Enyma
25.03.07,16:54
Dobry den, akym kurzom prepocitam prijem z ciech v danovom priznani za
rok 2006. Dakujem za vsetky rady.

Enyma
jamis
25.03.07,16:56
Podľa toho aké máš potvrdenie. Ak je to potvrdenie o zdaniteľnej mzde, tak priemerným ročným kurzom.
Johanka
25.03.07,17:05
Nemusí to byť nutne priemerný ročný kurz. Najmä pri krajinách , s ktorými máme v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia metódu zápočtu dane, je potrebné vybrať kurz, ktorý je pre daňovníka najvýhodnejší.

§31 Zákona o dani z príjmov
(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.

(4) Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak je zdaňovacím obdobím iné obdobie ako kalendárny rok, na prepočet sa použije priemer vypočítaný z priemerných mesačných kurzov za obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva.