bursis
02.04.07,07:48
živnostník ukončil živnosť k 19.5.2006, teraz mi doniesol papiere, aby som mu spravila DP
na výkazoch majú byť dátumy k 19.5.2006 alebo tam môžem dať aj 31.12.2006?
evina
02.04.07,07:50
živnostník ukončil živnosť k 19.5.2006, teraz mi doniesol papiere, aby som mu spravila DP
na výkazoch majú byť dátumy k 19.5.2006 alebo tam môžem dať aj 31.12.2006?

19.05.2006
bursis
02.04.07,07:53
vo výkazoch za 2005 má záväzky za cca 23.000,- ale v papieroch, čo mi doniesol, nemá žiadne doklady o ich zaplatení. môžem tie výkazy spraviť tak, že k ukončeniu živnosti má stále nejaké záväzky a aj niečo v pokladni? Dík za odpoveď.
sta
02.04.07,08:21
vo výkazoch za 2005 má záväzky za cca 23.000,- ale v papieroch, čo mi doniesol, nemá žiadne doklady o ich zaplatení. môžem tie výkazy spraviť tak, že k ukončeniu živnosti má stále nejaké záväzky a aj niečo v pokladni? Dík za odpoveď.

§17 Zákona o DzP:
(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý
(účinnosť od 1. januára 2007)
a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
Katarina
02.04.07,12:04
Ja by som dala dárum k 31.12.2006, a tam kde treba vyplniť obdobie od 01.2006 do 05.2006.