Jozef Mihál
14.04.07,13:53
Časť roka zamestnanec, časť roka SZČO, vymeriavací základ v úhrne nižší ako 82800 Sk.

Zadanie: Pán Dušan Dolný bol v roku 2006 od 1.1.2006 do 31.5.2006 zamestnaný na pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas. V zamestnaní dosiahol v roku 2006 príjem v úhrne 25000 Sk. Od 1.4.2006 do 31.12.2006 mal živnosť - bol SZČO. Ako SZČO platil preddavky od 1.6.2006 – po skončení zamestnania – vo výške 966 Sk mesačne. Za rok 2006 dosiahol základ dane z podnikania 10000 Sk a z toho vymeriavací základ ako SZČO 7382 Sk.

Pretože pán Dušan bol v roku 2006 SZČO, musí vykonať ročné zúčtovanie. Pretože v roku 2006 bol zamestnancom i SZČO, musí podať ročné zúčtovanie na tlačive typu X. Nesmie použiť tlačivo typu S, pretože jeho vymeriavací základ v úhrne bol len 32382 Sk a teda nepresiahol sumu 82800 Sk. K tlačivu priloží jeden list XA a jeden list XB. Ročné zúčtovanie musí podať sám, nemôže o jeho vykonanie požiadať zamestnávateľa.

V liste XA do p. A07 zapíše úhrn preddavkov, ktoré mal predpísané za rok 2006 jeho zamestnávateľ. Do p. A12 zapíše úhrn preddavkov, ktoré mal za rok 2006 prepísané on ako zamestnanec (do p. A07 a p. A12 sa zapíšu preddavky bez ohľadu na to, či ich zamestnávateľ skutočne odviedol do zdravotnej poisťovne).

Do p. A13 sa zapíše úhrn započítateľných príjmov pána Dušana v zamestnaní za rok 2006 v súlade s § 13 ods.1 až 4 zákona. Tu sa nezohľadňuje ani minimálny ani maximálny vymeriavací základ.

Do III. oddielu sa zapíšu minimálne vymeriavacie základy za jednotlivé mesiace a započítateľný príjem, dosiahnutý v jednotlivých mesiacoch. Minimálny základ je 3450 Sk, pretože pán Dušan pracoval na polovičný úväzok. Vo februári je minimálny základ suma 1725 Sk, pretože pán Dušan bol dva týždne práceneschopný (výpočet 3450/20 x 10 = 1725).

IV. oddiel sa nevyplní, pretože pán Dušan nebol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona – nebol nezaopatreným dieťaťom, dôchodcom atď.

Do V. oddielu sa vyplní len časť „V mesiacoch bez ZPS“, pretože pán Dušan nebol osobou so zdravotným postihnutím.

Do p. A61 a p. A65 sa zapíše výsledné poistné zamestnanca a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má nulový preplatok/nedoplatok (A68), pretože poistné zamestnávateľa vyšlo presne rovnaké, aké boli jeho preddavky. Pán Dušan takýto výsledok zamestnávateľovi oznámiť nemusí.

V liste XB do p.B04 zapíše obdobie, za ktoré platí poistné ako SZČO. Do p.B05 spočíta, koľko je to kalendárnych dní (275 dní). Do p.B06 sa uvedú preddavky za rok 2006, ktoré zaplatil ako SZČO najneskôr v deň podania ročného zúčtovania. Do p.B07 sa zapíše základ dane dosiahnutý z podnikania za rok 2006 (z daňového priznania za rok 2006) – teda suma 10000 Sk. Do p.B08 sa zapíšu preddavky na zdravotné poistenie, ktoré si uplatnil do daňovo uznaných výdavkov za rok 2006. Pretože pán Dušan viedol jednoduché účtovníctvo, do výdavkov si uplatnil sumu 6 x 966 Sk = 5796 Sk – preddavky na zdravotné poistenie zaplatené do 31.12.2006 (preddavky platil prvýkrát za mesiac jún 2006, preddavky za december 2006 zaplatil až začiatkom januára 2007). Z toho v p.B09 vychádza vymeriavací základ 7382 Sk.

II. oddiel sa nevyplní, pretože pán Dušan nebol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona – nebol nezaopatreným dieťaťom, dôchodcom atď.

Najväčší pozor si treba dať pri vypĺňaní III. oddielu. Do stĺpca B21 sa uvedú dni, kedy pán Dušan podnikal (bol SZČO) a nebol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 písm. a) až i), k), p), q) a o) zákona – nebol nezaopatreným dieťaťom, dôchodcom atď. a nebol ani práceneschopný – nepoberal nemocenské, neošetroval člena rodiny – nepoberal ošetrovné a nepoberal materské.

V danom prípade pán Dušan od apríla až do novembra uviedol plný počet dní za jednotlivé mesiace. V decembri však pán Dušan 10 dní ošetroval choré dieťa a pretože bol dobrovoľne nemocensky poistený, Sociálna poisťovňa mu vyplácala ošetrovné. V tom čase bol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 písm. o) zákona. Za mesiac december preto uvedie nie 31 dní, ale len 21 dní.

V stĺpci B22 sa uvedie minimálny základ vzhľadom na počet kalendárnych dní, uvedený v stĺpci B21. V mesiacoch apríl až november je to suma 6900 Sk. Za december sa uvedie suma 4675 Sk – výpočet 6900/31 x 21. Súčet minimálnych základov v B22 je suma 59875 Sk, táto suma sa prenáša do p.B40 (prípadne aj do B41).

Do stĺpca B23 sa uvedú dni, kedy pán Dušan už len podnikal - bol SZČO a nebol zamestnancom a súčasne nebol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 písm. a) až i), k), p), q) a o) zákona – nebol nezaopatreným dieťaťom, dôchodcom atď. a nebol ani práceneschopný – nepoberal nemocenské, neošetroval člena rodiny – nepoberal ošetrovné a nepoberal materské. Čiže je to rovnaký počet dní ako v stĺpci B21 ale z počtu dní v stĺpci B21 odpočítame také dni, kedy pán Dušan bol súčasne aj zamestnancom. Pretože pán Dušan súčasne podnikal a i bol zamestnancom v čase od 1.4.2006 do 31.5.2006, pre mesiace apríl a máj sa uvedie počet dní nula.

V stĺpci B24 sa uvedie minimálny základ vzhľadom na počet kalendárnych dní, uvedený v stĺpci B23.

Napokon do stĺpca B25 sa uvedú dni, kedy pán Dušan už len podnikal - bol SZČO a nebol zamestnancom a súčasne nebol poistencom štátu podľa § 11 ods.8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona – nebol nezaopatreným dieťaťom, dôchodcom atď.. Pozor, tu na rozdiel od stĺpca B23 nezohľadňujeme obdobia, kedy bol práceneschopný, poberal ošetrovné alebo materské. Čiže počty dní v stĺpci B25 sú v zásade rovnaké, ako v stĺpci B32, avšak pripočítame aj dni, kedy pán Dušan bol len SZČO a poberal nemocenské, ošetrovné alebo materské – teda za mesiac december sa neuvedie 21 dní ale plný počet 31 dní.

Výpočet poistného prebehne vo IV. oddiele. Postupuje sa podľa vzorcov uvedených pri jednotlivých položkách. Výsledné poistné vyjde suma 6680 Sk.

V. oddiel slúži na výpočet preddavkov, ktoré bude platiť od júla 2007.

V spoločnej časti tlačiva typ X je dôležité správne vyplnenie V. oddielu. Za jednotlivé mesiace sa uvedie minimálny základ. Za január až marec sa uvedie minimálny základ v zamestnaní (viď list XA a tam III. oddiel). Za jún až december sa uvedie minimálny základ SZČO (viď list XB a tam III. oddiel, stĺpec B22). Za mesiace apríl a máj, kedy pán Dušan súčasne bol zamestnancom i SZČO, sa uvedie vyšší z jednotlivých minimálnych základov.

VI. oddiel v spoločnej časti slúži na výpočet koeficientov Kmin a Kmax. V uvedenom prípade koeficient Kmin je nula, pretože úhrn vymeriavacích základov z listov XA a a XB (72712 Sk) je vyšší, ako úhrn minimálnych základov (68500 Sk). Koeficient Kmax je 1, pretože úhrn vymeriavacích základov z listov XA a a XB (72712 Sk) je nižší, ako maximálny základ (569700 Sk).

Do VII. oddielu sa spočíta poistné a preddavky pána Dušana. V p. X43 sa vyčísli preplatok, v danom prípade suma 82 Sk.

Preplatok nedosahuje výšku aspoň 100 Sk, preto sa naň neprihliada a zdravotná poisťovňa ho pánovi Dušanovi uhrádzať nebude.

ZZP_§19