i&g
14.04.07,17:14
Dobrý deň, chcem sa opýtať - mám uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú a to do 30. 6. 2007. Môžem sa potom hodiť na PN - ku, vzťahuje sa ochranná lehota aj na ukončenie PP na dobu určitú?
dana9
14.04.07,17:44
Dobrý deň, chcem sa opýtať - mám uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú a to do 30. 6. 2007. Môžem sa potom hodiť na PN - ku, vzťahuje sa ochranná lehota aj na ukončenie PP na dobu určitú?


AHoj,

žiaľ, v prípade pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú ťa prípadna PN nechráni pred skončením PP, tento skončím uplynutím posledného dohodnutého dňa.
dana9
14.04.07,17:46
Skončenie PP na dobu určitú je upravené v § 71 ZP, je to špeciálna právna úprava. A na takéto prípady sa preto nevzťahujú ustanoveni ZP o ochrannej dobe.


§ 71
Skončenie pracovného pomeru
dohodnutého na určitú dobu


(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.

(4) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer na určitú dobu aj bez uvedenia dôvodu; v takomto prípade má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume priemerného mesačného zárobku za dobu, po ktorú mal trvať pracovný pomer
ajobs
14.04.07,17:59
Myslím, že i (i@!#$%$)&g sa nepýta na ochranu v zmysle ZP (pred výpoveďou), ale o ochrannú lehotu v zmysle zákona o sociálnom poistení. Samozrejme, táto lehota platí aj po ukončení PP na dobu určitú v trvaní 42 dní,ak nemocenské poistenie trvalo 42 a viac dní, prípadne ak trvalo menej, tak podľa počtu dní trvania NP.
i&g
15.04.07,13:37
ďakujem, ozaj som tým myslela, či budem mať platenú PN-ku keby som sa hodila na ňu počas tých 42 dňoch