lubocka
05.04.07,10:15
Prajem pekný predsviatočný deň.
Nemá niekto skúsenosti so zaradením dlhodobého majetku do PU na základe znaleckého posudku, nie v obstarávacej cene?
Neviem, za akú cenu podnikateľ majetok kúpil, ale dal ho oceniť znalcovi a tak vložiť do účtovníctva. Musí predložiť aj nejaký doklad kedy ten DHM nadobudol ako súkromná osoba, aby sa dalo zistiť za aké obdobie si môže uplatniť odpis? Nemám s týmto žiadne skúsenosti. Najviac ma zaujalo, že znalec vypočíta sumu s DPH. Predpokladám, že o tých 19% sa musí hodnota znížiť a zaradiť bez DPH keďže je plátca DPH.
Ďakujem vopred.
Melnick
05.04.07,10:26
Je dôležité napísať aký majetok bol preradený do podnikania na základe znaleckého posudku. V prípade preradenia automobilu staršieho ako 4 roky si odpisy uplatniť nemôžeš,ani za predpokladu,že ho máš ocenené súdnym znalcom.:)
Preto Tvoj príspevok upresni.:)
lubocka
10.04.07,09:57
Ďakujem za reakciu.
Dopľňam: Jedná sa o poľnohospodársky traktor a samovyklápacia vlečka.
Podniká v oblasti chovu koní. Traktor je v cene asi 450 000,- a vlečka 28 000,- Sk a tiež ju chce mať ako dlhodobý majetok drobný. Oboje kúpil ako súkromná osoba pravdepodobne vraj v januári, ale to nemám nijako doložené. Je plátca DPH. Je mi jasné, že DPH neuplatňuje, len či sa to DPH odpočíta od tej ceny určenej znalcom keď uviedol cenu s DPH, a či sa môže normálne odpisovať aj účtovný odpis od februára a potom aj daňový odpis u oboch druhov / aj drobný hmotný majetok/.
Ešte raz pekne ďakujem
Dopĺňam: Na DI je prepis zaevidovaný ako na súkromnú osobu asi 5.2. 2007. Ale ten doklad o obstaraní fakt nemám. Takže daňové odpisy neuplaňuje len účtovné?
lubocka
23.04.07,08:01
Dobrý deň.

Prosím Vás, vie mi ešte niekto poradiť v mojom probléme?

Vopred všetkým ďakujem.
Danila
23.04.07,08:36
Dobrý deň.

Prosím Vás, vie mi ešte niekto poradiť v mojom probléme?

Vopred všetkým ďakujem.Radi poradíme, ale informácií je málo. Ako nadobudol podnikateľ majetok? Kúpou? Alebo preradením z osobného vlastníctva? Je to dôležité pre účely správneho zaradenia, odpisovania a pod.
Johanka
23.04.07,08:55
Sme v téme podvojné účtovníctvo - ide o FO , ktorá účtuje v PÚ?
Vyššie je uvedené, že oboje kúpil ako súkromná osoba , takže určite má nejaký doklad o kúpe ... ak ide o preradenie z osobného užívania do obchodného majetku, vstupná cena sa určuje podľa § 25 ods.1 písm. d/ Zákona o dani z príjmov ...
lubocka
27.04.07,13:25
Dopĺňam k poslednej odpovedi.
Podnikateľ účtuje v PU a je plátca DPH.
Ten majetok neviem presne kedy kúpil a ako, lebo mi to nijako nedoložil a ani nekomentoval, iba predložil na zaúčtovanie znalecké posudky oboch vecí. Z môjho pátrania som zistila, že to kúpil v januári 2007 ako súkromná osoba od inej súkromnej osoby /to neviem presne/, bez zmluvy alebo iného hodnoverného dokladu a ani neviem v akej cene. Mám len ten znalecký posudok, kde je uvedená cena s DPH, ale DPH nie je nikde vyčíslená samostatne, len je uvedená suma a pri nej je uvedené "s DPH", takže neviem, čo s tou DPH, či vypočítať z celkovej sumy a odpočítať, alebo to nebrať do úvahy a zaradiť v celkovej sume /tým pádom by stratil DPH, lebo uplatniť si ju nemôže/. Jedna vec je nad 30 000,- Sk a druhá do 30 000,-, ktorú žiada tiež zaradiť ako drobný dlhodobý majetok a odpisovať. Fakt si neviem s tým poradiť.
Zatiaľ som to zaradila na jeho žiadosť celé bez vypočítania DPH a urobila sm mesačný odpis za február a marec /účtovný odpis nie daňový/.
Neviem, ako to bude s daňovým odpisom.
Som z toho dosť zúfalá.
Ďakujem všetkým, ktorý sa zatiaľ zapojili.
betka
28.04.07,14:45
Ak kúpil od niekoho traktor v januári, musí mať nejakú kúpno-predajnú zmluvu, t.j. kto je kupujúci a kto predavajúci, alebo iný doklad... Na základe tejto ceny, zaradíte do evidencie HM a vytvoríte kartu, z čoho Vám budú vyplývať daňové odpisy. Zaradíte traktor do OS, stanovíte spôsob odpisovania...

Nemohol kúpiť traktor len tak na základe nicoho, nech Vám majiteľ aspoń niečo predloží, aby sme mohli z niečoho vyjsť. (ak bola vôbec nejaká zmluva uzatvorená, a či vôbec predávajúci urobil s kupujúcim zmluvu, alebo išlo to len tak, že Jano kúpil od Dura, a ďuro neurobil žiadny doklad a neodviedol daň z príjmu ak ho mal zaradený v M, proste ak sa chceli obijsť zák......). ďalej nemáme info, či bol uvedený prepis na DI, či je naozaj vlastníkom traktora....

Ďalej Vás zaujíma DPH. Ak kúpil od neplátcu, nárok na odpočítanie nemáte, tak je vaša OC (na základe nejakej zmluvy, dokladu o kúpe...) vrátane DPH, z kt. stanovíte odpisy.

Odpisy daňové nemôžete stanoviť na základe znaleckého posudku, majetok odpisuje ten, kto má k nemu vlastnícke právo (prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny).. Vačšinou sa znalecký posudok robí, ke´d neviem stanoviť cenu traktora a znalec mi ho ocení a na základe tohto znaleckého posudku urobím kúpnu cenu (neviem aká by bola vzhľadom na vek traktora, počet najazdených kilometrov, ako je opotrebovaný .. na to potrebujem posudok, aby som ho vedela predať)
Danila
28.04.07,16:01
Takýto vklad fyzickej osoby do obchodného majetku sa v zmysle §-25 zákona o dani z príjmov a §- 25 zákona o účtovníctve oceňuje reprodukčnou cenou. Zvyčajne ju stanoví súdny znalec. Za roky nevyužívania DHM neuplatníš daňový odpis. Potrebuješ preto vedieť dobu životnosti týchto hospodárskych prostriedkov. DPH pri obstaraní majetku, ktorú nemôžeš uplatniť, je v zmysle §-19 zákona o dani z príjmov jednorázovým daňovým výdavkom. / Nevstupuje teda do OC a nemôžeš z nej uplatniť odpis/.
betka
28.04.07,19:58
Takýto vklad fyzickej osoby do obchodného majetku sa v zmysle §-25 zákona o dani z príjmov a §- 25 zákona o účtovníctve oceňuje reprodukčnou cenou. Zvyčajne ju stanoví súdny znalec. Za roky nevyužívania DHM neuplatníš daňový odpis. Potrebuješ preto vedieť dobu životnosti týchto hospodárskych prostriedkov. DPH pri obstaraní majetku, ktorú nemôžeš uplatniť, je v zmysle §-19 zákona o dani z príjmov jednorázovým daňovým výdavkom. / Nevstupuje teda do OC a nemôžeš z nej uplatniť odpis/.

Danila nesúhlasím.

(5) Súčasťou vstupnej ceny je aj

a) daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a nemôže ju odpočítať alebo
c) časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom podľa osobitného predpisu,6) za podmienky, že neuplatňuje v zdaňovacom období postup podľa § 19 ods. 3 písm. k) druhého bodu. =

Daňovými výdavkami sú:
k) daň z pridanej hodnoty
2. ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej hodnoty, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa osobitného predpisu, 6)

Podľa môjho názoru je DPH súčasťou VC (OC traktora) podľa par.25/5/b, nie podľa par. 19, (kde si ju uplatním do nákladov, výdavkov) a môžem si uplatniť odpis, pretože som kúpila traktor od neplátcu a on o DPH neúčtuje. 1.Ak by bolo nakúpno-predajne j zmluve uvedené ZD+DPH, odpočítam si ho z traktora.
2.Ak je uvedené včetne DPH, a nie je rozpísané, tak je to pre mňa VC (OC)
betka
28.04.07,20:06
k príspevku č.9 vysvetlenie.
Par.25/5/c použijem ak si zakúpim majetok, kt. používam na dodávky tovarov a služieb pri kt. mám nárok na odpočítanie DPH a dodávky tovarov a služieb, pri kt. nárok na odpočítanie DPH nemám, t.j. použijem koeficient. A teda z tohto majetku, kde toto DPH odpočítať nemôžem, túto časť DPH si dám ako súčasť VC majetku, čím ju odpisujem, alebo sa rozhodnem, že celá časť DPH, kt. som si odpočítať nemohla je súčasťou daňových výdavkov.

Takže:
1. buď túto DPH odpisujem a je súčasťou VC
2. alebo si ju dám celú do daňových výdavkov. Rozhodejem sa.
andrej_rv
28.04.07,20:48
Podnikateľ účtuje v PU a je plátca DPH.
Z môjho pátrania som zistila, že to kúpil v januári 2007 ako súkromná osoba od inej súkromnej osoby /to neviem presne/, bez zmluvy alebo iného hodnoverného dokladu a ani neviem v akej cene. Mám len ten znalecký posudok, kde je uvedená cena s DPH, ale DPH nie je nikde vyčíslená samostatne, len je uvedená suma a pri nej je uvedené "s DPH", takže neviem, čo s tou DPH, či vypočítať z celkovej sumy a odpočítať, alebo to nebrať do úvahy a zaradiť v celkovej sume /tým pádom by stratil DPH, lebo uplatniť si ju nemôže/. Jedna vec je nad 30 000,- Sk a druhá do 30 000,-, ktorú žiada tiež zaradiť ako drobný dlhodobý majetok a odpisovať. Fakt si neviem s tým poradiť.
Zatiaľ som to zaradila na jeho žiadosť celé bez vypočítania DPH a urobila sm mesačný odpis za február a marec /účtovný odpis nie daňový/.
Neviem, ako to bude s daňovým odpisom.
Som z toho dosť zúfalá.

Z textu otázky sa podľa všetkého jedná o preradenie majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku. Preradenie sa uskutočnilo v roku jeho obstarania fyzickou osobou.
Vstupnou cenou pre účely daňového odpisovania je v zmysle § 25 ods. 1 písm. d), teda cena, za ktorú sa uvedený dlhodobý majetok skutočne obstaral. Keďže sa majetok obstaral v tom istom roku, v ktorom došlo k jeho preradeniu, neuplatnenie odpisov v zmysle poslednej vety tohoto odseku sa nepoužije.
Pre účely daňových odpisov bude teda nevyhnutné doložiť hodnoverným spôsobom obstarávaciu (= kúpnu cenu) dlhodobého majetku získaného od súkromnej osoby - najlepšie kúpnou zmluvou a výdavkovým dokladom. (Neviem, prečo by toto mal byť problém, keďže predaj hnuteľného majetku súkromnou osobou inej osobe nepodlieha dani z príjmu, pokiaľ sa nepoužíval na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním).
Cena stanovená znaleckým posudkom sa ako vstupná cena pre účely daňového odpisovania v tomto prípade použiť nemôže. Reprodukčná obstarávacia cena ako vstupná cena pre daňové odpisy prichádza do úvahy len v prípade vkladu FO do základného imania novej obchodnej spoločnosti za predpokladu, že na tento majetok by sa v čase vkladu vzťahovalo oslobodenie od dane pri jeho predaji podľa § 9 ZODP, alebo v prípade dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého reštitúciou.
Reprodukčná obstarávacia cena t.j. cena zistená formou znaleckého posudku je vstupnou cenou pre účtovné odpisovanie dlhodobého majetku preradeného z osobného vlastníctva do podnikania v zmysle § 25 ods. 1) písm. d) bod 4 ZÚ. (Dochádza tu potom k rozdielom medzi účtovnými a daňovými odpismi).
Aj keď je to v tomto prípade nepodstatné, ako reprodukčná cena pre účely odpisovania sa považuje cena zo znaleckého posudku vrátane DPH. Pri nákupe od súkromnej osoby ani pri preradení do obchodného majetku sa nevystavuje daňový doklad pre účely DPH a nie je teda možné ju odpočítať. A takáto DPH je v zmysle § 25 ods. 5 písm. b) ZODP súčasťou vstupnej ceny.
Takže Ľubocka, aby som to zosumarizoval jednou vetou - podľa mňa účtovne môžeš ten majetok odpisovať z ceny podľa znaleckého posudku a daňovo podľa dokladu o kúpnej cene - ak ho nemáš, tak nijako. Ale ja osobne by som ten majetok kúpil od súkromnej osoby ako podnikateľ priamo (bez preraďovania), aby som mal vstupnú cenu pre účtovné i daňové odpisy rovnakú.
lubocka
02.05.07,12:38
Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie. Ste zlatí.
LALU
31.05.07,20:48
Je nepodstatné zisťovať, či bol traktor evidovany na DI, lebo tak isto to mohla byť aj sejačka a ta nema evidenčne čislo. Je to úplne jedno či traktor zdedil, kúpil alebo ukradol, podstatné je iba to že ho chce vložiť do firmy a hodnotu v akej ho vloži určí súdny znalec.