zabco000
26.03.07,07:30
Ahojte,
neviem, či takáto možnosť existuje, ale možno niektorí s týmto máte skúsenosti.
Je možnosť odpustenia daňovej povinnosti u fyzickej osoby? Ak áno, stíhame ešte termín žiadosť?
Ďakujem za každú odpoveĎ
Johanka
26.03.07,08:08
Existuje možnosť podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (tento rok u ž lehota na podanie vypršala). Predĺženou lehotou sa posúva aj lehota na zaplatenie dane.
Samotnú daňovú povinnosť Ti však nikto "neodpustí".
gutan52
28.03.07,23:07
Ahojte,
neviem, či takáto možnosť existuje, ale možno niektorí s týmto máte skúsenosti.
Je možnosť odpustenia daňovej povinnosti u fyzickej osoby? Ak áno, stíhame ešte termín žiadosť?
Ďakujem za každú odpoveĎ

Ja by som sa chcel ináč spýtať .!?
Pre takých, ktorí majú zaplatiť daň do 31.03.2007 za r.2006 - ale nemajú dosť peňazí.

Môžu si sumu /napr. 15000,-Sk /, zaplatiť len časť, s tým, žeby si požiadali DÚ o splátkový kalendár? Možno sa to dá. Poradí nam dobráduša?

Či si majú vziať radšej pôžičku, zaplatiť daň, a splácať pôžičku aj s úrokmi? Ďakujeme
Johanka
28.03.07,23:11
Zákon o správe daní a poplatkov
§ 59
Odklad platenia a povolenie splátok
(1) Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je obec, povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo platenie tejto dane v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu. Ak ide o inú daň ako podľa prvej vety, môže daňový úrad alebo colný úrad povoliť na základe žiadosti daňového subjektu odklad platenia tejto dane alebo jej platenie v splátkach.

(2) Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma bude zabezpečená podľa tohto zákona (§ 71) alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa osobitného zákona.12b)

(3) Ak daňový subjekt žiada o povolenie odkladu platenia dane z príjmov alebo dane z pridanej hodnoty, alebo spotrebných daní, predloží analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.

(4) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na dvanásť mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane.

(5) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach.

(6) Sankčný úrok sa nevyrubí, ak daňový subjekt počas povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach dodrží určené podmienky.

(7) Počas odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok z odloženej sumy vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň, keď bol povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Úrok z odloženej sumy sa vyrubí za celú dobu povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach. Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím správcu dane v lehote kratšej, ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach. Úrok z odloženej sumy je splatný do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

(8) Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu platenia dane v splátkach sa nemožno odvolať.

(9) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť podľa tohto zákona, ak je to v súlade s osobitným predpisom.8g)

(10) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane nepovolí, ak neuplynul najmenej jeden rok odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v poslednom rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená. Na tento účel sú daňové úrady a colné úrady povinné navzájom sa informovať o povolenom odklade platenia dane alebo o povolenom platení dane v splátkach.

(11) Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, ďalší odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane môže povoliť, len ak uplynulo najmenej päť rokov odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená.

(12) Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, je daňový úrad alebo colný úrad povinný začať daňové exekučné konanie do desiatich pracovných dní odo dňa, keď mala byť daň alebo splátka dane zaplatená.

(13) Ak daňový úrad alebo colný úrad pri vymáhaní dlžnej sumy zistí, že zabezpečenie dlžnej sumy nepostačuje na jej pokrytie, písomne o tejto skutočnosti bezodkladne informuje ministerstvo a daňové riaditeľstvo alebo ministerstvo a colné riaditeľstvo.

(14) Správca dane na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby oznámi o inom daňovom subjekte údaje uvedené v § 23b ods. 7 písm. a) až c) a e) až g) a výšku povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach.

(15) Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa vzťahujú aj na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo na povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach.
gutan52
28.03.07,23:20
Johanka je bdelá a pronktne odpovedá. To je SUPER - Ďakujeme jej - JG a +++++ 5 duší.
Olgica
19.06.07,12:34
Máme daňovú povinnosť (DPH) a 25.6.07 by sme mali zaplatiť 700tis. Už teraz vieme, že peniaze nemáme (budú až po úhrade faktúr najskôr 25.7.07). Mám podať priznanie k DPH a keď ma vyzve DÚ k zaplateniu tak podám žiadosť o odklad platenia alebo hneď treba podať túto žiadosť a čo k nej treba priložiť, lebo § 59 ods.3 (Zák.o správe daní a popl.) hovorí o predložení analýzy svojej finančnej a ekonomickej situácie a § 71 hovorí o záložnom práve. Nemá niekto skúsenosti s odkladom??? Ďakujem.
Olgica
19.06.07,12:43
Máme daňovú povinnosť (DPH) a 25.6.07 by sme mali zaplatiť 700tis. Už teraz vieme, že peniaze nemáme (budú až po úhrade faktúr najskôr 25.7.07). Mám podať priznanie k DPH a keď ma vyzve DÚ k zaplateniu tak podám žiadosť o odklad platenia alebo hneď treba podať túto žiadosť a čo k nej treba priložiť, lebo § 59 ods.3 (Zák.o správe daní a popl.) hovorí o predložení analýzy svojej finančnej a ekonomickej situácie a § 71 hovorí o záložnom práve. Nemá niekto skúsenosti s odkladom??? Ďakujem.
posúvam....
Olgica
20.06.07,05:26
Máme daňovú povinnosť (DPH) a 25.6.07 by sme mali zaplatiť 700tis. Už teraz vieme, že peniaze nemáme (budú až po úhrade faktúr najskôr 25.7.07). Mám podať priznanie k DPH a keď ma vyzve DÚ k zaplateniu tak podám žiadosť o odklad platenia alebo hneď treba podať túto žiadosť a čo k nej treba priložiť, lebo § 59 ods.3 (Zák.o správe daní a popl.) hovorí o predložení analýzy svojej finančnej a ekonomickej situácie a § 71 hovorí o záložnom práve. Nemá niekto skúsenosti s odkladom??? Ďakujem.
Nikto nevie, nepomôže?
JankaV
20.06.07,05:41
Nečakajte na nič a treba zájsť na konkrétny daňový úrad a opýtať sa na to, čo k tomu potrebujú a čo treba doložiť ihneď a čo môžete doložiť dodatočne. Ak máte daňovú povinnosť cez 100 tis Sk, DU vás nebude vyzývať na úhradu ale rovno ide exekúcia. Aspoň toto je moja osobná skúsenosť a na otázku, prečo neposlali výzvu, mi povedali práve to, že nad 100 tos Sk to riešia takto. Ale či je to všeobecné pravidlo alebo len na konkrétnom DU neviem, preto treba zájsť na konkrétny DU.
A určite pred termínom.
skaspa
20.06.07,05:43
Máme daňovú povinnosť (DPH) a 25.6.07 by sme mali zaplatiť 700tis. Už teraz vieme, že peniaze nemáme (budú až po úhrade faktúr najskôr 25.7.07). Mám podať priznanie k DPH a keď ma vyzve DÚ k zaplateniu tak podám žiadosť o odklad platenia alebo hneď treba podať túto žiadosť a čo k nej treba priložiť, lebo § 59 ods.3 (Zák.o správe daní a popl.) hovorí o predložení analýzy svojej finančnej a ekonomickej situácie a § 71 hovorí o záložnom práve. Nemá niekto skúsenosti s odkladom??? Ďakujem.
žiadosť priložíš hneď pri podaní DP, aby DÚ vedel, prečo to nezaplatíš načas; tá analýza by mala obsahovať tvoje "aktuálne" účtovníctvo, teda predložíš napr. konečné zostatky banky, pokladňe, aby DÚ skutočne videl, že nemáš 700 tis. Sk na zaplatenie dane. Ďalej môžeš ešte uviesť aj to, že tvoji odberatelia ti zaplatia až vtedy a vtedy a peniaze tak budeš mať až o mesiac...a z toho dôvodu žiadaš o odloženie splatenia dane.
Pokiaľ ja viem, tak DÚ by si mal tých 700 tis. poistiť tak ako píšeš, teda založením nejakého majetku v prospech DÚ. Najlepšie bude keď zavoláš svojej správkyni na DÚ a opýtaš sa jej, ako to presne je, ona by ti mala vedieť poradiť, hlavne s tým záložným právom.
Olgica
20.06.07,05:50
Ďakujem za odpovede.
Olgica
20.06.07,07:53
Volala so na DU a výsledok: žiadosť s 300,-Sk kolkom + záložné právo na majetok vo výške v akej je dlh na DPH alebo splátkový kalendár (ale keďže viem že peniaze prídu až za mesiac, tak je to nereálne). Iný postup neexistuje. Kým odklepnú na DU to záložné právo na majetok, zatiaľ sa platí sankčný úrok.