Jozef Mihál
11.03.07,10:19
1. Živnostník mal za rok 2006 zdaniteľný príjem 40000 Sk, iné zdaniteľné príjmy nemal. Musí podať daňové priznanie (ďalej len "DP")?

a) musí, lebo DP musí podať každý, kto je registrovaný na DÚ a má pridelené DIČ,
b) nemusí, lebo jeho príjem nepresiahol 45408 Sk,
c) nemusí, lebo jeho príjem nepresiahol 45408 Sk, ale odporúča sa, aby daňovému úradu oznámil, že má príjem len do výšky 45408 Sk.

2. Cudzinec (občan Rakúskej republiky) má na Slovensku nehnuteľnosť, ktorú prenajíma, za rok 2006 dosiahol príjem 500000 Sk. Je daňovým rezidentom v Rakúsku. Musí na Slovensku podať DP?

a) nemusí, príjmy z prenájmu sú v prípade občana z iného členského štátu EÚ oslobodené od dane podľa smernice EU/1563/2,
b) nemusí, ale uvedené príjmy si zdaní v súlade s medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia č.48/1979 v DP ktoré podá v Rakúsku,
c) musí podať DP na Slovensku.

3. Slovenský občan pracuje v Českej republike. Je slovenským rezidentom, preto musí na Slovensku podať DP, v ktorom musí uviesť aj príjmy, ktoré dosiahol v Českej republike. Kedy najneskôr musí podať DP za rok 2006?

a) do 31.3.2007,
b) do 2.4.2007,
c) najneskôr do 19.3.2007 môže požiadať DÚ o posunutie termínu na podanie DP až o 6 mesiacov, ak nepožiada, tak do 2.4.2007.

4. Podnikateľ (živnostník) mal v roku 2006 vyplatený preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2005. Kde v DP uvedie tento preplatok?

a) uvedie ho ako príjem podľa § 8 v oddieli VIII, riadku 10,
b) započíta ho k svojim príjmom zo živnosti (VI. oddiel, riadok 2, stĺpec "Príjmy"),
c) odpočíta ho od výdavkov k živnosti (VI. oddiel, riadok 2, stĺpec "Výdavky").

5. Daňovník má príjmy zo živnosti. Súčasne je aj spoločníkom s.r.o., kde mal v roku 2006 vyplatené podiely na zisku vo výške 100000 Sk. Kde sa v DP FO typ "B" uvedú podiely na zisku?

a) nikde, podiely na zisku za rok 2004 a 2005 nie sú predmetom dane,
b) ide o príjem zo závislej činnosti podľa § 5, uvedie sa v riadku 33,
c) ide o príjem z podnikania podľa § 6, uvádza sa v oddieli VI, v riadku 3,
d) ide o príjem z kapitálového majetku podľa § 7, uvádza sa v oddieli VII, v riadku 1,
e) ide o príjem podľa § 8, uvádza sa v oddieli VIII, v riadku 6,
f) ide o tzv. "vyňaté príjmy", ktoré sa uvádzajú v riadku 79.

6. Zamestnanec musí sám podávať daňové priznanie typu "A", pretože zamestnávateľovi nepredložil potvrdenia o tom, že zaplatil príspevky na životné poistenie, ktoré si chce uplatnil ako nezdaniteľnú časť. Musí k DP FO typ "A" priložiť ako prílohu potvrdenie o tom, že zaplatil príspevky na životné poistenie?

a) ak si chce uplatniť nezdaniteľnú čiastku, musí k DP priložiť potvrdenie od príslušnej životnej poisťovne,
b) rovnako, ako takéto potvrdenie musí priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, musí ho priložiť aj k DP,
c) k DP sa nemusí priložiť potvrdenie o zaplatení príspevkov na životné poistenie.

7. Daňovník mal v roku 2006 príjem (úroky) zo stavebného sporenia. Sporiteľňa mu tento príjem zdanila zrážkovou daňou. Musí sa takýto príjem uvádzať v DP?

a) musí,
b) nemusí ale môže, ak sa to daňovníkovi oplatí,
c) musí ale len ak ide o príjem vyšší ako 23650 Sk.

8. Dieťa má 10 rokov, je majiteľom bytu. Jeho rodičia byt prenajímajú, za rok 2006 mali z prenájmu príjem 200000 Sk.

a) dieťa ako majiteľ nehnuteľnosti musí podať DP, pričom DP za neho podá jeden z rodičov ako zákonný zástupca dieťaťa,
b) ide o príjem od dane oslobodený, nakoľko dieťa ešte nie je plnoleté,
c) príjem z prenájmu uvedie vo svojom daňovom priznaní jeden z rodičov, ako zákonný zástupca dieťaťa.

9. Môže rodič podať v marci 2007 dodatočné daňové priznanie ako zákonný zástupca dieťaťa ešte za rok 2005 ak chce získať späť zaplatenú zrážkovú daň z úrokov?

a) áno,
b) áno, avšak ak za rok 2005 nebolo podané riadne daňové priznanie za dieťa, daňový úrad vyrubí pokutu 2000 Sk,
c) nie, dodatočné daňové priznanie je možné podať ide do konca nasledujúceho kalendárneho roka, teda za rok 2005 len do konca roka 2006.

10. Aké sú sankcie v prípade, že daňovník podá daňové priznanie neskoro?

a) sankcie sú len v prípade, že mu vychádza daňový nedoplatok,
b) daňovníkovi vyrubí daňový úrad pokutu 0,2% z dane uvedenej v daňovom priznaní za každý deň omeškania, až do výšky 10% z dane uvedenej v daňovom priznaní, výška pokuty je však najmenej 2.000,- Sk a najviac 1.000.000,- Sk.
Jozef Mihál
11.03.07,09:23
Test ako sami uznáte je ľahký, správne odpovede budú zverejnené tu pri príležitosti hodiny otvorených dverí v stredu, 14.3.2007 o 14:00.
Viera J
12.03.07,17:27
1b), 2c),3c),4a),5a),6a),7b),8a),9b),10b)
Jozef Mihál
13.03.07,08:00
Ad Viera J:

8 odpovedí správnych,
1 odpoveď polosprávna,
1 odpoveď nesprávna.
anna20
14.03.07,09:54
1a, 2c, 3b,c,4a,5a,6c,7b,8a,9a,10b
Jozef Mihál
14.03.07,10:18
Ad anna20:

7 odpovedí správnych,
2 odpovede polosprávne,
1 odpoveď nesprávna.
Jozef Mihál
14.03.07,10:51
Správne odpovede:

1.b), odporúča sa postup podľa c)
2.c)
3.c). Odpoveď b) je síce tiež správna, prečo si však termín pre DP neposunúť...
4.a)
5.a)
6.c)
7.b)
8.a)
9.b). Odpoveď a) je tiež správna, ale odpoveď b) je komplexnejšia - pozor na pokutu...
10.b)