Niuška
04.04.07,10:28
Dobrý deň!
Som tu nová a ešte neviem,ako to tu chodí. Chcem sa spýtať: vediem JÚ od r. 1989.Doteraz odkladám všetky doklady. Ktoré roky môžem skartovať?! Ďakujem za odpoveď
Danielle369
04.04.07,10:40
:D to aj mna teda zaujíma, ja som skartovala akurát tie doklady kde sme neboli platcovia DPH a boli staré už 8 rokov,ostatné poctivo skladujem

:D dan :D
betka
04.04.07,20:36
(3) Účtovné záznamy sa uchovávajú takto:

a) účtovná závierka a výročná správa počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
c) účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva (§ 31 ods. 2) počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,
d) ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, aby neboli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov.

(4) Účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti zabezpečiť uchovanie účtovných záznamov.
§ 36
Ostatné ustanovenia o účtovnej dokumentácii
Na začiatok

(1) Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú daňového konania, správneho konania, trestného konania, občianskeho súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa neskončilo, uchováva účtovná jednotka do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom sa skončila lehota na ich preskúmanie.

(2) Účtovná jednotka môže ako účtovné záznamy použiť aj mzdové listy, daňové doklady alebo inú dokumentáciu vyplývajúcu z osobitných predpisov. Takto použitá dokumentácia musí spĺňať požiadavky kladené týmto zákonom na účtovné záznamy. Túto dokumentáciu uchováva účtovná jednotka počas doby ustanovenej v § 35 ods. 3 podľa toho, akú funkciu plní pri vedení účtovníctva.

(3) Účtovné doklady a iné účtovné záznamy, ktoré sa týkajú záručných lehôt a reklamačných konaní, uchováva účtovná jednotka počas doby, počas ktorej záručné lehoty alebo reklamačné konania trvajú; účtovné záznamy, ktoré sa týkajú nezinkasovaných pohľadávok alebo nezaplatených záväzkov, uchováva účtovná jednotka do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom došlo k ich inkasu alebo zaplateniu.

(4) Knihy analytickej evidencie pohľadávok a knihy analytickej evidencie záväzkov, účtovné doklady a iné účtovné záznamy, ktoré vyplývajú z priameho styku s cudzinou z doby pred 1. januárom 1949, a účtovnú závierku vzťahujúcu sa na prevod majetku na iné právnické osoby alebo fyzické osoby, vykonaný podľa osobitného predpisu, 46) uchováva účtovná jednotka do doby, kým ministerstvo z vlastného podnetu alebo na žiadosť účtovnej jednotky nedá súhlas na vyradenie tejto dokumentácie.
uzivatel2
10.04.07,10:02
Ešte je potrebné vyraďovanie dokladov nahlásiť písomne príslušnému štátnemu archívu.
VERONIKA6
11.04.07,11:33
Ešte je potrebné vyraďovanie dokladov nahlásiť písomne príslušnému štátnemu archívu.
To vyraďovanie dokladov sa len oznamuje štátnemu archívu, alebo je potrebné spísať aj zoznam, čo ideme vyraďovať? Som mzdárka a mám
v archíve všetky doklady od r. 1993. Chystám sa ich v blízkej budúcnosti pretriediť. Samozrejme, že mám registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý mi schválilo Ministerstvom vnútra SR.
Máte už niekto skúsenosti z vyraďovaním?
Niuška
11.04.07,12:34
Prosím Vás, nemôžete mi niekto poslať registratúrny poriadok, ktorý by mal mať podnikateľ,účtujúci v systéme JÚ mať?! Dokedy to treba dať chcváliť a kam?! Proste by som prosila lopatisticky napísať,čo kedy kam a ako....
Braňo
11.04.07,12:39
a skúšala si hľadať? :rolleyes:
Niuška
11.04.07,13:58
Nie.. :-(( žeby lenivosť?!?!
Niuška
11.04.07,14:05
tak už som tu niečo našla...takže...odložím na povalu a hotovo. čo sa budem tentočkovať... :-)))))))))
Niuška
11.04.07,14:20
Ak som z okresu Galanta, kde má sídlo archív v tomto katastrálnom území
Fany
11.04.07,15:05
Tie rozpisy na skartovanie, čo ste uvádzali sa týkajú hlavne mzdových vecí. Vie sem niekto pripojiť aj niečo ohľadom skartovania účtovných, daňových dokladov, bločkov, faktúr...?
A čo s archívom, ak je nahratý na diskete a ešte v DOSe, ale niet už počítača ani systému, ktorý by to prečítal?
uzivatel2
12.04.07,16:06
To vyraďovanie dokladov sa len oznamuje štátnemu archívu, alebo je potrebné spísať aj zoznam, čo ideme vyraďovať? Som mzdárka a mám
v archíve všetky doklady od r. 1993. Chystám sa ich v blízkej budúcnosti pretriediť. Samozrejme, že mám registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý mi schválilo Ministerstvom vnútra SR.
Máte už niekto skúsenosti z vyraďovaním?
Podľa metodického návodu oznámenie sa vykoná formou listu, ktorý obsahuje druh dokumentov, počet úložných jednotiek a časové rozpätie vzniku dokumentov navrhovaných na vyradenie, ako aj skutočnosť, že uplynula ich lehota uloženia a nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť.
Zničenie dokumentov sa môže vykonať, ak príslušný štátny archív neuplatní do 30 dní /podľa nového 60 dní/ nárok na prevzatie niektorých dokumentov navrhnutých na vyradenie do trvalej archívnej starostlivosti a vezme oznámenie o ich vyradení na vedomie.
Fany
23.04.07,14:02
Takže môžem teraz už doklady do r.1996 včetne r.1996 požiadať o vyradenie? Samozrejme okrem mzdových listov..., Alebo r.1996 este musí zostať.
serena
23.04.07,16:36
zákon č. 395/2002Z.z. o archívoch a registratúrach: čl.1- zákl. ustanovenia, čl.2 - evid.dokumentov, čl.3 - úschova dok., čl.4 - vyraď.dok.. Archív a ich pobočky sú uvedené na int.stránke: www.minv.sk (http://www.minv.sk) v sekcii Archívnictvo.
Fany
26.04.07,09:57
Prečo sa píše, že napr. denné záznamy výkonu vozidiel, alebo preddavkové faktúry majú lehotu uloženia 3 roky, keď daňová kontrola kontroluje 5 rokov dozadu. Čo ak tieto po 3 rokoch vyradím, skartujem a pri kontrole ich budú pýtať? A tiež, načo uchovávať napr. cestovné príkazy 10 rokov. Kto to bude napr. 9 rokov dozadu kontrolovať? Možno banálna otázka, ale nemalo by sa to nejako zjednotiť? Prečo musím sledovať viac zákonov, keďže v jednom to stačí uchovať 3 roky, v inom 5 a v ďalšom 10?
anaman
26.04.07,10:43
Problém, ktorý uvádza Fany vznikol najmä tým pôvodcom registratúry, ktorí bez toho aby rozobrali a zvážili celú problematiku stanovenia lehoty uloženia, význam a nadväznosti jednotlivých vecných skupín dokumentov na zákony. Práve dobré vypracovanie registratúrneho plánu je to najzložitejšie a najviac náročné na vedomosti a skúsenosti toho, kto registratúrny plán vypracováva. Podľa mojich skúseností je pri vypracovávaní registratúrneho plánu potrebné zobrať do úvahy všetky platné zákony, ktoré musí príslušná organizácia dodržiavať. Ak sú v zákonoch stanovené rozdielne lehoty uloženia dokladu, je potrebné, aby v registratúrnom pláne bola uvedená lehota najdlhšia.