ashley
24.03.07,14:48
Prosím o radu. Aké daňové priznanie podáva osoba, ktorá má príjmy zo závislej činnosti a poberá aj príspevok za osobnú asistenciu, a ana aký riadok sa uvedie príjem z osobnej asistencie? Ďakujem
Muška
24.03.07,14:50
DP - B, § 6 odst. 2 písm. b) -......v DP r. 6 - môžeš použiť paušálne 40 % výdavky
ehe
27.03.07,08:54
prosím o radu,
dôchodkyňa (star.dôchodok +vdov.dôchodok) ma príjem za osobnú asistenciu
môže si
1. odpočítať 40 %
2. dôchodok ra rok 2006 - započítať aj vdovský dôchodok?
(90816 - star.dôch+vdov.dôch.)??? :confused: Dakujem.
Gulik
28.03.07,11:35
DP - B, § 6 odst. 2 písm. b) -......v DP r. 6 - môžeš použiť paušálne 40 % výdavky

Chcel by som vedieť podľa čoho je tých 40 %, robim DP mojej os. asistentke.
Ďakujem
Muška
28.03.07,11:38
Gulík, ďakujem za bodík.

a paušálne výdavky podľa ods. 10
Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom
dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže
uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v § 6 odsekoch 1 a2 okrem daňovníka, ktorý má
z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu,33) ktorý môže
uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej
hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné
daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa
tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného
a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu
dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo
výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný
viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
Gulik
28.03.07,17:52
Srdečná vďaka