anabella
31.03.07,19:47
Ahojte poraďáci, chcem sa opýtať na koľko % paušálnych výdavkov má nárok klient, či na 40 alebo na 60%. V živnostenskom liste má uvedené:
Živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti
Výroba malty a betónu
Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
Montáž sadrokartónových priečok, podhľadov, predeľovacích stien
Vykonávanie stierkovacích prác
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín-suchou cestou
Viazanie železnej armatúry


A ešte jedna otázka, dá sa požiadať na vyplatenie dane o splátkový kalendár?
ďakujem veľmi pekne za odpovede
Zita5
31.03.07,19:50
Anja111
31.03.07,20:00
Ahojte poraďáci, chcem sa opýtať na koľko % paušálnych výdavkov má nárok klient, či na 40 alebo na 60%. V živnostenskom liste má uvedené:
Živnostenský list na vykonávanie ohlasovacej živnosti
Výroba malty a betónu
Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
Montáž sadrokartónových priečok, podhľadov, predeľovacích stien
Vykonávanie stierkovacích prác
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín-suchou cestou
Viazanie železnej armatúry


A ešte jedna otázka, dá sa požiadať na vyplatenie dane o splátkový kalendár?
ďakujem veľmi pekne za odpovede
Podľa mňa, sú to iba pomocné práce, takže jeho živnosť nie je remeselná, (asi mu chýba potrebné vzdelanie v odbore). V tom prípade má nárok len na 40 % paušálne výdavky.
jamis
31.03.07,20:02
Použiješ paušálne výdavky vo výške 40 %...toto nie je remeselná živnosť.
anabella
01.04.07,08:32
Ďakujem a dá sa požiadať o splátkový kalendár na zaplatenie dane? Ak áno ako sa postupuje?
anabella
01.04.07,08:56
hallo, nikto neporadí
Zita5
01.04.07,08:58
Zákon o správe daní a poplatkov .................
§ 59
Odklad platenia a povolenie splátok
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16135-zakon-o-sprave-dani-a-poplatkov-od-142006.html#hore)

(1) Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je obec, povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo platenie tejto dane v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu. Ak ide o inú daň ako podľa prvej vety, môže daňový úrad alebo colný úrad povoliť na základe žiadosti daňového subjektu odklad platenia tejto dane alebo jej platenie v splátkach.

(2) Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma bude zabezpečená podľa tohto zákona (§ 71) alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa osobitného zákona.12b)

(3) Ak daňový subjekt žiada o povolenie odkladu platenia dane z príjmov alebo dane z pridanej hodnoty, alebo spotrebných daní, predloží analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.

(4) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na dvanásť mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane.

(5) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach.

(6) Sankčný úrok sa nevyrubí, ak daňový subjekt počas povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach dodrží určené podmienky.

(7) Počas odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok z odloženej sumy vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň, keď bol povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Úrok z odloženej sumy sa vyrubí za celú dobu povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach. Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím správcu dane v lehote kratšej, ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach. Úrok z odloženej sumy je splatný do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

(8) Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu platenia dane v splátkach sa nemožno odvolať.

(9) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť podľa tohto zákona, ak je to v súlade s osobitným predpisom.8g)

(10) Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane nepovolí, ak neuplynul najmenej jeden rok odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v poslednom rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená. Na tento účel sú daňové úrady a colné úrady povinné navzájom sa informovať o povolenom odklade platenia dane alebo o povolenom platení dane v splátkach.

(11) Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, ďalší odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane môže povoliť, len ak uplynulo najmenej päť rokov odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená.

(12) Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach, je daňový úrad alebo colný úrad povinný začať daňové exekučné konanie do desiatich pracovných dní odo dňa, keď mala byť daň alebo splátka dane zaplatená.

(13) Ak daňový úrad alebo colný úrad pri vymáhaní dlžnej sumy zistí, že zabezpečenie dlžnej sumy nepostačuje na jej pokrytie, písomne o tejto skutočnosti bezodkladne informuje ministerstvo a daňové riaditeľstvo alebo ministerstvo a colné riaditeľstvo.

(14) Správca dane na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby oznámi o inom daňovom subjekte údaje uvedené v § 23b ods. 7 písm. a) až c) a e) až g) a výšku povoleného odkladu platenia dane alebo povoleného platenia dane v splátkach.

(15) Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa vzťahujú aj na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo na povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach.
Zita5
01.04.07,09:08
Doplním , to záleží od Daňového úradu , či takú žiadosť schváli , alebo nie .Stretla som sa už aj s tým , že jednej SZČO neschválila odklad ani povolenie uhradiť daň v splátkach a druhej SZČO schválila .
betka
01.04.07,09:10
správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma bude zabezpečená - zabezpečenie daňového nedoplatku zriadením záložného práva k predmetu záložného práva vo vlastníctve dAňového dlžníka, pričom tu platí zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. (ak ide o nehnuteľnosť-vyznačí sa vykonateľnosť do kateastra nehnuteľností)
správca Vás môže vyzvať, aby ste predložili súpis svojho majetku, ste povinný tejto výzve vyhovieť.
Hodnota predmetu záložného práva je primeraná k sume daňového nedoplatku.
Zabezpečenie sa vykonáva na náklady daňového dlžníka.

Ak sa nejedná o vysoké sumy na zaplatenie dane, radšej by som sa vyhla týmuto vyššie uvedenému. Sú s tým spojené prehnane vysoké náklady, robota navyše. Nie je to vôbec jednoduché...
anabella
01.04.07,18:21
a ešte jedna vec, majú živnostníci, ktorí podnikajú prvý rok nejaké úľavy na dani, čosi také mi spomínali, ale neviem, o čo im išlo
jamis
01.04.07,18:27
a ešte jedna vec, majú živnostníci, ktorí podnikajú prvý rok nejaké úľavy na dani, čosi také mi spomínali, ale neviem, o čo im išlo

Nemajú žiadne úľavy na dani, len do SP nemusia platiť....
anabella
01.04.07,18:39
a keď živnostník podniká po prvý rok, dokladá k daňovému aj výkazy?
anabella
01.04.07,18:40
no takže som mala pravdu, že neplatia len odvody do SP, oni ma presviedčali, že musia mať nejaké úľavy
anabella
01.04.07,18:45
prosím o rýchlu odpoveď
jamis
01.04.07,18:46
a keď živnostník podniká po prvý rok, dokladá k daňovému aj výkazy?
Ak robíš účtovníctvo, tak dokladáš výkaz o príjmoch a výdajkov a výkaz o majetku a záväzkoch. Ak robíš výdavky paušálom, tak neprikladáš k DP nič.
anabella
01.04.07,19:38
ked si uplatnuje vydavky 60% tak sa v danovom priznani zaskrtava kolonka, kde su pri prijmoch podla § 6 ods. 3 zákona?
betka
01.04.07,19:48
Výdavky sa 60% sa môžu uplatniť len pri remeselných živnostiach. Ostatné pauš. výdavky, kt. nie sú remes. sú vo výške 40%.
Áno, ak si chcem uplatniť paušálne výdavky či už vo výške 40%, alebo remeselníci vo výške 60%, zaškrtneme (x )v DP- uplatňujem paušálne výdavky...
Zita5
01.04.07,19:49
a ešte jedna vec, majú živnostníci, ktorí podnikajú prvý rok nejaké úľavy na dani, čosi také mi spomínali, ale neviem, o čo im išlo

To bolo v minulosti , to už v tejto dobe neplatí .
anabella
01.04.07,19:51
no však to viem, že tam zaškrtnem paušálne výdavky, ale ked to je tých 60%, tak zaskrtnem tu druhu moznost? podla §6 ods.3 zákona?
anabella
01.04.07,20:00
KTO MI PORADí?
Muška
01.04.07,20:22
nie, zaškrtneš prvú----ale keby si čítala DP, tak by si to zistila
Muška
01.04.07,20:30
A anabella, tých 60 % dávaš tomu čo je v zadaní tejto témy, lebo tomu určite prináleží len 40 %.

Musel by mať v živnosti - Murárstvo /vtedy má nárok na 60 %