change in theinvestor’s share of net assets of the associate

nad rámec konsolidovanej účtovnej závierke in addition to consolidated financial statements

nespriaznení investori unrelated investors

obdobie period

obdobné transakcie like transactions

obchodovať na verejnom trhu trade in a public market

objektívna hodnota znížená o náklady odbytu fair value less cost to sell

oceňované výsledkovo v objektívnej (reálnej) hodnote measured at fair value through profit or loss

očakávané peňažné toky estimated future cash flows

odpisovanie goodwillu nie je povolené amortisation of the goodwill is not permitted (pre odpisovanie nehmotných aktív sa využíva termín “amortization”, pre odpisovanie hmotných aktív “depreciation” a pre nerastné ložiská “depletion”)

opätovne začať resume

oprávnený hlasovať entitled to vote

ostatná (posledná) dostupná účtovná závierka most recent available financial statements

platby v prospech investora payments on behalf of the investor

podiel 20 a viac percent na hlasovacích právach dcérskeho podniku 20 per cent or more of the voting power of associate

podiel investora na výsledku hospodárenia pridruženého podniku sa vykáže v rámci výsledku hospodárenia investora investor’s share of the profit or loss of the associate is recognised in the investor’s profit or loss

podmienené záväzky vznikajúce ... contingent liabilities arising ...

podnik má výnimku z konsolidácie company is exempted from consolidation

podnik má výnimku z uplatnenia metódy vlastného imania company is exempted from applying the equity method

pohľadávky a záväzky z obchodného styku trade receivables and payables

poistné fondy insurance funds

poskytnutie zdrojov financovania provision of funds

potenciálne hlasovacie práva s existujúcim právom konverzie potential voting rights currently excercisable (convertible)

požiadavky na zverejňované informácie disclosure requirements

prebytok excess

predložiť účtovnú závierku ... regulačným orgánom file financial statements ... to regulatory authorities

pri metóde vlastného imania ... under the equity method ...
pridružený podnik nadobudnutý so zámerom predaja do 12 mesiacov od nadobudnutia associate acquired with a view to its disposal within twelve months of acquisition.

prikladať append

prioritné akcie preference shares

prostredníctvom dcérskych (pridružených) podnikov through subsidiaries (associates)

rizikový kapitál venture capital

ročná účtovná závierka annual financial statement

straty zo znehodnotenia impairment losses

subjekt, na ktorý má investor významný vplyv entity, over which the investor has significant influence

účasť zástupcov investora v predstavenstve representation of the investor on the board of directors

účtovná hodnota investície v pridruženom podniku carrying amount of investment in associate

v stave časového nesúladu non-coterminous
využiteľná hodnota {táto hodnota sa v prípade neobežných aktív porovnáva s účtovnou hodnotu a v prípade ak je nižšia, dochádza k znehodnoteniu a tvoria sa opravné položky} recoverable value

významné obmedzenia možnosti investora previesť prostriedky z pridruženého podniku significant restrictions on the ability of investor to transfer funds from the associate

významné transakcie medzi investorom a pridruženým podnikom material transactions between the investor and the associate

významný vplyv je schopnosť podieľať sa na rozhodnutiach vo finančnej a prevádzkovej oblasti pridruženého podniku Significant influence is the power to participate in the financial and operatingpolicy decisions of the investee

zavedené postupy v praxi well-established industry practices

zmeny objektívnej hodnoty sa účtujú výsledkovo changes in fair value are recognized through profit or loss

znížiť podiel na nulu reduce the interest to zero
Braňo
10.03.08,10:57
Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku, nehmotného majetku a prírodných zdrojov
Depreciation, amortization and depletion
ak sa dlhodobý majetok preceňuje, oprávky sa zúčtujú s hodnotou v akej bol majetok zaradený a výsledná suma sa prepočíta na hodnotu precenenia
if an asset is revalued, any accumulated depreciation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset
baňa
mine
budovy
buildings
dlhodobý hmotný majetok
property, plant and equipment
doba odpisovania
depreciation period
doba využiteľnej životnosti
useful life
doba využiteľnej životnosti majetku vychádza z jeho očakávaného úžitku
useful life of an asset is defined in terms of its expected utility
dopravné prostriedky
vehicles
kategória dlhodobého hmotného majetku
class of property, plant and equipment
každá súčasť individuálneho dlhodobého hmotného majetku, ktorej obstarávacie náklady sú významné v pomere k obstarávacím nákladom tohto majetku by sa mali vykazovať samostatne
each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately
likvidácia majetku
disposal of an asset
lom
quarry
mali by sa (=musia sa) oceňovať vo výške obstarávacích nákladov
shall be measured at its cost
metóda degresívneho odpisovania
diminishing balance method
metóda lineárneho odpisovania
straight-line method,
metóda odpisovania
method of depreciation
metóda odpisovania by sa mala prehodnocovať aspoň ku koncu každého ročného účtovného obdobia
depreciation method applied to an asset shall be reviewed at least at each financial year-end
náhradné súčiastky
spare parts
nájomca
lessee
náklady na demontáž odstránenie a uvedenie lokality do pôvodného stavu
costs of site dismantlement, removal and restoration
nehmotné aktívum s neurčitou dobou využiteľnej životnosti sa nesmie odpisovať
intangible asset with an indefinite useful life should not be amortised
nehmotný majetok
intangible assets
nevyužívaný majetok
idle asset
obdobie, počas ktorého sa predpokladá, že aktívum účtovnej jednotke k dispozícii na využívanie
the period over which an asset is expected to be available for use by an entity
objektívna hodnota
fair value
odhad
estimate
odhad sa uskutočnil na základe ...
estimate has been made with reference to ...
odpisová základňa
depreciation base / depreciable amount
odpisovanie majetku sa ukončí ...
depreciation of an asset ceases ...
odpisovanie podľa výkonov
usage method of depreciation
odpisovanie predstavuje systematickú alokáciu odpisovej základne majetku počas jeho využiteľnej životnosti
depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life
odpisovať počas 5 rokov
depreciate over the period of 5 years
odpisuje sa spôsobom, vyjadrujúcim úžitky, ktoré z daného majetku plynú
is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from the asset
odpisy (náklady)
depreciation charges
odpisy sa vykážu v rámci výsledku hospodárenia s výnimkou, keď sú aktivované v účtovnej hodnote iného majetku
The depreciation charge for each period shall be recognized in profit or loss unless it is included in the carrying amount of another asset.
opotrebenie
wear and tear
oprávky
accumulated depreciation
pokračovať v odpisovaní, až kým nie je položka vyradená z účtovníctva
continue depreciating it until the item is derecognized
položka dlhodobého hmotného majetku by sa mal viesť v účtovníctve vo výške obstarávacích nákladoch, znížených všetky o oprávky a opravné položky
item of property, plant and equipment shall be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses
pozemky
land
pozemky a budovy sa účtujú osobitne
land and buildings are accounted for separately
prenajímateľ
lessor
princíp oceňovania vo výške amortizovanej reprodukčnej obstarávacej ceny {reprodukčná obstarávacia cena nového majetku – oprávky ktoré zohľadňujú, že oceňovaní majetok nie je nový}
depreciated replacement cost approach
straty zo zníženia hodnoty majetku
impairment losses
stroje
machinery
súčasti dlhodobého hmotné majetku si môžu vyžadovať pravidelnú náhradu
parts of some items of property, plant and equipment may require replacement at regular intervals
účtovná hodnota
carrying amount / book value
vnútorné vybavenie
furniture and fixtures
vo výške obstarávacích nákladov
at cost
využiteľná hodnota {ktorá sa porovnáva s účtovnou hodnotou pri testovaní majetku na znehodnotenie}
recoverable value
zariadenie
equipment
zariadenie kancelárií
office equipment
zastaranosť
obsolescence
zavážka
landfill
zvyšková hodnota
residual value
Infarkt
18.03.08,10:28
Sevas BRAŇO,

sledujem že si fachman vo svojom obore :cool:

Mám jednu otázočku na teba...

Včera som sa stretol so skratkou DUNS number :confused:

Môžem ťa poprosiť o vysvetlenie tej skratky a aj preklad ?

Vopred veľká vďaka :)
riga
18.03.08,12:48
Sevas BRAŇO,

sledujem že si fachman vo svojom obore :cool:

Mám jednu otázočku na teba...

Včera som sa stretol so skratkou DUNS number :confused:

Môžem ťa poprosiť o vysvetlenie tej skratky a aj preklad ?

Vopred veľká vďaka :)

pozri tu:
http://www.dnbslovak.sk/Slovak/default.htm?Loc=/Slovak/DataBase/duns.htm
tomanova3
18.03.08,14:05
lohn steuern
ein gehalten lohn steurn/pramie volksversieherung
verrechnete arbeitsrabatt
lohn krankenkassen gesetz
einbehaltener krankenversic herungsbeitrag
kranken kassen versicherung
Braňo
18.03.08,15:59
Sevas BRAŇO,

sledujem že si fachman vo svojom obore :cool:

Mám jednu otázočku na teba...

Včera som sa stretol so skratkou DUNS number :confused:

Môžem ťa poprosiť o vysvetlenie tej skratky a aj preklad ?

Vopred veľká vďaka :)

Toto som našiel :
DUNS stands for "Data Universal Numbering System." It is a unique nine-digit numbering system that is used to identify a business.
D-U-N-S® Number is a unique nine-digit sequence recognized as the universal standard for identifying and keeping track of over 100 million businesses worldwide. Why should you have a D-U-N-S Number?

http://216.239.59.104/web_resources/dbimages/pixel_333333.gifIt enhances the credibility of your business in the marketplacehttp://216.239.59.104/web_resources/dbimages/pixel_333333.gifIt enables potential customers, suppliers and lenders to easily identify and learn about your companyhttp://216.239.59.104/web_resources/dbimages/pixel_333333.gifThe U.S. government and many major corporations require their suppliers and contractors to have a D-U-N-S Number
The DUNS number is a unique nine-character number that identifies your organization. It is a tool of the federal government to track how federal money is distributed. Most large organizations, libraries, colleges and research universities already have DUNS numbers. Ask your grant administrator or chief financial officer to provide your organization’s DUNS number.
http://216.239.59.104/search?q=cache:vy5JMOrPSJkJ:www.dnb.com.au/general/dnb_duns.asp+DUNS+number&hl=sk&ct=clnk&cd=10&gl=sk


Mohol by to byť nejaký číselník, ktorý identifikuje firmu a pohyby peňazí (asi štátnych) .
michelle84
21.03.08,12:00
Neviete mi prosím Vás poradiť, čo znamená skratka NI/NI vo výplatnej páske z Anglicka?
janusik07
21.03.08,19:33
NI by mala byt"national insurance" v preklade je to statne poistenie . Je to platba pre stat za statnu zdravotnu poistovnu a dochodok. Dufam, ze som to napisala zrozumitelne a ze to pomoze.
michelle84
21.03.08,19:46
NI by mala byt"national insurance" v preklade je to statne poistenie . Je to platba pre stat za statnu zdravotnu poistovnu a dochodok. Dufam, ze som to napisala zrozumitelne a ze to pomoze.

Ďakujem veľmi pekne, aj som si myslela, že je to poistenie.
Braňo
01.04.08,11:35
Kurzové rozdiely
Exchange differences
aktíva a záväzky by sa mali prepočítať uzávierkovým kurzom k súvahovému dňu
assets and liabilities shall be translated at the closing rate at the balance-sheet date
aktivácia kurzových rozdielov
capitalization of exchange differences
cenová hladina
price level
cudzia mena je mena, ktorá nie je funkčnou menou účtovnej jednotky
foreign currency is a currency other than the functional currency of the accounting entity
čistá investícia
net investment
čistá investícia v zahraničnej prevádzke je suma podielu účtovnej jednotky na čistých aktíva tejto prevádzky
net investment in a foreign operation is the amount of the accounting entity’s interest in the net assets of that operation
dátum transakcie
date of transaction
deriváty
derivatives
ekonomické prostredie
economic environment
funkčná mena {mena, ktorá má najväčší vplyv na podnikanie účtovnej jednotky }
functional currency
hotovosť
cash
IAS 21 sa netýka zabezpečovacieho účtovníctva pre položky v cudzej mene
IAS 21 does not apply to hedge accounting for foreign currency items
individuálna účtovná jednotka
stand-alone entity
krajiny s hyperinfláciou
hyperinflationary economies
kurzové deriváty ktoré nie sú v pôsobnosti štandardu IAS 39 sú predmetom pôsobnosti IAS 21
those foreign currency derivatives that are not within the scope of IAS 39 are within the scope of IAS 21
kurzové rozdiely vznikajúce z vysporiadania alebo prevodu peňažných položiek
exchange differences arising on the settlement or translating of monetary items
kurzové rozdiely z čistej investície v zahraničnej prevádzke by sa mali vykázať v rámci samostatnej položky vlastného imania a vykázané v rámci výsledku hospodárenia po jej odpredaji
exchange differences from the net investment in foreign operation shall be recognized initially in a separate component of equity and recognized in profit or loss on its disposal
kurzové zisky a straty z nepeňažných položiek vykazované priamo vo vlastnom imaní
foreign exchange gain or loss on a non-monetary items that are recognised directly in equity
kurzový rozdiel je rozdiel, ktorý plynie z prepočtu stanového počtu jednotiek jednej meny na inú menu pri rôznych kurzoch
exchange difference is the difference resulting from translating a given number of units of one currency into another currency at different exchange rates.
kurzy cudzích mien
foreign exchange rates
kurzy prevažujúce v čase realizácie transakcií
exchange rates prevailing at the dates of the transactions
mena
currency
mena účtovnej závierky
reporting currency
nepeňažné položky
non-monetary items
nepeňažné položky oceňované v objektívnej hodnote by sa mali prepočítať kurzom platným k dátumu stanovenia objektívnej hodnoty
non-monetary items that are measured at fair value in a foreign currency shall be translated using the exchange rates at the date when the fair value was determined
objektívna hodnota je suma, za ktorú môže byť aktívum vymenené, alebo záväzok vyrovnaný, medzi informovanými a slobodne zúčastnenými stranami v nespriaznenej transakcii
fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction
oceňované v historických obstarávacích nákladoch
measured in terms of historical cost
ovplyvňovať predajné ceny
influence sales prices
peňažné položky
monetary items
peňažné položky v cudzej mene by sa mali prepočítať závierkovým kurzom
foreign currency monetary items shall be translated using the closing rate
peňažné toky
cash flows
pohľadávky (z obchodného styku)
receivables
prepočet peňažnej položky v cudzej mene na funkčnú menu
conversion of foreign exchange monetary item to functional currency
prepočet účtovnej závierky z jednej meny do druhej
translation from financial statements from one currency into another
prevod peňažných položiek na menu účtovnej závierky
translation of monetary items into reporting currency
prezentačná mena {mena, v ktorej je vyjadrená účtovná závierka}
presentation currency
priemerný kurz
average exchange rate
priemerný kurz koruny voči doláru bol ... a ku koncu roku bol závierkový kurz ...
average rate of the SK against the dollar was ... and the year end closing rate was ...
príjmy z prevádzkovej činnosti
receipts from operating activities
pri konsolidácii s kurzové rozdiely z prevodu čistej investície v zahraničnej prevádzke zahrnú do vlastného imania
on consolidation, exchange differences from the translation of the net investment in foreign entities are taken to
prostriedky z finančnej činnosti
funds from financing activities
transakcia v cudzej mene by sa pri prvotne zaúčtovať vo funkčnej mene, s využitím spotového kurzu
foreign currency transaction shall be accounted for, on initial recognition in the functional currency, by applying the spot exchange rate
transakcie, udalosti a okolnosti
transactions, events and conditions
účtovná hodnota
carrying amount
účtovná jednotka vedie účtovné knihy a záznamy v inej mene, než je funkčná mena
accounting entity keeps its books and records in a currency other than its functional currency
uzávierkový kurz
closing rate
vyjadrená v (funkčnej) mene
denominated in (functional) currency
vykázanie kurzových rozdielov
recognition of exchange differences
vykázať výsledkovo
recognize in profit or loss
vykonávať činnosť v zahraničí
carry on foreign activities
výnosy a náklady by sa mali prepočítať kurzom platným k dňu uskutočnenia transakcie
income and expenses shall be translated at exchange rates at the dates of the transactions
výsledky a finančná situácia X.Y. sa prevádzajú z funkčnej meny na menu účtovnej závierky nasledovne
results and financial position of X.Y. are translated from the functional currency into presentation currency as follows
zahraničná prevádzka
foreign operation
zahraničná prevádzka je subjekt, ktorý je dcérskym podnikom, pridruženým podnikom, konzorciom alebo pobočkou účtovnej jednotky, ktorej aktivity sa uskutočňujú v krajine alebo mene, ktoré sú iné ako v prípade účtovnej jednotky
foreign operation is an entity that is a subsidiary, associate, joint venture or branch of an accounting entity, the activities of which are conducted in a country or currency other than those of the accounting entity
záväzky (z obchodného styku)
payables
zavedenie eura
introduction of euro
zmeny kurzov (cudzích mien)
changes in (foreign) exchange rates
mzdichav
01.04.08,12:11
urbandictionary.com

slovnik.cz
Braňo
09.04.08,05:57
abolish the imposition of tax on the importation zrušiť dovoznú daň accompanying administrative document sprievodný správny doklad accompanying document sprievodný dokladad valorem duty spotrebná daň ad valorem administrative cooperation in the field of indirect taxation administratívna spolupráca v oblasti nepriameho zdaňovania approved warehousekeepers or registered or non-registered traders
oprávnení vlastníci skladov alebo registrovaní alebo neregistrovaní obchodníci approximation of the rates of excise duties on mineral oilsaproximácia sadzieb spotrebných daní z minerálnych olejov basic fee for the application for a Community trade mark základný poplatok za prihlášku ochrannej známky spoločenstva capital duty kapitálová/-é daň/-ne chargeability of tax uplatniteľnosť dane/zdaniteľnosťchargeable event and charge of tax zdaniteľná udalosť/udalosť podliehajúca dani a daňové zaťaženie charging of stamp duty dane vyberané kolkami Committee on Excise DutiesVýbor pre spotrebné dane Committee on value added tax /VAT/ Výbor pre daň z pridanej hodnoty /DPH/common flat-rate scheme for farmers spoločná paušálna sadzba pre poľnohospodárov/farmárov common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností common system of value added taxspoločný systém dane z pridanej hodnotycontrubutions of capital to capital companies príspevky kapitálu do kapitálových podnikov/spoločností corporation tax daň z príjmov právnických osôb deductible proportion odpočítateľná časť /dane/direct taxation priame zdaňovanie double taxationdvojité zdanenie double taxation agreementdohoda o dvojitom zdanení duty-suspension arrangement režim pozastavenia dane economic unionhospodárska únia European System of Integrated Economic AccountsEurópsky systém integrovaných ekonomických účtov European unit of account európska účtovná jednotka excise duties spotrebné dane excise duty exemption certificate osvedčenie o oslobodení od spotrebnej daneexcise duty suspension arrangementsdohody/dojednania o pozastavení spotrebnej daneexclude the customs procedurevylúčiť colné konanie fiscal neutrality rozpočtová neutralita fiscal or national indentification marks daňové alebo štátne/národné identifikačné značky general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products všeobecné systémy pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve/držbe, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov grouping together of companies zoskupovanie spoločností harmonization of compilation of gross national product at market prices harmonizácia zostavenia hrubého národného produktu v trhových cenách harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Arrangements for the refund of value added tax to taxable persons not established in the territory of the country zosúladenie/harmonizácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo/nie sú usadení na území štátuharmonization of the structures of excise duties on mineral oils harmonizácia štruktúry spotrebných daní z minerálnych olejov indirect taxes for specific purposes nepriame dane pre špecifické účely indirect taxes on the raising of capital nepriame dane z tvorby a navyšovania základného imania /kapitálu/intermediate consumption medzispotreba intra-Community acquisition of goodsnadobúdanie tovarov v rámci/vnútri spoločenstva intra-Community flight or sea-crossing let alebo námorná plavba v rámci spoločenstvaintra-Community supply of goods dodávka tovarov v rámci/vnútri spoločenstva intra-Community supply of services dodávka služieb v rámci/vnútri spoločenstva intra-Community transactions transakcie v rámci/vnútri spoločenstvanon-discriminatory nature of the tax nediskriminačná povaha dane non-registered trader neregistrovaný obchodník obligations of taxpayers povinnosti daňových poplatníkov Office of Harmonization in the Internal Market
Úrad pre harmonizáciu vnútorného
trhu on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countrieso výnimke z daní na dovoz malých zásielok tovaru nekomerčného charakteru z tretích krajín on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to the exemption from turnover tax and excise duty on imports in international travel o zosúlaďovaní/harmonizácii ustanovení stanovených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym postupom/opatrením ohľadom oslobodenia od dane z obratu a spotrebnej dane na dovozy v medzinárodnej doprave other taxes linked to production ostatné dane na produkciu/výrobu producer unitvýrobná jednotka production and storage facilitiesvýrobné a skladovacie zariadenia rates of duty daňové sadzbyrefund of excise duties refundácia/náhrada spotrebnej dane registered officeregistrovaný úrad registered trader registrovaný obchodníkremission of tax on exportation in trade between Member Statesodpustenie vývoznej dane v obchodovaní medzi členskými štátmi retail selling price of cigarettesmaloobchodná cena cigariet return daňové priznanie right of deduction právo na odpočet rules governing deductions pravidlá pre daňové odpočítanie simplification procedures zjednodušujúce postupy special scheme for travel agentsosobitná úprava pre agentov cestovných kancelárií Standing Committee on Administrative Cooperation in the field of Indirect Taxation Stály výbor pre administratívnu spoluprácu v oblasti nepriameho zdanenia/zdaňovania suspension arrangement systém o pozastavení tax debtdaňový dlh tax provisions of the Member States daňové predpisy členských štátov tax reliefdaňové úľavy tax rules daňové pravidlá tax status of the consignement daňový štatút zásielky tax warehouse daňový sklad taxable amount and rate applicable daňový základ a daňová sadzba taxable person zdaniteľná osoba/platiteľ dane taxable transaction zdaniteľné plnenie tax-free shop tax-free shopTrade Marks and Designs ochranné známky a vzory traveller to another Member State cestujúci do iného členského štátuvalue added tax /VAT/ daň z pridanej hodnoty /DPH/value added tax identification numberidentifikačné číslo dane z pridanej hodnoty withholding tax zrážková daň
bimbak
14.04.08,06:59
Zdravim, nemate tu niekto v exceli vykaz cash flow priama metoda v anglictine? Dost surne by som ho potreboval a preklad by som urcite nespravil presne. Dakujem.
Braňo
15.04.08,05:57
Neviem presne ako vyzerá Tvoj cash flow a aké máš riadky. Ale ako príklad môže slúžiť napríklad :
Cash Flow Statement
Sample Company

Sales


$1,800
From the income statement.
Accounts receivable
Beginning
$200

From the balance sheet.

Ending
400

From the balance sheet.

B - E

-200
Subtract ending accounts receivable from beginning accounts receivable. Represents sales that were made on account and money has not yet been collected.=====

Cash received from customers


1,600
Total of above lines.Represents cash collected from customers on cash sales and sales on account.
Total operating expenses


-1,400
Total of cost of sales and operating expenses from the income statement.
Depreciation


100
Ending accumulated depreciation less beginning accumulated depreciation from the balance sheet. Represents a non-cash item.
Inventory
Beginning
200

From the balance sheet.

Ending
300

From the balance sheet.

B - E

-100
Subtract ending inventory from beginning inventory. Represents additional inventory purchased for sale.
Accounts payable
Ending
$300

From the balance sheet.

Beginning
100

From the balance sheet.

E - B
$200

Subtract beginning accounts payable from ending accounts payable. Represents expenses and inventory purchases charged on account.
Cash paid to suppliers and employees


-1,300
Total of above lines.Represents cash paid for inventory purchases and operating expenses less amount financed by vendors.
Interest income received


20
From income statement.
Interest expense paid


-100
From income statement.
Income tax expense

-120

From income statement.
Income taxes payable
Ending
$100

From balance sheet.

Beginning
$100

From balance sheet.

E - B
--0--


Income taxes paid


120
Add change in income taxes payable to income tax expense.
Cash flow from (used for) operations


200
Total of above lines.
Purchases of equipment


-100
Ending cost of fixed assets less beginning cost of fixed assets.
Proceeds from note payable


200
From "other assumptions" section.
Principle payments on notes payable


-300
Beginning note payable less ending note payable less amount of new loans.
Braňo
05.05.08,09:53
Zmluvy o dielo
Construction contract
ak sa zmluva týka viacerých aktív
when a contract covers a number of assets
aktíva, ktoré sú úzko prepojené z hľadiska ich dizajnu, technológie, funkčnosti alebo ich výsledného využitia
assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose and use
celkové náklady na realizáciu zmluvy prevyšujú výnosy z realizácie
total contract costs exceed total contract revenue
čiastky na úhradu od zákazníkov z titulu realizácie zmluvy
amount due from customers for contract work
dizajn
design
dohodnuté tržby
agreed revenue
ešte nerealizované činnosti
work not yet performed
faktúra
bill / invoice
materiál použitý pri realizácii zmluvy
material used in construction
náklady na úvery a pôžičky
borrowing costs
náklady súvisiace s prácou na stavenisku
site labor cost
návrh
proposal
nevyužité zariadenie
idle plant
očakávaný zisk z realizácie zmluvy
profit expected to arise on the contract
odbytové náklady
selling costs
odhad
estimate
odovzdať
deliver
odpisy
depreciation charge
oprava nepodarkov
rectification of defects
osobitne dojednaná zmluva
specifically negotiated contract
penále
penalties
percento
percentage
pevná zmluvná cena
fixed contract price
pevná zúčtovacia sadzba (za jednotku výkonu)
fixed rate (per unit of output)
platba
payment
podať
submit
podmienky zmluvy
terms of contract
poplatok, fixný
fee, fixed
poskytovanie služieb
rendering of services
postaviť
build
pracovné hodiny
labor hours
preddavky
advances / progress payments
prehľady odvedenej práce
surveys of work performed
priebežné fakturácie
progress billings
prijať
accept
protihodnota
consideration
realizácia zmluvy sa začala
work on the contract has commenced
refundácia
reimbursement
rekultivácia prostredia
restoration of the environment
réžie
overheads
samostatná zmluva
separate contract
schválenie
approval
skupina zmlúv je dojednaná v rámci jedného balíka
group of contracts is negotiated as a single package
skupina zmlúv sa posudzuje ako jediná zmluva, keď ...
group of contracts shall be treated as a single contract when ...
spôsob vyrovnania záväzku
manner of settlement of liability
stimulačné platby
incentive payments
straty sa vykážu okamžite
losses are recognized immediately
stupeň dokončenia
stage of completion
stupeň dokončenia sa stanoví na základe doposiaľ vynaložených nákladov na realizáciu zmluvy
stage of completion is determined by reference to the contract costs incurred to date
subdodávateľ
subcontractor
súdny spor
litigation
tržby zo zmluvy
contract revenue
ustanovenia (zmluvy) o navýšení nákladov
cost escalation clauses
vyfakturované čiastky z realizácie zmluvy
amounts billed for work performed on a contract
vyjasnenie neistých skutočností
resolution of uncertainties
vyjednávať
negotiate {ale negotiable instrument je obchodovateľný cenný papier}
vymožiteľné práva
enforceable rights
výstavba
construction
výstavba by sa mala považovať za predmet samostatnej zmluvy, ak
construction shall be treated as a separate construction contract, if
zádržky
retentions
zákazník
customer
zamietnuť
reject
zdržanie
delay
zmena rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy
change in the scope of the work
to be performed under the contract
zmena účtovného odhadu
change in accounting estimate
zmluva s pevnou cenou
fixed price contract
zmluva umožňuje dodávku ďalšieho aktíva na základe rozhodnutia zákazníka
contract provide for the construction of an additional asset at the option of the customer
zmluvný dodávateľ
contractor
zmluvný dodávateľ dostáva náhrady oprávnených prípadne iných definovaných nákladov
contractor is reimbursed for allowable or otherwise defined costs
zmluvy sú formulované rôznym spôsobom
contracts are formulated in a number of ways
zmluvy sú realizované paralelne alebo postupne
contracts are performed concurrently or in a continuous sequence
hasca
28.05.08,11:09
ahojte vsetci,
vyslovujem nekonecnu pochvalu vsetkym tu zucastnenym a prispievajucim, paradna vec..:)
ked uz vas tu tak mam, pls mohol by mi niekto pomoct s prekladmi pojmov z anglictiny? ako logicky mam predstavu, ale chcela by som aby ten preklad znel v slovencine sofistikovane ;)

financial promoter
capital raising
brokerage
prime brokerage
full-service brokerage
self directed brokerage
securitizations
syndications
manual payments
corporate actions services
execution-only services
advisory porfolio management
lombard credits

URGEEENNTT:eek:

diiiky moooccc :o
Braňo
29.05.08,04:58
financial promoter = finančný sprostredkovateľ
capital raising = vzrast (nárast) kapitálu
brokerage = maklérska odmena (odmena za sprostredkovanie)
prime brokerage = základná odmena(?)
full-service brokerage = úplná odmena za sprostredkovanie
self directed brokerage = vlastná odmena (?)
securitizations = záloha na zabezpečenie
syndications = dočasné spojenie viacerých spoločností pre spoločnú investíciu
manual payments = "ručné" platby
corporate actions services = firemné "živé" služby
execution-only services = výkonné služby
advisory porfolio management = manažment portfóliového poradenstva
lombard credits = lombardné úvery (?)
hasca
29.05.08,05:50
woooww... Brano, si vazne dobry :)
dakujem, fcelku si pomohol...
ak sa tu najblizsie zastavis mam este pls nejakych zopar slovicok:
- deteriorating loan
- problem loan
- agency services operations
a este jedno spojenie, co pisal talian, tak moze byt ze su tam aj nake zatulane talianske chybicky:
- bancassurance, mutual funds, sicav and segregated account
{{tak toto ani netusim co chcel povedat :-[ }}

dikeesss :o
Braňo
29.05.08,07:27
- deteriorating loan = znehodnotený úver
- problem loan = problémový úver
- agency services operations = sprostredkované servisné úkony
- bancassurance - podľa mňa bank assurance - banková záruka
- mutual funds = (mutual-po vzájomnej dohode) fondy
- sicav and segregated account=segregovaný účet
Braňo
02.06.08,05:49
Ťažobný priemysel
Mining industry
ak je aktívum znehodnotené, zaúčtuje sa zníženie jeho hodnoty na sumu zodpovedajúcu využiteľnej hodnote
if an asset is impaired, it is written-down to recoverable amount
aktíva z prieskumu a posudzovania efektívnosti nerastných ložísk sa zaúčtujú vo výške vynaložených obstarávacích nákladov
exploration and evaluation asset shall be recognized at cost
baňa
mine
bez ohľadu na metódu odpisovania, je potrebné pravidelne preverovať posledný odhad ekonomicky využiteľných nerastných zásob
whichever basis of amortisation is used, it is necessary to review regularly the latest estimate of economically recoverable reserves
denná produkcia presahuje 100 ton
production surpasses one hundred tons per day
derivátové operácie
derivative transactions
diskontované (odúročené) peňažné toky
discounted cash flows
dopravný pás
belt conveyor
fosílne palivo
fossil fuel
geofyzikálny prieskum
geophysical survey
hlušina
barren
hodnota z pokračujúceho využitia
value in use
komerčná životaschopnosť
commercial viability
komodita
commodity
likvidácia a rekultivácia
removal and restoration
lom
query
ložisko
deposit
lúčavka kráľovská
aqua regia
mali by sa súvisiace výdavky na aktivovať?
should the related costs be capitalized?
metóda (aktivácie) úplných nákladov
full cost method
metóda úspešných výsledkov
successful efforts method
na území sa následne našli komerčne využiteľné zásoby nerastných surovín
area is subsequently found to contain commercially recoverable mineral reserves
náklady na rekultiváciu
restoration costs
náklady na sprístupnenie nerastných ložísk v oblasti záujmu by sa mali časovo rozlíšiť
costs arising from development related to an area of interest shall be carried forward
náklady na uvedenie spracovateľského zariadenia do jeho normálnej prevádzky
costs to bring a processing facility to its normal working state
nerastné zásoby
mineral reserves
nevýhodná zmluva
onerous contract
obdobie, počas ktorého sa očakáva vyčerpanie ekonomicky využiteľných nerastných zásob
period of time over which the economically recoverable reserves can be expected to be depleted
objavenie (komerčne) využiteľných zásob nerastných surovín
discovery of viable quantities of mineral resources
objektívna / reálna hodnota
fair value
oblasť záujmu
area of interest
odkázaný
reliant
odpisovanie (hmotných aktív iných ako nerastné ložisko)
depreciation
odpisovanie (nehmotných aktív)
amortization
odpisovanie (nerastného ložiska)
depletion
odpisovanie súvisiace s oblasťou záujmu je ohraničené dobou vypršania povolenia alebo dobou, po ktorú sa uvažuje s ťažbou
amortization in respect of an area of interest is related to the expiration of time permitted or contemplated for extraction
ohodnocovanie (oceňovanie)
measurement
opis východiskových predpokladov použitých v modeloch na zistenie zníženia hodnoty
descriptions of key assumptions used in impairment models
oprávnenia
legal rights
pokles cien
drop in prices
poplatok za ťažbu
royalty
posúdenie zníženia hodnoty
assessment of impairment
povolenie
permit
predajná cena
selling price
prepravné
haulage
pretože posudzovanie efektívnosti ťažby prinieslo negatívne výsledky, výdavky súvisiace s danou oblasťou sa okamžite odpíšu
because evaluation produces a negative result, the costs associated with the area are written off
preukázateľný
demonstrable
prevádzka s vlastnými príjmami
cash-generating unit
prevádzkové náklady
operating costs
prieskum a posudzovanie efektívnosti nerastných ložísk
exploration for and evaluation of
mineral resources
prieskumné vrty
exploratory drilling
prístupové cesty
access roads
proporcionálne
pro rata
rezerva
provision
rezerva a súvisiace aktívum sa nesmú vzájomne kompenzovať
provision and the corresponding asset cannot be offset
rezerva sa pri jej vytvorení zaúčtuje v diskontovanej sume
provision is measured on a discounted basis upon initial recognition.
ropa
oil
rozpustenie opravných položiek zo zníženia hodnoty
reversal of impairment losses
ruda
ore
rýdzosť
fineness
štôlňa
gallery
ťažba
extraction
technická realizovateľnosť
technical feasibility
tektonický zlom
fault
uhlie
coal
ukazovatele výkonnosti
performance indicators
určiť
determine
uzatvorenie bane
mine closure
v rovnakom čase sa môže v danej oblasti záujmu realizovať viac ako jedna fáza ťažobných činností
more than one phase of extractive operation can occur at the same time in the same area of interest
v ťažobnom priemysle sa kapitál získava rôznymi spôsobmi
mining industry raises capital in a number of ways
vedľajší produkt
by-product
vrtné zariadenie
drilling rig
výdavky
expenditures
výdavky na sprístupnenie nerastných ložísk
development costs
výdavky na výstavbu
construction costs
výdavky, ktoré zvýšia súčasnú štandardnú kapacitu aktíva
expenditure that will enhance the asset in excess of its current standard of performance
vykazovanie výnosov z bežnej činnosti
revenue recognition
vykonať prieskum v určitej oblasti
explore a specific area
výkopové práce
trenching
výnimka z uplatnenia IAS 8
exemption from application of IAS 8
vysoká pec
furnace
vytváranie zásad bilančnej politiky
developing accounting policies
vyvreté horniny
igneous rocks
vývrt pre nálože
blasthole
vzácne prvky
rare earth elements
začatie produkcie
commencement of production
zanechané zariadenia
physically abandoned facilities
zavážka
backfill
zemný plyn
gas
zemský povrch
earth’s surface
získanie práv na (geologický) prieskum
acquisition of rights to explore
zlatonosný
auriferous
zníženie hodnoty aktíva
impairment of an asset
Braňo
04.07.08,06:38
Nepeňažné transakcie
Non-monetary transactions

ak sa nadobudnutá položka neoceňuje v objektívnej hodnote, stanovia sa obstarávacie náklady v sume odovzdaného aktíva
if the acquired item is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up
ak sa prijaté aktívum neoceňuje v objektívnej hodnote, stanoví sa jeho ocenenie vo výške účtovnej hodnoty odovzdaného aktíva
if the acquired item is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up.
ak sa tovar alebo služby zamenia za tovar alebo služby, ktoré majú príbuzný charakter a podobnú hodnotu
when goods or services are exchanged for goods or services which are of a similar nature and value
ak účtovná jednotka nie je schopná spoľahlivo určiť objektívnu hodnotu
if the entity cannot estimate reliably the fair
value
aktíva
assets
brať do úvahy
take into account
dotácia
subsidy
emisné ážio
share premium
existuje domnienka, že ...
there is a rebuttable presumption, that ...
hodnota prevádzky z pohľadu podniku sa stanoví na báze peňažných tokov po zdanení
entity-specific value of the entity’s operations shall reflect post-tax cash flows
je oceňovaná na báze ...
is measured by reference to ...
keď dochádza k odkladu príjmu peňazí alebo peňažných ekvivalentov, objektívna hodnota protihodnoty sa určí na základe diskontácie všetkých budúcich príjmov implicitnou úrokovou mierou
when the inflow of cash or cash equivalents is deferred, the fair value of the consideration is determined by discounting all future receipts using an imputed rate of interest
komerčná podstata
commercial substance
naturálne plnenie
in-kind considerations
naturálny (v zmysle, nepeňažný)
in-kind
neobežný hmotný majetok môže byť nadobudnutý zámenou za iný nepeňažný majetok
items of property, plant and equipment may be acquired in exchange for other non-monetary assets
opcie na nákup akcií
share options
platby s účasťou akcií
share-based payments
podmienky pre uznanie nárokov
vesting conditions
poskytnúť (akcie)
grant (shares)
poskytovanie služieb
provision of services
používateľ
user
protihodnota
consideration
protistrana
counterparty
služby
services
spoľahlivo oceniť
measure in a reliable way
táto zámena sa nepovažuje za transakciu ktorá vedie k výnosom
the exchange is not regarded as a transaction which generates revenue

toto oceňovanie je preukázateľnejšie
this measurement is more clearly evident
transakcia so zamestnancom vystupujúcim v postavení držiteľa podielových nástrojov účtovnej jednotky
transaction with an employee in
his/her capacity as a holder of equity instruments of the entity
transakcie vyrovnané peňažne
cash-settled transactions
transakcie vyrovnané vlastnými akciami
equity-settled transactions
účtovná jednotka previedla na kupujúceho významné riziká a prínosy z vlastníctva tovaru
entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods
vklad
contribution
vlastné akcie
treasury shares
vlastné imanie
equity
vlastník
owner
výmenná transakcia
exchange transaction
výnosy
income
výnosy sa stanovia vo výške objektívnej hodnoty prijatého tovaru alebo služieb
revenue is measured at the fair value of the goods or services received
vyrovnanie záväzku
settlement of a liability
základné imanie
share capital
SasaG.
24.07.08,15:26
Entertainment and representation expenses
Braňo
09.08.08,10:48
Personálny výber
Personal appointments

ak budete potrebovať ďalšie informácie, prosím, kontaktuje ma
please let me know if there are any other details needed

ak sa nazdávate, že by som sa mohol uchádzať o toto pracovné miesto
if you think it would be possible to offer me a position

brožúra
booklet

budeme Vás kontaktovať do dvoch pracovných dní
we will contact you within 2 business days

ďakujeme za prejavenie Vášho záujmu o ponúkané miesto v liste z ...
thank you for your letter of ... in which you enquired about the position offered

ďakujeme za Váš list z ...
thank you for the letter of ...

dátum narodenia
date of birth

dobré mzdové podmienky {v inzeráte}
good salary

dohodnúť termín pracovného pohovoru
schedule an interview

doterajšie skúsenosti
background

dovolenka
holidays

dôverné
confidential

hľadáme ... na čiastočný pracovný úväzok
wanted ... for half-time employment

chcel by som sa opýtať, či nemáte voľné miesto vo ...
I am writing to ask if you might have a vacancy in ...

inzerát
advertisement

kandidáti by mali vedieť
all candidates should have familiarity

kariéra
career

krstné meno
forename

kvalifikácia
competence

máte nárok na
you are entitled to

medzi Vaše povinnosti patrí:
your tasks:

mimoplatové požitky
fringe benefits

mohli by ste mi prosím ...
please, can you ...

motivačný list
covering letter

môžeme sa s ďalšími otázkami obrátiť na osobu ktorá Vás odporúča?
can we approach your reference with a further enquiries?

nadčas
overtime

nadnárodná spoločnosť hľadá ...
international company seeks an ...

najať
hire

najnižší stupeň {pracovnej kategórie}
entry level

nevyžaduje sa žiaden titul
no degree needed

nevyžiadaný
unsolicited

odísť z podniku
leave a company

odmietnutie uchádzača
turning down of an applicant

odporúčanie
reference

odpoveď
reply

ostávam v očakávaní Vašej odpovede
I look forward to hearing from you

oznam
announcement

píšem Vám na odporúčanie .... ktorý v súčasnosti pracuje
I was recommended by ... who is currently working

plat začína na úrovni
compensation begins at

požadované pracovné skúsenosti
relevant work experience

požitky
benefits

práca na čiastočný pracovný úväzok
part-time job

práca na plný pracovný úväzok
full-time job

pracovná zmena
job shift

pracovná zmluvy
contract of employment

pracovné miesto
post / position

prax
working history

predchádzajúce pracovné povinnosti
previous duties

priezvisko
surname

prikladám
I am enclosing

rád by som sa uchádzal o miesto ...
I would like to apply for the position of ...

reagujem na váš inzerát z 9 apríla v ...
I am writing to you concerning your advertisement on 9 April in ...

rodinný stav
marital status

rodné meno
maiden name

s ľútosťou Vám musíme oznámiť, že miesto o ktoré ste sa uchádzali Vám nemôžeme ponúknuť
we regret to tell you, that we are not able to offer you the post which you applied for

s pozdravom
yours sincerely

s radosťou Vám oznamujeme, že Váš pohovor dopadol úspešne
we are pleased to inform you that you were successful in you interview

schopnosť pracovať pod tlakom
ability to work under pressure

silné organizačné schopnosti
strong organizational abilities

skúsenosť
experience

skúsenosti so softvérom ABC sú výhodou, vyžaduje sa znalosť softvéru XYZ
experience with ABC software is helpful, knowledge of XYZ software required

stručná charakteristika
brief details

súhrn {praxe, skúseností}
resume

uchádzať sa o zamestnanie
apply for a position

úradník
clerk

úroveň vzdelania
level of education

úspešní žiadatelia by mali
qualified candidates will have

usporiadanie formuláru
layout of a form

v odpovedi na Váš inzerát na miesto ...
I am answering your advertisement for the post of ... {alebo: I am replying to the advertisement}

v súčasnosti som zamestnaný u/v ...
at present, I am employed by

Váš nástupný plat bude ... s navýšením 10 % počas každého z prvých piatich rokov
your starting salary will be ... with annual salary o 10 per cent in the first five years

Vaše povinnosti budú zahŕňať
your duties will include

Vaše žiadosti zasielajte na adresu:
please mail application forms to:

vek
age

voľné miesta
vacancies

voľné pracovné miesto
opening

výberová komisia
selection board

vyplniť formulár žiadosť
complete the application

zamestnanec
employee

zamestnávateľ
employer

zaujímam sa o uvedené pracovné miesto najmä preto, že ...
I am particularly interested in the position you offer as ...

zaznamenávanie účtovných dát
posting accounting entries

znalosti
knowledge {praktické: skills}

žiadosť
application

žiadosť (formulár)
application form

životopis
curriculum vitae {občas len skratka: c. v.}
lenikasss
19.08.08,10:00
ahoj, mohli by ste mi pomoct prelozit TIS - technické a informačné služby ? prosim, vobec neviem ako to zapisat do zivotopisu
Braňo
19.08.08,10:07
technical and information services
bobo1
22.08.08,08:32
prosím preložiť : jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo.
Ďakujem
VladoaKatka
22.08.08,10:21
Braňo
25.08.08,18:37
prosím preložiť : jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo.
Ďakujem

podvojné účtovníctvo = double entry bookkeeping
jednoduché účtovníctvo = single entry bookkeeping
Braňo
03.09.08,05:24
Vyraďovanie aktív
Disposal of assets
aktíva ktoré spĺňajú kritériá pre ich zaradenie do kategórie „určené na predaj“ by sa mali v súvahe prezentovať osobitne
assets that meet the criteria to be classified as held for sale to be presented separately in the balance-sheet
aktíva o ktorých sa v súlade s IAS rozhodlo, že sú neobežné sa môžu reklasifikovať na obežné iba v prípade, že sú splnené kritériá pre ich zaradenie do kategórie „určené na predaj“ v súlade s IFRS 5
assets classified as non-current in accordance with IAS 1 shall not be reclassified as current assetsuntil they meet the criteria to be classified as „held for sale“ in accordance with IFRS 5
aktívu zaradí do kategórie neobežných aktív určených na predaj vtedy, keď jeho účtovná hodnota bude realizovaná predajom a nie jeho pokračujúcim využívaním
asset is classified as non-current held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use.
hmotné aktíva
tangible assets
hodnota z pokračujúceho využitia {hodnota aktíva, ktorá zodpovedá jeho pokračujúcemu využitiu a prípadnému následnému odpredaju na konci životnosti}
value in use
komplex určený na vyradenie
disposal group
nehmotné aktíva
intangible assets
neobežné aktíva určené na predaj
non-current assets held for sale
neobežné hmotné aktíva (dlhodobý hmotný majetok)
plant, property and equipment
o prevádzke XXX sa účtovalo ako o ukončovanej činnosti, čo znamená, že jej výsledky sa vyňali z výsledkov spoločnosti z pokračujúcich činností a to za všetky obdobia prezentované v danej účtovnej závierke
XXX business was accounted for as a discontinued operation, whereby the results of operations were removed from the company’s results from continuing operations for all periods presented within the financial statements
odpisovanie hmotných aktív
depreciation
odpisovanie nehmotných aktív
amortization
plán predať neobežné aktívum
plan to sale a non-current asset
pravidlá štandardu IFRS 5 pre oceňovanie platia pre všetky neobežné aktíva a komplexy (majetku) určené na vyradenie, s výnimkou tých, ktoré by sa mali oceňovať v súlade s inými uvedenými štandardmi
measurement requirements of IFRS 5 apply to all recognized non-current assets and disposal groups except for those assets which shall continue to be measured in accordance with other standards noted
predaj
sale
predchádzajúce obdobia
prior periods
prenájom
lease
prezentovať
present
strata zo zníženia hodnoty
impairment loss
účtovná chyba
accounting error
účtovná jednotka by mala neobežné aktívum určené na predaj oceňovať v výške, ktorá je nižšou z účtovnej hodnoty a sumy objektívnej hodnoty zníženej o náklady odbytu
entity shall measure a non-current asset classified as held for sale at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell
účtovná jednotka by mala v súvahe prezentovať neobežné aktíva určené na predaj oddelene od ostatných aktív
entity shall present a non-current asset classified as held for sale separately from other assets in the balance-sheet
účtovná jednotka nerobí za minulé obdobia žiadne úpravy súm neobežných aktív určených na predaj, zamerané na dosiahnutie súlade s ich zaradením v súvahe v poslednom z prezentovaných období
entity in not reclassifying or re-presenting any amounts of non-current assets classified as held for sale in the balance sheets for prior periods to reflect the classification in the balance-sheet for the latest period presented
účtovná jednotka nesmie účtovať o likvidácii takého neobežného aktíva, ktoré bolo iba dočasne vyňaté z používania
entity shall not account for a non-current asset that has been temporarily taken out of use as if it had been abandoned
účtovná jednotka nezaradí do kategórie „určené na predaj“ aktívum, ktoré sa má vyradiť likvidáciou
entity shall not classify as held for sale a non-current asset that is to be abandoned.
účtovné východisko {ú. odhad}
accounting estimate
ukončované činnosti (aktivity, prevádzky)
discontinued operations
v októbri 2008 sme ukončili predaj divízie poistných služieb za 320 miliónov €
in October 2008, we completed the sale of our insurance business for 320 million €
v septembri 2008 prijala naša spoločnosť rozhodnutie predať divíziu ZZZ
in September 2008, we committed to a plan to sell our ZZZ business.
vykazovať
recognize
výnosy
income
výnosy z bežnej činnosti
revenues
vyradenie aktíva likvidáciou
abandonment of an asset
vyradenie aktíva predajom
disposal
využiteľná (realizovateľná) hodnota {najvyššia hodnota, ktorú je možné realizovať buď okamžitým predajom alebo ďalším využívaním aktíva v podnik}
recoverable value
zásoby
inventories
zisk (strata) ukončovaných činností (aktivít, prevádzok)
post-tax profit (loss) of discontinued operations
zisk / strata z predaja
gain / loss from the sale
zisky (straty) z precenenia tých neobežných aktív určených na predaj, ktoré nespadajú pod definíciu ukončovanej činnosti sa zahrnú výsledku hospodárenia z pokračujúcich činností
any gain (loss) on the remeasurement of a non-current asset classified as held for sale that does not meet the definition of a discontinued operation shall be included in profit or loss from continuing operations
zverejniť doplňujúce informácie
disclose (additional) information
zverejňované informácie sa týkajú činností, ktoré boli ukončované ku koncu posledného z prezentovaných období
disclosed information relate to all operations that have been discontinued by the end of the reporting period for the latest period presented
životnosť
useful life
Braňo
02.10.08,09:38
Účtovné opravy a úpravy
Accounting corrections and adjustments
ak sa chyby vyskytla pred najstarším z období prezentovaných v účtovnej závierke
if the error occurred before the earliest prior period presented in the financial statements
bežné obdobie
current period
bilančná politika
accounting policy
bilančná politika predstavuje osobitné princípy, základne, konvencie, pravidlá a postupy, ktoré uplatňuje účtovná jednotka pri zostavovaní a prezentácií účtovnej závierky
accounting policies are the specific principles, bases, conventions, rules and
practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements
bilančná politika sa musí uplatňovať konzistentne
accounting policy must be applied consistently
daňový dopad opráv minulých chýb sa zúčtuje v súlade so štandardom IAS 12
tax effects of corrections of prior period errors is accounted for in accordance with IAS 12
dobrovoľná zmena
voluntary change
dôkazy
evidences
chyby
errors
chyby minulých období sa opravia úpravou porovnateľných informácií prezentovaných v účtovnej závierke zostavenej za bežné obdobie
prior period errors are corrected by restating the comparative information presented in the financial statements of the current period
informácie o ... ktoré by sa mali zverejňovať
disclosures required in respect of ...
následné efekty
consequential effects
nasledujúce obdobia
subsequent periods
neprimerané náklady
undue cost
nerealizovateľnosť
impracticability
neschopnosť
inability
nesprávna aplikácia zásad bilančnej politiky
misapplication of accounting policies
nesprávna interpretácia faktov
misinterpretation of facts
nevyžadujú sa žiadne úpravy
no adjustment is required
numerická chyba
mathematical mistake
odhaliť chybu
discover an error
opis zmien bilančnej politiky a jej vplyv na účtovnú závierku sa uvádza v ďalšej časti textu
description of changes in accounting policies and their effect on the financial statements is given below
opravy chýb minulých období
corrections of prior period errors
podmienené plnenie
contingent payment
podvod
fraud
povaha chyby
nature of the error
predchádzajúce obdobie
prior period
predpoklady
assumptions
prehliadnutie
oversight
prechodné ustanovenia
transitional provisions
prevzatie nove bilančnej politiky
adoption of a new accounting policy
pri retrospektívnej aplikácii sa výsledky predchádzajúcich období upravia tak, ako keby sa nová bilančná politika uplatňovala odjakživa
with retrospective application, the results of operations for all prior periods presented must be restated, as if the newly adopted policy had always been used.
priebežné obdobie
interim period
skupina prevzala nové a revidované štandardy IFRS a interpretácie od 1. januára 2008
group adopted certain new and revised IFRS´s and interpretations effective January 1, 2008
spoločnosť mala ale nezaúčtovala ...
company failed to record ...
táto zmena bilančnej politiky sa zobrazila retrospektívne
this change in accounting policy has been accounted for retrospectively
účtovná jednotka môže zmeniť existujúcu bilančnú politiku v oblasti poistných zmlúv iba v prípade ak táto zmena povedie k relevantnejšej účtovnej závierke bez toho, aby došlo k zníženiu jej spoľahlivosti
entity is permitted to change its existing accounting policy for insurance contracts only if the change makes the financial statements more relevant and no less reliable
účtovné východiská
accounting estimates
úprava začiatočného stavu fondu nerozdeleného zisku
adjusting the opening balance of retained earnings
upravený výkaz ziskov a strát za účtovný rok končiaci sa 31. 12. 2008
restated income statement for the year ended December 31, 2008
úpravy sa robia pokiaľ sú realizovateľné
adjustments are made unless impracticable
v niektorých prípadoch je obtiažne určiť, či ide o zmenu bilančnej politiky alebo zmenu účtovných východísk
in some situations it is difficult to distinguish between changes in accounting policy and changes in accounting estimates
v prípadoch, keď účtovná jednotka postupuje v súlade s prechodnými ustanoveniami štandardu ...
when an entity follows the specific transitional requirements of a standard ...
vynechanie (napr. informácie)
omission
výsledkom tejto zmeny je ..
effect of this change is ...
významný
material
XYZ rozhodla v r. 2008 o zavedení ... metódy účtovania o ...
XYZ decides in 2008 to adopt the ... method of accounting for ...
zaviesť
implement
zmena účtovného východiska (odhadu) je úprava účtovnej hodnoty aktíva alebo záväzku, alebo čiastky zodpovedajúcej periodickému opotrebeniu aktíva ...
change in accounting estimate is an adjustment of the carrying amount of an asset or a liability, or the amount of the periodic consumption of an asset ...
zmeniť z ... na ...
change from ... to ...
zmeny bilančnej politiky sa zobrazí prospektívne
changes in accounting estimates are accounted for prospectively
zmeny bilančnej politiky, ktoré sú dôsledkom úplného prechodu na IFRS
changes in accounting policy that arise upon the first-time adoption of IFRSs
zmeny vyvolané zavedením nového štandardu resp. interpretácie
changes made pursuant to the promulgation of a new standard or interpretation
Braňo
05.11.08,16:27
Zmluvy a dohody
Contracts and agreements

akceptácia
acceptance

anulovateľný
voidable

byť oprávnený
be entitled

doba prenájmu
period of hire

dodávateľ je oslobodený od plnenia zmluvy v prípade, že jej realizácia je spôsobená ... požiarom ... pracovným sporom ... klimatickými podmienkami ....
supplier shall be relieved of its obligation to perform the contract to the extent, that the performance is prevented by ... fire ... industrial dispute ... weather conditions ....

dohoda
agreement

dohodnúť sa (neformálne
strike a bargain

dohovoriť si schôdzku
arrange a meeting

hraničný termín
deadline

jednostranná zmluva
unilateral contract

kompenzácia škôd
recovery of damages

kompenzácie: zákazník by mal dodávateľovi kompenzovať ... všetky straty
indemnities: the customer shall indemnify the supplier against ... suffered losses

kúpiť
purchase

kupujúci
buyer

máme právo na ...
we have the right to ...

mať vplyv na platnosť zmluvy
affect the validity of a contract

na druhej strane (dokumentu)
overleaf

nadobudnúť
acquire

nároky voči
claims against

následky nesplnenia ustanovení zmluvy
consequences of failing to carry out the terms of the agreement

nedodaný tovar
undelivered goods

nedostatočné alebo nesprávne balenie
insufficient or improper packing

neformálna zmluvy
simple contract

nekompromisne presadzovať svoj záujem
drive a hard bargain

nepriamo zodpovedný
vicariously liable

neprimeraný
undue

nesmiete
you must not

nesplnenie kritérií
non-performance

nesplnenie podmienok
failure to meet the conditions

nestretnúť sa zo žiadnou odozvou
meet with no response

nevníma právne dôsledky svojho konania
he is unaware of the legal significance of his actions

nevýhodná zmluva
onerous contract

občiansky zákonník
civil law

obchodný spor
commercial dispute

objednať
place an order

obmedzenie zodpovednosti
limitation of liability

odmietnuť: dodávateľ odmietol dodanie
refusal: supplier refuse to deliver

odmietnutie
rejection

odporúčací list (v prípade žiadosti o finančné krytie)
letter of comfort

odstúpiť od zmluvy
back out of the contract

odvolanie
revocation

odvolať ponuku
withdraw the offer

oprávnený nárok
valid claim

oprávňovať
warrant

opravný prostriedok
legal remedy

oznámenie
notice

pečať
seal

pergamen
parchment

plnenie
consideration

pod nátlakom
under duress

podmienky
conditions

podmienky zmluvy sú príliš nejasné a všeobecné ...
terms of the agreement are so vague and indefinite ...

podpísaný v prítomnosti nezávislého svedka
signed by the parties in the presence of an independent witness

podpisom tejto zmluvy sa zaväzujete
by signing this agreement you must

podvod
fraud

poistenie voči strate alebo poškodeniu
insurance against loss or damage

ponuka
offer

ponuka s určitými podmienkami
proposal made on certain terms

porušenie zmluvy
breach of a contract

poverený zástupca
general agent

povinnosť
duty

právna zmluva
deed

právne zaväzujúci
legally binding

predaj podniku
sale of the business

predať
sell

predávajúci
seller

predbežná zmluva
letter of intent

prenajať
lease

prepravca
carrier

previesť (majetok)
convey

prevziať ručenie za úhradu záväzkov
stand del credere

primeraná zákonná ochrana
adequate protection from the law

prísľub
promise

prvá splátka
first installment

ratifikácia
ratification

realizácia zmluvy
execution of a contract

schôdzka
meeting

skrytá chyba
latent defect

spoločnosť predniesla argumenty na svoju obranu
company puts forward arguments in its defense

spôsobilosť uzatvárať zmluvy
contract capacity

spravodlivá náhrada
quantum meruit

stihnúť niečo do termínu
meet the deadline

strana prijímajúca ponuku
offerree

strana uskutočňujúca ponuku
offeror

straty z nerealizovania dodávky
damages for non-delivery

subdodávateľ
subcontractor

súd prijal názor
court took the view

súhlas
consent

svedčiť
give evidence

táto zmluva môže byť uzatvorená písomne
this contract may be made in writing

táto zmluva nadobúda účinnosť iba v prípade jej podpísania oboma stranami
this agreement take effect if it is signed by both parties

táto zmluva určuje podmienky na základe ktorých ...
this agreement sets out the terms on which ...

text zmluvy musí byť starostlivo volený, aby sa vyhlo zbytočným právnym záväzkom
contract should be carefully worded so as to avoid any necessary legal obligation

ukončiť
terminate

úmysel
intention

uplatniť (v zmysle presadiť)
enforce

ustanovenie
clause

ústna dohoda
oral agreement

uzavrieť zmluvu
conclude a contract

v dobrej viere
in good faith

v prípade bártrových transakcií nedochádza k pohybu peňazí
no money changes hands in barter transactions

v súlade s podmienkami uvedenými nižšie (v ďalšom texte zmluvy)
in agreement with the conditions set out below

v súlade s ustanoveniami (neskoršej zmluvy)
subject to contract

verejná súťaž
tender

vrátanie, ale nielen ...
including, but not limited to ...

všeobecné ustanovenia
general provisions

vyhlásenie
declaration

vyjednávanie
negotiation

vyjednávať
bargain

vymáhať plnenie
enforce

výmenou za
in exchange / in return for

vypovedať niečo
terminate something

vyššia moc
Act of God / force majeure

využiť zmluvu (ťažiť z nej)
take advantage of a contract

X. Y., v ďalšom texte označovaný ako „client“
X. Y. hereinafter referred to as “the Client”

za predpokladu
provided that

zánik zmluvy
discharge of a contract

záväzok
obligation {ale dlh je: liability}

zmluva na dodávku diela
contract agreement

zmluva o ... v súlade so zákonom o ... z r.
agreement ... regulated by the ... Act of ...

zmluva o zastavení / úschove majetku
contract of bailment

zmluva potvrdená pečaťou (formálna)
specialty contract

zmluvná strana
1. contracting party / 2. party to a contract

zmluvná strana nadobudne vlastníctvo aktíva ...
contractual party obtains possession of the asset ...

zmluvne si vyhradiť
stipulate

znášať stratu
stand the loss

zrušenie zmluvy
rescission of a contract

zrušiť
cancel

zvolať ...
call a ...

zvýšiť hlas
raise a voice

žalovať za porušenie zmluvy
sue for a breach of contract

žalujúca strana
plaintiff
Braňo
01.12.08,17:59
Konsolidácia
Consolidation

ak bola investícia obstaraná v počas účtovného obdobia, mal by sa zohľadniť podiel na nerozdelenom zisku za tú časť roka, ktorá predchádzala tejto akvizícii
if the investment has been acquired during the accounting period, the purchased share of undistributed income for the portion of the year prior to the purchase should be taken into account

ak neexistuje aktívny trh, použijú sa pri stanovení objektívnej (reálnej) hodnoty služby nezávislých znalcov alebo analýza diskontovaných peňažných tokov
if there is not an active market, the fair value is determined with reference to independent appraisal or discounted cash flow analysis

akcie v obehu
outstanding shares

akcionári
stockholders

aktíva sú uvádzané v objektívnej (reálnej) hodnote / v obstarávacích nákladoch
assets are recorded at fair value / at cost

bežná metódu pre odhad objektívnej hodnoty
common method used to estimate fair value

cena zaplatená za spoločnosť prevyšuje súčet individuálnych hodnôt jej identifikovateľných čistých aktív
price paid for the entire company exceeds the values assigned to individually identifiable net assets

daňová strata (nevyužitá)
tax loss (carryover)

dátum akvizície
date of acquisition

dcérsky podnik
subsidiary

dcérsky podnik spravidla neuzatvára svoje knihy na základe toho, že materský podnik nadobudol kontrolný balík jeho akcií
usually, a subsidiary does not close its books as a result of the parent company’s securing a controlling interest in its stock

eliminácie a úpravy
eliminations & adjustments

eliminačné úpravy majú nasledujúcu podobu
elimination entries are as follows

goodwill sa považuje za znehodnotený vtedy, ak reálna (objektívna) hodnota nadobudnutého podniku (ako celku) je nižšia než objektívna hodnota jeho čistých aktív
goodwill is considered to be impaired if the implied fair value of the acquired company is less than the carrying value of its net assets

individuálna účtovná závierka investora
separate financial statements of an investor

individuálny
individual

k dátumu akvizície sa vlastné imanie nadobúdaného nesčíta s vlastným imaním nadobúdateľa
upon the acquisition date, the acquired firm´s equity cannot be added to that of the acquiror

konsolidovaný výkaz ziskov a strát zahŕňa iba ten výsledok hospodárenia dcérskeho podniku, ktorý bol realizovaný po dátume akvizície
consolidated income statement includes only subsidiary income earned after the acquisition date

korektné zúčtovanie vlastného imania dcérskeho podniku s účtom finančných investícií vyžaduje, aby účty finančných investícií a vlastného imania dcérskeho podniku vyjadrovali stav k rovnakému dátumu
for correct elimination of the subsidiary equity against the financial investment account, the financial investment account and subsidiary equity must be at the same point in time

materský podnik aj dcérsky podnik si zachovávajú právnu subjektivitu a vedú svoje vlastné záznamy
parent and the subsidiary remain separate legal entities and maintain their own records

nadobudnutie
acquisition

náklady sa v danom období neaktivovali
in that period, the costs have been expensed

náklady vyvolané akvizíciou zvyšujú hodnotu goodwillu
direct acquisition costs contribute to the increased value of goodwill

nepriaznivé udalosti
adverse events

nerozdelený (reinvestovaný) zisk
retained earnings

objektívna (reálna) hodnota bola stanovená na základe reprodukčnej trhovej ceny príbuznej položky
fair value has been determined with reference to the market replacement cost for similar items

objektívna (reálna) hodnota goodwillu vychádza zo zaplatenej ceny za nadobúdaného
fair value of the goodwill is implied by price paid for the acquire

obstaranie
acquisition

odhadnúť hodnotu
estimate the value

odložená daň
deferred tax

platba môže byť vykonaná v hotovosti, alebo vydaním akcií pre pôvodných vlastníkov nadobúdaného
payment could be made in cash, or by issuing stock to the former owners of the acquiree

po akvizícii bude dcérsky podnik naďalej zostavovať svoju vlastnú účtovnú závierku
after the acquisition, the subsidiary will continue to prepare its own financial statements

po prevedení kontrolného podielu, predávajúci zaznamená odúčtovanie čistých aktív
upon the transfer of controlling interest, the seller records the removal of net assets

podiely s menšinovým vplyvom sa spravidla v konsolidovanej účtovnej závierke neuvádzajú rozlíšení na kmeňové imanie, emisné ážio alebo nerozdelené zisky
non-controlling interests are typically not broken into par, paid-in capital and retained earnings

podmienené plnenie
contingent consideration

podnikové kombinácie
business combinations

ponuka na prevzatie
tender offer

právo na stiahnutie ponuky
right to withdraw an offer

predávajúci sa môže zdráhať prijať miesto peňazí cenné papiere nadobúdateľa
seller may be reluctant to accept the securities issued by the acquirer instead of cash

predpokladá sa, že metóda a doba odpisovania dlhodobých aktív materského podniku sú tie isté, aké sa používajú aj v dcérskom podniku
it is assumed that the method and life used for depreciation of parent´s fixed assets are the same as those used by the subsidiary

prevzaté záväzky
assumed liabilities

prevzatie
merger

rozdelenie zisku
income distribution

stupeň vlastníctva
level of ownership

súvaha dcérskeho podniku bola zostavená ku dňu akvizície
balance sheet of the subsidiary has been prepared on the date of acquisition

testovanie na znehodnotenie sa spravidla robí ročne
impairment testing is normally done on an annual basis

účtovanie o akvizícii
acquisition accounting

účtovná hodnota krátkodobých záväzkov častokrát aproximuje ich objektívnu (reálnu) hodnotu
more often, the carrying amount of current liabilities can approximate their fair values

v prípade ak je nadobúdaný nájomcom v rámci operatívneho prenájmu, nevykazoval z tohto titulu žiadne aktívum; ak je však dohodnuté nájomné výrazne nižšie ako trhové, malo by sa v rámci akvizičného účtovníctva aktívum vykázať
when the company acquired is a lessee under an operating lease, it has not recorded any asset; however, if the contractual rent is materially below fair rental value, an asset should be recognized under the acquisition accounting

v prípade konsolidácie investície obstaranej v priebehu účtovného obdobia sa uplatňujú osobitné postupy
special procedures are applied when consolidation relates to investment that is acquired during the accounting period

v súvahe dcérskeho podniku nebola nevyužitá daňová strata zahrnutá; v konsolidovanej účtovnej závierke sa však zahrnula
in the balance sheet of the subsidiary, the tax loss carryovers had not been recorded; however, it have been recorded in the consolidated balance sheet

väčšina podnikových kombinácií sa realizuje vydaním kmeňových akcií nadobúdateľa výmenou za kmeňové akcie dcérskeho podniku
most business combinations are accomplished by the acquirer issuing common stock in exchange for the subsidiary common shares

vnútroskupinové dividendy dcérskeho podniku materskému podniku sa eliminujú v ďalšom kroku
intercompany dividends paid by the subsidiary to the parent will be eliminated next

vo výkaze ziskov a strát sa podiel s menšinovým vplyvom určí ako súčin zodpovedajúceho majetkového podielu a výsledku hospodárenia za dcérsky podnik
in income statement, non-controlling interest is equal to its percentage ownership times the reported income of the subsidiary only

výhodná kúpa
bargain purchase

výskum a vývoj
research and development (R&D)

zápis, ktorým sa zaznamená obstaranie
entry to record the acquisition

združovane podielov
pooling of interests

zúčtovanie vlastného imania dcérskeho podniku s účtom finančných investícií
elimination of stockholders´equity of the subsidiary against the balance of financial investment account
Braňo
08.01.09,16:35
Finančné riziko
Financial Risk

analýza
analysis {pozor, množné číslo sú analyses}

analýza citlivosti
sensitivity analysis

Bazilejský dohovor
Basel Accord

bezrizikový
risk-free

binomické rozdelenie
binomial distribution

byť pred úpadkom
be close to bankruptcy

byť vystavený riziku
be exposed to a risk

celková výnosnosť (zhodnotenie) aktíva
total return on the asset

čeliť
face

deficit
shortfall

derivácia
derivative

diverzifikovať
diversify

dlhopis
bond

dostať sa do úpadku
go into bankruptcy

efektívny trh
efficient market

fixný výnos
fixed yield

hlavné faktory ovplyvňujúce riziko
key drivers of risk

hodnotenie (bodové)
rating

kapitálové trhy
capital markets

krivka
curve

kryť
cover

kurzy
foreign exchange rates

kvantifikácia
measurement

manažment rizika začína spoľahlivým ocenením aktív
risk management starts with reliable pricing of assets

matica
matrix

miera spoľahlivosti
confidence level

model berie do úvahy aj negatívny vývoj na trhu ...
model accounts for adverse moves in the market ...

náhodné premenné
random variables

nástroj
instrument

nástroje ktoré sa zhodnocujú fixným percentom
fixed-income instruments

neistota
uncertainty

nekonečné rady
infinite series

nesplatenie / nevyplatenie
default

nestálosť
volatility

niesť riziko
bear a risk

obmedziť
reduce

obvyklý
ordinary

päťročný dlhopis s polročnou výplatou kupónu vo výške 2 %
5-year bond that pay a 2 % coupon semiannually

peňažné toky
cash flow

platba vo výške X o 5 rokov má súčasnú hodnotu Y
payment of X in 5 years has a current value of Y

podstúpiť riziko
run a risk

postúpiť
cede

postupnosť náhodných krokov
random walk

posúdenie
assessment

pravdepodobnosť (matematická)
probability

pravdepodobnosť (možnosť)
likelihood

prevádzkový
operational

prevziať riziko
assume a risk

priemer
average

primerané riziko
fair risk

prognózovať
forecast

riskantný podnik
venture

rizika znehodnotenia {ukazovateľ}
value at risk {VAR}

riziková prémia
risk premium

rizikový kapitál
risk / venture capital

ročná miera rastu
annual growth rate

rozdeliť
split

rozlišovať rôzne druhy rizika
distinguish between various types of risks2

rozloženie rizika
spread of risks

splatnosť
maturity

straty
losses

štandardná odchýlka
standard deviation

trvanie
duration

úpadok
bankruptcy

úroková miera
interest rate

úvodná platba
up-front payment

varovanie
caveat

vnútorná miera (percento) výnosnosti
internal rate of return

vzťah
relationship

zabezpečovanie
hedging

zahrnúť / zohľadniť
factor into

zdieľať
share

zdroje rizika
sources of risks

znehodnotenie
impairment

zrejmý
obvious

zvýšenie rizika
risk aggravation
Braňo
03.03.09,11:08
Vykazovanie dane z príjmov
Recognition of income taxes
ak podnik prezentuje záväzky v členení na krátkodobé a dlhodobé, nesmie vykazovať odložené daňové záväzky ako krátkodobé
when an entity presents current and non-current liabilities, it shall not classify deferred tax liabilities as current
ak sa zistí znehodnotenie, vykáže sa súvisiaca odložená daňová pohľadávka alebo záväzky v súlade s IAS 12 ... porovnaním revidovanej účtovnej hodnoty a daňovej základne
if an impairment loss (http://eifrs.iasb.org/eifrs/stdcontent/eIFRSs_at_30th_June_2008/IAS36c_2004-03-31_en-3.html#SL148457) is recognised, any related deferred tax assets or liabilities are determined in accordance with IAS 12 (http://eifrs.iasb.org/eifrs/stdcontent/eIFRSs_at_30th_June_2008/IAS12c_2004-03-31_en-1.html#A12-1) … by comparing the revised carrying amount (http://eifrs.iasb.org/eifrs/stdcontent/eIFRSs_at_30th_June_2008/IAS36c_2004-03-31_en-3.html#SL148450) of the asset with its tax base
daňová základňa
tax base
daňové zaťaženie
tax burden
daňovník
tax payer
diskontná sadzba je sadzbou nezohľadňujúcou vplyv dane z príjmu

discount rate shall be a pre-tax rate
náklady na vyradenie predajom obsahujú dodatočné náklady ... s výnimkou finančných nákladov a nákladov na daň z príjmov
costs of disposal are incremental costs … excluding finance costs and income tax expense
očistené o daňové vplyv
net of related tax effects
odhady peňažných tokov ... nesmú brať do úvahy peňažné príjmy alebo platby

estimates of future cash flows … shall not include income tax receipts or payments
odložená daň
deferred tax
odložené daňové pohľadávky
deferred tax assets
odložené daňové záväzky
deferred tax liabilities
odpočítateľné dočasné rozdiely
deductible temporary differences
peňažné platby a preplatky dane z príjmu sú súčasťou prevádzkových peňažných tokov, pokiaľ nie sú vyslovene stotožnené s finančnými alebo investičnými aktivitami
cash payments or refunds of income taxes are included in the operating cash-flows, unless they can be specifically identified with financing (http://eifrs.iasb.org/eifrs/stdcontent/eIFRSs_at_30th_June_2008/IAS07c_2004-03-31_en-2.html#SL131368) and investing activities (http://eifrs.iasb.org/eifrs/stdcontent/eIFRSs_at_30th_June_2008/IAS07c_2004-03-31_en-2.html#SL131367)
peňažné toky za daň z príjmov sú vykazované osobitne
cash flows (http://eifrs.iasb.org/eifrs/stdcontent/eIFRSs_at_30th_June_2008/IAS07c_2004-03-31_en-2.html#SL131365) arising from taxes on income are separately disclosed
po zdanení
after tax
pred zdanením
before tax
prenos nevyužitých daňových strát
carryforward of unused tax losses
prenos nevyužitých daňových úverov
carryforward of unused tax credits
pri priamej metóde
under the indirect method
rezerva
provision
sadzba dane
tax rate
splatná daň
current tax
splatná daň predstavuje čiastku na úhradu ... z titulu dane z príjmov za zdaniteľný zisk (daňovú stratu) príslušného obdobia
current tax is the amount of income taxes payable … in respect of the taxable profit (tax loss) for a period
súvaha obsahuje riadkovú položku, obsahujúcu daňové pohľadávky a záväzky zo splatnej dane, vymedzenej podľa IAS 12
balance sheet includes line items that present the liabilities and assets for current tax as defined in IAS 12
účtovný zisk
accounting profit
úhrnná suma, pozostávajúca z ...
single amount comprising the total of ...
ukončované prevádzky
discontinued operations
určenie výsledku hospodárenia
determination of profit or loss
výkaz komplexných / úhrnných výsledkov
statement of comprehensive income
výkaz obsahuje riadok s daňovými nákladmi za dané obdobie
statement includes line items that present the tax expenses for the period
vyradenie majetku predajom
disposal of assets
výsledok hospodárenia
profit or loss
výsledok hospodárenia z ukončovaných činností vrátane dane z príjmu
post-tax profit or loss of discontinued operations
zdaniteľný zisk
taxable profit
zisk alebo strata z precenenia majetku na rozdiel objektívnej hodnoty a nákladov odbytu
post-tax gain or loss from the remeasurement of an asset to fair value less costs to sell
Braňo
03.03.09,11:09
Kriminalita bielych golierov
White collar crime
aby došlo k ukrytiu strát, peniaze sa presunuli z ...
to cover losses, cash has been transferred from …
arbitráž
arbitration
banky majú zakázané prijímať a prevádzať príjmy z nelegálnych transakcií
banks are forbidden to handle proceeds from illegal transactions
dodávateľský kartel (v rámci ponukového konania)
bid rigging cartel
dôverný
confidential
falošný podnik
phony company
falšovanie
counterfeiting
fiktívny
fictitious
informant
whistleblower
interný kontrolný mechanizmus
internal controls
je predmetom vyšetrovania podvodov
is a subject of fraud investigation
kamufláž
cover-up
kľúčový dôkaz proti ...
key evidence against …
korupcia
corruption / bribery
krádež
larceny / theft
loot
vydrancovať
má zákaz výkonu činnosti v oblasti ...
he is barred from …
malé podniky sú obzvlášť náchylné na výskyt zamestnaneckých podvodov
small businesses are especially vulnerable to occupational fraud
mŕtve duše
ghost employees
najrozšírenejší
most common
nastrčená spoločnosť
shell company
nastrčený podnik
dummy corporation
navádzať k trestnému činu
suborn
občianskoprávny spor
civil litigation
obeť
victim
obohatenie sa
enrichment
obratnosť
prowess
obvinenie
accusation
obvinený z ...
charged with ...
obžaloba
indictment
odhalenie
detection
odvolanie
appeal
oznámiť plán
unveil a plan
páchateľ
perpetrator
peniaze v hotovosti (pokladnica)
cash on hand
podozrivé transakcie
questionable / suspicious transactions
podvod
fraud
podvod je dôvodom pre anulovanie zmluvy
fraud vitiaties a contract
podvodná fakturácia
fraudulent billing
podvodník
fraudster / swindler
podvodník (zneužívajúci dôverčivosť)
con artist
ponukové konanie
bidding process
porušovanie účtovných predpisov
violating accounting laws and statutes
pranie špinavých peňazí
money laundering
právnik (napr. podnikový)
attorney
prelial veľké množstvo peňazí do vlastných vrecák
he has funneled vast amounts of money into his pockets
priznať vinu (v rámci trestného konania)
plead guilty
prostredná hodnota straty z titulu podvodu bola v prípade malých podnikov s menej ako 100 zamestnancami 200 000 USD
median fraud related loss suffered by small companies with fewer than 100 employees was $200,000
pyramídová hra
Ponzi scheme
rozsudok
sentence
s cieľom vyhnúť sa zdaneniu, manažment vytvoril sieť spoločností v daňových rajoch ...
in order to avoid taxation, the management has created a network of offshore corporations …
sfalšoval jej podpis
he forged hers signature
simulovaná korupcia (na získanie dôkazov)
enticed bribery
skrytá transakcia
hidden transaction
spáchať
commit
sprenevera
missapropriation / embezzlement
sprenevera tržieb
skimming
súdny proces
trial
súdny spor
lawsuit
švindel
sham
trestné stíhanie
criminal prosecution
ukradnúť
steal
únik kapitálu
capital flight
úplatok
kickback
usvedčenie
conviction
v prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody
if convicted, he could face a prison sentence
všimné
gratutity
vydať niekoho do rúk vyšetrujúcim orgánom
turn somebody in
vymáhať prostriedky od iných strán
extort funds from other parties
vystavenie (niečomu)
exposure
výstražné znamenie
red flag
vytunelované prostriedky
siphoned funds
významný
major
zamestnanec príjme platbu, ale nezaznamená ju
employee accepts payment from a customer but does not record it
zamestnanecké podvody
occupational fraud
zatajenie
concealment
zločin
crime
zneužitie
misuse / abuse
lilly_m
06.03.09,16:22
nevedel by mi prosim vas niekto prelozit tieto dva pojmy: association management; capability management???

velmi pekne dakujem
majoneza
15.03.09,12:03
kvôli ...
owing to / because / since

Ma byt "owing to / because of / since"

mať na sklade
carry in stock

"Carry in stock" je skor "zyvcajne mavat na sklade". Tak "we don't carry that item in stock" znamena ze nie je na sklade a nebude pretoze objednavaju to iba ked uz maju objednavku od zakaznika. lepsie je "have in stock".

"Podla" ma vela prekladov do anglictiny:
"according to X" znamena ze X tvrdi nieco ale su ine mozne nazory. Tiez sa pouziva vo fraze "according to plan" - podla planu.
"X says" znamena ze X hovori nieco.
"in accordance with X" znamena "podla pokynov X"
"in my/your opinion" - podla mna/teba/Vas.

For example, "In my opinion, the fact that according to John, his company always acts in accordance with the law doesn't mean that the law says it does."
"Podla mna to, ze podla Johna jeho firma vzdy cini podla zakonu neznamena ze podla zakonu veci su take."
atramka
29.03.09,08:32
Prosím môže mi nekto pomôcť s prekladom :-( ?
jedná sa o podklady k auditu a potrebujem poradit s týmito výrazmi:
- tax carrying value
-sub-ledeger
-confrimation of group payabeles

vopred ďakujem......
atramka
29.03.09,08:49
Prosím môže mi nekto pomôcť s prekladom :-( ?
jedná sa o podklady k auditu a potrebujem poradit s týmito výrazmi:
- tax carrying value
-sub-ledeger
-confrimation of group payabeles

vopred ďakujem......
..........nenájde sa dobrá duša, kto by mi pomohol a toto preložil??????:mee::mee::mee:
Meggi 1
29.03.09,21:18
Prosím môže mi nekto pomôcť s prekladom :-( ?
jedná sa o podklady k auditu a potrebujem poradit s týmito výrazmi:
- tax carrying value = daňová zostatková hodnota
-sub-ledeger (v tomto výraze máš asi preklep, malo tam byť podľa mňa sub-ledger) = podkniha hlavnej účtovnej knihy
-confrimation of group payabeles (aj tu by malo byť payables, nie?) = potvrdenie skupiny záväzkov

vopred ďakujem......
Atramka, preložené farebne v citácii. Dúfam, že Ti to pomôže.
Možno to potrebuješ už súrne, ale Braňo tu má perfektný zoznam ekonomických výrazov, neskúsila si sa aj tam pozrieť, či tam nie sú tieto Tvoje výrazy?
atramka
30.03.09,06:10
Meggi dakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa za preklepy, no čo už...:-((((, pekný deň želám
Braňo
06.04.09,06:28
Súhlasím s uvedenými prekladmi, akurát by som posledný upresnil :

confrimation of group payabeles - odsúhlasenie skupinových záväzkov (záväzky v skupine)
Braňo
08.04.09,06:30
Zisk na akciu
Earnings per share
akcie emitované za peniaze
shares issued in exchange for cash
akcie v držbe emitenta
treasury shares
akcie v obehu {teda tie, ktoré nie sú v držbe samotného emitenta}
outstanding shares
čiastočne splatené kmeňové akcie ... sa do výpočtu váženého priemeru započítajú na základe pomeru, v akom sa voči plne splateným dividendám podieľajú na dividendách
partly paid ordinary shares … are included in the weighted average based on their dividend participation relative to fully paid shares
čitateľ (v zlomku)
numerator
dividendy z kumulatívnych prioritných akcií, zaplatené v súčasnom období z titulu nárokov z minulých období
dividends for cumulative preference shares paid during the current period in respect of previous periods
dlhopisy ktoré je možné premeniť na kmeňové akcie
obligations that are convertible into ordinary shares
dodať účtovnú závierku komisii pre cenné papiere
fill financial statements with a securities commission
dohoda o podmienenej emisii akcií
contingent share agreement
finančné záväzky
financial liabilities
kapitalizované dividendy
stock / scrip dividends
kmeňová akcia je podielový nástroj, ktorý je podriadený všetkým ostatným podielovým nástrojom
ordinary share is an equity instrument that is subordinate to all other classes of equity instruments
kmeňové akcie
common / ordinary shares
kmeňové akcie majú sa podieľajú na rozdelení zisku daného obdobia až potom, čo sa uspokojili nároky z iných, napríklad prioritných akcií
ordinary shares participate in profit for the period only after other types of shares such as preference shares have participated
kmeňové akcie rovnaké typu majú rovnaké práva na dividendy
ordinary shares of the same class have the same rights to receive dividends
ku zmene počtu akcií v obehu môže prísť z viacerých dôvodov
change in amount of outstanding ordinary shares can occur under a variety of circumstances
manažérske opcie na nákup akcií
executives´ stock options
menovateľ
denominator
mimoburzový
over-the-counter
na účely výpočtu rozriedeného EPS sa priemerný počet akcií v obehu upravil o potenciálne rozrieďujúce akcie
to computed diluted EPS, the average number of outstanding shares has been adjusted for the number of all potentially dilutive shares
nasýtenie
antidilution
opcia dáva právo na nákup akcií
option gives right to purchase shares
oprávniť
entitle
pokračujúce činnosti
continuing operations
predajná opcia
put option
prémiová emisia
bonus issue
prémiová emisia je s nulovou protihodnotou ... a preto sa o nej účtuje tak, ako keby nastala pred začiatkom najstaršieho obdobia prezentovaného v účtovnej závierke
bonus issue is without consideration … and thus it is treated as if it had occurred before the beginning of the earliest period presented in the financial statements
pri výpočte výsledku hospodárenia sa táto čiastka odpočíta
amount is deducted in calculating profit or loss

prioritné akcie klasifikované ako súčasť vlastného imania
preference shares classified as equity
protihodnota
consideration
rovnako sa upravia aj údaje EPS za predchádzajúce obdobia
prior EPS figures should be restated accordingly
spätné odkúpenie
repurchase
splnenie stanovených podmienok
satisfaction of specified conditions
suma prebytku objektívnej hodnoty protihodnoty {teda poskytnutého plnenia} nad jej účtovnou hodnotou
excess of the fair value of the consideration over its carrying amount
štiepenie akcií
share split
tieto nástroje sa považujú za ...
such instruments are treated as …
ukazovateľ zisku na akciu v základnom tvare sa vypočítal vydelením výsledku hospodárenia ... váženým aritmetickým priemerom počtu akcií, ktoré boli v obehu počas daného obdobia
basic earnings per share has been calculated by dividing profit or loss … by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period
verejná ponuka pri vstupe akcií podniku na burzu
initial public offering (IPO)
výsledok hospodárenia je upravený o zdanenú sumu dividend z prioritných akcií
profit or loss is adjusted for the after-tax amounts of preference dividends
výsledok hospodárenia pripadajúci na držiteľov kmeňových akcií materského podniku
profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity
zmeny počtu akcií bez zodpovedajúceho zvýšenia zdrojov
changes in the amount of shares without corresponding changes in resources
zníženie počtu
reduction
zriedenie
dilution
zriedenie
dilution
VladoaKatka
09.04.09,06:13
Občas tiež potrebujem preložiť niečo do jazykov ako angličtina, polština atď.
Mne sa celkom osvedčil "Prekladač" na googli. Pre bežnú korešpondenciu medzi dodávateľmi je to super. Skúste aj vy.
http://translate.google.sk/?hl=sk&tab=wT
SAIVI
28.04.09,11:03
...vedel by mi niekto preložiť do nemčiny a angličtiny vetu o prehlásení, že tovar má pôvod v EU?

Prehlasujem,že tovar uvedený v tomto dokumente je pôvodu EU a spĺňa pravidlá pôvodu pre preferenčný obchod s partnerskými krajinami preferenčného systému EU.
VladoaKatka
28.04.09,11:34
Skús na stránke, ja často používam, ak už inak to nejde.:)
http://translate.google.sk/translate_t#

I declare that the goods referred to in this document is the origin of the EU and with the rules of origin for preferential trade with partner countries, EU preferential system.


Ich erkläre, dass die Waren, auf die in diesem Dokument ist der Ursprung der EU und mit den Ursprungsregeln für den Präferenzverkehr mit den Partnerländern der EU Präferenzsystem.

mimotemyMôžno ma niekto opraví;), ak by to bolo zle.
Blankake
28.04.09,11:40
...vedel by mi niekto preložiť do nemčiny a angličtiny vetu o prehlásení, že tovar má pôvod v EU?

Prehlasujem,že tovar uvedený v tomto dokumente je pôvodu EU a spĺňa pravidlá pôvodu pre preferenčný obchod s partnerskými krajinami preferenčného systému EU.
Skúsim angličtinu:

I declare that the goods listed on this document originate in EU, and satisfy the rules of origin for preferential trade with partner countries of the EU preferential scheme.
Slamka11
10.05.09,07:05
preložíte mi spojenie "opportunity exploitation"? Ďakujem pekne.
rixrix
19.05.09,04:41
Dobry den, prosim vas, mohli by ste mi pomoct s prekladom tychto niekolko fraz? Vopred velmi pekne dakujem:

-Uvedené ceny sú Vaše nákupné v EUR bez DPH.
-Cenová ponuka je platná ako celok bez možnosti vyclenenia ocenených položiek.
-Dodávatel si vyhradzuje právo zmeny ceny pri zmene
kurzu EUR voci svetovým menám a pri zmene ceny Cu a Al na LME.
-Medzipredaj vyhradený.
-V objednávke prosím uvádzajte císlo cenovej ponuky.
-Dakujeme za dopyt a tešíme sa na Vašu objednávku.
Braňo
27.09.09,18:51
Bankovníctvo
Banking

akreditív
letter of credit

bankovky
banknotes

banky: domáce banky
domestic banks

banky: komerčné banky
commercial banks

cieľ: zameranie na ciele banky
pursuing bank´s goals

dlhopisy
bonds

dopyt po úveroch
demand for loans

fond poistenia vkladov
deposit insurance fund

fúzia
merger

hodnota: účtovná hodnota
book value / carrying amount

hodnota: trhová hodnota
market value

hotovosť
cash

hypotéky
mortgages

investície: priame zahraničné investície
direct foreign investment

kapitálová primeranosť
capital adequacy

konkurencia
competition

kúpa cenných papierov s ich následným predajom
purchase of securities followed by their future sale

marža
margin

mimosúvahový
off balance-sheet

multiplikátor
multiplier

nedostatok: mať nedostatok peňazí
short of money

nesolventnosť
insolvency

obozretný
prudent

operácie na voľnom trhu
open market operations

operácie s derivátmi
derivative operations

opravné položky
impairment allowances

orgán dohľadu
supervisory authority

pobočka
branch

pobočka: relatívne hustá sieť pobočiek
relatively dense network of branches

poistné (prijaté)
premium from insurance policies

poisťovne
insurance companies

pokles sadzieb
fall in rates

poskytovanie prostriedkov bankám
providing funds to banks

poukážky: štátne pokladničné poukážky
T(reasury) bills

požiadať o ...
ask for a ...

pôžička
loan

pôžička: pôžička splatná na požiadanie
money at/on call

pranie špinavých peňazí
money-laundering

právne prostredie
legal environment

predaj cenných papierov s ich následným odkúpením
sale of securities followed by their future purchase

prevod peňazí
money transfer

prijaté poplatky a provízie
income from fees and charges

príjem
income {v závislosti od kontextu však môže "income" znamenať aj výnosy}

prísľub: prijaté prísľuby
commitments received

prísľub: úverový prísľub
loan / credit promise

provízia
commission

rezervy: tvorba rezerv
creation of provisions

réžia
general overhead

riadenie aktív a záväzkov
assets and liabilities management (ALM)

riziko: je vystavené riziku
it faces risk

splatnosť do 2 rokov
maturity under 2 years

spravovanie zvereného majetku


stredný článok
middleman / middlemen (mn. číslo)

účet: bežný účet
current account

účet: sporiaci účet
deposit account

uložiť peniaze v (určitej) banke
deposit money with a bank

úrok: splatný úrok
due interest

úrok: úroková sadzba
interest rate

úrok: úroky z vkladov
deposit rates

úspory
savings

úspory z rozsahu
economies of scale

úver: klasifikované úvery
bad loans

úver: zlé úvery
non-performing loans

v zaknihovanej podobe
book-entry only

vklad
deposit

vklad: denný vklad
O/N (overnight) deposit

vklad: vklady v bankách
deposits with banks

výhoda: mať oproti XXX výhodu
have advantage over XXX

vymáhateľnosť práva
law enforcement

vymazať (napr. zisk)
wipe-out

výnos: úrokový výnos
interest income

výnosnosť úverov
interest spread

výnosnosť: miera výnosnosti
rate of return

výnosnosť: očakávaná výnosnosť aktív
expected return on assets

výnosy
yields {z nejakej investície}; income {všeobecne}; revenue {zo základných činností}

výnosy: výnosová krivka
yield curve

výpomoc: krátkodobá banková výpomoc
bank accommodation

výsledok hospodárenia
net profit / net income / profit or loss

zaisťovne
reinsurance companies

záruky: poskytnuté záruky
guarantees given

zástavy: poskytnuté zástavy
pledges given

záväzky: nie je schopná splniť svoje záväzky
it is unable to meet its obligation

zdanenie: nulové zdanenie výnosov z ...
zero taxes are imposed on returns from ...

zmenky
bills of exchange

zostatok
balance
Braňo
27.09.09,18:53
Etický kódex profesionálnych účtovníkov
Code of Ethics for Fundamental Principles

ak aktíva pochádzajú z ilegálnej činnosti ...
if the assets were derived from illegal activities ...

ak sa v dôsledku akvizície stane audítorská firma spriaznenou stranou klienta ...
when, as a result of a acquisition, an audit firm becomes a related entity of an audit client ...

audítor by mal znížiť rozsah obchodných vzťahov s klientom
auditor should reduce the magnitude of the business relationship with client

audítor by nemal pripravovať záznamy, ktoré sú predmetom zákazky
auditor shall not prepare the records that are the subject matter of the engagement

audítor sa môže ocitnúť v situácii
auditor may be exposed to situation

blízky alebo bezprostredný rodinný príslušník
close or immediate family member

byť si vedomý možnosti
be alert of a possibility

dary a pohostenie
gifts and hospitality

dodržiavať dôvernosť
maintain confidentiality

dosiahnutie profesionálnej kvalifikácie
attainment of professional competence

dospieť k faktom a okolnostiam
establish fact and circumstances

finančná účasť {podiel}
financial interest

finančné podiely môžu byť ovládané prostredníctvom sprostredkovateľa
financial interests may be held through an intermediary

forma odmeňovania
types of remuneration

fúzie a akvizície
mergers and acquisitions

hrozba nesúladu s ...
threat to compliance with ...

identifikovať okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov
identify circumstances that could pose a conflict of interest

klient
client

konať alebo správať sa spôsobom, ktorý
act or behave in ways, that

konať vo verejnom záujme
act in public interest

konflikt záujmov
conflict of interests

mať obavu zo straty významného klienta
be concern about the possibility of losing a significant client

mať v úmysle spoliehať sa na radu alebo prácu experta
intend to rely on the advice or work of an expert

načas
on a timely basis

neoverené skutočnosti
unsubstantiated facts

neprimeraný vplyv
unduly influence

neúmyselné zverejnenie
inadvertent disclosure

odmena {profesionálneho účtovníka}
fees {of a professional accountant}

odmena audítora od klienta zostala po dlhší čas neuhradená
fees due from an audit client remain unpaid for a long time

odmietnuť vstúpiť do zmluvného vzťahu s klientom
decline to enter into the client relationship

ohodnocovanie
valuation

okolnosti ktoré viedli k otázkam ...
circumstances that give rise to the questions

opakujúce sa zákazky
recurring engagements

oprávnení príjemcovia informácie
appropriate recipients of information

po vydaní názoru audítora na účtovnú závierku
after the audit opinion on the financial statements has been issued

poskytovanie služieb
provision of services

povaha
nature

pôžička
loan

pranie špinavých peňazí
money laundering

prekročenie zákona
violation of the law

príprava daňového priznania
tax return preparation

problémová otázka
issue

profesijná organizácia
professional body

profesionálne konanie
professional behavior

profesionálny účtovník by mal získať súhlas klienta, pokiaľ možno v písomnej forme ...
professional accountant would need to obtain the client´s permission, preferably in writing …

protiopatrenie
safeguard

služby súvisiace s náborom
recruiting services

spoločná metodika auditu
common audit methodology

spravovanie aktív klienta
custody of client assets

súčasný účtovník musí dodržiavať zásadu dôvernosti
existing accountant is bound by confidentiality

súdny spor
litigation

súlad
compliance

tretia strana
third party

účtovník by mal klientov upozorniť na obmedzenia vyplývajúce zo samotnej povahy služby
accountant shall make clients aware inherent in the service

účtovník by nemal prevziať správu peňažných prostriedkov klienta
accountant shall not assume custody of client monies

uchádzať sa o novú zákazku s pomocou inzercie
solicit new work through advertising

uplatnenie primeraného úsudku
exercise of sound judgment

upovedomiť klienta o ...
making a client aware of …

uskutočniť primerané kroky
take reasonable steps

vedie k požiadavke
imposes an obligation

vo vzťahu k ...
with respect to …

vstúpiť do rokovaní
enter into negotiations

vyhnúť sa tomu, že sa bude vyjadrenie názoru považovať za prezentáciu skutočnosti
avoid the misinterpretation of an expression of opinion as an assertion of a fact

vykonávať službu
perform a service

významnosť
significance

zákazka
engagement

záruka
guarantee

zastrašovanie
intimidation

zdržať sa ...
refrain from ...

znevažujúci
disparaging

zo zákona sa vyžaduje zverejnenie v prípade porušení zákona ktoré vyšli najavo
disclosure is required by the law in the case of infringements of the law that come to light

zveličený
exaggerated

zverejnenie informácií požadované alebo prípustné na základe zákona
disclosure of information permitted or required by law
Braňo
27.09.09,18:54
Obchodná korešpondencia – vyjednávanie
Business Correspondence – Negotiation

Pri akomkoľvek rokovaní si je potrebné uvedomiť, že angličtina (obzvlášť tá britská) používa omnoho zdvorilejšie formulácie, než je to zvykom na Slovensku. To čo sa nám môže na prvý pohľad javiť ako prehnaná servilita je na druhej strane považované za bežnú formu komunikácie. Výraz „I beg your pardon?“, aj keď je aj v angličtine formálny, sa doslovne nedá do slovenčiny ani preložiť (beg = žobrať).

ak Vám toto riešenie bude vyhovovať
if you find this solution convenient for you

boli by sme Vám zaviazaní
we should be obliged to you

cenník
price list

chceli by sme Vás upozorniť na to, že
we would like to draw your attention to the fact, that

dodacie podmienky
terms of delivery

dodacia lehota
delivery time

doplniť
supplement

chápať
understand

k tejto otázke sa vrátime neskôr
we shall return to that question latter

katalóg
catalogue

kus
piece

listy
letters

ľutujeme, že
we are sorry, that

memorandum
memo

množstvo
quantity

nárast
increase

náročný
demanding

naša cena za … služby bude
we will charge for … services

naša komunikácia
our communication

návrh
proposal

navrhovať
suggest

nazdávame sa, že …
it is our opinion, that …

neskoro
too late

obchodná dohoda
trade agreement

obchodná značka
trade mark

obchodný zástupca
(sales) representative

objednávka
order

ocenili by sme
we would appreciate if

očakávame Vašu odpoveď
we are awaiting your reply

osobne
in person

osobné rokovanie
personal discussion

otvorené záležitosti
pending matters

oznamujeme Vám, že
we wish to inform you, that

podmienky sa dohodnú dodatočne
terms will be agreed subsequently

pokiaľ ide o …
as far as … are concerned

pokyny
instructions

položka
item

ponuka
offer

ponúkame Vám
we wish to offer you

potvrdiť
confirm

potvrdzujeme naše stanovisko
we confirm our position

poverili sme …
we have entrusted …

požiadavky
requirements

predbežná cena
preliminary price

predpokladáme
we assume

prerokovať
discuss

presná cena
exact price

presné informácie Vám oznámime čo najskôr
we shall let you know the exact information as soon as possible

presvedčiť
persuade

prijímame Váš návrh
we accept your proposal

pripájame … {k listu}
we enclose …

pri tejto príležitosti
on this occasion

prosíme Vás o trpezlivosť
we would ask for your patience

prospekt
prospectus

protinávrh
counterproposal

radi Vám oznamujeme
we are pleased to inform you

rozhodnutie
decision

sme ochotní
we are prepare

spolupráca
cooperation

správa
report

súhlas
consent

ťažkosti
difficulties

upozorňujeme Vás na to, že
please note, that

Váš list zo dňa …
you letter of …

v čase kedy Vám to bude vyhovovať
whenever it is most convenient for you

veľtrh
trade fair

v krátkom čase
within a short time

vyhovieť
meet the requirement

výsledok
result

výstava
exhibition

vzhľadom k …
owing to …

vyhradiť si právo
reserve the right

vzorka
sample

vzorkovnica
pattern-book

zariadiť
arrange

zistili sme, že
we have found, that

znížená kvalita
inferior quality

zmeny
changes

zvážili by ste prosím tento návrh?
would you please consider this proposal
Braňo
27.09.09,18:54
Tržby predaja výrobkov a tovaru
Revenues from sale of goods

6 mesačný bezúročný úver
six-months interest free credit

ak zákazník zaplatí do 14 dní, bude mu poskytnutá zľava 3 % z celkovej faktúrovanej sumy
if the customer pays within 14 days, he will receive a 3 per cent discount on the total invoice

bežná úroková miera podobného nástroja emitenta s rovnakým úverovým hodnotením
prevailing rare for a similar instrument of an issuer with a similar credit rating

bežné činnosti
ordinary activities

daň z pridanej hodnoty
value added tax

kupujúci
buyer

maloobchodník
retailer

menovitá hodnota
nominal value

nakúpený za účelom následného predaja
purchased for the resale

nesplatená čiastka
outstanding amount

nevykážu sa žiadne výnosy
no revenue will be recognized

odbyt
distribution

odložené poskytnutie protihodnoty
deferred consideration

platobné podmienky s odloženou platbou
extended payment terms

predávajúci
seller

predávajúci by mal zaznamenať transakciu v objektívnej hodnote prijatej protihodnoty
seller should record the consideration at the fair value of the consideration received

predávajúci koná na svoj účet
seller act as a principal

predávajúci poskytuje zľavu pri okamžitej alebo zrýchlenej úhrade
seller offers a trade discount for immediate or prompt payment

prijať protihodnotu
receive a consideration

prínos / odmena
reward

ročná splátka
annual installment

rozdielny
different / dissimilar

sprostredkovateľ
agent

subjekt konajúci (v transakcií) vo svojom mene a na vlastný účet
principal

tento vzťah v podstate zahŕňa aj zložku financovania
such an arrangement effectively includes a financing transaction

tovar
merchandise {ale v IAS 18 sa pre výrobky aj tovar používa spoločný výraz, goods}

tovar podobnej povahy
goods of a similar nature

transakcia prebehla
transaction has taken place

tržby
revenues / sales

úhrnné čiastky vybrané sprostredkovateľom v prospech predávajúceho
gross amounts collected by the agent on behalf of the seller

umožniť
allow

ustanovenia zmluvy o predaji tovaru
terms of the agreement for sale of goods

veľkoobchodník
wholesale retailer

výnosy
income

vyradenie
disposal

výrobky (dokončené)
(finished) goods

významné riziká
significant risks

zákaznícky vernostný program
customer loyalty program

zákazník
customer

zámena tovaru
exchange of goods

zľava (obchodná)
(trade) discount
Braňo
27.09.09,18:55
Koncesie na poskytovanie služieb
Service concession arrangements

ak prevádzkovateľ na základe koncesnej zmluvy poskytuje viac ako jednu službu
where operator performs more than one service under a single concession arrangement …

deficit medzi vopred stanovenou sumou a sumou od používateľov verejných služieb
shortfall between the specified amount and the amounts received form users of the public service

infraštruktúra
infrastructure

konať v mene ...
act on behalf of …

koncesionár (držiteľ koncesie)
grantor

mýtne / mostné
toll

odškodnenie / kompenzácia
indemnification

oprávnenie na prevádzku
license to operate

ovládať
control

poskytnúť prístup verejnosť
give access to the public

poskytovanie verejných služieb
supply of public services

poskytovať služby
provide services

poskytovateľ koncesie
grantor

poskytovateľ koncesie reguluje služby poskytované prevádzkovateľom
grantor regulate services delivered by the operator

pozastavenie
suspension

právne nároky
claims

právomoc
discretion

prevádzkovať a spravovať cestu počas stanovenej doby
operate and maintain the road for a specified period of time

prevádzkovateľ
operator

prevádzkovateľ je platený za služby počas doby platnosti koncesie
operator is paid for delivery of services over the period of the service concession arrangement

prevádzkovateľ musí na konci koncesie odovzdať infraštruktúru ...
operator is obliged to hand over the infrastructure at the end of the arrangement

protihodnota
consideration

súkromný subjekt
private sector entity

šrotová hodnota
scrap value

tržby a náklady prevádzkovateľa týkajúce sa výstavby sa vykážu v súlade s IAS 11 ...
revenues and costs of the operator related to the construction are accounted for in accordance with IAS 11 …

účtovať používateľom verejných služieb poplatky za ich využívanie
charge users of the public services

ujednanie
arrangement

udržiavať infraštruktúru v dostatočne prevádzkyschopnom stave
maintain the infrastructure to a specified level of serviceability

uviesť do pôvodného stavu
restore

uzavrieť zmluvu
enter into the arrangement

vládna inštitúcia
governmental body

využívanie dodávateľských vzťahov pri poskytovaní služieb, ktoré boli dodávané interne
outsourcing

významný majetkový podiel na konci koncesie
significant residual interest

zmluvné práva
contractual rights
Blankake
27.09.09,19:22
Braňo, stačilo uviesť odkaz na stránku www.enoviny.sk, odkiaľ je táto terminológia prevzatá ;)

napr.: http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=6&cid=32095
http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=6&cid=31512&needlogin=1&openemail=1
Steenko
19.11.09,07:53
Ahojte,

pripajam link na uctovnicky anglicky slovnik: http://www.uctovnickyweb.sk (http://www.uctovnickyweb.sk/)
31Jankal
13.01.10,07:39
Dobrý den, mám tu fa z talianska a neviem či tá fa je zaplatená alebo nie, je tam napísané pagamento/payment terms a pod tým C.O.D. Toto neviem čo znamená Dakujem
Blankake
13.01.10,07:44
Dobrý den, mám tu fa z talianska a neviem či tá fa je zaplatená alebo nie, je tam napísané pagamento/payment terms a pod tým C.O.D. Toto neviem čo znamená Dakujem
COD je zaplatenie pri dodaní (na dobierku) = "cash on delivery"
Gabriellita
09.12.10,23:19
co znamena vyraz adjusted operating profit? Moze sa to prelozit ako upraveny prevadzkovy zisk??
lula.hei
17.01.11,21:57
Mohol by mi niekto pomoct ako prelozit:
the Government pension scheme

the State Earnings Related Pension Scheme

Dakujem krasne za ochotu :)
Meggi 1
17.01.11,22:39
Mohol by mi niekto pomoct ako prelozit:
the Government pension scheme

the State Earnings Related Pension Scheme

Dakujem krasne za ochotu :)

Pri prvom spojení to môže mať viac významov podľa toho, do akého kontexru to zapadá:
1) the Government pension scheme = dôchodkový program vlády / dôchodkový plán vlády / dôchodkový návrh vlády
2) the State Earnings Related to Pension Scheme = štátne príjmy súvisiace s dôchodkovým systémom
mdzpikm
26.06.12,01:23
Ako zarobiť peniaze on- line : http://finance.uni.me/?post-ku.html spoločnosti s ručením obmedzeným v Gwinnett krajského ga 700 vecná ťažkú ​​hlaveň stock bankové med hjerte un práce Idaho dietetické asociáciehttp://znakomstva.uni.me/?pictures-xu.htmlhttp://dating.xaijo.com/?new-ao.html**Fotografie z väzenia ľudí bez porna s MILF a spacie sex video incest hollywoodskych filmov sex som porno Lester llansang fotografie si vzal užívateľské nám sex video nahé ženy vyzvedačov kľúčovými syna na meniace sa medzimesačne ázijských BDSM videá Raniině Mukherji fuck Videá galónov muž vzor voľné miesto pre dospievajúce sexuálnej pásky thai puusy videá di Karem Lancaume nie prúd sex bravo dospievajúcihttp://zippic.info/?profile-VIRGILhttp://xaijo.com/browse/?girl-WENDIhttp://adult-story.info/?profile-LINDA**nohy z plameňov mp3 torrent younet dospievajúce porno busty výlisky island.com gumy zdarma staré hry sonic stiahnuť indickej požadovať províziu Cheerleader Asshole chlapci pred kvety epizódy 20 časť 1 cum " , zatiaľ čo v ústach " staré staršie mamičky
bea
12.07.12,08:36
Prosím, pomôžte mi s prekladom. Mám z účtovníctva poskytnúť údaje pre tender, ja neviem anglicky a nie som si istá, či "Start-up expenses" môže byť "zriaďovacie náklady" ? Robila som už viackrát podklady, ale zatiaľ som nemala takúto položku.
aimeeka3
15.07.12,09:13
on- line peniaze : http://wall-street.uni.me/?post-jd.html NHS práce bristol moderné obchodné názvy auto refinancovať pridať peniaze na moje Alltel predplatených účtov habbid Valoreshttp://znakomstva.uni.me/?pictures-mw.htmlhttp://dating.xaijo.com/?new-ht.html**klietkach a prdeli indian sex videá nahrané dievča vzorky Pakistan dievčatá sex zdarma anime filmy Kate Winslet brká sex rapidshare matka a dcéra nahé obrázky malé dospievajúce dievčatá sexy nahé Kombat Vivian Hsu nahé trubice zadarmo Nicole Graves fuck obrázky videá stiahnuť z nahé bengálske búdy z Kolkata kompiláciách ladyboy Cumshots sexy dievčatá online hry 1970 Severná Dakota škola porno Sims 2 erotické sny prívesyhttp://zippic.info/?profile-DARCYhttp://xaijo.com/?sexy-OLIVEhttp://adult-story.info/?profile-CATHRYN**zadarmo Amature nahé fotky kľúč porno Fox športy NFL návrhu Steelers stupňa trubice zrieť nl porno starý vyzretý Paki sex. com zadarmo arabské staré medzimesačne porno Beyonce feat Shakira krásne klamára Freemason remix zadarmo sex videa dievčat čínske meno náhrdelník pre mužov
bea
16.07.12,12:55
Prosím, pomôžte mi s prekladom. Mám z účtovníctva poskytnúť údaje pre tender, ja neviem anglicky a nie som si istá, či "Start-up expenses" môže byť "zriaďovacie náklady" ? Robila som už viackrát podklady, ale zatiaľ som nemala takúto položku.
Ešte stále to nemám hotové, vie mi niekto pomôcť?
A ešte prosím aj toto : Results carried-over
Vie mi niekto pomôcť, prosím?
Braňo
16.07.12,13:02
A ešte prosím aj toto : Results carried-over = nerozdelené hospodárske výsledky
bea
16.07.12,14:04
Srdečná vďaka. A to predchádzajúce? Start-up expenses ? Sú to ozaj zriaďovacie náklady?
Nella_2
04.08.12,09:24
Srdečná vďaka. A to predchádzajúce? Start-up expenses ? Sú to ozaj zriaďovacie náklady?
asi pozde, ale možno poslúži niekomu inému
áno, sú to zriaďovacie náklady
bacoolka
19.09.14,09:00
Ďakujem. Pomohlo :)