Zoltán Kovács
25.03.07,19:57
Ahojte poraďáci!
Mám nasledujúcu situáciu. SZČO v roku 2005 mala celkové príjmy vo výške 1.584.452,30 Sk (§6). Takto to bolo uvedené aj v DP aj vo výkaze o príjmoch a výdavkoch. Podľa tohto by sa mala registrovať na dph od 1.1.2006. Ale po kontrole som zistil, že celkový príjem sa skladá z dvoch súm: 1 445.923,- podľa §6 a 138.529 umelecká tvorba (podľa mňa §8). Po zistení týchto skutočnosti mne vychádza, že nemá povinnosť registrácie, nakoľko umelecká tvorba nebola na základe ŽL, ale zmluvy o dielo.
Mám podať dodatočné priznanie, alebo nie? Ja sa prikláňam k podaniu, aby som predišiel problémom s dph.

Ďalšia vec: Jedná sa o tú istú szčo. V r.2005 vykázala stratu vo výške 107.714,- Sk. Táto strata výšla po započítaní príjmu z umeleckej tvorby do §6 (podľa pôvodného DP). Keď podám dodatočné za r. 2005 tak strata zo živnosti sa zvýši o sumu 138.529 na 246.242, ktorú uvediem aj na riadku 57 DP. Do riadku 61 sa uvedie príjem z umeleckej tvorby vo výške 138.529. Mám povinnosť umoriť pomernú časť straty? Podľa predtlače vychádza, že strata podľa §6 sa musí kompenzovať s čiastkovým základom dane podľa §8. Rozmýšlam správne alebo nie?

Dúfam, že na túto neskorú nedeľnú hodinu to nie je moc komplikované. Ide totiž o to, že teraz by tej szčo prišla vhod tá vyššia strata.

Ďakujem za reakcie.
Zoltán Kovács
25.03.07,20:41
.........posúvam .............
Muška
25.03.07,21:50
No Zoli, tak podľa mňa sa mala SZČO prihlásiť na DPH

(1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

(2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len podnikanie ) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, 1) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku;ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.


A umelecká tvorba je čo? Prečo § 8, veď to je § 6 ods. 2 písm. a
Muška
25.03.07,21:52
A strata sa v roku vzniku odpočítava v maximálne možnej výške.....akurát v ďalších piatich rokoch po vzniku straty sa rozpúšťa v ľubovolnej výške.
Muška
25.03.07,21:54
Umelecká tvorba - slobodné povolanie
§ 6
(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, 27)a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
Zoltán Kovács
25.03.07,21:55
Ďakujem za názor. Máš pravdu,že je to § 6.
Uvidíme ako bude reagovať DÚ. Rok 2005 som nerobil ja.Našťastie.
Muška
25.03.07,21:57
A Zoli strata sa umoruje z ČZD § 6 až 8

Zákon o dani z príjmu

(2) Základ dane zistený podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 6 až 8 sa znižuje o daňovú stratu. Daňovú stratu alebo jej časť, ktorú nemožno uplatniť pri zdanení príjmov v zdaňovacom období, v ktorom vznikla, možno odpočítať od úhrnu čiastkových základov dane zistených podľa jednotlivých druhov príjmov uvedených v § 6 až 8 v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30.