karpis
19.03.07,14:45
Pri závode máme vybudované parkovisko bolo kolaudované spolu s prístupovými komunikáciami, je tam vybudovaný lapač ropných látok, to mám odpisovať spolu s komunikáciou a spevnený´mi plochami alebo samostatne a poradte v ktorej odp. skupine. Ja som to dala spolu do 4 odps. skupiny je to dobre?
karpis
19.03.07,15:09
Nikto neporadí
betka
19.03.07,18:54
Do 3. odpisovej skupiny (položka 3-28 prílohy ZoDP) patria tzv. drobné stavby, definované v osobitnom predpise - § 139b stavebného zákona:
(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.