Anička
15.06.04,08:39
Naša pracovníčka bola do 31.12.2003 poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku, ktorý sa podľa § 263 Zákona 461/2003 od 1.1.2004 považuje za invalidný dôchodok. Má z tohto titulu nárok ona i zamestnávateľ na znížené, teda žiadne odvody na invalidné poistenie ?
deha
15.06.04,09:00
ČID treba do prehodnotenia brať ako plne invalidných § 263 a 277 zákona 461/2003, t.j. DP-invalid. nepl ani zamestnávateľ anio zamestnanec. Ak sa mi púodari pripojit list -odpoved zo SP-pojednava aj o dátume prehodnotenia a pod.
VEC:Prehodnotenie zdravotného stavu zamestnancov, poberajúcich invalidný dôchodok, alebo čiastočný invalidný dôchodok – stanovisko

K Vášmu podaniu zo dňa 11. mája 2004 vo veci prehodnotenia zdravotného stavu zamestnancov, poberajúcich invalidný dôchodok, alebo čiastočný invalidný dôchodok, majúceho vplyv na platenie poistného na invalidné poistenie, predkladáme nasledovné stanovisko.Sociálna poisťovňa na základe posúdenia dlhodobo nepriaznivého stavu a poklesu vykonávať zárobkovú činnosť zamestnanca vydá rozhodnutie. Vychádzajúc z § 213 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len "zákon") doručené rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať alebo proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, je právoplatné.Z uvedeného vyplýva, že až po nadobudnutí právoplatnosti uvedeného rozhodnutia bude zrejmé, či zamestnanec a zamestnávateľ sú podľa § 128 ods. 4 zákona povinní platiť poistné na invalidné poistenie. Ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť napr. dňa 16. júla 2004 (bez ohľadu na dátum uskutočnenia kontrolnej lekárskej prehliadky), zmena platenia poistného na invalidné poistenie sa, vzhľadom na to, že poistné sa platí za celý mesiac, uskutoční od 1. júla 2004, t. j. od prvého dňa príslušného mesiaca.

S pozdravom

Ing. Zdenko K o v á č v. r.

riaditeľ odboru výberu poistnéh
Veva
15.06.04,12:05
deha, ďakujeme za zverejnenie listu k problému odvodu na invalidné z titulu prehodnotenia DIČ a následne na nový zákon. Bola k tomuto bodu rozprava a myslím ,že týmto listom sa pomohlo viacerím účtovníčkam.
Pekný deň.