Uľka
19.03.07,12:40
Poraďte, ak v účtovníctve neboli tvorené opravné položky a v roku 2006
chcem vytvoriť opravné položky, môžem v roku 2006 tvoriť opravnmú položku k pohľadávkam z roku 2002 vo výške 75%-po splatnosti viac ako 36 mesiacov a je to daňovo uznaný náklad?
Zákon hovorí o vytváraní opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, nie je pohľadávka z roku 2002 už premlčaná?
Zoltán Kovács
19.03.07,11:42
Poraďte, ak v účtovníctve neboli tvorené opravné položky a v roku 2006
chcem vytvoriť opravné položky, môžem v roku 2006 tvoriť opravnmú položku k pohľadávkam z roku 2002 vo výške 75%-po splatnosti viac ako 36 mesiacov a je to daňovo uznaný náklad?
Zákon hovorí o vytváraní opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, nie je pohľadávka z roku 2002 už premlčaná?

Nie som si istý či podľa Obch.zákonníka premlčacia doba nie je náhodou 4 roky.
Uľka
19.03.07,12:02
Teda ak som správne pochopila, potom pohľ.z roku 2002 a staršie budú tvoriť pripočitateľnú položku a vytvorím opravné položky k pohľadávkam z roku 2003,2004,2005 a 2006. Je to tak v poriadku?
Vladimír Ozimý
19.03.07,12:03
nechápem prečo 75% keď je po splatnosti viac ako rok to je prvá vec, riadite sa internou smernicou a tvorbu opravných položiek sa riadite v rokoch ku pohľadávkam ktorých sa to týka...to čo platí v paragrafe 20 pre daňovú uznateľnosť opravných položiek pre pohľadávky platí na tie čo boli tvorené po 1.1. 2004 takže vy ste podľa mňa povinná tvoriť opravnú položku na všetky pohľadávky nie len na tie ktoré vznikli po 1.1. 2004 takže ju vytvorte...podľa obchodného zákonníka je premlčacia doba 4 roky takže ak nevymôžete tieto pohľadávky tak buď odpis cez súd ako daňové alebo ako nedaňové po premlčaní...
ingi
19.03.07,12:36
Poraďte, ak v účtovníctve neboli tvorené opravné položky a v roku 2006
chcem vytvoriť opravné položky, môžem v roku 2006 tvoriť opravnmú položku k pohľadávkam z roku 2002 vo výške 75%-po splatnosti viac ako 36 mesiacov a je to daňovo uznaný náklad?
Zákon hovorí o vytváraní opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, nie je pohľadávka z roku 2002 už premlčaná?

Ja by som sa k otázke spýtala, že či pohľadávky z r.2002 boli v období do 31.12.2006 dlžníkom písomne uznané. Ak áno, premlčacia doba 4 roky sa takýmto uznaním môže predĺžiť (max. na 10 rokov) a zmenilo by to možnosť tvorby OP k takýmto pohľadávkam ako daňového výdavku v zmysle § 52 ods. 18 ZoDP.
Uľka
19.03.07,13:00
Neboli písomne uznané.
ingi
19.03.07,13:11
Neboli písomne uznané.

Takže pohľadávky z r. 2002 budú už k 31.12.2006 premlčané, OP k nim vytvorená nebude daňovým výdavkom.
Čo sa týka pohľadávok z roku 2003, ak sú rizikové a boli zahrnuté do príjmov, OP je možné uznať ako daňový výdavok v zmysle § 25 ods.1 písm. v) bod 3 zákona č. 366/1999 Z.z. (starý ZoDP) vo výške 75% hodnoty pohľadávky (bez jej príslušenstva). Táto možnosť vyplýva z § 52 ods.18 ZoDP.
Na pohľadávky, ktoré vznikli po 31.12.2003 sa pri tvorbe OP použije ustanovenie § 20 ods.14 ZoDP:

" (14) Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov102) aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcu sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov vrátane pohľadávok nadobudnutých vkladom podniku alebo jeho časti, alebo pohľadávok nadobudnutých právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako


a) tri mesiace, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,
b) šesť mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,
c) deväť mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) najviac do 75 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva,
d) 12 mesiacov, sa zahrnie do výdavkov (nákladov) do 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva. "
Uľka
19.03.07,13:12
Tak čo vlastne s tou tvorbou za roky 2002,2003,2004,2005 a 2006?
ingi
19.03.07,13:13
Tak čo vlastne s tou tvorbou za roky 2002,2003,2004,2005 a 2006?

Už som Ti odpovedala. ;)
Uľka
19.03.07,13:17
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Veľmi si mi pomohla. Ešte raz vďaka.
ingi
19.03.07,13:28
Ešte upozorňujem, že výška vytvorenej účtovnej OP je na zvážení účtovnej jednotky za dodržania § 25 ZoÚ:

"(2) Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zníženie hodnoty sa musí zohľadniť vždy, bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata."

a § 18 Postupov účtovania:

"Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku."
Slovenka
27.02.08,15:45
Pohľadávku vo výške 100 000,00 Sk splatnú 1.8.2007
nám odberateľ čiastočne uhradil vo výške 30 000,00.
Môžem k 31.12.2007 vytvoriť daňovo uznateľnú opravnú
položku vo výške 25 000,00 Sk /t. j. 25 % z menovitej
hodnoty celej pohľadávky,
alebo
len vo výške 17 500,00 Sk /t. j. 25 % z neuhradeného
zostatku pohľadávky/ ?
ingi
27.02.08,20:15
Pohľadávku vo výške 100 000,00 Sk splatnú 1.8.2007
nám odberateľ čiastočne uhradil vo výške 30 000,00.
Môžem k 31.12.2007 vytvoriť daňovo uznateľnú opravnú
položku vo výške 25 000,00 Sk /t. j. 25 % z menovitej
hodnoty celej pohľadávky,
alebo
len vo výške 17 500,00 Sk /t. j. 25 % z neuhradeného
zostatku pohľadávky/ ?

Výška Tvojej pohľadávky je už iba 70 000,- Sk, Takže môžeš vytvoriť OP, ktorá bude daňovým výdavkom (posľa § 20 ods. 14 písm. a) ZoDP účinného do 31.12.2007) vo výške 17 500,- Sk.
Slovenka
28.02.08,14:29
Ingi, ďakujem za odpoveď.

Ešte prosím poradiť, či môžem tvoriť opravné položky
do 31.12.2007 podľa § 20 odst.14 aj k pohľadávkam
voči dlžníkom v konkurze /pohľadávky sme neprihlásili
do konkurzu/.
ingi
28.02.08,14:58
Ingi, ďakujem za odpoveď.

Ešte prosím poradiť, či môžem tvoriť opravné položky
do 31.12.2007 podľa § 20 odst.14 aj k pohľadávkam
voči dlžníkom v konkurze /pohľadávky sme neprihlásili
do konkurzu/.

Áno, ak vznikli po 31.12.2003 a boli zahrnuté do príjmov. Podmienku rizikovosti takéto pohľadávky určite spĺňajú.
Slovenka
28.02.08,15:25
Áno, ak vznikli po 31.12.2003 a boli zahrnuté do príjmov. Podmienku rizikovosti takéto pohľadávky určite spĺňajú.

Z toho vyplýva, že ak je k 31.12.2007 na pohľadávky dlžníkov
v konkurze vytvorená daňovo uznateľná opravná položka
vo výške 100 %, môžem ich k 31.12.2007 podľa § 19 ods. 2
písm. h/ ZDP odpísať, resp. vyradiť, aj keď nie je ukončený konkurz?

Vytvorené opravné položky sa zrušia a pohľadávky vyradia zápisom
391/311 ?

Zrušené opravné položky nemajú nijaký vplyv na základ dane?
ingi
28.02.08,15:41
Ak k 31.12.2007 k takýmto pohľadávkam neboli vytvorené OP, môžeš ich v zmysle § 19 ods. 2 písm. h) bod 5 rovno odpísať (546/311), pričom odpis takýchto pohľadávok bude daňovým výdavkom.

Ak už v minulých obdobiach bola vytvorená OP vo výške 100%, účtuješ ako píšeš 391/311, pričom neovplyvníš základ dane (ten bol znížený v minulých obdobiach pri tvorbe OP).
Slovenka
28.02.08,16:31
Ak k 31.12.2007 k takýmto pohľadávkam neboli vytvorené OP, môžeš ich v zmysle § 19 ods. 2 písm. h) bod 5 rovno odpísať (546/311), pričom odpis takýchto pohľadávok bude daňovým výdavkom.

Ak už v minulých obdobiach bola vytvorená OP vo výške 100%, účtuješ ako píšeš 391/311, pričom neovplyvníš základ dane (ten bol znížený v minulých obdobiach pri tvorbe OP).

Ja som myslela skôr na to, či netreba ZVÝŠIŤ základ dane pri zrušení
opravných položiek /§ 17 ods. 15/, keďže do 31. 12. 2006 sa účtovalo zrušenie opravnej položky na výnosový účet 658.
Nejako ma mýli postup uvedený v § 17 ods. 30 písm. b/ ZDP, ktorý bude platiť od 1.1.2008.
ingi
28.02.08,17:18
Ja som myslela skôr na to, či netreba ZVÝŠIŤ základ dane pri zrušení
opravných položiek /§ 17 ods. 15/, keďže do 31. 12. 2006 sa účtovalo zrušenie opravnej položky na výnosový účet 658.
Nejako ma mýli postup uvedený v § 17 ods. 30 písm. b/ ZDP, ktorý bude platiť od 1.1.2008.

V tomto konkrétnom prípade určite nezvyšujeme ZD. Porovnám:

Opravnú položku sme zaúčtovali v minulých obdobiach 558/391 (daňový výdavok).

V r. 2007 účtujeme: 391/311...daňovo neutrálna operácia

V r. 2006 by sme účtovali 391/658
odpis pohľadávky............546/311, účty 658 a 546 vchádzali do ZD, takže výsledok bol tiež daňovo neutrálny (len sme zbytočne zaťažili 5- a 6-kové účty).

Zvýšiť základ dane by sme museli, ak by napr. tvorba OP bola daňovým výdavkom, ale odpis pohľadávky v ďalšom účtovnom období by bol v zmysle ZoDP nedaňovým výdavkom (napr. pohľadávka by už bola premlčaná).
Slovenka
28.02.08,17:30
Ingrid, vďaka za Tvoje odborne fundované odpovede.

Môžu sa daňovo uznateľné opravné položky podľa § 20
ods. 14 tvoriť aj na pohľadávky vzniknuté po 1.1.2004 voči
takým dlžníkom so sídlom v ZAHRANIČÍ, voči ktorým pohľadávky máme poistené v poisťovni?
T. j. je riziko, že dlžník pohľadávku nezaplatí, ale náhradu
vyplatí poisťovňa, keďže pohľadávku máme poistenú.

Ako sa zaúčtuje nárok na náhradu od poisťovne?
KEJKA
28.02.08,18:03
na zabezpečené pohľadávky by som OP netvorila, jedine ak na prípadnú spoluúčasť.
Pri splnení podmienok sa pohľadávka voči odberateľovi mení na pohľadávku voči poisťovni.... možno by som zvažovala účet 378
(zápis 378/311).
Slovenka
28.02.08,18:16
na zabezpečené pohľadávky by som OP netvorila, jedine ak na prípadnú spoluúčasť.
Pri splnení podmienok sa pohľadávka voči odberateľovi mení na pohľadávku voči poisťovni.... možno by som zvažovala účet 378
(zápis 378/311).

Súhlasím, ale navrhujem účtovanie rozdeliť na:
nárok voči poisťovni 378/668
a
odpis pohľadávky 546/311

Len mi nie je jasné, v akom momente mám zaúčtovať
uvedené 2 účtovné prípady a či je odpis takejto pohľadávky
daňovo uznateľný.
KEJKA
01.03.08,21:26
Súhlasím, ale navrhujem účtovanie rozdeliť na:
nárok voči poisťovni 378/668
a
odpis pohľadávky 546/311

Len mi nie je jasné, v akom momente mám zaúčtovať
uvedené 2 účtovné prípady a či je odpis takejto pohľadávky
daňovo uznateľný.
uvedené účtovanie by bolo vhodné pri postúpení pohľadávky.
Podľa zadania ide o zabezpečenie pohľadávky a tam by som iba účtovne vyjadrila zmenu dlžníka tak ako som navrhovala.....ak to tak formuluje zmluva.
zaziki
03.03.08,17:36
Dobrý deň,
poprosím o radu:
V r.2006 som tvorila OP na zásoby(sú to vlastné výrobky účet 601) ako 559 / 194. Išlo o Nedaň.náklad r.2006.
V r.2007 je výška OP na zásoby vyššia ako bola tvorená v r.2006. Môžem postupovať takto?:
1/ Zúčtujem OP starého roku 194 / 613
2/ Vytvorím OP na novú výšku zásob 613 / 194 , alebo účtujem cez 505 / 194??
3/ alebo len doúčtujem rozdiel na výšku OP 2007 ako 613 / 194
4/ účet 613 je daň.výnos. No ja som v r.2006 tvorbu OP pripočítala k ZD - dodanila. Ako sa mi zúčtovanie i tvorba OP prejaví v DP 2007?
Ďakujem za pomoc!!!
Dorinda
10.03.08,10:43
Prosim, nema sa uctovat zrusenie OP a nasledny odpis pohladavky: 391/547 - zrušenie OP, 546/311 - odpis pohladavky. Staci neutralny zapis 391/311 ??? (V r. 2005 bola tvorena OP 558/391)
ingi
10.03.08,11:00
Dobrý deň,
poprosím o radu:
V r.2006 som tvorila OP na zásoby(sú to vlastné výrobky účet 601) ako 559 / 194. Išlo o Nedaň.náklad r.2006.
V r.2007 je výška OP na zásoby vyššia ako bola tvorená v r.2006. Môžem postupovať takto?:
1/ Zúčtujem OP starého roku 194 / 613
2/ Vytvorím OP na novú výšku zásob 613 / 194 , alebo účtujem cez 505 / 194??
3/ alebo len doúčtujem rozdiel na výšku OP 2007 ako 613 / 194
4/ účet 613 je daň.výnos. No ja som v r.2006 tvorbu OP pripočítala k ZD - dodanila. Ako sa mi zúčtovanie i tvorba OP prejaví v DP 2007?
Ďakujem za pomoc!!!

Podľa mňa doúčtuješ rozdiel za r.2007 zápisom 613/194, táto suma bude pripočítateľnou položkou k ZD v III.časti/tab.A/r.10 daňového priznania.
Orsz
29.03.08,15:21
Vkladám z usmernenie DRSR:

2.2 Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do príjmov
do 31.12.2003.


K § 52 ods. 18 zákona o dani z príjmov


Ustanovenie umožňuje tvorbu opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,

ktoré boli zahrnuté do príjmov do 31. decembra 2003, pričom
ich splatnosť* nastala po 31. decembri 2001 ( počnúc 1.1.2002),

vznikli do 31.12.2003;
vytvorené opravné položky sa uznajú do daňových výdavkov vo výške a podľa podmienok uvedených v § 25 ods. 1 písm. v) treťom bode zákona č. 366/1999 Z z o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o daniach z príjmov“,
§ 20 ods. 14 sa použije na pohľadávky, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o dani z príjmov.
§ 52 ods. 18 zákona o dani z príjmov upravuje možnosť uznania tvorby opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, vo výške a podľa podmienok uvedených v § 25 ods. 1 písm. v) treťom bode zákona o daniach z príjmov, ak ide o pohľadávky, ktoré vznikli do 31. decembra 2003.
––––––––––––
*) Splatnosťou pohľadávky je dohodnutý termín úhrady pohľadávky.


K § 25 ods. 1 písm. v) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení predpisov platných do 31.12.2003


S účinnosťou od 1.1.2002 bol v uvedenom ustanovení doplnený bod 3, ktorý umožnil zahrňovať do daňových výdavkov aj tvorbu opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do príjmov, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí, pri splnené stanovených podmienok.
Toto ustanovenie sa použije na pohľadávky splatné počnúc 1. januárom 2002, o ktorých vzniku bolo účtované najneskôr do konca r. 2003 (podľa § 52 ods. 18 na pohľadávky, vzniknuté od 1.1.2004 sa toto ustanovenie nepoužije).


Pri splnení podmienky, že od splatnosti pohľadávky uplynie doba dlhšia ako

24 mesiacov, kedy sa do výdavkov zahrnú opravné položky do výšky 50 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, táto doba uplynie najskôr od 2.1.2004;
36 mesiacov, kedy sa do daňových výdavkov zahrnú opravné položky do výšky 75 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva, ustanovenie je v tomto prípade použiteľné počnúc 2.1.2005.


Príklad
Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku voči inej tuzemskej firme vo výške 100.000 Sk. Splatnosť tejto pohľadávky nastala 30.12.2003, v roku 2003 bola táto pohľadávka tiež zaúčtovaná do výnosov (vznik pred 1.1.2004). Ide o rizikovú pohľadávku, ktorá doteraz nebola uhradená.
V ktorom zdaňovacom období a v akej výške je možné uznať opravnú položku k tejto pohľadávke, ak bolo o jej tvorbe účtované k 31.12. 2004 vo výške jej menovitej hodnoty-100.000 Sk?


Ide o tvorbu opravnej položky k pohľadávke, ktorá vznikla /bola zahrnutá do príjmov, resp. účtovaná do výnosov pred 1.1.2004/ a zároveň splatnosť nastala 30.12.2003 /t.j. po 31.12.2001. Pri posúdení uznania tvorby tejto opravnej položky do základu dane sa postupuje podľa § 52 ods. 18 zákona o dani z príjmov.
V r. 2004 nie je možné zúčtovanú opravnú položku považovať za daňový výdavok, ide o položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia / r. 130 daňového priznania PO – r. 10 tabuľky A/.
V r. 2005 /do 31.12.2005/ od splatnosti pohľadávky /30.12.2003/ uplynie doba dlhšia ako 24 mesiacov t.j. do daňových výdavkov sa uzná 50 % menovitej hodnoty tejto pohľadávky - 50.000 Sk (položka znižujúca VH – r. 290 daňového priznania k dani z príjmov PO).
V r. 2006 /do 31.12.2006/ uplynie lehota 36 mesiacov pre uznanie opravnej položky vo výške 75 % menovitej hodnoty pohľadávky – 75.000 Sk; V tomto zdaňovacom období sa uplatní opravná položka na zostávajúcu časť hodnoty pohľadávky– 25.000 Sk /pokiaľ v r. 2005 bola opravná položka zahrnutá do základu dane/, alebo sa do základu dane zahrnie naraz, do výšky 75 % menovitej hodnoty pohľadávky – 75.000 Sk.
Alenkacs
20.05.08,13:36
Prosím Vás vie mi niekto poradiť ohľadom tvorby opravných položiek k pohľadávkam za rok 2007? Tvorbu opravných položiek som zaúčtovala na 579/391 a zrušenie vytvorených opravných položiek z roku 2006 a zaplatených do marca 2008 391/579. Bolo toto zaúčtovanie správne?
Mám ešte taký menší alebo väčší problém mohli by ste mi niekto poradiť do akého riadku výkazu Ziskov a strát malo byť nasmerované tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam? Viem, že k 1.1.2007 nastala zmena vo výkazoch len nejako som to prehliadla pri uzávierke. Ďakujem za skorú odpoveď
Alenkacs
21.05.08,06:18
Nikto mi neporadí :(