uctovnictvo
18.04.07,15:00
Ahojte, potrebujem poradiť:
S. r. o.: vznik 02/2007, platiteľ DPH od 15. 03. 2007. Ešte pred registráciou za platiteľa DPH spoločnosť podpísala zmluvu o budúcej zmluve na stavbu domu, ktorý bude majetkom spoločnosti. Dňa 06. 03. 2007 zaplatila zálohu na základe tejto zmluvy, bol im vystavený daňový doklad k zálohe s dátumom 06. 03. 2007. Môže si spoločnosť nárokovať vrátenie DPH z tejto zálohy za 1. Q/2007 ? Záloha sa týka budúceho majetku spoločnosti. Dom je vo výstavbe. Ak nie, bude si môcť túto DPH vôbec niekedy uplatniť? Ďakujem.
uctovnictvo
19.04.07,06:31
nevie niekto poradiť????
uctovnictvo
20.04.07,06:31
Skúsim ešte raz:)
betka
20.04.07,07:15
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

(2) Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.