sonička
04.04.07,13:34
Náš zamestnanec bol po dvoch rokoch na lekárskej prehliadke ako vodič, a zamestnávateľ mu je preplatil a my si to môžme dať do nákladov?
danielik
04.04.07,13:59
Samozrejme, že môžete. My ich taktiež preplácame a zaúčtujeme do prev. réžie (v JÚ).
Lubkka
04.04.07,16:10
1. V zmysle § 21 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.7.2006 musí byť zriadená preventívna ochranná služba, ktorú tvorí:
- bezpečnostný technik (autorizovaný bezpečnostný technik) a
- v zmysle § 26 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z o BOZP pracovná zdravotná služba. Podrobnosti, rozsah, náplň pracovnej zdravotnej služby, zloženie odborníkov, ktorí ju vykonávajú a požiadavky na ich odbornú spôsobilosť ustanovuje vyhl. Min. zdrav. SR č. 458/2006 s platnosťou od 14.7.2006.
Pracovná zdravotná služba vykonáva v zmysle § 19 zák. NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve najmä lekárske preventívne prehliadky, pred nástupom do práce, v súvislosti s výkonom práce podľa kategorizácie (2 kategória v zmysle Nar. vlády SR č. 357/2006 Z.z. a § 20 zák. NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve), pred zmenou pracovného zaradenia a pri skončení pracovného pomeru. Lekárske prehliadky v súvislosti s kategorizáciou sa uskutočňujú 1 x za 3 roky. Uskutočňuje ich lekár v zmysle požiadaviek, ktoré ustanovuje vyhl. Min. zdrav. SR č. 458/2006 s platnosťou od 14.7.2006. Finančné náklady znáša zamestnávateľ. Tento lekár (alebo tým) uskutoční prehliadku pracovísk 1 x ročne s bezpečnostným technikom a školenie o poskytovaní 1. pomoci.

2. V zmysle § 7 Nar. vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu so zobrazovacou jednotkou a to pred zaradením na prácu a v pravidelných časových intervaloch (podľa kategorizácie - 1 x za 3 roky). ;)

3. V zmysle Nar. vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v zmysle prílohy č. 3 čistenie radiátorov, osvetľovacích telies (najmenej 1 x ročne) a okien (najmenej 2 x ročne).

4. V zmysle § 7 zák. NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť s pracovnými postupmi a návodmi na obsluhu všetkých zariadení, prístrojov, nástrojov, počítačmi atď. Ak nie sú návody na obsluhu tak sa musia zohnať alebo vyrobiť.
Ančika
05.04.07,13:43
Ďakujem za rýchlu reakciu a citovanie príslušných predpisov. Ja viem, že existujú, ale mám problém a hlavne nemám čas na hľadanie. Ešte raz vďaka, máš bodíček.