Pukana
18.03.07,15:29
Dobry den,

chcem Vas poprosit o radu, znama ukoncila v 01/2004 živnosť. Ostali jej vysieť záväzky vo výške 100.200,- Sk. Dajú sa tieto nevysporiadané záväzky pri ukončení živnosti zaradiť do výdavkov v DP za rok 2004?

Aký je postup pri nevysporiadaných pohľadávkach a záväzkoch za rok /aj v tomto období/ 2004 pri ukončení živnosti?

Ďakujem za rady!
Muška
18.03.07,15:31
Máš správny rok?
Muška
18.03.07,15:37
Platí aj pre rok 2004
(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, avýšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

(9) Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.
Pukana
19.03.07,05:57
Vďaka Muška, vedala by si mi to povedať tak, aby som tomu porozumela :-)...vďaka... Teda môže si zohľadniť nevysporiadané záväzky do DP?
Muška
19.03.07,12:13
Musíš napísať viac informácií.
V roku 2004 viedla účtovníctvo?
Ak áno - tak jej musíš urobiť dodatočné DP za rok 2004, kde si v § 17 upraví základ dane o
- cenu nespotrebovaných zásob,
- zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku,
- výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19,
- výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i)
Pukana
20.03.07,20:52
Ahoj, ďakujem zatiaľ za pomoc a radu. Ale mám z toho pekný guláš. Tak popíšem toho viac, nech si v obraze.... Podnikala v roku 2004, bola Q-talnym platcom DPH. Zivnost ukoncila v januari 2004, za I.Q 2004 mala urobene DP /daň z pridanej hodnoty/, ale zabudla /to neviem akym zazrakom sa jej podarilo/ podat DP k dani z príjmov FO. Teraz ma poprosila, ci by som jej s tymto pomohla /to som riadne nevedela o čo ide :-)/ ale v tomto skusenosti nemam. Viem /už ako si aj ty spomínala musím jej podať dodatočné DP za rok 2004/. Pohladávky jej všetky uhradili, takze tam ma 0. Ale zavazky jej vysia vo velkej vyske. Vychadza jej za rok 2004 danova povinnost 16.110,- Sk + pokuty za oneskorene podanie DP a neskoru uhradu daňovej povinnosti je celkom pekná čiastka.
Jedna účtovníčka mi spomenula, že bola by možnosť neuhradené/nevysporiadené záväzky pri ukončení živnosti si do DP zohľadniť. Tým pádom by bola v strate a nevyšla by jej daňová povinnosť + penále za oneskorenú úhradu. Bola by pokuta za oneskorené podanie DP a predpokladám, že daňová kontrola účtovníctva.
Študujem spomenuté paragrafy od teba. Ale ak by si mala ešte čas mohla by si mi ešte trošku poradiť? Snažila som sa situáciu bližšie popísať. Ďakujem.
Muška
20.03.07,23:53
Podľa mňa podá RIADNE DP za rok 2004 /keďže žiadne ešte nepodala/

- o záväzky /bez DPH/ si priamo v DP zníži ZD v § 6 - v riadku, kde je § 17
- ak má nejaký zostatok na sklade, tak o tento si povýši ZD tiež priamo v DPv § 17
- pohľadávky píšeš , že nemá.
renča1
21.03.07,05:57
Ahoj, ďakujem zatiaľ za pomoc a radu. Ale mám z toho pekný guláš. Tak popíšem toho viac, nech si v obraze.... Podnikala v roku 2004, bola Q-talnym platcom DPH. Zivnost ukoncila v januari 2004, za I.Q 2004 mala urobene DP /daň z pridanej hodnoty/, ale zabudla /to neviem akym zazrakom sa jej podarilo/ podat DP k dani z príjmov FO.

A ako postupovala s DPH? Vznikla jej povinnosť odviesť dph pri zrušení registrácie? Pýtam sa preto, pretože takáto odvedená dph je jej daňovým výdavkom podľa § 19 ods.3 písm.k) s výnimkou uvednou v § 17 ods.3 písm.d) druhom bode. Aj to je jedna z možností ako ponížiť základ dane, aby jej nevyšla povinnosť platiť daň z príjmu FO.