Kristína24
26.03.07,18:28
Ahojet. Mám osobu, ktorá bola v roku 2006 na materskej dovolenke zároveň mala uzavretú zmluvu o sprostredkovaní. V roku 2006 nemala žiaden príjem. Má sa podať daňové priznanie?
Ďakujem
Johanka
26.03.07,18:39
§32 Zákona o dani z príjmov
(1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a), s výnimkou uvedenou v odseku 4. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a), ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, ak

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo
b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7.

Ak nemala žiadne príjmy nie je povinná podať DP, ale ak mala z činnosti spotredkovateľa stratu, DP podať musí ...