Lotarka
18.04.07,16:09
Prosím o pomoc v prípadoch:

- klient k 31.3.2007 zrušil živnosť - platca DPH - posledné zdaň. obdobie II.Q/07 v evidencie mu ostala neodpísaná budova, ktorá bola obstaraná bez DPH, ale tech. zhodnotenie bolo s DPH (plynofikácia) - bolo tam účtované v dvoch sadzbách DPH - prosím poraďte mi ako vyčísli sumu DPH na vrátenie do ŠR - Má to by nejaká alikvotna časť sumy skutočného DPH zohľadnená s odpismi alebo to má byť terajšia sadzba 19% zo zost. ceny toho TZ?

- novoregistrovaný platca DPH mal zle nastavenú registračnú pokladnicu s 10% DPH - čo robiť? odviesť štátu 10% ako je v tržbách alebo jednoducho vyčísliť 19% a odviesť správne?

Ďakujem za odpovede!
betka
18.04.07,19:40
zrušene registrácie.
Ak platiteľ odpočítal daň pomerne, alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane z majetku. Pri výpočte sa použije sadzba platná v čase vzniku danovej povinnosti. DAň sa vypočíta zo ZC majetku.
ALBO
19.04.07,08:43
Prosím o pomoc v prípadoch:

- klient k 31.3.2007 zrušil živnosť - platca DPH - posledné zdaň. obdobie II.Q/07 v evidencie mu ostala neodpísaná budova, ktorá bola obstaraná bez DPH, ale tech. zhodnotenie bolo s DPH (plynofikácia) - bolo tam účtované v dvoch sadzbách DPH - prosím poraďte mi ako vyčísli sumu DPH na vrátenie do ŠR - Má to by nejaká alikvotna časť sumy skutočného DPH zohľadnená s odpismi alebo to má byť terajšia sadzba 19% zo zost. ceny toho TZ?

podľa § 81/6 (ZC daňová)
- novoregistrovaný platca DPH mal zle nastavenú registračnú pokladnicu s 10% DPH - čo robiť? odviesť štátu 10% ako je v tržbách alebo jednoducho vyčísliť 19% a odviesť správne?

odviesť 19%

Ďakujem za odpovede!
...............
Lotarka
19.04.07,15:26
Takže ten 1. prípad mi je jasný, ak som dobre pochopila, 19% zo ZC TZ.

A ten novoregistrovaný platca - na DÚ mi povedali, že ak by bola poznámka v pokladničnej knihe, že to bolo zle nastavené - mám odviesť len tých 10% - no ja by som tam najradšej poznačila, že tam bola síce chyba pri vystavovaní bločkov, ale DÚ sa odviedlo správne 19%

Mám ešte jednu otázku:
môže nový platca DPH odpočítať aj DPH z kancel. potrieb, alebo služieb (ako napríklad kontrola plynového kotla), ktoré nakúpil ako neplatca DPH a prvé príjmy dosiahol už ako platca DPH - podľa §55??
Lotarka
20.04.07,14:29
Prosím, poraďte mi!
Hľadala som to aj v starých príspevkoch, ale jednoznačnú odpoveď som nikde nenašla. Tak môže si odpočítať DPH z kanc. potrieb alebo zo služieb???
Zlata
20.04.07,14:38
Z kancelársky potrieb iba v prípade, že ste o nich učtovali ako o tovare na sklade a pri vzniku registrácie boli zahrnuté do inventúry, čo som v praxi nerobí takmer nikto.
Takže skôr nie.
Zo služieb prijatých pred vznikom registrácie - taktiež nie.
Jana Acsová
20.04.07,15:37
Prosím, poraďte mi!
Hľadala som to aj v starých príspevkoch, ale jednoznačnú odpoveď som nikde nenašla.
:rolleyes:
http://www.porada.sk/t50840-dp-pre-dph-pri-registracii.html
Jana Acsová
20.04.07,15:41
Mám ešte jednu otázku:
môže nový platca DPH odpočítať aj DPH z kancel. potrieb...Pozrite pripnutý link.

...môže nový platca DPH odpočítať aj DPH ... zo služieb (ako napríklad kontrola plynového kotla), ktoré nakúpil ako neplatca DPH a prvé príjmy dosiahol už ako platca DPH - podľa §55??Znenie § 55:

§ 55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok
nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.
(2) Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.

Služby spotrebného charakteru (oprava plynového kotla) v citovanom ustanovení nenájdete, t.j. zo služieb ako takých s dátumom dodania pred termínom registrácie nevzniká právo na odpočítanie dane.

Uvedené je riešené v mnohých príspevkoch na Porade.